IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Crèdit/Mòdul de
Formació Professional
Nom: Sistemes operatius en Xarxa
Cicle: SMX.Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Nivell: CFGM
Mòdul: Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa
Crèdit antecedent: Sistemes operatius?

Provisional (segons el document provisional de la web de la nova FP )

  • Durada: 140
  • Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives

Unitats formatives i temporització

UF 1: Instal·lació i configuració de sistemes operatius en xarxa propietaris.Serveis de directori i gestió de dominis

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Instal·la i monitoritza sistemes operatius en xarxa propietaris, descrivint característiques, eines utilitzades. Realitza tasques de gestió sobre dominis utilitzant eines d’administració de dominis i interpretant la documentació tècnica.
1.1. Realitza l’estudi de compatibilitat del sistema informàtic. Planifica el particionament del disc,. Selecciona i aplica els sistemes d’arxius i components a instal·lar. Instal·la i actualitza el sistema .Comprova el correcte funcionament i la connectivitat dels sistemes operatius i programari instal·lats
1.2. Diferencia els modes d’instal·lació. Automatització d’instal·lacions i tasques.
1.3. Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu en xarxa i realitza tasques de manteniment del programari instal·lat en el sistema i de configuració de l’entorn.
1.4. Instal·la, configura i descriu les característiques de programes de monitorització. Identifica problemes de rendiment en el sistema a partir de les traces generades pel propi sistema.
1.5. Documenta adequadament els processos realitzats d’instal·lació i monitorització, les incidències aparegudes i les solucions aportades.
1.6. Identifica la funció de servei de directori i domini, l’estructura, els seus elements i nomenclatura. Realitza la instal·lació i configuració bàsica del servei de directori i estableix relacions de confiança.
1.7. Utilitza eines gràfiques d’administració de domini i consoles d’administració
1.8. Utilitza agrupacions d’elements per a la creació de models administratius. Crea, configura i gestiona comptes d’usuari, grups, equips i diferents tipus de perfils.
1.9. Especifica el propòsit dels grups, els seus tipus i àmbits i gestiona la pertinença d’usuaris a grups. Identifica les característiques d’usuaris i grups predeterminats i especials. Utilitza eines per a l’administració d’usuaris i grups, incloses en el sistema operatiu en xarxa.
1.10. Aplica directives a la gestió del domini. Identifica tipus de directives
1.11. Verifica la correcció de les tasques realitzades i documenta adequadament les tasques de gestió i administració de dominis realitzades
1.12. Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector

Continguts

1. Instal·lació, actualització i monitorització de Sistemes operatius en xarxa propietaris. Gestió de dominis.
2. Realització de l’estudi de compatibilitat del sistema informàtic. Planificació i realització de la partició del disc. Selecció i aplicació dels sistemes d’arxius i components a instal·lar. Instal·lació i actualització del sistema. Comprovació del correcte funcionament i connectivitat del sistema.
3. Diferenciació dels modes i mètodes d’instal·lació. Automatització d’instal·lacions i tasques.
4. Interpretació de la informació de configuració del sistema. Realització de tasques de manteniment del programari instal·lat en el sistema i de configuració de l’entorn personal.
5. Instal·lació, configuració i descripció dels programes de monitorització. Observació de l’activitat del sistema. Identificació de problemes de rendiment del sistema. Arrencada/Parada. Processos. Descripció de les possibles errades i solucions.
6. Documentació del procés d’instal·lació i monitorització, de les incidències aparegudes amb les seves solucions.
7. Identificació de la funció de servei de directori i domini. Estructura. Elements i nomenclatura. Realització de la instal·lació i configuració bàsica d’un servei de directori. Creació de dominis i establiment de relacions de confiança.
8. Utilització d’eines gràfiques d’administració de dominis. Consoles d’administració.
9. Utilització d’agrupacions d’elements per a la creació de models administratius. Creació, configuració i gestió de comptes d’usuari, grup, equip i diferents tipus de perfils.
10. Especificació del propòsit dels grups. Tipus i àmbits. Propietats. Gestió de la pertinença d’usuaris a grups. Identificació de les característiques d’usuaris i grups predeterminats i especials del sistema. Utilització d’eines per a l’administració d’usuaris i grups, incloses en el sistema operatiu en xarxa .
11. Aplicació de directives a les gestió de dominis. Tipus de directives
12. Comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions i configuracions realitzades. Documentació del procés d’instal·lació i de les incidències aparegudes amb les seves solucions.
13. Interpretació de documentació tècnica.


