IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Estructura del fitxer. Seccions

El fitxer xorg.conf es composa de seccions que es poden presentar en qualsevol ordre. Cada secció té la següent estructura:

 Section "SectionName"
   SectionEntry
   ...
 EndSection

Les seccions possibles són:

 • ServerLayout: Configuracions generals (perfils)
 • InputDevice: Configuració d'un dispositiu d'entrada (teclats, ratolins...)
 • Device: Configuració d'un dispositiu gràfic.
 • VideoAdaptor: Configuració d'un adaptador de pantalla.
 • Monitor: Configuració d'un monitor.
 • Screen: Configuració de pantalla.
 • Modes: Configuració dels modes de vídeo.
 • Files: Camins a fitxers.
 • ServerFlags: indicadors del servidor.
 • Module: Moduls dinàmics del servidor.
 • DRI: Configuracions específiques DRI.
 • Vendor: Configuracions especifiques de venedors.


ServerLayout

Les seccions ServerLayout defineixen diferents configuracions del servidor X. Una configuració X (layout X) esta definit normalment per una pantalla (Screen) o un conjunt de monitor i targeta gràfica, i dos dispositius d'entrada (normalment el ratolí i el teclat). Veiem un exemple

Section "ServerLayout"
    Identifier	"Default Layout"
    Screen		"Default Screen"
    InputDevice	"Generic Keyboard"
    InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection

Els noms Default Screen, Generic Keyboard i Configured Mouse són en aquest exemple els identificadors de les corresponents seccions Screen i InputDevice.

InputDevice

Les seccions InputDevice permeten indicar els dispositius d'entrades de dades (teclats, punters, ratolins....).

La configuració bàsica d'un teclat espanyol de 105 tecles és:

Section "InputDevice"
   Identifier	"Generic Keyboard"
   Driver		"kbd"
   Option		"CoreKeyboard"
   Option		"XkbRules"	"xorg"
   Option		"XkbModel"	"pc105"
   Option		"XkbLayout"	"es"
EndSection

I les opcions per defecte d'un ratolí PS2 són:

Section "InputDevice"
   Identifier	"Configured Mouse"
   Driver		"mouse"
   Option		"CorePointer"
   Option		"Device"		"/dev/input/mice"
   Option		"Protocol"		"ExplorerPS/2"
   Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
  Option		"Emulate3Buttons"	"true"
 EndSection

El paquet que ens aporten els drivers del teclat i del ratolí són:

$ sudo apt-cache search xserver-xorg-input | grep mouse
xserver-xorg-input-mouse - X.Org X server -- mouse input driver

i

$ sudo apt-cache search xserver-xorg-input | grep keyboard
xserver-xorg-input-kbd - X.Org X server -- keyboard input driver

Les següents seccions són obsoletes (ja no s'utilitzen):

 • Keyboard: Configuració de teclat.
 • Pointer: Configuració de ratolí.

Cal utilitzar InputDevice en comptes d'aquestes opcions.

Device

L'estructura d'aquesta secció és:

Section "Device"
 Identifier	""
 Driver    ""
 BusID	""
EndSection

L'identificador i el driver i el BusID són obligatoris. L'identificador pot ser el que vulgueu (sempre i que si el canvieu també canvieu les referències que hi hagi dins del fitxer xorg.conf). El driver ha de ser un que estigui instal·lat i indicat a la secció modules. Els bus ens indica a quin bus (PCI o AGP) i el numero de bus si s'escau. Podeu consultar el bus PCI amb la comanda:

$ lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (rev 01)

El bus AGP (el més utilitzat actualment amb targetes gràfiques) és:

BusID		"PCI:1:0:0"

Exemple extret de la configuració del meu PC:

Section "Device"
 Identifier	"ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
 Driver    "ati"
 BusID	"PCI:1:0:0"
EndSection

Com podeu veure tinc una targeta gràfica ATI model Radeon 9200 PRO, que esta al bus AGP i que té suport per al driver lliure ati.

NOTA: No es confongueu pel tema de que el bus sigui PCI. La targeta és AGP. Linux considera les targetes AGP com PCI.


Taula drivers lliures i binaris

Fabricant Driver lliure Driver Binari
ATI (ati o radeon) Paquet xserver-xorg-video-ati fglrx
NVIDIA nv Paquet xserver-xorg-video-nv nvidia
MATROX Paquet xserver-xorg-video-mga MatroxParhelia
INTEL Paquets xserver-xorg-video-intel, [1], xserver-xorg-video-i740 i xserver-xorg-video-i810 No hi ha drivers binaris

VideoAdaptor

Monitor

Screen

Es poden tenir múltiples seccions Screen però com a mínim hi ha d'haver una. Una secció representa el conjunt format per una targeta gràfica (secció Device) i un monitor (secció Monitor). Una secció Screen és la secció activa si està referenciada per una secció ServerLayout activa. Un altre opció és utilitzat el parametre -screen al executar xserver. Si no es compleix cap d'aquestes dues condicions la primera secció Screen és l'activa.

Les seccions Screen tenen el següent format:

Section "Screen"
   Identifier "name"
   Device   "devid"
   Monitor  "monid"
   entries
   ...
   SubSection "Display"
     entries
     ...
   EndSubSection
   ...
EndSection

Les entrades Identifier i Device són obligatòries. La resta són opcionals.

 • Identifier: Ha de ser un identificador únic (nom únic i no repetit).

Els paràmetres més importants són:

 • Device "device-id": És obligatori especificar aquesta opció. Indica quina secció Device utilitzara aquesta secció Screen. La opció ha d'especificar l'identificador únic de la secció Device.
 • Monitor "monitor-id": Indicar el identificador de la secció Monitor que serà utilitzada per aquesta secció Screen. No és una opció obligatoria ja que si no s'especifica s'utilitza una configuració per defecte.
 • VideoAdaptor "xv-id": Especifica la secció VideoAdaptor que utilitzara aquesta secció screen.


Module

En aquesta secció indiquem quins mòduls volem utilitzar amb el sistema X11. Els mòduls afegeixen funcionalitats a l'entorn X

Section "Module"
    Load	"i2c"
    Load	"bitmap"
    Load	"ddc"
    Load	"dri"
    Load	"extmod"
    Load	"freetype"
    Load	"glx"
    Load	"int10"
   Load	"type1"
    Load	"vbe"
EndSection

Modificareu aquesta secció si voleu afegir alguna funcionalitat exòtica al servidor X o si voleu utilitzar 3D.

Modes

Files

Aquesta secció determina els camins del sistema (Paths) on podem trobar els fitxer necessaris per a X11, com poden per exemple les fonts. Veiem un exemple d'aquesta secció:

Section "Files"
    FontPath	"/usr/share/X11/fonts/misc"
    FontPath	"/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath	"/usr/share/X11/fonts/Type1"
    FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi"
    FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi"
   	# path to defoma fonts
    FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

ServerFlags

DRI

Vendor

Vegeu també

 • LPI_106.1. Instal·lació i configuració de X11

Enllaços externs