IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Arquitectura

Provar les aplicacions al mòbil

Connecteu el vostre dispositiu mòbil. Abans cal configurar el mòbil de la següent manera. Aneu a:

Settings > Applications

Activeu:

Unknown sources

I també aneu a

Settings > Applications > Development 

I activeu:

USB debugging

Indiqueu que l'aplicació es depurable al manifest de l'aplicació. A Eclipse ho podeu fer a la pestanya

Application

Del fitxer manifest. Ara mirem si l'eina adb detecta el dispositiu:

$ cd
$ cd android-sdks/platform-tools
$ ./adb devices
List of devices attached 
emulator-5554	device
????????????	no permissions

Com podeu veure el detectat però no tenim permisos. Observeu el ID del fabricant (a l'exemple HTC):

$ lsusb
...
Bus 002 Device 006: ID 0bb4:0c86 High Tech Computer Corp. 

és el que utilitzarem per indicar els permisos a udev. Creeu el fitxer:

$ sudo nano /etc/udev/rules.d/51-android.rules

I afegiu:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0bb4", MODE="0666", GROUP="plugdev"

Ara executeu:

$ sudo chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules

Desendolleu el USB del mòbil i torneu a connectar. Ara:

$ ./adb devices
List of devices attached 
emulator-5554	device
HT15NV811787	device

Preparar l'entorn de desenvolupament

Instal·lar emulador android x86 a VirtualBox

Si tenim instal·lada una versió del VirtualBox, si no la podem obtenir de la següent manera.

$sudo apt-get install virtualbox-4.2

Una vegada instal·lada anirem a la pàgina de androvm

http://androvm.org/blog/

i a la secció Download i descarregarem el fitxer .ova que volguem instal·lar, en el nostre cas utilitzarem la versió with gapps & houdini & flash.

Jordiromeroandrovm01.png

Després només ens queda importar la nostra maquina virtual android.

Jordiromeroandrovm02.png

Seleccionem la maquina que volem importar.

Jordiromeroandrovm03.png

Li diem que volem reinicialitzar la nostra MAC i ja podem executar la importació.

Jordiromeroandrovm04.png

Fiquem una targeta en adaptador pont per que la maquina virtual pertanyi a la nostra xarxa.

Jordiromeroandrovm05.png

I ja tenim la maquina en funcionament.

Jordiromeroandrovm06.png

Genymotion

Anirem a la pàgina oficial de genymotion.

https://cloud.genymotion.com/page/customer/login/?next=/#

Des de allí procedirem a la descarregar de la maquina virtual, però el primer que hem de fer és registrar-nos dins la pàgina. Una vegada registrats activarem el nostre compte.

Baixarem la versió que millor s'adapti a les nostra necessitat.

Jordiromerogenymotion01.png

Una vegada descarregat procedirem a la instal·lació

$cd Baixades

Donarem permisos d'execució

$chmod +x genymotion-1.3.0_x86.bin 

i instal·larem el genymotion

$./genymotion-1.3.0_x86.bin

Per a utilitzar les ferramentes o farem amb les següents comandes

$genymotion
$genymotion-shell

Android SDK

És el procés pel qual les noves aplicacions es creen per al sistema operatiu Android . Les aplicacions es desenvolupen normalment en llenguatge de programació Java amb l'Android Software Development Kit.

Estructura Projectes Android

bin

Es troben els fitxers executables Android.

gen

Són recursos generats per Android, genera problemes si no es genera correctament

libs

Conté les llibreries java del Android. Conté la informació sobre l'activitat principal.Conte el cicle de vida de l'aplicació.

res

Una carpeta de les més important.

el layout principal de l'aplicació.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<TextView
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Hello World, MainActivity"
  />
</LinearLayout>

Per a diferents activitats crearem diferents layouts.

view generen les vistes per exemple com en l'exemple un text view.

Values

src

Codi font java d'Android.

ant

build

manifest

AndroidManifest.xml és la informació sobre el programa Android.

 • Inclou el nom del Paquet.
 • Versió de codi Android que utilitzarem.
 • Activitats les aplicacions Android es dividiran en activitats, mostra quina és l'Activitat.
 • Intent filtres ens mostra quina és la activitat principal, modificarem aquest apartat si volem definir una nova classe principal.
 • @ Defeneixen el que són recursos de l'Android en aquest cas poden ser el nom de l'aplicació.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.iesebredam2.myfirtsapp"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0">
  <application android:label="@string/app_name" android:icon="@drawable/ic_launcher">
    <activity android:name="MainActivity"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

Enllaços Externs

Vegeu També

Desenvolupament Android

Android

usuari:jordiromero/android