UF 2: Instal·lació i configuració de sistemes operatius en xarxa lliures. Serveis de directori i gestió de dominis

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Instal·la i monitoritza sistemes operatius en xarxa lliures, descrivint característiques, eines utilitzades. Realitza tasques de gestió sobre dominis utilitzant eines d’administració de dominis i interpretant la documentació tècnica.
1.1. Realitza l’estudi de compatibilitat del sistema informàtic. Diferencia els modes d’instal·lació, Planifica els particionament del disc, instal·la i actualitza el sistema. Comprova el correcte funcionament i la connectivitat dels sistemes operatius i programari instal·lats.
1.2. Diferencia els modes d’instal·lació. Automatització d’instal·lacions i tasques.
1.3. Interpreta la informació de configuració del sistema operatiu en xarxa i realitza tasques de manteniment del programari instal·lat en el sistema i de configuració de l’entorn.
1.4. Instal·la, configura i descriu les característiques de programes de monitorització. Identifica problemes de rendiment en el sistema a partir de les traces generades pel propi sistema.
1.5. Documenta adequadament els processos realitzats d’instal·lació i monitorització, les incidències aparegudes i les solucions aportades.
1.6. Interpretació de documentació tècnica.
1.7. Identifica la funció de servei de directori i domini, l’estructura, els seus elements i nomenclatura. Realitza la instal·lació i configuració bàsica del servei de directori i estableix relacions de confiança.
1.8. Utilitza eines gràfiques d’administració de domini. Consoles d’administració
1.9. Utilitza agrupacions d’elements per a la creació de models administratius. Crea, configura i gestiona comptes d’usuari, grups, equips i diferents tipus de perfils.
1.10. Especifica el propòsit dels grups, els seus tipus i àmbits i gestiona la pertinença d’usuaris a grups. Identifica les característiques d’usuaris i grups predeterminats i especials. Utilitza eines per a l’administració d’usuaris i grups, incloses en el sistema operatiu en xarxa.
1.11. Aplica directives a la gestió del domini. Identifica tipus de directives.
1.12. Verifica la correcció de les tasques realitzades i documenta adequadament les tasques de gestió i administració de dominis realitzades.
1.13. Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

Continguts

1. Instal·lació, actualització i monitorització de Sistemes operatius en xarxa lliures. Gestió de dominis.
2. Realització de l’estudi de compatibilitat del sistema informàtic. Planificació i realització de la partició del disc. Selecció i aplicació dels sistemes d’arxius i components a instal·lar. Instal·lació i actualització del sistema. Comprovació del correcte funcionament i connectivitat del sistema.
3. Diferenciació dels modes i mètodes d’instal·lació. Automatització d’instal·lacions i tasques.
4. Interpretació de la informació de configuració del sistema. Realització de tasques de manteniment del programari instal·lat en el sistema i de configuració de l’entorn personal.
5. Instal·lació, configuració i descripció dels programes de monitorització. Observació de l’activitat del sistema. Identificació de problemes de rendiment del sistema. Arrencada/Parada. Processos. Descripció de les possibles errades i solucions.
6. Documentació del procés d’instal·lació i monitorització, de les incidències aparegudes amb les seves solucions.
7. Identificació de la funció de servei de directori i domini. Estructura. Elements i nomenclatura.Realització de la instal·lació i configuració bàsica d’un servei de directori. Creació de dominis i establiment de relacions de confiança.
8. Utilització d’eines gràfiques d’administració de dominis. Consoles d’administració.
9. Utilització d’agrupacions d’elements per a la creació de models administratius. Creació, configuració i gestió de comptes d’usuari, grup, equip i diferents tipus de perfils.
10. Especificació del propòsit dels grups. Tipus i àmbits. Propietats. Gestió de la pertinença d’usuaris a grups. Identificació de les característiques d’usuaris i grups predeterminats i especials del sistema. Utilització d’eines per a l’administració d’usuaris i grups, incloses en el sistema operatiu en xarxa .
11. Aplicació de directives a les gestió de dominis. Tipus de directives
12. Comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions i configuracions realitzades. Documentació del procés d’instal·lació i de les incidències aparegudes amb les seves solucions.
13. Interpretació de documentació tècnica.

