IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

TODO

Accés a la interficie web

https://192.168.50.X:8006

Creació d'un cluster

Creació d'un cluster

$sudo pvecm create cluster2asix
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
c0:45:e1:3d:ec:16:bf:00:b9:6d:81:28:d4:28:4d:90 [email protected]
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| .=oo .+.    |
| E.o..+ =    |
|  .. + = *   |
|   . . = =   |
|    S * .  |
|     o . .  |
|      .  |
|         |
|         |
+-----------------+
Restarting pve cluster filesystem: pve-cluster[dcdb] notice: wrote new cluster config '/etc/cluster/cluster.conf'
.
Starting cluster: 
  Checking if cluster has been disabled at boot... [ OK ]
  Checking Network Manager... [ OK ]
  Global setup... [ OK ]
  Loading kernel modules... [ OK ]
  Mounting configfs... [ OK ]
  Starting cman... [ OK ]
  Waiting for quorum... [ OK ]
  Starting fenced... [ OK ]
  Starting dlm_controld... [ OK ]
  Unfencing self... [ OK ]

On cluster2asix és el nom que voleu posar al Cluster. Ara al fer l'status:

$sudo pvecm status
Version: 6.2.0
Config Version: 1
Cluster Name: cluster2asix
Cluster Id: 36798
Cluster Member: Yes
Cluster Generation: 4
Membership state: Cluster-Member
Nodes: 1
Expected votes: 1
Total votes: 1
Node votes: 1
Quorum: 1 
Active subsystems: 5
Flags: 
Ports Bound: 0 
Node name: proxmox07
Node ID: 1
Multicast addresses: 239.192.143.78 
Node addresses: 192.168.50.17

Afegir nodes al clúster

Afegirem nodes al clúster amb la següent comanda des de el client

$sudo pvecm add 192.168.50.17

La IP a la direcció IP del clúster

$sudo pvecm add 192.168.50.17
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
cf:45:a0:15:59:c4:8e:52:1f:98:ce:d4:3f:ce:40:e8 [email protected]
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|     [email protected]  |
|     oB.=  |
|    .* =.o  |
|    . E.+ o |
|    S. .+ . |
|     o . o |
|     o   |
|         |
|         |
+-----------------+
The authenticity of host '192.168.50.17 (192.168.50.17)' can't be established.
RSA key fingerprint is 76:32:5c:bf:09:73:f1:d6:a8:ad:cc:fd:e4:17:c5:c9.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
[email protected]'s password: 
copy corosync auth key
stopping pve-cluster service
Stopping pve cluster filesystem: pve-cluster.
backup old database
Starting pve cluster filesystem : pve-cluster.
Starting cluster: 
 Checking if cluster has been disabled at boot... [ OK ]
 Checking Network Manager... [ OK ]
 Global setup... [ OK ]
 Loading kernel modules... [ OK ]
 Mounting configfs... [ OK ]
 Starting cman... [ OK ]
 Waiting for quorum... [ OK ]
 Starting fenced... [ OK ]
 Starting dlm_controld... [ OK ]
 Unfencing self... [ OK ]
waiting for quorum...OK
generating node certificates
merge known_hosts file
restart services
Restarting PVE Daemon: pvedaemon.
Restarting web server: apache2 ... waiting .
successfully added node 'proxmox06' to cluster.

Per a comprovar l'estat del clúster o fem amb

$ sudo pvecm status

Mostrarem quin nodes formen part del cluster

$ sudo pvecm nodes
$ sudo pvecm nodes
Node Sts  Inc  Joined        Name
  1  M   4  2012-10-29 20:38:21 proxmox07
  2  M   8  2012-10-29 20:46:26 proxmox06
  3  M   12  2012-10-29 20:58:05 proxmox05

usuaris

Jordiromeroproxmox01.png

totes les configuracions es guarden a /etc/pve

Creació de maquines virtuals

seleccionem la maquina a la que instal·larem la maquina virtual

Jordiromeroproxmox02.png

VM id no podem tenir un id repetit dins del clúster

nom és indiferent el que donem

OS seleccionem el sistema operatiu que volem instal·lar

Jordiromeroproxmox04.png

CD/DVD fitxer local no podem moure el fitxer a una altre maquina

Jordiromeroproxmox03.png

DISC DUR

 • BUS/DEVICE

Format Segons el format que escollim podem migrar la maquina virtual entre dos maquines del clúster

Espai de disc en format RAW el fitxer ocuparà tota la mida del disc, per exemple si el disc dur virtual és de 32GB el fitxer del disc dur virtual ocuparà la totalitat del tamany

CPU

Jordiromeroproxmox05.png

Xarxa

Jordiromeroproxmox06.png

NAS vs SAN

Tant els Storage Area Networks (SANs) com els Network Attached Storage (NAS) proveïxen solucions per l'emmagatzemament de dades (data storage) en xarxa

Un NAS és un sol dispositiu d'emmagatzemament en xarxa que treballar amb fitxers, en canvi un SAN és una xarxa de múltiples dispositius que treballen amb blocs de disc.

Tecnologies d'accedir al disc remot

Tecnologies NAS: CIFS (windows), NFS (linux), HTTP/DAV(permet pujar fitxers per http), FTP, rsync

Tecnologies SAN: ISCSI, FC

Sistemes com Openfiler proveïxen tant de característiques NAS com SAN.

Protocol ISCSI

Enviem les comandades ISCSI es poden enviar a través d'Internet, no pugem el fitxer com és fa en un servidor FTP, escrivim sobre el mateix dispositiu.

En SAN no parlem de carpeta compartida, parlem d'unitats compartides,


Accés a les maquines per ssh

pasos accedir sense usuari al proxmox

$ ssh-keygen -t dsa

per a crear una clau segura


Vegeu També

Proxmox