IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Objectius de la pràctica

 • Millorar la documentació col·lectiva (buscar els TODO)
 • Instal·lar FOG a una màquina virtual.

Introducció

FOG és una eina de programari lliure que permet clonar imatges de disc per xarxa. La principal diferència entre aquesta eina i altres similars com DRBL o Clonezilla és que disposa d'una interfície d'administrador via web feta amb PHP i per tant en part és una aplicació LAMP.

En aquesta pràctica ho farem tot amb màquines virtuals per a que el servei dhcp que proporciona el FOG no crei conflicte am el dhcp del gateway de la classe. Crearem una maquina virtual per a instal·lar el FOG, amb dues targetes de xarxa, una en mode adaptador pont per a tenir connexió a internet i l'altra en mode xarxa interna per a donar al servei a les maquines virtuals clients que conectarem dins del nostre ordinador. Per a instal·lar el FOG nosaltres treballarem amb una ubuntu-11.04-alternate-i386 ja que aquesta versió es més lleugera que la 11.10.

Instal·lació del Sistema Operatiu

Per a tenir menys problemes a l'hora d'instal·lar FOG el millor serà treballar am un sistema operatiu net, així que crearem una nova maquina virtual del VirtualBox i l'instal·larem una Ubuntu alternate 11.04 de 32 bits.

 • La maquina que hem creat nosaltres te les següents característiques:
 • Nom: FOG Server
 • Tipus de sistema operatiu: Ubuntu
 • Memòria base: 512MB
 • Disc d'arrencada: FOG Server.vdi (Normal, 50,00GB)
 • Canviarem els següents paràmetres de la maquina virtual:
 • Farem que la maquina arrenqui desde el live cd.
 • Crearem dos adaptadors de xarxa:

Un adapatador pont per a tenir connexió directa a internet.

Capturaxarxa1.jpg

Un adaptador de Xarxa interna, el nom de la xarxa será fog.

Capturaxarxa2.jpg

Una volta tindrem creada la maquina virtual procedirem a instal·lar. Els paràmetres de l'instal·lació són:

 • Nom del pc a la xarxa: FOG-Joel-Hugo
 • Usuari: usuari
 • Nom del Compte: usuari
 • Contrasenya: usuari

Configurar el proxy

Una vegada em configurat les dos targetes de res, tal i com es pot veure a les captures anteriors, entrarem al navegador per tal de poder configurar el proxy:

Configurarproxyfoto.jpg

Configurar l'adaptador de xarxa

Després d'instal·lar el sistema operatiu configurarem les targetes de xarxa pera tenir connexió a internet a una i una red local privada a l'altra.

Si fem un ifconfig veurem que una targeta ia la tindrem connectada, aquesta targeta es la que esta configurada com a adaptador pont.

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:16:1a:fa 
     inet addr:192.168.203.220 Bcast:192.168.203.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe16:1afa/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1184 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:1992439 (1.9 MB) TX bytes:175737 (175.7 KB)

Una volta tenim configurat el primer adaptador de xarxa procedirem a configurar el segon:

Primer buscarem la direccio Mac del nostre dispositiu:

$ ifconfig eth1
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:c1:ec:bd

Una volta tenim la Mac configurarem l'adaptador de xarxa:

Joelgrau configuració xarxa interna.png

Primer crearem la configuració donant-li un nom i despŕes afegirem la mac del dispositiu que volem que usi la norma:

Joelgrau configuració xarxa interna2.png

Finalment Al Paràmetres IPv4 configurarem la xarxa:

Joelgrau configuració xarxa interna3.png

Instal·lació del FOG

Abans de la instal·lació del FOG instal·larem el LAMP i l'openssh-server per a que a l'hora d'instal·lar el FOG no ens falten tants paquets.

Instal·larem el LAMP i l'openssh-server amb el tasksel:

$ sudo tasksel
Hugolucas treballtasksel.png

La contrasenya del Mysql és: usuari

Una vegada tenim això anem a la pàgina del FOG i veurem que la versió més nova del programa es la 0.32.