UF 3: Compartició de recursos en xarxa i seguretat en sistemes lliures i propietaris

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1 Comparteix recursos en xarxa i gestiona la seguretat , instal·lant programari específic i interpretant la documentació tècnica.
1.1 Reconeix la diferència entre permís i dret.
1.2 Identifica i assigna els recursos del sistema que es van a compartir.
1.3 Comparteix impressores en xarxa.
1.4 Utilitza l’entorn gràfic per compartir recursos.
1.5 Estableix nivells de seguretat per controlar l’accés del client als recursos compartits en xarxa.
1.6 Gestiona grups d’usuaris i l’accés als recursos compartits del sistema.
1.7 Comprova el correcte funcionament de les configuracions realitzades
1.8 Documenta les tasques de gestió de recursos realitzades, les incidències aparegudes i les solucions aportades.
1.9 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

Continguts

1.1 Reconeixement de la diferència entre permisos i drets. Utilitat i necessitat.
1.2 Identificació i assignació de recursos a compartir. Arxius i directoris.
1.3 Compartició d’impressores en xarxa.
1.4 Utilització de l’entorn gràfic per compartir recursos.
1.5 Establiment de nivells de seguretat per controlar l’accés del client als recursos compartits en xarxa.
1.6 Gestió de grups d’usuaris i de l’accés als recursos compartits del sistema
1.7 Comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions i configuracions realitzades
1.8 Documentació del procés d’instal·lació i de les incidències aparegudes amb les seves solucions.
1.9 Interpretació de documentació tècnica

UF 4: Integració de sistemes lliures i propietaris

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1 Realitza tasques d’integració de sistemes operatius lliures i propietaris, instal·lant programari específic i interpretant la documentació tècnica.
1.1 Identifica la necessitat de compartir recursos en xarxa entre diferents sistemes operatius.
1.2 Comprova la connectivitat de la xarxa en un escenari heterogeni.
1.3 Descriu la funcionalitat dels serveis que permeten compartir recursos en xarxa.
1.4 Instal·la i configura serveis per compartir recursos en xarxa.
1.5 Utilitza eines gràfiques per a la gestió de recursos compartits en escenaris heterogenis
1.6 Accedeix a sistemes d’arxius en xarxa des d’equips amb diferents sistemes operatius.
1.7 Accedeix a impressores des d’equips amb diferents sistemes operatius.
1.8 Gestiona usuaris i grups
1.9 Estableix nivells de seguretat per controlar l’accés dels usuaris i grups als recursos compartits en xarxa.
1.10 Comprova el funcionament dels serveis instal·lats.
1.11 Documenta les tasques d’integració realitzades, les incidències aparegudes i les solucions aportades.
1.12 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

Continguts:

1.Serveis per compartir recursos en escenaris heterogenis
2.Identificació de la necessitat de compartir recursos en xarxa entre diferents sistemes operatius.
3.Comprovació de la connectivitat en escenaris heterogenis.
4.Descripció de la funcionalitat dels serveis de xarxa per a compartir recursos en escenaris heterogenis.
5.Instal·lació i configuració de serveis de xarxa per a compartir recursos.
6.Ús d’eines gràfiques per la gestió de recursos compartits en escenaris heterogenis.
7.Accés a sistemes d’arxius en xarxa en escenaris heterogenis. Fitxers de configuració
8.Accés a impressores en escenaris heterogenis. Fitxers de configuració
9.Gestió d’usuaris i grups
10.Establiment de nivells de seguretat per controlar l’accés dels usuaris i grups als recursos compartits en xarxa
11.Comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions i configuracions realitzades
12.Documentació del procés d’instal·lació i de les incidències aparegudes amb les seves solucions.
13.Interpretació de documentació tècnica.

Continguts