IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.pdf (LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.odp)

LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.odp

Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/104.1
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

104.1. Crear particions i sistemes de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de configurar particions de disc i crear sistemes de fitxers en dispositius com ara els discs durs. Això inclou la gestió de les particions d'intercanvi.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Utilitzar diverses instruccions mkfs per a configurar les particions i crear diversos sistemes de fitxers com:
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.1. Crear particions i sistemes de fitxers

Formatació

Prepara el dispositiu per poder utilitzar

Dos tipus de format

 • Nivell físic
 • A nivell físic
 • De Baix nivell
 • Els més propers al hardware, format en pistes, formatat de fàbrica
 • De alt nivell
 • Més proper al sistema lògic i al sistema operatiu,s'encarrega de crear un sistema de fitxers, s'instal·la el gestor d'arrancada
 • L'ordre que ens permet crear particions és fdisk
$fdisk
 • Per a poder utilitzar una partició crearem un sistema de fitxers, el sistema operatiu necessita un sistema de fitxers per poder llegir la partició.


Formatació a nivell físic

Formatació a nivell lògic

 • Per crear un sistema de fitxers amb
$mkfs

Exemple

 • Per veure els disc instal·lat en el nostre sistema
$palimpsest
 • La comanda $fdisk és el maipulador de tables de formatat de linux permet modificar les taules de particions
 • La comanda comprovem les dependencies del paquet util-linux que instal·la la comanda $fdisk
$grep bin
 • El resultat es el següent:
[email protected]:~$ dpkg -L util-linux |grep bin
/bin
/bin/dmesg
/bin/more
/bin/tailf
/sbin
/sbin/mkfs
/sbin/mkswap
/sbin/fsck.minix
/sbin/mkfs.minix
/sbin/mkfs.bfs
/sbin/blockdev
/sbin/raw
/sbin/fsck.cramfs
/sbin/mkfs.cramfs
/sbin/fdisk
/sbin/sfdisk
/sbin/cfdisk
/sbin/agetty
/sbin/blkid
/sbin/findfs
/sbin/wipefs
/sbin/ctrlaltdel
/sbin/pivot_root
/sbin/switch_root
/sbin/hwclock
/sbin/isosize
/sbin/getty
/sbin/fsck
/usr/bin
/usr/bin/getopt
/usr/bin/addpart
/usr/bin/ddate
/usr/bin/delpart
/usr/bin/mcookie
/usr/bin/namei
/usr/bin/partx
/usr/bin/whereis
/usr/bin/rename.ul
...


Particions

Per a saber la nostres particions o farem amb la comanda

$ sudo fdisk -l

el següent és el resultat

Disc /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc2cfc2cf
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *      1    3824  30716248+  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2      3825    4068   1952768  82 Intercanvi Linux / Solaris
/dev/sda3      4068    8931  39062528  83 Linux
/dev/sda4      8931    60802  416654336  7 HPFS/NTFS

Cada disc té un fitxer que l'identifica

calcular la memòria que podem llegir el nostre disc dur en un minut

256*63*512*7200

Aproximadament podrà llegir uns 59 Gb per minut

Disk identifier ens identifica la taula de particions, ocupa dos bytes, i la podem modificar quan modifiquem les particions.

per comprovar el mbr o farem amb la comanda

$ od -Ax -tx1z -v

El resultat serà semblant a aquesta

Jordiromerounix09.png

Per a veure on comença les particions en sectors o verem amb la comanda

$sudo fdisk -lu

El resultat és aquest

Disc /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc2cfc2cf
Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *     63  61432559  30716248+  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2    61433856  65339391   1952768  82 Intercanvi Linux / Solaris
/dev/sda3    65339392  143464447  39062528  83 Linux
/dev/sda4    143464448  976773119  416654336  7 HPFS/NTFS

Manipular la taula de particions. fdisk

Nom del dispositiu nomenclatura Linux


Nomenclatura de dispositius Linux

Sistemes de fitxers

inodes

 • Inodes
 • Són una estructura de dades que emmagatzema informació bàsica d'un sistema de fitxers
 • És el component essencial del sistema de fitxers lògic
 • Els sistemes de fitxers varia segons el sistema operatiu
 • Funciona com un sistema virtuals
 • Poden variar segons el tipus de sistema de fitxers
 • En linux el sistema de fitxers més utilitzats és el ext