Després anirem a la secció downloads de la pàgina i copiarem la url de l'enllaç directe de la versió a instal·lar. En el nostre cas serà:

http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG/fog_0.32/fog_0.32.tar.gz/download

Per a descàrregar el paquet ho podem fer pel navegador o també :

$ sudo wget http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG/fog_0.32/fog_0.32.tar.gz/download

El descomprimirem amb:

$ sudo tar xvzf fog_0.32.tar.gz

Ens situarem dins la carpeta dels executables:

$ cd fog_0.32/bin

I executarem l'instal·lador anomenat installfog.sh:

$ sudo ./installfog.sh

L'assistent ens preguntarà per aq uin tipus de sistema volem instal·lar FOG: Nosaltres triarem la segona versió ja que estem treballant en ubuntu.

   ..#######:.  ..,#,..   .::##::.  
 .:######     .:;####:......;#;..   
 ...##...    ...##;,;##::::.##...    
  ,#     ...##.....##:::##   ..:: 
  ##  .::###,,##.  . ##.::#.:######::. 
 ...##:::###::....#. .. .#...#. #...#:::. 
 ..:####:..  ..##......##::## .. #   
   # .   ...##:,;##;:::#: ... ##..  
  .# .    .:;####;::::.##:::;#:..   
   #           ..:;###..    

 ###########################################
 #   FOG                 #
 #   Free Computer Imaging Solution   #
 #                     #
 #   Created by:             #
 #     SyperiorSoft          #
 #     http://www.SyperiorSoft.com  #
 #   Developers:             #
 #     Chuck Syperski         #
 #     Jian Zhang           #
 #                     #
 #   GNU GPL Version 3          #
 ###########################################

 Version: 0.32 Installer/Updater

 What version of Linux would you like to run the installtion for?

     1) Redhat Based Linux (Fedora, CentOS)
     2) Ubuntu Based Linux (Kubuntu, Edubuntu)

 Choice: [2]

També se'ns preguntara si el volem instal·lar com un servidor sencer o com un node que forma part del servidor. Triarem la opció de servidor

Starting Ubuntu Installtion.

 FOG Server installation modes:
   * Normal Server: (Choice N) 
     This is the typical installation type and
     will install all FOG components for you on this
     machine. Pick this option if you are unsure what to pick.

   * Storage Node: (Choice S)
     This install mode will only install the software required
     to make this server act as a node in a storage group

 More information: 
  http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=InstallationModes 

 What type of installation would you like to do? [N]

A les preguntes referents a la xarxa ficarem els següents valors

 What is the IP address to be used by this FOG Server? [192.168.203.224]192.168.245.2

 Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] y
 What is the IP address to be used for the router on the DHCP server? [192.168.203.1]192.168.245.1

 Would you like to setup a DNS address for the DHCP server and client boot image? [Y/n] y
 What is the IP address to be used for DNS on the DHCP server and client boot image? [192.168.203.1] 192.168.245.1

 Would you like to change the default network interface from eth0?
 If you are not sure, select No. [y/N]y
 What network interface would you like to use? eth1

 Would you like to use the FOG server for dhcp service? [Y/n] y


Finalment ens pregunta si volem instal·lar els paquets de llengua addicionals, li direm que si:

 This version of FOG has internationalization support, would 
 you like to install the additional language packs? [Y/n] y

Una volta hem contestat totes les preguntes que ens formula l'instal·lador, es ficarà a instal·lar les dependencies, es a dir, tots el paquets addicionals necessaris per a que el FOG funcioni:

    apache2
    php5
    php5-gd
    php5-cli
    php5-mysql
    php5-curl
    dhcp3-server
    tftd-hpa
    tft-hpa
    nfs-kernel-server
    vsftpd
    net-tools
    wget
    xinetd
    sysv-rc-conf
    etherwake
    tar
    gzip
    build-essential
    cpp
    gcc
    g++
    m4
    htmldoc
    perl
    libmd5-perl
    libcrypt-passwdmd5-perl
    lftp
    openssh-server

