IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

WIFI

Rafelmelichwifi1.png

Sistemes sense fils

 • Sistemes radioterrestres
  • Ones electromagnètics que es propaguen a velocitats properes a les de la llum
   • Ona curta (velocitats de Mhz): Radio i Televisió
   • Microones (velocitats de Ghz): Telefonia mòbil
   • Transmissions via satèl·lit: velocitats de fins a 100Ghz
    • Molt car posar un satèl·lit en orbita
    • Hi ha un retard notable
    • GPS (Global Positioning System)
 • Sistemes per a xarxes informàtiques
  • Bluetooth i infraroigs: utilitzats en les modernes xarxes personals (PAN)
  • WI-FI: aquest sistema és el que veurem en aquesta unitat didàctica
  • WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access):
   • Sistema orientat a proporcionar accés Internet


WiMAX

 • Interoperabilitat Mundial per a l'accés per microones
  • IEEE 802.16 MAN (Metropolitan Area NetWork)
  • Similar a WI-FI
  • Norma de transmissió per ones electromagnètiques
  • Cobertura de fins a 48Km
  • Velocitat de fins a 70Mbps
  • WiMax és un concepte paregut a Wi_FI però dissenyat específicament per a donar més cobertura i ample de banda.
  • Orientat a oferir accés a Internet allà on no arriba el cable
   • Iberbanda és un operador espanyol que ofereix accés a

Internet mitjançant aquesta tecnologia.

WIFI vs WiMAX

Rafelmelichwifi2.png

Ethernet

 • Nivell 1 TCP/IP (Nivells físics i d'enllaç (1 i 2) OSI).
 • Família d'estàndards IEEE 802:
  • 802.2: Capa LLC (Logical Link Control). Interfície comuna entre el nivell de xarxa i la família de protocols.
  • La resta de protocols defineixen el nivell físic i el subnivell MAC (Medium Acces Control).
   • 802.3 Ethernet
   • 802.4 Token Ring
   • .....
   • 802.11 Wi-FI
   • 802.15 Bluetooth
   • 802.16 WiMAX

Rafelmelichwifi3.png

 • Nivell físic
  • Hi han cables específics per a radio- freqüència (diferents dels cables UTP)
  • S'utilitzen per connectar antenes amb targetes de xarxa
  • També hi han connectors específics
   • Connectar cables de radiofreqüència a antenes, targetes de xarxa, etc.
   • El nivell físic en xarxes sense fils té propietats específiques, que el fa diferent del nivell físic dels sistemes amb fils
 • Nivell LLC (Logical Link control). Compartit per tots els protocols de la família.
  • Lògica de reenviaments
  • Control de flux
  • Comprovació d'errors
 • Nivell MAC (Medium Acces Control).
  • Control d'accés a medi compartits (cables en bus, ràdio, etc.)
  • No utilitzat en protocols punt a punt (no hi ha medi compartit)
  • Adreça MAC: Sistema adreçament de nivell 2 equivalent a les adreces IP al nivell 3


Components d'una xarxa local

 • Estació de treball (clients)
  • Màquines (ordinadors) de treball
  • Aprofiten els recursos/serveis de la xarxa. Són clients dels servidors i dels recursos/serveis de la xarxa
 • Servidor
  • Nodes de la xarxa que comparteixen els seus recursos de maquinari o programari amb la resta de nodes a través del que s'anomenen serveis de xarxa
  • Sovint són màquines potents però no necessàriament
 • Perifèrics de xarxa
  • Impressores, discs durs de xarxa, etc. Com els considerem, estacions de treball o servidors?
 • Cablejat i línies de comunicació
  • Format pel conjunt de elements de comunicació de la xarxa, com els cables o medis de comunicació (xarxes sense fils) que enllacen els nodes de la xarxa
   • Exemples:argetes de xarxa Pci, integrades en la placa mare, targetes sense fils, integrades en els dispositius (encaminadors, commutadors, impressores, etc)
 • Passarel·les (gateway) o encaminadors (routers)
  • Són dispositius de comunicacions (ECD) formats per un maquinari i un programari que permeten la connexió de la xarxa LAN a xarxes externes (típicament xarxes WAN com Internet)
   • Exemples: Encaminadors, encaminadors ADSL, Mòdems ADSL, ordinadors amb programari especific (p. ex. IPCOP)
 • Bridges o ponts
  • Són dispositius de comunicacions (ECD) formats per un maquinari i un programari que permeten a dues xarxes locals connectar-se entre si.
  • Les dues xarxes unides per un bridge equivalen a una sola xarxa
   • Exemples: Encaminador en mode bridge, bridges acobladors de xarxes diferents (p. ex. coaxial a parell trenat)
 • Concentrador
  • Dispositiu utilitzat en topologies de xarxa en estrella per a realitzar la connexió entre nodes de la xarxa.
  • Hi ha xarxes que no utilitzen concentradors (Ethernet coaxial en bus)
  • Amb aquest sistema si falla un node la xarxa continua funcionant però a canvi si falla el concentrador tota la xarxa falla.
   • Concentradors passius: Només concentren les senyals
   • Concentradores actius: Concentren les senyals i les amplifiquen i/o regeneren funcionant com a elements amplificadors i/o repetidors.


Interfícies de xarxa

 • Quantes interfícies de xarxa té un router WIFI com el del dibuix? 3

Rafelmelichwifi4.png

WI-FI

Què és WI-FI

 • Wi-Fi és una marca registrada utilitzada per denominar la popular tecnologia sense cables utilitzada en xarxes informàtiques.
 • Actualment l'ús de Wi-Fi està molt expandit i el trobem en xarxes SoHo, dispositius mòbils, consoles, impressores i altres perifèrics de xarxa.
 • IMPORTANT:No podem anomenar WIFI a tot les tecnologies sense fils. Com veurem, WIFI fa referència a una tecnologia molt concreta
 • Concretament, WI-FI és refereix a les diverses tecnologies de l'estàndard IEEE 802.11 (802.11n, 802.11b, 802.11g, 802.11a...).


WIFI Alliance

Rafelmelichwifi5.png

 • És una associació sense ànim de lucre, amb més de 300 membres (empreses del sector de les telecomunicacions)
 • Té com a objectiu promocionar l'ús de les xarxes sense fils (WLAN)
 • Propietaris del logo WIFI
  • Certifiquen productes WIFI
 • http://wi-fi.org/our_members.php
 • http://wi-fi.org/


Avantatges i inconvenients

Avantatges

 • Comoditat. Facilita la instal·lació de xarxes
 • Estàndard mundial (telefonia mòbil no)
  • Accés a Hotspots de tot el món.

Inconvenients

 • Menor velocitat que les xarxes amb cable
  • 100Mbps (LAN) vs 54Mbps (WAN màxim teòric)
  • La pèrdua de velocitat es deguda al fet d'utilitzar un medi compartit (aire). No és tant adequat (compartir, interferències, etc.)
 • Menys seguretat. El medi és compartit i és més fàcil que tercers obtinguin informació de la WLAN. Les clau WEP no són segures.
 • No és pot controlar fàcilment l'àrea de cobertura
 • No és compatibles amb altres tecnologies sense fils: Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.


Estàndards WIFI. IEEE 802.11

 • IEEE 802.11 és un conjunt d'estàndards per a les xarxes sense fils (WLAN)'