IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Applet service-discovery-applet

$ sudo apt-get install service-discovery-applet

Un cop instal·lat tindreu un applet que podeu afegir a la barra superior d'Ubuntu:

Descobriment de serveis zeroconf

Vegeu també

Ports

$ sudo nmap 192.168.1.160

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2010-11-25 11:52 CET
Nmap scan report for 192.168.1.160
Host is up (0.00069s latency).
Not shown: 991 closed ports
PORT   STATE SERVICE
21/tcp  open ftp
80/tcp  open http
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
548/tcp open afp
3689/tcp open rendezvous
6881/tcp open bittorrent-tracker
9000/tcp open cslistener
MAC Address: 00:D0:B8:09:79:3D (Iomega) 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.26 seconds


Enllaços externs