IMPORTANT: Si hem instal·lat abans el mysql tenim que especificar-li la contrasenya a /var/www/fog/commons/config.php

Com nosaltres hem instalat el LAMP, que porta el MySQL abans que el FOG ens tocarà editar la línia de configuració del FOG:

sudo gedit /var/www/fog/commons/config.php
define( "MYSQL_PASSWORD", "usuari" );

Es recomanable xifrar la contrasenya amb md5.

Primera posada en marxa

El programa l'inicarem en

http://localhost/fog

La primera vegada que iniciem el programa ens diu que tenim que instal·lar l'esquema de la base de dades. Per fer-ho clicarem a Install/Upgrade now.

Joelgrau install install fog schema.png

Una vegada actualitzat l'esquema ens demanarà un usuari i una contrasenya que són:

 • Usuari: fog
 • Contrasenya: password

Primera prova de funcionament

Per fer la primera prova afegirem una altra màquina virtual, ja que en aquesta pràctica estem treballant tot de forma interna dins d'un mateix ordinador i per a que es trobin les màquines necessiten treballar dins de la mateixa xarxa virtual i dins de la màquina pare.

Crearem una maquina virtual amb els següents paràmetres:

 • Nom: FOG Client
 • Tipus de sistema operatiu: Ubuntu
 • Memòria base: 128MB
 • Disc d'arrencada: FOG Client.vdi (Normal, 512.00MB)
 • També li crearem un adaptador de xarxa i la configurarem com a xarxa interna i li donarem el mateix nom de xarxa que li haviem posat a la màquina servidor, en aquest cas serà fog.
Joelgrau xarxa interna client.png
 • Finalment canviarem l'ordre d'arrencada a arrencada per xarxa a la màquina que hem creat.

Una vegada tenim la màquina client creada, l'hem de registrar en el servidor per a poder realitzar-li les tasques convenients.

Per registrar el client al FOG hem de fer el següent:

Cliquem sobre el botó HOSTS

Hugolucas resgistrarclients1.png

Añadir equipo

Hugolucas resgistrarclients2.png

Escrivim el nom de la màquina CLIENT i la MAC.

Hugolucas resgistrarclients3.png

Per ordenar-li una tasca al servidor ho farem de la següent manera

Tornarem a obrir el menus de HOSTS

Anirem a listar equipos

Hugolucas resgistrarclients5.png

Clicarem sobre l'equip que li volem realitzar la tasca:

Hugolucas resgistrarclients6.png

Després anirem a tareas basicas

Hugolucas resgistrarclients7.png

En el següent menú es on podem triar de copiar o restaurar les imatges del dic dur, però com això es una simple prova només farem un test de memòria RAM i per a fer-ho clicarem sobre avanzado.

Hugolucas resgistrarclients8.png

Clicarem sobre testmem86+

Hugolucas resgistrarclients9.png

Executarem el test.

Hugolucas resgistrarclients10.png

Iniciem la màquina virtual amb F12 i cliquem l'opció l per arrancar des de xarxa per tal de que el FOG detecti el sistema client

F12.jpg

Finalment si tot va bé ens farà el test de memòria que li hem programat.

Hugolucas testmem86.png

Creació i restauració d'imatges de discs durs

Importació de la maquina virtual client

Començarem la pràctica real descarregant-nos una imatge d'una màquina virtual que porta Windows instal·lat i procedirem primer a crear una imatge d'aquest S.O. i desprès restaurar-la a una altra màquina virtual.

Per a descarregar la imatge utilitzarem el repositori que han creat els nostres companys a: Repositori.

