IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Nom: Sistemes operatius monolloc
Nom curt: SOM
Número de mòdul: Mòdul 2
Cicle: SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Grau: CFGM
Família Professional: Família d'Informàtica i Comunicacions
Durada: 132h (33 hores de lliure disposició)
Currículum: No està encara publicat oficialment. Consulteu aquesta pàgina.

Normativa

Programació

Proposta de programació:

 • Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc
 • Durada: 132
 • Hores de lliure disposició: 33 hores
 • Unitats formatives que el componen:
 • UF 1: Introducció als sistemes operatius. Creació de màquines virtuals: 33 hores.
 • UF 2: Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius propietaris: 33 hores.
 • UF 3: Instal.lació, configuració i administració de sistemes operatius lliures: 33 hores.
 • 33 hores extres de lliure disposició.

UF 1: Introducció als sistemes operatius. Creació de màquines virtuals

 • Durada: 33 hores

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Reconeix les característiques dels sistemes operatius, descrivint els seus tipus i aplicacions.
1.1 Identifica i descriu els elements funcionals d’un sistema informàtic.
1.2 Codifica i relaciona la informació en els diferents sistemes de representació.
1.3 Defineix el concepte de sistema operatiu, els seus elements i la seva estructura.
1.4 Analitza les funcions del sistema operatiu.
1.5 Analitza les funcions del sistema operatiu.
1.6 Coneix l'evolució dels sistemes operatius fins a l'actualitat.
1.7 Classifica els sistemes operatius.
1.8 Descriu l’estructura i organització de diferents sistemes d’arxius.
1.9 Descriu sistemes de gestió de memòria i la seva funcionalitat.
1.10 Identifica els processos, estats i sistemes bàsics de planificació.
1.11 Analitza aspectes de la gestió d' entrada / sortida.
1.12 Constata la utilitat dels sistemes transaccionals i les seves repercussions al seleccionar un sistema d’arxius.
2. Crea màquines virtuals identificant el seu camp d’aplicació i instal·lant programari específic.
2.1 Diferencia entre màquina real i màquina virtual.
2.2 Descriu els avantatges i inconvenients de la utilització de màquines virtuals.
2.3 Instal·la el programari lliure i propietari per a la creació de màquines virtuals.
2.4 Crea màquines virtuals a partir de sistemes operatius lliures i propietaris.
2.5 Configura màquines virtuals.
2.6 Relaciona la màquina virtual amb el sistema operatiu amfitrió.
2.7 Realitza proves de rendiment del sistema.
2.8 Comprova el correcte funcionament de la instal·lació i configuració de màquina virtual.
2.9 Documenta el procés d’instal·lació i configuració de màquina virtual, així com les incidències aparegudes i les solucions adients.
2.10 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

Continguts

1. Caracterització dels sistemes operatius, tipus i aplicacions
1.1 El sistema informàtic: components físics i lògics. El programari base.
1.2 Codificació de la informació en diferents sistemes de representació.
1.3 Concepte de sistema operatiu. Elements i estructura.
1.4 Funcions del sistema operatiu. Recursos.
1.5 Arquitectura del sistema operatiu.
1.6 Evolució històrica. Sistemes operatius actuals.
1.7 Classificació dels sistemes operatius.
1.8 Gestió d'arxius: Sistemes d'arxius, arxiu, directori, atributs, permisos
1.9 Gestió de la memòria.
1.10 Gestió de processos. Estats dels processos. Prioritat i planificació.
1.11 Gestió d' entrada / sortida.
1.12 Sistemes transaccionals.
2. Configuració de màquines virtuals
2.1 Descripció de màquina real i màquina virtual.
2.2 Virtualització i màquina virtual: avantatges i inconvenient.
2.3 Programari (propietari i lliure) per a la creació de màquines virtuals: instal·lació.
2.4 Creació de màquines virtuals per a sistemes operatius lliures i propietaris.
2.5 Configuració i utilització de màquines virtuals.
2.6 Relació amb el sistema operatiu amfitrió.
2.7 Realització de proves de rendiment del sistema.
2.8 Comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions i configuracions realitzades.
2.9 Documentació del procés d’instal·lació i de les incidències aparegudes amb les seves solucions.
2.10 Interpretació de documentació tècnica


