IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Baixarem el Android Studio des la següent pàgina.

http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html

Extraurem el paquet que hem descarregat.

$tar xzvf ~/Downloads/android-studio-bundle-130.677228-linux.tgz

Movem la carpeta resultant a

$sudo mv android-studio /usr/share 

Per un correcte funcionament haurem de tenir instal·lat el java SDK, per això anirem a descarregar des de la pàgina oficial del java.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Descarregarem la versió que més s'adapti al nostre sistema operatiu bé sigui de 32 o 64 bits.

Extraurem el fitxer que hem descarregat de la pàgina del Java.

$tar xzvf ~/Downloads/jdk-7u40-linux-i586.tar.gz

Mourem la el fitxer descomprimit a la carpeta /usr/share

$sudo mv jdk1.7.0_40/ /usr/share/

Configurarem el java per a que pugui ser utilitzat per l'Android Studio

$sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/sharo/jdk1.7.0_40/bin/java 100 
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/share/jdk1.7.0_40/bin/javac 100 
$sudo update-alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/share/jdk1.7.0_40/bin/javaws 100 
$sudo update-alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so mozilla javaplugin.so /usr/share/jdk1.7.0_40/jre/lib/amd64/libnpjp2.so 100 
$sudo update-alternatives --config java 
$sudo update-alternatives --config javaws

Comprovarem la nostra versió del JAVA.

$java -version

Si utilitzem una versió de 64 bits també haurem d'instal·lar els dos següents paquets.

$sudo apt-get install lib32ncurses5 ia32-libs

Executarem l'Android Studio

$cd /usr/share/android-studio/bin/
$./studio.sh

Ara configurem el path per poder utilitzar les eines del Android SDK. Afegiu les ĺinies:

##Android SDK
PATH=$PATH:/usr/share/android-studio/sdk/platform-tools
PATH=$PATH:/usr/share/android-studio/sdk/tools

al final del fitxer

$sudo nano /etc/bash.bashrc

Per aplicar els canvis cal obrir una nova terminal. Ara ja podeu comprovar que s'executin:

$ android
$ adb

Enllaços Externs

http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Vegeu També

Android Studio

Android

Desenvolupament Android