Característiques i dades dels inodes

 • Característiques del Inodes
 • L'estructura mínima és un fitxer
 • Mida del fitxer
 • Propietari
 • Permisos d'accés al fitxer
 • Tipus de fitxer en linux tot són fitxers les carpetes també
 • timestamps marca de temps
 • Comptador
 • Punters al blocs de disc ens marca on està ubicat cada part d'un arxiu
 • No conté el nom del fitxer, el nom del fitxer el conté el directori al qual es troba el fitxer

és guarda a la memòria cau

 • per llistar els fitxers del sistema o farem amb la comanda
$ls -lai / | more

el resultat és:

 2 drwxr-xr-x 23 root root 4096 2011-10-14 10:34 .
   2 drwxr-xr-x 23 root root 4096 2011-10-14 10:34 ..
130817 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2011-10-14 10:19 bin
654081 drwxr-xr-x  3 root root 4096 2011-10-25 12:22 boot
1569794 drwxr-xr-x  2 root root 4096 2011-10-10 10:45 cdrom
 1026 drwxr-xr-x 16 root root 4240 2011-11-02 09:15 dev
392449 drwxr-xr-x 150 root root 12288 2011-11-02 09:23 etc
261633 drwxr-xr-x  4 root root 4096 2011-10-11 09:17 home
--Més--

Amb la comanda per a entrar dins del sistema de fitxers

$sudo debugfs /dev/sda1

Funcionament dels inodes

Jordiromerounix34.png

Obtenir informació dels sistemes de fitxers

amb la comanda

$man fs

tenim un manual d'ajuda sobre sistemes de fitxers

ext2 i ext3

 • ext2
 • creat al 1993
 • cache en memòria escriu al disc de forma asíncrona, la apagada no controlada pot provocar perduda de dades, ja que moltes voltes és queden dades a la memòria ram. el sistemad de fitxers marca com a dirty si hi ha dades pendents de gravar o clean si no en hi ha de pendents
 • fsck pot intentar reparar dos tipus d'errors dirty
 • per a crear un sistema de fitxer de qualsevol tipus o farem amb la comanda
$mkfs
 • per a crear una partició amb el sistema de fitxers ext4 o farem de la següent manera
$sudo mkfs.ext4 -j /dev/sdb1

dd

comanda per realitzar una copia bit a bit d'un disc dur

un exemple del format de la comanda és el següent

$dd if=/dev/zero of=500.img bs=1M count=500

bs tamany de block

 • Crear una iso amb dd
$dd if=/dev/sr0 of=imatgeCD.iso bs=2048 conv=sync,notrunc
 • Copia el MBR
$sudo dd if=/dec/sda of=mbr.img bs=mbr.img bs=512 count=1

Journaling

superblock

ext4

xfs

reiserfs v3

vfat

Crear sistemes de fitxers amb mkfs

e2fsprogs

Crear sistemes de fitxer ext

Modificar la mida del bloc

Comprovar badblocks abans de crear el sistema de fitxers

Establir una etiqueta al sistema de fitxers

Sortida de l'ordre mkfs

Sistema de fitxers d'intercanvi (swap)

Crear un sistema de fitxers d'intercanvi. mkswap

Restaurar particions swap

swapon

Altres ordres e2fsprogs

badblocks(8)

logsave

e2image

e2undo

chattr

lsattr

e2freefrag

Ordres

fdisk

 • Automatització del fdisk
$sudo fdisk /dev/sdb <<EOF
>o 
>n
>p
>1
>
>
>w
>EOF

$heredoc per a poder fer varies accions al l'hora

 • sfdisk
$sudo sfdik /dev/sdb -d

per fer un redireccionament a un fitxer

$sudo sfdik /dev/sdb -d > pt.txt

per fer copies de seguretat de la taula de particons

$sudo sfdik /dev/sdb -d > pt.txt

per restaura la copia

$sudo sfdik /dev/sdb -d < pt.txt


mkfs

mkswap

crearem un arxiu de swap

$mkswap 

a l'arxiu fstab podem veure on esta montada la swap

$cat /etc/fstab |grep swap

la comanda podem activar la swap

$swapon -a

amb ens mostra que fitxers de swap tenim activats

$swapon -s

mount

 • Consulta la comanda mount
$mount [-lhV]
 • Les opcions són
 • -l mostra el mateix resultat que sense -l
 • -V mostra la versió
 • -h mostra ajuda
 • Sense opcions mostra els dispositius montats
[email protected]:~$ mount
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro,user_xattr,commit=0)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/alumne/.gvfs type fuse.gvfs fuse-daemon(rw,nosuid,nodev,user=alumne)
 • Sintaxi
$mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir
 • -f: Mode fake. No executa realment el muntatge. Útil combinat amb -v
 • -n: Munta sense escriure a /etc/mtab
 • -r: Munta el sistema de fitxers en mode només lectura (-r readonly)
 • -s: ignora les opcions que no siguin correctes.
 • -v: mode verbose
 • -w: Munta el sistema de fitxers en mode lectura/escriptura

Per saber la llista de sistemes de fitxers reconeix el nostre sistema operatiu

$cat /proc/filesystems
[email protected]:~$ cat /proc/filesystems 
nodev	sysfs
nodev	rootfs
nodev	bdev
nodev	proc
nodev	cgroup
nodev	cpuset
nodev	tmpfs
nodev	devtmpfs
nodev	debugfs
nodev	securityfs
nodev	sockfs
nodev	pipefs
nodev	anon_inodefs
nodev	devpts
 	 ext3
	 ext2
	 ext4
nodev	ramfs
nodev	hugetlbfs
nodev	ecryptfs
nodev	fuse
fuseblk
nodev	fusectl
nodev	pstore
nodev	mqueue
nodev	binfmt_misc
 • Opcions de la comanda mount
 • async: Els accessos d'entrada/sortida (I/O) poden ser asíncrons.
 • sync: Els accessos d'entrada/sortida (I/O) són síncrons.
 • atime: Modifica la marca de temps (timestamp) a cada accés. Aquesta opció s'aplica per defecte
 • noatime: el contrari de l'anterior.
 • auto: Es pot muntar amb l'opció -a
 • noauto: Cal muntar-lo explícitament.
 • context: Relacionat amb selinux
 • defaults: utilitzar les opcions per defecte, que són: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i async
 • dev: Interpreta els fitxer de dispositiu del sistema de fitxers a muntar
 • nodev: No interpreta els fitxer de dispositiu del sistema de fitxers a muntar
 • diratime: Modifica la marca de temps (timestamp) a cada accés al directory .És l'opció per defecte
 • nodiratime: el contrari de l'anterior.
 • exec: permet l'execució de fitxers binaris (executables) del sistema de fitxers muntat
 • noexec: el contrari de l'anterior.
 • group: permet a un usuari ordinari muntar el dispositiu si pertany al grup del fitxer de dispositiu. Implica les opcions nosuid i nodev
 • encryption: permet muntar un sistema de fitxers xifrat. s'utiliza conjuntament amb l'opció loop
 • keybits: especifica la mida en bits de la clau de xifratge
 • _netdev: indica que el dispositiu es pot muntar només si tenim accés a la xarxa. Evita que s'intenti muntar el dispositiu si no tenim encara xarxa.
 • nofail: no mostra missatges d'error si el dispositiu no existeix.
 • relatime: Actualitza les marques de temps mtime i ctime
 • norelatime: el contrari de l'anterior
 • relatime: desactiva noatime i relatime
 • suid: permet utilitzar els bits SUID i GID
 • nosuid: el contrari de l'anterior
 • owner: permet a un usuari ordinari muntar el dispositiu si es propietari del fitxer de dispositiu. Implica lesopcions nosuid i nodev
 • remount: permet tornar a muntar un dispositiu que ja està muntat.
 • ro: muntar en mode només lectura
 • rw: muntar en mode lectura/scriptura
 • user: Consulteu el següent apartat
 • nouser: el contrari de l'anterior
 • users: Consulteu el següent apartat

fstab

montar els dispositius /etc/fstab

$sudo mount -a

si esta montat no fa res

amb la comanda cat mirem el contingut de l'arxiu fstab del nostre ordinador

$cat /etc/fstab 

el resultat és:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
/dev/sda3    /        ext4  errors=remount-ro,user_xattr 0    1
/dev/sda2    none      swap  sw       0    0
/dev/fd0    /media/floppy0 auto  rw,user,noauto,exec,utf8 0    0

Dispositius de loop

 • pseudo-dispositius
 • Per a comprovar les unitats de loop o farem amb la comanda i tabulador dues vegades
$ls /dev/loop
 • amb la comanda següent comprovem quin és el primer dispositiu de loop lliure
$sudo losetup -f

fsck

 • comprova el sistema de fitxers sigui coherent per exemple després d'una apagada de corrent
 • per comprova el sistema de fitxers és
$fsck /dev/sda3

Per força un analisis del sistema de fitxers o farem amb la comanda shutdown

$shutdown -rF now
 • Pràctica fsck

Crearem una imatge en un fitxer que el la que podrem realitzar la pràctica el nom del fitxer serà 500.img ho farem amb la comanda dd com poem veure a la captura

Jordiromerounix35.png

Convertirem


tune2fs