UF 2: Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius propietaris

Resultats de l’aprenentatge i criteris d’avaluació

1.Instal·la sistemes operatius propietaris, relacionant les seves característiques amb el maquinari de l’equip i el programari d’aplicació, i amb l’ajuda de documentació tècnica.
1.1. Verifica la idoneïtat del maquinari disponible per la instal·lació de sistemes operatius
1.2. Selecciona el sistema operatiu a instal·lar.
1.3. Elabora un pla d’instal·lació. Clonació.
1.4. Instal·la sistemes operatius propietaris i configura paràmetres bàsics de la instal·lació seguint els passos de la documentació tècnica.
1.5. Selecciona aplicacions bàsiques a instal·lar.
1.6. Implanta sistemes duals amb diferents sistemes operatius.
1.7. Configura el gestor d’arrencada.
1.8. Respecta i coneix les normes d’utilització del programari (llicències).
1.9 Documenta el procés d’instal·lació, les incidències aparegudes i les seves solucions per a assessorar a l’usuari final.
1.10 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
2.Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius propietaris, interpretant requeriments i descrivint els procediments seguits amb l’ajuda de documentació tècnica.
2.1 Realitza arrencades i parades del sistema.
2.2. Utilitza el sistema operatiu en mode ordre i mode gràfic.
2.3. Diferencia les interfícies d’usuari segons les seves propietats i aplica preferències en la configuració de l’entorn personal.
2.4. Opera adequadament amb arxius i directoris, i gestiona els permisos i atributs d’arxius i directoris.
2.5. Realitza tasques de compressió i descompressió de fitxers.
2.6. Realitza la configuració per a l’actualització del sistema operatiu
2.7. Realitza operacions d’instal·lació i desinstal·lació d’utilitats.
2.8. Utilitza assistents de configuració del sistema (accés a xarxes, dispositius perifèrics, entre altres).
2.9. Identifica i implanta pegats del sistema, així com altres mòduls de codi.
2.10. Verifica que les llicències d’ús dels components de programari compleixen la legislació vigent i realitza l’inventari del programari instal·lat.
2.11. Comprova el correcte funcionament de les configuracions realitzades.
2.12. Realitza una documentació adequada de la configuració del sistema operatiu orientada a l’usuari final, i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
3. Realitza operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes operatius propietaris, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús amb l’ajut de documentació tècnica.
3.1 Crea i gestiona usuaris i grups, i configura perfils d’usuari i grup.
3.2 Utilitza eines gràfiques per a descriure l’organització dels arxius del sistema.
3.3. Actua sobre els processos de l’usuari i serveis del sistema en funció de les necessitats puntuals.
3.4 Aplica criteris per a l’optimització de la memòria disponible i optimitza el funcionament dels dispositius d’emmagatzemament.
3.5 Analitza l’activitat del sistema a partir de les traces generades pel propi sistema.
3.6 Reconeix i configura els recursos compartibles del sistema.
3.7 Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu, del maquinari instal·lat i aplicacions, i aplica tècniques de manteniment del programari d’aplicació.
3.8 Executa operacions per a l’automatització de tasques del sistema.
3.9 Executa programes i guions administratius segons indicacions de l’administrador.
3.10 Aplica mètodes per la recuperació del sistema operatiu.
3.11 Comprova el correcte funcionament del sistema després de la realització de tasques de manteniment i administració, i manté l’inventari del programari actualitzat.
3.12 Documenta adequadament les tasques d’administració, les incidències aparegudes i les solucions aportades, i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

Continguts:

