IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Observium és una plataforma de monitorització de xarxa basada autodescobriment SNMP escrit en PHP que inclou suport per a una àmplia gamma de sistemes operatius.

Instal·lació

Instal·lem els paquets que necessitem per executar Observium:

$aptitude install libapache2-mod-php5 php5-cli php5-mysql php5-gd php5-snmp php-pear snmp GraphViz \
subversió mysql-server mysql-client rrdtool fping ImageMagick Whois mtr-tiny ipmitool nmap

Creem un directori per Observium:

$mkdir -p /opt/observium && cd /opt

La última versió del Observium des del repositori Subversion:

$svn co http://www.observium.org/svn/observer/trunk observium

Anen al directori observium

$cd observium

Copiem el fitxer de configuració:

$cp config.php.default config.php

Crearem la base de dades MySQL

mysql -u root -p
CREATE DATABASE observium;
GRANT ALL PRIVILEGES ON observium.* TO 'observium'@'localhost'
  -> IDENTIFIED BY 'paraula_de_pas'; 

Modifiquem el fitxer config.php amb els paràmetres de la base de dades.

Configuració de la base de dades MySQL i inserir el esquema predeterminat:

$sudo php includes/updates/update.php

Crearem un parell de directoris que utilitzem per emmagatzemar dades, canviarem el propietari per a que el procés apache pugui escriure en ells:

$sudo mkdir graphs rrd
$sudo chown www-data.www-data graphs rrd

Si el servidor només ha d'executar l'observium, modifiquem:

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /opt/observium/html
   <Directory />
       Options FollowSymLinks
       AllowOverride None
   </Directory>
   <Directory /opt/observium/html/>
       Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
       AllowOverride All
       Order allow,deny
       allow from all
   </Directory>
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   LogLevel warn
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
   ServerSignature On

</VirtualHost>

Apliquem la configuració

sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 restart
sudo apache2ctl restart
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName

Creem un nou usuari.

./adduser.php jordi paraula_de_pas 10

El valor 10 correspon al de un usuari administrador.

Fer un descobriment inicial per omplir les dades per al nou dispositiu:

./Discovery.php-h all
./Poller.php-h all

Afegir dispositius

Entrarem dins de l'entorn web del observium. Afegirem un nou dispositiu, per exemple el servidor web.

Jordiromeroobservium01.png

Afegirem les dades necessaries per poder monitoritzar el servidor web

Jordiromeroobservium02.png

I afegirem el dispositiu

Jordiromeroobservium03.png

Podem comprovar com s'ha afegit el dispositiu.

Jordiromeroobservium04.png

Monitoritzar el gateway de l'aula

Observium per poder funcionar correctament necessitar treballar amb noms DNS, alhora d'intentar accedir a crear un dispositiu no permet afegir-lo a la llista.

Jordiromeroobservium05.png


Enllaços Externs

http://www.observium.org/

Vegeu També

Observium