Usuari:Sergi/Programació Crèdit 1

De Acacha

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Unitats didàctiques

UD 1. Introducció a les comunicacions

En aquesta unitat farem una introducció a la telemàtica i als sistemes de comunicacions. Basant-nos en exemples de la vida real definirem conceptes bàsics de telecomunicacions com els tipus i mitjans de transmissió, tipus de xarxes, modulacions, multiplexacions, etc.

Objectius d'aprenentatge:

 • Conèixer els conceptes bàsics de la telemàtica.

Continguts

Continguts relacionats amb altres UDs

Repartició de continguts amb el Crèdit 2 (Instal·lació i manteniment de Sistemes informàtics) i el Crèdit 8 (Sistemes Operatius en Entorns Multiusuari i Multiusuari):

 • Temes comuns:
  • Sistemes de codificació
   • Crèdit 2: SEGONS EL CURRÍCULUM a Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals: 1. Informació i sistemes informàtics: Informació i tipus de dades. Sistemes de numeració (binari,octal i Hexadecimal). Sistema decimal i Sistema binari. Teorema fonamental de la numeració
   • Crèdit 8: Sistemes de numeració (binari,octal i Hexadecimal). Sistema decimal i Sistema binari. Teorema fonamental de la numeració
   • Crèdit 1: Codis més orientats a xarxa. Teòria de la informació
  • Història:

UD 2. Models de xarxa d'àrea local. Famílies de Protocols

Aquí explicarem les característiques principals de les xarxes d'àrea local. També veurem què són els protocols, parlarem de les famílies de protocols i les arquitectures de xarxa tot centrant la nostra atenció en les famílies més importants (OSI i TCP/IP).

Objectius d'aprenentatge:

 • Reconèixer les diferents tipologies de xarxa i identificar els diferents elements d'una xarxa d'àrea local.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes de protocol, arquitectura de xarxa i el concepte de capa o nivell.
 • Ser capaç d'anomenar i descriure les propietats principals dels diferents nivells dels models de referència OSI i TCP/IP.
 • Conèixer els estàndards i les associacions d'estàndards que regulen el món de les telecomunicacions i ser conscient de la seva importància.
 • Adquirir l'hàbit de conèixer i respectar les normatives legals vigents.

UD 3. Nivell físic i nivell d'enllaç. Instal·lació física de la xarxa

Un cop acabades les dues primeres unitats didàctiques, dedicarem la tercera unitat als nivells físics i d'enllaç del model OSI. Veurem quin és el procediment per muntar una xarxa d'àrea local des de zero i com es pot certificar el seu correcte funcionament.

Objectius d'aprenentatge:

 • Obtenir una visió àmplia dels nivells físic i d'enllaç d'una xarxa. Conèixer els conceptes bàsics associats a aquests nivells.
 • Adquirir les habilitats necessàries per interpretar i crear plànols de xarxa, identificar els elements de connexió i instal·lar el cablejat i el maquinari de xarxa utilitzant les eines adequades.
 • Conèixer i respectar les normatives vigents d'instal·lació i certificació de xarxes.
 • Ser capaç de certificar una instal·lació, fent referència i emmagatzemant les mesures obtingudes amb l'aparell certificador de xarxes.
 • Inclinar-se interessadament envers la resolució d'incidències fent ús de les eines i utilitats de diagnosis de xarxa apropiades.
 • Adquirir l'hàbit de documentar i mostrar una actitud positiva cap a l'organització del treball.

UD 4. Nivell de xarxa i nivell de transport. Dispositius de xarxes d'àrea local

A l'inici del segon trimestre començarem la quarta unitat didàctica que tractarà sobre els nivells OSI de xarxa i transport. Veurem quins dispositius s'utilitzen per fer funcionar una xarxa i com s'instal·len i es configuren.

Objectius d'aprenentatge:

 • Obtenir una visió àmplia dels nivells de xarxa i transport. Conèixer els conceptes bàsics associats a aquests nivells.
 • Comprendre el concepte de direccionament i el funcionament de les adreces IP. Saber distingir entre direccionament físic i lògic.
 • Conèixer les característiques bàsiques de les xarxes públiques d'àrea extensa.
 • Ser capaç d'interpretar la documentació tècnica de dispositius de xarxa i saber implantar els dispositius d'interconnexió de la xarxa partint d'aquesta documentació.
 • Assolir les habilitats bàsiques necessàries per a configurar dispositius de xarxa.
 • Inclinar-se interessadament envers la resolució de problemes en dispositius de xarxes i fer ús de les eines de diagnosi apropiades.

UD 5. Sistemes operatius de xarxa. Utilitats de xarxa

Acabarem el segon trimestre explicant els sistemes operatius de xarxa i els serveis principals que ens ofereixen. Ens centrarem en les facilitats que ens ofereixen aquests sistemes per tal de gestionar recursos de forma centralitzada.