1. Instal·lació de sistemes operatius propietaris.
1.1 Requisits tècnics del sistema operatiu a instal·lar
1.2 Selecció del sistema operatiu a instal·lar.
1.3 Mètodes d’instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics: particions, sistemes d’arxius a emprar. Esquemes de partició. Clonació.
1.4 Instal·lació de sistemes operatius i configuració de paràmetres bàsics.
1.5 Selecció d’aplicacions bàsiques a instal·lar.
1.6 Creació d’escenaris duals amb diferents sistemes operatius instal·lats.
1.7 Gestor d’arrencada. Configuració.
1.8 Normes d’utilització del programari.
1.9. Documentació del procés d’instal·lació i incidències
2.10 Interpretació de documentació tècnica.
2. Realització de tasques bàsiques de configuració i manteniment sobre sistemes operatius propietaris.
2.1 Arrencada i parada del sistema. Sessions.
2.2 Utilització del sistema operatiu: mode ordre, mode gràfic.
2.3 Interfícies d’usuari: tipus, propietats i usos. Configuració de les preferències d’escriptori. Accessibilitat per a persones discapacitades.
2.4 Operació amb arxius: nom i extensió, comodins. Operacions més comunes. Permisos i atributs d’arxius i directoris. Estructura de l’arbre de directoris. Rutes. Eines gràfiques.
2.5 Compressió i descompressió de fitxers.
2.6 Actualització del sistema operatiu.
2.7. Agregació, configuració, eliminació i/o actualització de programari del sistema operatiu.
2.8. Configuració de l’entorn de xarxa i la connectivitat, i configuració de dispositius perifèrics en diferents sistemes operatius. Assistents i consola.
2.9. Implantació de pegats del sistema i mòduls de codi.
2.10. Inventari del programari instal·lat.
2.11.Correcte funcionament de les configuracions realitzades. .
2.12. Documentació del procés de configuració. Interpretació de documentació tècnica.
3. Administració dels sistemes operatius propietaris
3.1. Creació i gestió d’usuaris i grups. Gestió de perfils d’usuaris i grups locals. Contrasenyes. Permisos.
3.2. Gestió del sistema d’arxius. Eines gràfiques i de consola.
3.3. Gestió dels processos del sistema i d’usuari. Activació i desactivació de serveis.
3.4. Optimització de la memòria i del funcionament dels dispositius d’emmagatzemament.
3.5. Rendiment del sistema. Eines del sistema de seguiment i monitorització.
3.6 Compartició de recursos.
3.7. Interpretació de dades de configuració i comportament del sistema operatiu, maquinari instal·lat i aplicacions. Tècniques de manteniment del programari d’aplicació.
3.8.Automatització de tasques.
3.9. Execució de programes i guions administratius.
3.10. Mètodes per la recuperació del sistema operatiu.
3.11.Comprovació del correcte funcionament del sistema. Manteniment de l’inventari del programari utilitzat i seguiment del registre de canvis.
3.12. Documentació de les tasques d’administració i les incidències aparegudes amb les seves solucions. Interpretació de documentació tècnica.

UF 3: Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius lliures

Resultats de l’aprenentatge i criteris d’avaluació

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Instal·la sistemes operatius lliures, relacionant les seves característiques amb el maquinari de l’equip i el programari d’aplicació, i amb l’ajuda de documentació tècnica.
1.1 Verifica la idoneïtat del maquinari disponible per la instal·lació de sistemes operatius.
1.2 Selecciona el sistema operatiu a instal·lar.
1.3 Elabora un pla d’instal·lació. Clonació.
1.4 Instal·la sistemes operatius lliures i configura paràmetres bàsics de la instal·lació seguint els passos de la documentació tècnica.
1.5 Selecciona aplicacions bàsiques a instal·lar.
1.6 Implanta sistemes duals amb els diferents sistemes operatius lliures i propietaris instal·lats.
1.7 Respecta i coneix les normes d’utilització del programari.
1.8 Respecta i coneix les normes d’utilització del programari.
1.9 Documenta el procés d’instal·lació, les incidències aparegudes i les seves solucions per a assessorar a l’usuari final.
1.10 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
2. Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius lliures, interpretant requeriments i descrivint els procediments seguits amb l’ajuda de documentació tècnica.
2.1 Realitza arrencades i parades del sistema.
2.2 Utilitza el sistema operatiu en mode ordre i mode gràfic.
2.3 Diferencia les interfícies d’usuari segons les seves propietats i aplica preferències en la configuració de l’entorn personal.
2.4 Opera adequadament amb arxius i directoris, i gestiona els permisos i atributs d’arxius i directoris.
2.5 Realitza tasques de compressió i descompressió de fitxers.
2.6 Realitza la configuració per a l’actualització del sistema operatiu.
2.7 Realitza operacions d’instal·lació i desinstal·lació d’utilitats.
2.8 Utilitza assistents de configuració del sistema (accés a xarxes, dispositius perifèrics, entre altres).
2.9 Realitza l’inventari del programari instal·lat.
2.10 Comprova el correcte funcionament de les configuracions realitzades.
2.11 Realitza una documentació adequada de la configuració del sistema operatiu orientada a l’usuari final, i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.
3. Realitza operacions bàsiques d’administració i manteniment de sistemes operatius lliures, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús amb l’ajut de documentació tècnica.
3.1. Crea i gestiona usuaris i grups, i configura perfils d’usuari i grup.
3.2. Utilitza eines gràfiques per a descriure l’organització dels arxius del sistema.
3.3. Actua sobre els processos de l’usuari i serveis del sistema en funció de les necessitats puntuals.
3.4. Aplica criteris per a l’optimització de la memòria disponible i optimitza el funcionament dels dispositius d’emmagatzemament.
3.5. Analitza l’activitat del sistema a partir de les traces generades pel propi sistema.
3.6. Reconeix i configura els recursos compartibles del sistema.
3.7. Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu, del maquinari instal·lat i aplicacions, i aplica tècniques de manteniment del programari d’aplicació.
3.8. Executa operacions per a l’automatització de tasques del sistema.
3.9. Executa programes i guions administratius segons indicacions de l’administrador.
3.10. Aplica mètodes per la recuperació del sistema operatiu.
3.11. Comprova el correcte funcionament del sistema després de la realització de tasques de manteniment i administració, i manté l’inventari del programari actualitzat.
3.12. Documenta adequadament les tasques d’administració, les incidències aparegudes i les solucions aportades, i cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

