IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Creació de un Servei

Creem un nou servei des de el wizard del Eclipse per a fer-ho anirem a:

File->New->Other->Android Object

I ens sortirà un menú com el següent

Jordiromeroaservice01.png

Crearem un nou servei

Jordiromeroaservice02.png

Li assignarem el nom que li volem donar al nou servei.

Jordiromeroaservice03.png

Ens mostra com queda configurat dins del AndroidManifest

Jordiromeroaservice04.png

Així és com es mostra el nou servei dins del fitxer java

public class MyService extends Service {
	public MyService() {
	}

	@Override
	public IBinder onBind(Intent intent) {
		// TODO: Return the communication channel to the service.
		throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented");
	}
}

Execució d'un servei

Un component Android (servei, receptor, l'activitat) pot desencadenar l'execució d'un servei a través d'un (Intent) StartService mètode.

Intent i = new Intent (context, MyService. classe );
i.putExtra ( "KEY1" , "Valor a ser utilitzada pel servei" );
Context.startService (i);

Parar un servei

Un servei es pot aturar a través de un stopService(). No importa la freqüència amb la qual va cridar l' StartService (Intent) mètode, una crida a la stopService().

Un servei se pot parar fent un stopSelf(). Això es fa normalment quan el servei acaba el seu treball.

Iniciar un servei

StartService

Un servei és "Iniciat" quan un component de l'aplicació (per exemple, una activitat) s'inicia trucant StartService(). Un cop iniciat, un servei pot executar-se en segon pla de manera indefinida, encara que el component que es va iniciar, es destrueix. En general, un servei iniciat fa una sola operació i no torna un resultat a la persona que truca. Per exemple, pot descarregar o carregar un arxiu en la xarxa. Quan es realitza l'operació, el ​​servei hauria aturar-se.

Cilcle de vida d'un Servei

Jordiromeroaservice05.png

Vegeu També

Serveis Android