IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

OBSERVIUM

INSTAL·LACIÓ

http://www.observium.org/wiki/Ubuntu_SVN_Installation

http://www.observium.org/wiki/FAQs

 • Instal·lem els paquets que necessitem per executar Observium
[email protected]:/$ sudo aptitude install libapache2-mod-php5 php5-cli php5-mysql php5-gd php5-snmp php-pear snmp graphviz \ 
> subversion mysql-server mysql-client rrdtool fping imagemagick whois mtr-tiny nmap ipmitool
 • En el cas de voler monitoritzar màquines virtuals instal·larem els següents paquests:
$ apt-get install libvirt-bin
 • Creem un directori per emplaçar l'Observium:
[email protected]:/$ sudo mkdir -p /opt/observium && cd /opt
[email protected]:/opt$ 
 • Fem una ullada a la última versió del Observium des del repositori Subversion i la descarreguem:
[email protected]:/opt$ sudo svn co http://www.observium.org/svn/observer/trunk observium
 • Canviem al directori de instal·lació:
[email protected]:/opt$ cd observium
 • Visualitzem el arxius descarregats
[email protected]:/opt/observium$ ls

Rafelmelichobservium1.png

 • Copiem el fitxer de configuració per defecte i l'editem per al nostre sistema
[email protected]:/opt/observium$ sudo cp config.php.default config.php


CONFIGURACIÓ

 • Necessitem canviar l'usuari i clau del MySQL. La resta de configuracions es pot deixar per defecte.
 • Creem una base de dades anomenada observium i garantim tots els privilegis a l'usuari observium
[email protected]:/$ mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 260
Server version: 5.5.31-0ubuntu0.13.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE observium;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON observium.* TO 'observium'@'localhost' 
  -> IDENTIFIED BY 'observium';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 • Editem, config.php. Modifiquem les opcions a la nostra instal·lació.
 • Configurem la base de dades MySQL i inserim l'esquema predeterminat:
[email protected]:/$ sudo php includes/update/update.php
 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525+lfs/mcrypt.so' - /usr/lib/php5/20100525+lfs/mcrypt.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Could not open input file: includes/update/update.php
 • És normal tenir algunes errades en les revisions de SQL fins 006.
 • Creem un parell de directoris que utilitzem per emmagatzemar dades. Canviem la propietat perquè el procés d'apache pugui escriure en ells:
[email protected]:/opt/observium$ sudo mkdir graphs rrd
[email protected]:/opt/observium$ chown www-data.www-data graphs rrd


 • Crearem un host virtual dedicat per l'observium.
[email protected]:/$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
 
<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot /opt/observium/html/
 ServerName observium.domain.com
 CustomLog /opt/observium/logs/access_log combined
 ErrorLog /opt/observium/logs/error_log
 <Directory "/opt/observium/html/">
  AllowOverride All
  Options FollowSymLinks MultiViews
 </Directory>
</VirtualHost>
[email protected]:/$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 restart
[email protected]:/$ sudo apache2ctl restart
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName