IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI102.1_DissenyarDistribucioDiscDur.pdf (LPI102.1_DissenyarDistribucioDiscDur.odp)
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/102.1
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

102.1. Dissenyar la distribució del disc dur
Objective.jpg
  • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de dissenyar un esquema de particions per a sistemes Linux.
  • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades: La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.1. Dissenyar la distribució del disc dur

Busos de comunicació

Front side bus(FSB) bus principal de la connexió amb la CPU

Chipsets

  • Northbrigde és el chip que connecta directament els dispositius més ràpids amb la CPU RAM AGP
  • Southbrige connecta la resta de dispositius amb la CPU

Jordiromerounix10.png

Dissenyar l'esquema del disc dur

Discs durs

Característiques

Memòria no volàtil

Memòria de lectura i escriptura

Memòria d'accés no seqüencial

Efecte magnètic resistiu és molt fàcil que es poden esborrar al passar per un camp magnètic

Primers models

Winchester

Parametres

Temps d'accés és medeix amb milisegons

Throughput/transfer rate

Directament relacionat amb la velocitat de rotació, és medeix amb MB/s

la velocitat del disc està directament lligada a la velocitat del bus

Tipus de disc durs

IDE

Creats el 1986 per western digital

Els més utilitzats fins a l'aparició dels SATA

També conegut com ATAPI o PATA

Protocol paral·lel de 40 pins en principi és més ràpid

Bits ample de banda 16 bits, només són els que serveixen per a enviar dades

Número de màxim és de quatre dispositiu en una sola placa mare

Dispositius configurats per jumpers, un serà el master i l'altre slave

La controladora va incorporada en la placa mare

SATA

Estàndard creat el 2003 per substituir l'IDE

Es connecta en serie a la placa mare

És hotpuggable

És poden connectar de manera externa

Ample de banda 1.5 GB/s

Número de dispositius per canal 1

La controladora va incorporada en la placa mare

SCSI

És dificil de trobar en ordinadors domestics

És més sofisticat que l'IDE

S'utilitza sobretot en servidors

És hotpluglabble

Protocol paral·lel

Estructura física del disc dur

Jordiromerounix12.png

Plats material rígid 2-4 plats

Capçal 1 capçal per cada cara dels plats el suport és mou per un electroimant

El motor fa gira els plats quan més ràpid el motor el temps d'accés és més ràpid

Circuit electrònic de control fora de la part hermètica del disc dur és la interfície de comunicació amb l'ordinador

La caixa metàl·lica protegeix els plats i els capçals de la brutícia

Composoció dels disc durs

Cares cada plat té dos cares, format per una pel·lícula magnètica

Pistes és on és guarden les dades del disc, estan numerades i és començar a compta des de la pista exterior Pista 0, no són pistes seqüencials

Sectors les pistes estan dividides en arcs anomenats sectors, totes les pistes tenen el mateix numero de sectors, la mida habitual és de 512 bytes

Capçals són els transductors (tradueixen tipus de senyal) que llegeixen i escriuen al disc

Cilindres és el conjunt de pistes de tots els plats del disc que és llegeixen simultàniament en una volta de disc

Sistemes d'adreçament

CHS (cilinder Head sector) és el sistema antic per localitzar una cel·la de memoria

LBA (logical block addressing) és un sistema d'adreçament seqüencial dels blocs de dades assignant un número a cada bloc (LBA=0 ...)

Distribució del disc dur

Primera pista

Master Boot Record (MBR) primer sector

  • 446 bytes stage 1 del bootloader (gestor d'arrancada)
  • 64 bytes per a la taula de particions
  • 2 bytes per a un codi del disc dur

Regió de comptabilitat de DOS

Existeix per raons històriques, buida o amb l'stage 2 del bootloader

Resta de pistes

  • Particions

Són divisions físques del disc dur

Jordiromerounix13.png

Particions

Definició

  • És el nom genèric que rep cada divisió en un dispositiu de existent d'un dispositiu d'emmagatzemar dades
  • Un sol dispositiu físic és pot convertir en varis de lògics

Avantatges

  • Suport de múltiples sistemes operatius
  • Poder utilitzar diferents tipus de fitxers
  • Gestió de l'espai de disc
  • Protecció enfront errors del disc
  • Seguretat
  • Copia de seguretat

Tipus de particions

  • Sistema de particions x86
  • Data dels principis dels 80
  • Només és poden fer 4 particions primaries
  • L'evolució del disc dur va deixar obsoleta el sistema

Per solucionar el problema és va inventar el concepte de particions ampliades o esteses

Cada sistema pot tenir com a màxim una partició ampliada (1 ampliada i 3 primaries)

Les particions ampliades poden contenir un nombre lliure de particions lògiques

Les particions lògiques es troben dins d'una partició ampliada


Particions primàries

Propietats

  • És poden formatar lògicament
  • És poden marcar com arrancables (actives)
  • Entre primaries i les ampliades es podeb crear un màxim de 4
  • A linux es numeren del 1 al 4
  • Alguns sistemes operatius necessiten carregar el sistema des de una partició primaria

Particions ampliades

  • No es poden formatar
  • No es poden marcar com arrancables
  • Són contenidors de particions
  • Numerades del 1 al 4

Particions Lògiques

Es poden formatar

Les unitats lògiques comencen a contar a partir de 5

No es poden marcar com arrancables

Particions a Linux

  • Sistemes en llibreria libata tots els dispositius es mostren com /dev/sd*
  • Sistema sense llibreria libata diferencia entre scsi (/dev/sd*) i els IDE (/dev/hd*)
  • Nomenclatura dispositius IDE sense libdata
  • hda: dispositiu master del primer bus IDE
  • hdb: dispositiu esclau del primer bus IDE
  • hdc: dispositiu master del primer bus IDE
  • hdd: dispositiu esclau del primer bus IDE


Codis de tipus de particions x86

Taula de particions

Esquemes típics de particionament de disc

els sistemes linux requereixen d'un mínim de dos particions

  • Sistema de partició arrels (/)
  • Swap partició necessària per a quan la ram s'acaba per simular el funcionament semblant a la ram, també es pot crear swap en un fitxer
Partició(punt de muntatge) Mida típica Descripció
swap (no es munta) 1,5 a 2 vegades la RAM o un màxim de 4 GB És una memòria secundari a la RAM. Però necessària si s'acaba. Es pot treballar sense swap, però quan s'acaba la RAM no paginarà correctament (error que és difícil de detectar ja que sembla que l'ordinador és penja)
/home mínim 200 mb En distribucions modernes un mínim de 200 MB per a guardar els fitxers de configuració d'usuari de les aplicacions és necessari. A partir d'aquí el valor màxim depèn de l'ús que faci de l'ordinador cada usuari
/boot 20 - 200 MB Guarda els fitxers d'arrancada del Sistema(el nucli de sistema i els seus fitxers de suport). Compte! Les distribucions modernes van guardant els diferents nuclis que s'instal·len, fet que fa que l'espai boot augmenti
/usr 500 MB - 2G (?) Conté la majoria de fitxers d'aplicacions linux
/opt 100MB - ? Carpeta "calaix de sastre" on es col·loquen totes aquelles aplicacions de tercers (no incloses a la distribució). S'acostumen a posar aquí els paquets comercials.
/var 100MB - ? Conté les dades variables del sistema (bases de dades, cues, fitxers d'aplicacions, etc.). Depèn molt de tipus de sistema, però en entorn servidor pot ser la partició més gran ( i la que té la informació més rellevant), Important fer copia.
/tmp 100MB - ? Conté els fitxers temporals dels usuaris ordinaris. En sistemes en molts d'usuaris pot ser una carpeta força gran.
/mmt ... No té una partició separada. S'utilitza com a lloc in crear els punts de muntatge de dispositius removibles com CD/DVD-ROM, memòries FLASH, etc.
/media ... Equivalent a /mmt. Normalment el dispositius que és monten en calent

Etiquetes

UUID (Universally Unique Identifier)

Punts de muntatge

Sistema de fitxers arrel (/)

Tots els fitxers es troba en una sola jerarquia Sistema virtual de fitxers

en linux tot són fitxers

l'arrel del sistema es representa /

els fitxers no tenen que està a la maquina local, pot estar en una maquina remota

per accedir a un dispositiu s'informa del camí on accedir a al fitxers d'on accedir al dispositiu

Sistema de fitxers var (/var)

Sistema de fitxer home (/home)

Sistema de fitxer /boot

Limitacions de les BIOS. Accés només als primers 1024 cilindres

Espai d'intercanvi (swap)