Primer ens descàrregarem la imatge desde aquí: Descarrega

Comprobarem que el fitxer s'ha descarregat correctament amb el md5sum:

9cb43505a22d825102257e7dd319bafb WindowsXP: WindowsXP amb NTFS.ova
$ md5sum WindowsXP\:\ WindowsXP\ amb\ NTFS.ova 
9cb43505a22d825102257e7dd319bafb WindowsXP: WindowsXP amb NTFS.ova

Per a importar la imatge de la màquina virtual haurem d'obrir el virtualbox i anirem a la pestanya de fitxer i seleccionarem Importar una aplicació virtual....

Clicarem sobre trieu... i definirem la ruta de la imatge de la maquina virtual.

Joelgrau importacio maquina virtual1.png

Després ens sortirà un resum dels paràmetres de la maquina virtual i si tot es correcte li podem donar a importar.

Joelgrau importacio maquina virtual2.png

Per a que el servidor i el client es puguin comunicar haurem de canviar l'adaptador de xarxa de la maquina client en mode xarxa interna i al nom posarem fog.

Joelgrau importacio maquina virtual3.png

També canviarem la prioritat d'arrencada de la maquina a arrencada per xarxa per així que el servidor pugui controlar al client.

Joelgrau importacio maquina virtual4.png

Un cop fet això, ja tenim la màquina al virtualbox i ja podem passar a configurar el fog per a poder clonar el disc dur.

Creació de la imatge del disc del sistema client

Registrar la imatge

Primer hem de registrar una imatge nova.

Anirem al menu d'imatges i n'afegirem una de nova.

Joelgrau registrar imatge virtual1.png

Ara li donarem un nom i seleccionarem les opcions mes adients per al nostre tipus d'imatge, en el nostre cas seràn:

Joelgrau registrar imatge virtual2.png

Registrar el client

Registrarem la maquina client tal i com hem fet a la primera prova de funcionament, però en aquest cas també especificarem el tipus de sistema operatiu i la imatge d'on es guardara i/o restaurará el sistema operatiu.

Joelgrau registrar windowsxp.png

Creació de la imatge

Quan tenim registrats el client i la imatge, ja li podem progrmar la tasca de crear la imatge del disc dur de la maquina client.

Per programar-li la tasca repetirem els passos de la primera prova de funcionament pero en lloc de seleccionar el test de memòria seleccionarem crear al menú de Tareas basicas.

Joelgrau creacio imatge1.png

Executarem la tasca i ja podrem iniciar la màquina client

Si tot ha anat be hauria de sortir en la maquina client una barra de progrés com la següent:

Joelgrau creacio imatge2.png

NOTA: La primera vegada que hem intentat fer la clonació no ens ha deixat perque ens deia que el disc tenia errors i hem fet un chkdsk per a reparar el sistema de fitxers.

Restauració de la imatge

Esborrament del disc dur de la màquina client

Primerament abans de restaurar el disc esborrarem el que tenim creat a la màquina client.

Hugolucas esborrardiscvirtual1.png

Desprès en crearem un de nou de la següent manera:

Hugolucas esborrardiscvirtual2.png

Triarem crear un disc nou amb els següents paràmetres:

Hugolucas esborrardiscvirtual3.png
Hugolucas esborrardiscvirtual4.png

Restaurar el disc dur de la màquina client

Desprès de seleccionar la màquina client a la que li volem restaurar la imatge al FOG, li seleccionarem a les tasques bàsiques la opció restaurar:

Hugolucas restaurardiscvirtual1.png

Executarem la tasca

Iniciarem la màquina virtual client i si el procès ha anat correctament sortirà una barra de progrés com la següent:

Hugolucas restaurardiscvirtual2.png

Finalment quan acabi la restauració ja tindrem el disc igual que la imatge creada.

Instal·lació del client FOG service

El FOG service és un programa (per a Windows) que dona un serie de serveis entre la màquina client i el servidor.

El programa l'instal·larem al sistema client i després copiarem la imatge per tornar-la als altres discs durs.

Per a instal·lar el fog service necessitem tenir la màquina servidor oberta.

En la màquina client ens conectarem al servidor i ens baixarem l'instal·lador del programa.

http://192.168.245.2/fog/client/FogService.zip
Joelgrau instalacio fog service1.png

NOTA: Com aquesta instal·lació requereix que tinguem el .NET framework 2.0 instal·lat, necessitem tenir internet a la màquina, això ho solucionarem afegint un adaptador pont a la maquina client i configurant-li el seridor proxy.

L'instal·lador del programa es un simple assistent gràfic que l'únic que ens preguntarà serà on volem instal·lar el programa.

Al final de la instal·lació ens sortirà un menú on podrem sel·leccionar els serveis que pot donar el programa, també ens caldrà definir la ip del servidor.

Joelgrau instalacio fog service2.png

Després d'instal·lar el fog service, procedirem a clonar el disc dur i l'instal·larem a una altra màquina client que anomenarem, per exemple windowsxp2.

Quan restaurarem la imatge veurem que el nom de la maquina client serà windowsxp2, és a dir, el nom de la màquina que haviem registrat en el servidor. Si volem provar que el fog service funciona, només ens cal canviar el nom de la màquina client al servidor i automàticament quan l'arranquem la següent vegada es reiniciarà i se li ficara com a nom d'equip, el que haviem definit al servidor.


Joelgrau instalacio fog service3.png

Descarregar la màquina virtual del servidor

La imatge de la màquina virtual del servidor del FOG que hem creat en aquesta paràctica la hem muntat al repositori d'imatges que han creat els nostres companys de classe i la podeu trobar en la següent direcció:

http://192.168.0.252/~imatges/FOG%20Server.ova

El hash md5 de la imatge es:

f6e25a46d24f646dccea2a18d6ffcf50 Releases/VirtualBox Backups/FOG Server.ova
 • L'usuari i la contrasenya del sistema opeartiu són:
 • Usuari: usuari
 • Contrasenya: usuari
 • L'usuari i la contrasenya del servidor del FOG són:
 • Usuari:fog
 • Usuari:password


Instal·lació impresora des de el servidor Fog

 • Amb el programari FOG poden instal·lar la impressora des de el nostre servidor al nostres clients. El problema que tenim en aquesta pràctica és que al treballar amb maquines virtuals, la impressora la detecta el nostre client però no la instal·la al nostre client la configuració és la següent.
 • Accedim al menú de instal·lació de les impressores
Jordiromerofog01.png
 • Afegirem una nova impressora
Jordiromerofog02.png
 • Configurem els paràmetres de instal·lació de la impressora com a port de la impressora la Ip del nostre servidor FOG
Jordiromerofog04.png
 • Anirem al menú de gestió del nostre ordinador i afegirem la impressora a la maquina a la que li volem instal·lar
Jordiromerofog05.png
 • Comprovem al client que la impressora ha estat instal·lada
Jordiromerofog06.png

Instal·lació Snap-in

 • El programa fog una de les opcions que ens pot permetre és instal·lar, programes des de el mateix servidor. Una de les dificultats que he trobat al realitzar aquesta pràctica és trobar els paràmetres per poder instal·lar els programes d'una manera desatesa. El que si que he pogut és que el client pogue rebre l'instal·lador del programa. El programa que procedirem a instal·lar és el 7zip
 • El primer pas que tenim que fer es anar al apartat snap-in del nostre servidor i crear un nou snap-in
Jordiromerofog07.png
 • El següent pas es definir el parametres del snap-in, en una cosa que ens tenim que fixar és de passar el paràmetre /S als arguments del snap-in
Jordiromerofog08.png
 • Una vegada creat l'snap in anirem a la gestió del clients i afegirem l'snap-in a maquina client que tinguem registrada
Jordiromerofog09.png
 • Per a enviar l'snap-in anirem a tareas bàsiques i anirem a avanzado
Jordiromerofog10.png
 • I seguidament anirem a Restaurar snapin
Jordiromerofog11.png
 • I confirmen la tasca
Jordiromerofog12.png