IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

https://github.com/Institut-Ebre/sergiturprivate

Any anterior

Llistat alumnes

Dossier virtual (mediawiki):

Auxach Cortés, Francisco Enrique
Blanch Garzon, Manuel
Calafell Gisbert, Marc
Dávila Bazalar, Paolo
Dolz Hernández, Daniel
Duran Marti, Oscar
Fonollà Prats, Cristian
Forner Fabre, Roger
Gavaldà Andreu, Manel
González Cepeda, Simón
Mauri Curto, Sergi
Martinez Gilo, David
Martinez Segura, Pedro
Melich Curto, Roger
Navarro, Yves 
Pineda, Sergi 

Altres alumnes (baixes):

Github:

Github dels alumnes:

Crèdit de síntesi

Comunicació

Xarxes socials:

Twitter dels alumnes:

Continguts comuns

Programar correctament:

Mediawiki i formats Wiki

Git

PHP

Eines:

Aplicacions híbrides:

Persones:

 • Josh Lockhart
 • Phil Sturgeon

MP7 Desenvolupament interfícies

UF 2. Preparació i distribució d’aplicacions:

Prepara aplicacions per a la seva distribució avaluant i analitzant eines específiques.

Documenta aplicacions seleccionant i utilitzant eines específiques

Currículum

 • Mòdul professional 7: desenvolupament d’interfícies
 • Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: disseny i implementació d’interfícies. 79 hores
 • UF 2: preparació i distribució d’aplicacions. 20 hores

MP8 Desenvolupament aplicacions mòbils

Continguts Android:

Aplicacions híbrides

Native Application:

Web Application Multiplataforma

Continguts comuns:

Hybrid Application


Multimedia:

Currículum

Mòdul professional 8: programació multimèdia i dispositius mòbils Durada: 99 hores Hores de lliure disposició: no se n’assignen Equivalència en crèdits ECTS: 7 Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils. 45 hores
 • UF 2: programació multimèdia. 24 hores
 • UF 3: desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils. 30 hores

UF2:

 • 1. Desenvolupa programes que integren continguts multimèdia analitzant i fent servir tecnologies i llibreries

específiques. Criteris d’avaluació

 • 1.1 Analitza entorns de desenvolupament multimèdia.
 • 1.2 Reconeix les classes que permeten la captures, el processament i l’emmagatzematge de dades multimèdia.
 • 1.3 Utilitza classes per a la conversió de dades multimèdia d’un format a un altre.
 • 1.4 Utilitza classes per construir processadors per transformar les fonts de dades multimèdia.
 • 1.5 Utilitza classes per controlar esdeveniments, tipus de multimèdia i excepcions, entre d’altres.
 • 1.6 Utilitza classes per a la creació i control d’animacions.
 • 1.7 Utilitza classes per construir reproductors de continguts multimèdia.
 • 1.8 Depura i documenta els programes desenvolupats.

Continguts

 • 1. Ús de llibreries multimèdia integrades:
 • 1.1 Conceptes sobre aplicacions multimèdia.
 • 1.2 Arquitectura de l’API utilitzada.
 • 1.3 Fonts de dades multimèdia. Classes.
 • 1.4 Dades basades en el temps.
 • 1.5 Processament d’objectes multimèdia. Classes. Estats, mètodes i esdeveniments.
 • 1.6 Reproducció d’objectes multimèdia. Classes. Estats, mètodes i esdeveniments.

MP9 Procesos i serveis

http://stackoverflow.com/questions/549/the-definitive-guide-to-form-based-website-authentication

Vegeu continguts comuns

Seguretat i criptografia

 • Seguretat web:

UF 2: processos i fils

Currículum

Mòdul professional 9: programació de serveis i processos Durada: 99 hores Hores de lliure disposició: no se n’assignen Equivalència en crèdits ECTS: 5 Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: seguretat i criptografia. 25 hores
 • UF 2: processos i fils. 37 hores
 • UF 3: sòcols i serveis. 37 hores

Documentació dels alumnes

Tercer Trimestre

Segon Trimestre:

TODO:Altres anys (per si és del vostre interès):

Primer Trimestre:

 • MP9 seguretat:

MP7 Documentació projectes:

MP7:

MP8:

Després de setmana Santa:

Tasques

Curs anterior:

Recordatori feina per després setmana Santa

Tancament UF2 MP9:

 • Events i Treball en segon terme amb Laravel: todosBackend o projecte de sintesi amb:
 • Enviament d'emails instal·lat a explotació amb un servei extern i funcionant amb Queues i Redis. Vegeu 2DAM_2016-17/Programació_asíncrona
 • Esdeveniment UserRegistered funcionant per assignar els rols a nous usuaris a todosBackend o projecte de síntesi. Vegeu 2DAM_2016-17/Events que és l'article on heu de fer l'entrega.

MP8:

 • frontend dels todos en versió web
 • Aplicació Android creada amb Cordova a partir de l'aplicació web: penjar a Google Play
 • Molt important: realitzar totes els tasques de programació que es van demanar relacionades amb API de plugins Cordova
 • Notificacions funcionant correctament a todosVue
 • Llegiu amb detall els apartats 7 Requeriments generals i 8 Requeriments mobile de [[2DAM_2016-17/todosVue]]

MP7 (teniu temps fins final de curs però ha hauria de tenir fet):

 • Wheater component i penjat a explotació i/o Github pages
 • Paquet npm i codi github sobre User Experience amb forms
 • Landing pages per MP 7 i per projecte (es poden aprofitar amb mínims canvis)
 • Documentació wiki a documentació alumnes (tot) i projectes menors

2n Trimestre:

 • Crèdit de Sintesi (--acacha (discussió) 21:00, 16 març 2017 (CET)): Entrega del socialite
 • MP9:
 • Esdeveniments: Capturar el esdeveniment user Registered per aprofitar i afegir els permisos/rols per defecte que ha de tenir l'usuari: Cal fer a Crèdit de sintesi i a todosBackend
 • Mails del MP9: Crèdit de sintesi: activar sistema de Email al projecte de Sintesi
 • El enviament email no ha de bloquejar s'ha d'executar en segon terme amb un sistema de cuas
 • MP9: aplicació de Xat per demostrar funcionalitat Events Broadcast i Laravel Echo
 • Recordeu ha de carregar les dades d'una api "fake"/mentida feta amb json-server
 • CSS: Hem iniciat article teoria CSS
 • Continuació exercici (ultima setmana primer trimestre) Laravel passport i Oauth:
 • Repos:

1r Trimestre Tasques --acacha (discussió) 18:26, 15 nov 2016 (CET) MP7:

 • Crèdit de síntesi
 • Crear api docs amb Sami i penjar a Githubpages
 • Crear presentació amb reveal.js i publicar Githubpages
 • Crear README.md al projecte i configurar tots els sistemes vists a classe de Continuos Integration
 • Scrutinizer
 • Travis
 • Style CI
 • Publicar projecte a composer i afegir els badges de packagist

MP9:

 • Entrega del projecte manualAuth:
 • Cal crear pàgina de registre d'usuari amb el seu controlador, validacions de formularis, etc.

MP8:

 • Entregar el projecte todosBackend amb tots els testos passats correctament
 • Article introducció a vue.js i el repositori amb els exemples estem veien a classe

Tasques --acacha (discussió) 15:22, 8 nov 2016 (CET) MP7:

Tasques --acacha (discussió) 15:22, 8 nov 2016 (CET)

MP8

 • Continuar amb l'API de todos. Tasques:
 • Documentació: Desenvolupaments APIS web. Bones pràctiques
 • Apartats cal tenir fets: 2.1 Metadades, 2.2 Errors messages, 2.3 Transformations/Presenters, 2.4 Pagination, 2.5 API versioning, 2.6 Nested resources, 2.7 Seeders, 2.8 ExceptionHandlers (findOrFail)
 • Recordatori tasques: a classe només es fa el cas Retrieve (llista i show). Valtros heu de fer la resta d'operacions CRUD
 • Només queda per la setmana vinent Acabar Nested REsources i el Repository Pattern i refactorització i posar en ordre
 • El dimecres vinent continuarem amb introducció a Vue.js. Cal tenir fet del dia anterior l'exemple hola mon i tenir les Vue Development Tools instal·lades

MP7:

Projecte de síntesi:

 • Ja estan escrites totes les especificacions de projectes i assignades a alumnes. Cal llegir les especificacions i crear un apartat de dubtes
 • Crear l'estructura dels vostres paquets basant-se en l'exemple fet a classe scool/curriculum. Dos projecte un amb el paquet i l'altre amb aplicació adminlte de proves utilitzant studio:
 • El projecte ja ha de tenir l'estructura bàsica i Models, base de dades (migracions, seeders i factories)

Tasques --acacha (discussió) 15:30, 28 oct 2016 (CEST)

 • Continuar amb l'API de todos. Tasques:
 • Utilitzar Transformacions. Utilitzar un servei delegat transformer i Injecció de dependències per transformar l'objecte
 • Prefix de versioning
 • Mostrar missatges d'error

Tasques (--acacha (discussió) 18:49, 25 oct 2016 (CEST)):

MP8:

 • Hem començat l'API de todos per a utilitzar en frontend via ajax com vue.js
 • Exercici: portat una primera versió API todos que faci les tasques bàsiques CRUD. Repositori todosBackend

MP7:

 • Continuació del exercicis (code katas) relacionats amb l'article TDD:
 • Exercici: acabar l'exercici de tenis per tal que mostri els guanyadors
 • Exercici: Per la pròxima classe MP7 portar els testos amb phpspec del code kata Gilded Rose. Començar a pensar com solucionar-lo!
 • Exercici: Exemple TDD a Laravel: usertodos . Us he proporcionat el test i no va aconseguir funcioni en verd! https://github.com/acacha/usertodos

Tasques (--acacha (discussió) 18:34, 4 oct 2016 (CEST)):

 • Crear article sobre git a la wiki.
 • Creació compte i repositori github. Posar link a la wiki del curs. Posar foto a Github i seguir al professor i companys. Utilitzar sempre el github en bona part l'avaluació continuada s'avaluara per la quantitat i qualitat de commits que feu als vostres repositoris
 • Creació inicial del repositori (comandes git init i git remote)
 • Comanda git clone
 • Claus SSH documentació i tenir configurada clau a Github
 • Workflow Bàsic amb git (git add | git commit | git pull | git push)
 • Repositori learning-git
 • Github: creació repositori comú
 • Crear article sobre PHP
 • Crear Article sobre Zsh
 • Crear Article sobre MySQL
 • Crear Article Composer
 • Crear article Empaquetament i Packagist
 • Crear article/subapartat Composer amb documentació de com publicar paquets a Packagist
 • Crear article sobre Laravel
 • Crear artícle sobre API Driven Architecture
 • Crear article sobre Javascript

--acacha (discussió) 15:25, 10 oct 2016 (CEST) MP7:

Repositoris i projectes:

Git:

 • learning-git MP7 i contingut comú

PHP:

 • learning-php MP9
 • Requisits:
 • Han d'estar tots els passos (amb el seu corresponent commit) segons els vist a classe i els vídeos de Laracast
 • Cal utilitzar composer i espais de noms
 • Cal paquetitzar el paquet i pujar-lo a packagist. Utilitzeu la plantilla de phpleague. Poseu link a la wiki

Composer(MP7):

 • composerHelloWorld: projecte amb les proves sobre com funciona composer

Empaquetament (MP7):

 • HelloWorldPackage: paquet hello world exemple
 • TestHelloWorldPackage: projecte que utilitza el paquet

Javascript:

 • TinkeringJavascript: MP8
 • TinkeringJavascript2: MP8

Laravel:

 • laravelManualAuth: MP9 repositori on estem aplicant conceptes d'autenticació, Logins i sessions i aprenent Laravel
 • XMLHTTPRequest: Contingut comú/Crèdit síntesi exercici sobre Ajax que heu d'entregar amb exemple asíncron i síncron i peticions tant GET com POST, com DELETE i PUT
 • CordovaTemplate: MP7 i crèdit de síntesi. Plantilla com utilitzar Laravel Elixir a projectes Cordova

Tasques --acacha (discussió) 18:36, 11 oct 2016 (CEST):

 • Crear article HTTP, REST i Ajax inclou explicació URLs
 • Crear repositori amb exemples Ajax amb XMLHTTPRequest. Car fer exemple síncron i asíncron de GET i també POST, PUT i DELETE asíncron

Professor

Proves extraordinàries

Enllaços externs