Objectius d'aprenentatge:

 • Obtenir una visió àmplia dels sistemes operatius de xarxa, per a que serveixen i quines funcionalitats i avantatges ens ofereixen.
 • Conèixer el programari de comunicacions de xarxa.
 • Ser capaç de configurar el programari dels clients o estacions de treball d'una xarxa.
 • Conèixer i utilitzar de forma apropiada les utilitats pròpies de les xarxes TCP/IP (ping, arp, ifconfig/ipconfig, netstat, route, nmap, traceroute, etc.)
 • Adquirir les habilitats necessàries per gestionar recursos de forma centralitzada en una xarxa (usuaris de xarxa, recursos compartits, etc.)

UD 6. Nivell d'aplicació. Instal·lació, configuració i administració de serveis de xarxa

La penúltima unitat didàctica la dedicarem a la instal·lació, configuració i manteniment d'aplicacions de xarxa o el que de forma més comuna anomenem serveis de xarxa. Farem un especial èmfasi en l'arquitectura client/servidor i en aquells serveis d'ús més comú en xarxes d'àrea local.

Objectius d'aprenentatge:

 • Ser capaç d'instal·lar, configurar i mantenir serveis de xarxa local.
 • Adquirir les habilitats necessàries per configurar servidors i clients de xarxa amb els diferents serveis, verificant el funcionament i documentant les tasques realitzades i les incidències sorgides.
 • Adquirir l'hàbit de documentar les tasques realitzades com a informàtic i mantenir una organització durant la feina.

UD 7. Seguretat, monitorització i gestió de xarxes

Acabarem el curs veient quines són les tècniques i les utilitats que ens permetran controlar la seguretat i monitoritzar el correcte funcionament d'una xarxa. Farem èmfasis en la importància cabdal que té ser sistemàtic, organitzat i metodològic en el procés de resolució de problemes i la importància de ser capaç de tenir una comunicació empàtica envers els usuaris dels serveis de xarxa.

Objectius d'aprenentatge:

 • Comprendre els conceptes i els paràmetres principals que caracteritzen el rendiment d'una xarxa.
 • Ser capaç de detectar les incidències en l'explotació d'una xarxa, identificant les avaries segons la seva simptomatologia i utilitzant les eines adequades per a la detecció i correcció d'incidències.
 • Habituar-se a realitzar operacions de control de qualitat del servei de xarxa, generant informes de trànsit i rendiment del servei mitjançant les eines d'auditoria.
 • Conèixer i ser capaç de configurar les principals eines de diagnosis de xarxa i monitorització de serveis.
 • Mostrar una actitud positiva envers la resolució d'incidències en la xarxa i ser capaç d'assistir de forma correcta als usuaris de la xarxa.

Relació amb la resta de crèdits del cicle

Sovint molts conceptes i continguts dels diferents crèdits convergeixen entre si. Per tal d'evitar un redundància de continguts que reben els alumnes dels diferents professors dels diferents crèdits és fa necessari organitzar els continguts de cada crèdit segons els continguts de la resta de crèdits i les seves programacions.

Tanmateix, sovint també es convenient sincronitzar en la mesura del possible les programacions dels diferents crèdits de tal manera que la seqüènciació dels continguts sigui la més adequada possible. Sovint ens trobem conceptes o continguts que requereixen d'uns coneixements o conceptes previs que s'expliquen en altres crèdits.

En aquest apartat s'anomenen els principals continguts que es sol·lapen entre crèdits i quins han estat els criteris seguits a nivell de departament per a repartir aquest continguts. També en aquest apartat s'indica la relació entre continguts del crèdit objecte d'aquesta programació i la resta de crèdits (coneixements previs, coneixements relacionats i coneixements addicionals)

UD 1

Crèdit 10: Comunicació empresarial en llengua estrangera

Als Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals d'aquest crèdit hi ha un apartat de Lèxic i terminologia professional:

Al principi de curs i per tal de poder millorar la coordinació, se li passa al professor d'Angles, un llistat amb lèxic relacionat amb el crèdit. Aquest document inclou un llistat de lèxic complet, així com indicacions de en quins moments del curs és treballa amb aquest lèxic.

 • NIC:
 • Jack
 • Patch panel
 • Xarxes:
  • Routers
  • Hubs
  • Switchos
  • Protocols:
   • OSI
   • ISO
   • IEEE
   • TIA/EIA
   • LAN
   • MAC
   • IP
   • Token-passing
   • FDDI, MDF, IDF, tipus de cablejat, instruments de cablejat, etc.


Internet: navegadors, plug-ins, DNS, e-mails, waps, webs, etc.

Lèxic de la Unitat didàctica 1

Lèxic de la Unitat didàctica 2

Lèxic de la Unitat didàctica 3

Relació amb els cicles superiors

Per adequació dels continguts als nivell dels estudiants el següents temes són recomanables per al cicle superior:

Unitat didàctica 1:

 • Teoria matemàtica bàsica de la informació (Reserva Elemental, Entropia, Rendiment i Redundància de la codificació, codis de caràcters equiprobables i no equiprobables, Poder de decisió, etc.)
NOTA: Fins i tot per al nivell de cicle superior no es convenient entrar massa en detall en aquests temes. El mètode adequat és explicar els conceptes
a través d'exemples i evitant formules matemàtiques farragoses i conceptes estadístics avançats.

Avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de cicles formatius serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. De manera general, l’avaluació de l’alumnat de cicles formatius es farà a partir de l’assoliment de les capacitats expressades en els objectius generals del cicle. A l’inici del curs, el centre informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura per crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. El centre haurà de posar a disposició de la Inspecció els registres de l’avaluació continuada i la documentació que hagi contribuït a avaluar els diferents crèdits (proves escrites, graelles d’observació i d’altres).

Sessions d'avaluació

Avaluació Inicial

A l’inici de cada cicle formatiu, abans de la primera avaluació trimestral ordinària, es farà una avaluació inicial del cicle formatiu, que té per objectiu avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al cicle, ajustar la programació prevista i reorientar-la, si escau.

Recursos:

Qualificacions

L’expressió de l’avaluació final de cada un dels crèdits que componen el cicle formatiu es realitzarà en forma de qualificacions numèriques de l’1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.

Notes: de 1 a 10 sense decimals Aprovat: 5 o més. FCT: Apte o no apte.

Mòduls: 1 mòdul --> 1 crèdit: La nota del mòdul és la del crèdit 1 mòdul --> n crèdits: Mitjana ponderada de les qualificacions dels crèdits que el componen. La ponderació es farà segons la totalitat d’hores que estableixi el desplegament curricular que hagi fet el centre per a cada crèdit. Per tal que la qualificació del mòdul sigui positiva, cal que tots els crèdits que el componen estiguin superats.

 • NOTA FINAL de cicle:
  • Per acord d’un mínim dels dos terços dels membres de la junta d’avaluació, es podrà determinar la superació dels crèdits pendents, atorgant-los la qualificació que es decideixi. En aquest cas caldrà fer constar a l’acta, juntament amb la qualificació del crèdit, un asterisc (*), i al peu de l’acta s’hi escriurà l’expressió: «(*) Requalificat per la Junta d’avaluació».
  • Tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i Apte en el crèdit de Formació en centres de treball. L
  • Qualificació final: Serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives. Expressió numèrica, amb dues xifres decimals. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions «apte», «exempt» o «convalidat».

Drets dels alumnes

Es pot presentar una reclamació escrita:

 • Primer la resol la junta d’avaluació
 • Sinó es pot adreçar al director en el termini de dos dies lectius.

Si hi ha una resolució es notificarà per escrit a l'alumne.

Encara i així es pot recorrer:

 • Si l’alumne/a no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, que es presentarà al centre, i se seguirà el procediment que es detalla tot seguit:
  • El centre el trametrà, en els tres dies hàbils següents, als serveis territorials corresponents, conjuntament amb una còpia de les actes d’avaluació i la documentació complementària, per tal que la inspecció n’emeti informe. Aquest informe inclourà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada.
  • Un cop informats per la inspecció, els serveis territorials trametran l’expedient del recurs a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, perquè el resolgui.
  • Si de l’informe i la documentació es desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el procediment d’avaluació, la Direcció General encarregarà aquesta tasca a una comissió integrada per un professor o professora del centre que no hagi participat en l’avaluació, un/a professor/a d’un altre centre i un/a inspector/a proposat per la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació.
  • Vist l’informe de la comissió, la Direcció General la resoldrà definitivament amb notificació a l’interessat o interessada, a través de la direcció del centre.

Recuperacions, repetició de crèdits i superació del primer any

Repetició de crèdits

 • Es pot cursar un crèdit 3 vegades com a màxim en un mateix centre i cicle formatiu.
 • Pot tenir un màxim de 4 avaluacions. Les convocatòries extraordinàries compten com una convocatòria més
 • La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. Si no et presentes no compte com a convocatòria
 • Per motius extraordinàries de caràcter excepcional, l'alumnat podra sol·licitar una cinquena convocatòria al director/a.

Superació del primer any:

 • Passa de curs quin un cop superada la extraòrdinaria hagi superat una càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any
 • Qui té crèdits suspesos es matricula de segon i dels crèdits pendents. La matrícula de segon esta condicionada a la disponibilitat de places i horaris.
 • Excepcionalment el RRI podrà definir per causes d'incompatibilitats curriculars o horàries que un alumnehagi de repetir primer tot i tenir més del 60% aprovat.

Annexos

Dossier de Benvinguda

https://acacha.dyndns.org/wiki_privada/upload/d/df/DossierBenvinguda.pdf

Exemple de control d'avaluació de Moodle

Exemple d'anàlisi de resultats d'un examen a Moodle

Referències bibliogràfiques

Recursos a Internet

Unitat didàctica 1

 • Museu de la història de les telecomunicacions de la Fundació Telefònica
 • Museu de la història de la informàtica de la Universitat Politècnica de Madrid
 • Color dels sorolls a la wikipedia


Lèxic en angles per al crèdit 10

Eines de l'usuari