IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

El símbol $HOME' fa referència a la carpeta de l'usuari, també anomenada en anglès home, que vol dir casa. $HOME és una variable d'entorn que se substitueix pel path absolut de la carpeta del usuari. Normalment les carpetes dels usuaris es troben a la carpeta /home que penja directament de l'arrel del sistema. Si l'usuari és sergi aleshores la carpeta de l'usuari o home sol estar a:

/home/sergi


Les variables d'entorn es poden consultar amb la comanda env:

$ env | grep HOME
HOME=/home/sergi

En qualsevol moment podeu anar a la HOME utilitzant la comanda cd sense paràmetres:

$ cd

O també

$ cd $HOME

O també és equivalent al símbol ~

$ cd ~

Que es precisament l'indicador que utilitza el PROMPT (què és el que hi ha davant del símbol de dolar o del símbol # si es treballa amb superusuari ):

~$

Cal tenir en compte però que la localització de la carpeta $HOMe es pot modificar.

També es pot indicar la HOME d'un altre usuari amb:

~nom_usuari

Per exemple:

$ ls ~bego
Baixades   Escriptori        Imatges  Plantilles  ...
$ ls ~rumba
examples.desktop

Vegeu també