Continguts

1. Instal·lació de sistemes operatius lliures.
1.1. Requisits tècnics del sistema operatiu a instal·lar
1.2. Selecció del sistema operatiu a instal·lar.
1.3. Mètodes d’instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics: particions, sistemes d’arxius a emprar. Esquemes de partició. Clonació.
1.4. Instal·lació de sistemes operatius i configuració de paràmetres bàsics.
1.5. Selecció d’aplicacions bàsiques a instal·lar
1.6. Creació d’escenaris duals amb diferents sistemes operatius lliures i propietaris instal·lats.
1.7 Gestor d’arrencada. Configuració.
1.8 Normes d’utilització del programari
1.9 Documentació del procés d’instal·lació i incidències
1.10 Interpretació de documentació tècnica.
2. Realització de tasques bàsiques de configuració i manteniment sobre sistemes operatius lliures.
2.1. Arrencada i parada del sistema. Sessions
2.2 Utilització del sistema operatiu: mode ordre, mode gràfic.
2.3 Interfícies d’usuari: tipus, propietats i usos. Configuració de les preferències d’escriptori. Accessibilitat per a persones discapacitades.
2.4 Operació amb arxius: nom i extensió, comodins. Operacions més comunes. Permisos i atributs d’arxius i directoris. Estructura de l’arbre de directoris. Rutes. Eines gràfiques
2.5 Compressió i descompressió de fitxers
2.6 Actualització del sistema operatiu
2.7 Agregació, configuració, eliminació i/o actualització de programari del sistema operatiu
2.8 Configuració de l’entorn de xarxa i la connectivitat, i configuració de dispositius perifèrics en diferents sistemes operatius. Assistents i consola.
2.9 Inventari del programari instal·lat
2.10 Correcte funcionament de les configuracions realitzades.
2.11 Documentació del procés de configuració. Interpretació de documentació tècnica.
3. Administració dels sistemes operatius lliures
3.1 Creació i gestió d’usuaris i grups. Gestió de perfils d’usuaris i grups locals. Contrasenyes. Permisos.
3.2 Gestió del sistema d’arxius. Eines gràfiques i de consola.
3.3 Gestió dels processos del sistema i d’usuari. Activació i desactivació de serveis.
3.4 Optimització de la memòria i del funcionament dels dispositius d’emmagatzemament.
3.5 Rendiment del sistema. Eines del sistema de seguiment i monitorització.
3.6 Compartició de recursos
3.7 Interpretació de dades de configuració i comportament del sistema operatiu, maquinari instal·lat i aplicacions. Tècniques de manteniment del programari d’aplicació
3.8 Automatització de tasques.
3.9 Execució de programes i guions administratius.
3.10 Mètodes per la recuperació del sistema operatiu.
3.11 Comprovació del correcte funcionament del sistema. Manteniment de l’inventari del programari utilitzat i seguiment del registre de canvis.
3.12 Documentació de les tasques d’administració i les incidències aparegudes amb les seves solucions. Interpretació de documentació tècnica.

Materials

Temes previs

Alguns temes, per la seva transversavilitat (s'utilitzen durant tot el curs), s'han mogut al principi del curs, ja que s'ha detectat la necessitat de que els alumnes coneguins aquests temes abans d'afrontar la resta de temes:

Resta de temes

Equivalències LPI

NOTA: Les equivalències de LPI a cicles es poden trobar en les fitxers del propis objectius de LPI.
Sistemes operatius monolloc de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) --> LPIC-1 (Exàmens 101 i 102).
Contingut del currículum LPI Comentaris
1. Instal·lació de sistemes operatius lliures. --- ---
1.1. Requisits tècnics del sistema operatiu a instal·lar LPI 101.1 Determinar i configurar el maquinari Conèixer el maquinari és important per tal de poder saber si es compleixen o no els requisits tècnics d'instal·lació del sistema operatiu.
1.2. Selecció del sistema operatiu a instal·lar. No hi ha equivalència. ---
1.3. Mètodes d’instal·lació i planificació dels paràmetres bàsics: particions, sistemes d’arxius a emprar. Esquemes de partició. Clonació. La clonació i altres tècniques de planificació d'instal·lació de sistemes operatius no es veuen al contingut del certificat LPI.
1.4. Instal·lació de sistemes operatius i configuració de paràmetres bàsics. No hi ha equivalència. ---
1.5. Selecció d’aplicacions bàsiques a instal·lar Parcialment. Només es veu com instal·lar aplicacions bàsiques però no pas quines.
1.7 Gestor d’arrencada. Configuració. ---
1.8 Normes d’utilització del programari No hi ha equivalència. ---
1.9 Documentació del procés d’instal·lació i incidències No hi ha equivalència. ---
1.10 Interpretació de documentació tècnica. No hi ha equivalència. Contingut transversal. Ús de la wiki per a prendre apunts i documentar totes les pràctiques.
2. Realització de tasques bàsiques de configuració i manteniment sobre sistemes operatius lliures. --- ---
2.1. Arrencada i parada del sistema. Sessions ---
2.2 Utilització del sistema operatiu: mode ordre, mode gràfic. ---
2.3 Interfícies d’usuari: tipus, propietats i usos. Configuració de les preferències d’escriptori. Accessibilitat per a persones discapacitades. TODO. 106.3 Accesibilitat, 106.1 Install and configure X11, 106.2 Setup a display manager
2.4 Operació amb arxius: nom i extensió, comodins. Operacions més comunes. Permisos i atributs d’arxius i directoris. Estructura de l’arbre de directoris. Rutes. Eines gràfiques ---
2.5 Compressió i descompressió de fitxers ---
2.6 Actualització del sistema operatiu ---
2.7 Agregació, configuració, eliminació i/o actualització de programari del sistema operatiu ---
2.8 Configuració de l’entorn de xarxa i la connectivitat, i configuració de dispositius perifèrics en diferents sistemes operatius. Assistents i consola. TODO. 109.2 Basic network configuration, 109.3 Basic network troubleshooting, 109.4 Configure client side DNS
2.9 Inventari del programari instal·lat ---
2.10 Correcte funcionament de les configuracions realitzades. No hi ha equivalència. Contingut transversal.
2.11 Documentació del procés de configuració. Interpretació de documentació tècnica. No hi ha equivalència. Contingut transversal. Ús de la wiki per a prendre apunts i documentar totes les pràctiques.
3. Administració dels sistemes operatius lliures --- ---
3.1 Creació i gestió d’usuaris i grups. Gestió de perfils d’usuaris i grups locals. Contrasenyes. Permisos. TODO 107.1 (107.1 Manage user and group accounts and related system files)
3.2 Gestió del sistema d’arxius. Eines gràfiques i de consola. No es veuen eines gràfiques al certificat LPI.
3.3 Gestió dels processos del sistema i d’usuari. Activació i desactivació de serveis. ---
3.4 Optimització de la memòria i del funcionament dels dispositius d’emmagatzemament. TODO ---
3.5 Rendiment del sistema. Eines del sistema de seguiment i monitorització. Logs del sistema (108.2)
3.6 Compartició de recursos Molt parcialment. 108.4 Manage printers and printing . El tema de compartició de recursos sembla més adequat per a sistemes operatius en xarxa?
3.7 Interpretació de dades de configuració i comportament del sistema operatiu, maquinari instal·lat i aplicacions. Tècniques de manteniment del programari d’aplicació Tema força transversal. Es veuen diferents tòpics dispersats pels continguts del certificat LPI.
3.8 Automatització de tasques. LPI 107.2. Automatitzar tasques d'administració del sistema amb treballs programats TODO
3.9 Execució de programes i guions administratius. LPI 103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers Al tema 103.3 es veu com executar fitxers.
3.10 Mètodes per la recuperació del sistema operatiu. LPI 103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers Parcialment. Al tema 103.3 es veuen eines bàsiques de còpia de seguretat (tar, gunzip...)
3.11 Comprovació del correcte funcionament del sistema. Manteniment de l’inventari del programari utilitzat i seguiment del registre de canvis. Contingut transversal. Contingut transversal. 108.2 Registre del sistema i establir el temps del sistema (108.1) i 107.3 Localisation and internationalisation
3.12 Documentació de les tasques d’administració i les incidències aparegudes amb les seves solucions. Interpretació de documentació tècnica. No hi ha equivalencia. Contingut transversal. Ús de la wiki per a prendre apunts i documentar totes les pràctiques.

<nowiki>Inseriu ací text sense format</nowiki>

Errors en els documents provisionals

Pàg 1 del document dels mòduls

 • Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc
 • Durada: 132
 • Hores de lliure disposició: 33 hores
Si són un total de 165h però hi ha 33*3=99 33*4=132!

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció als sistemes operatius. Creació de màquines virtuals: 33 hores.
 • UF 2: Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius propietaris: 33 hores.
 • UF 3: Instal.lació, configuració i administració de sistemas operatius lliures: 33 hores.

Falten hores?

La UF1 no té segon criteri d'avaluació (posa a 3 en comptes de 2).

1.1.1 a continguts?

Hi ha dos punts seguits als continguts 2

Enllaços externs

Programacions: