IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Aplicacions web LOE,Eines web
Fitxers: No hi ha
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/AplicacionsWeb
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Logo de Wordpress


Wordpress com a usuari

Podeu demanar-vos un bloc gratis a:

http://ca.wordpress.com/

Feu clic a Registra't ara:

https://ca.wordpress.com/signup/

I omplint un formulari d'un sol pas ja tindreu un bloc!

WorpressForm.png

El bloc que demaneu tindrà la URL:

http://NOM_ESCOLLIT_PER_AL_BLOG.wordpress.com

I el podreu administrar des de la URL:

http://NOM_ESCOLLIT_PER_AL_BLOG.wordpress.com/wp-admin/

que us porta al dashboard de wordpress:

WordpressDahsboard.png

Des d'aquí podeu control el vostre blog. En qualsevol moment podeu veure el bloc fet clic al nom del bloc que apareix amunt a l'esquerre. Us apareixerà quelcom similar a:

Wordpress.png

Si feu clic al site admin podreu tornar al dashboard.

El primer pas que us pot interessar és canviar l'idioma de la interfície. Les configuracions principals les trobareu al menú Settings (abaix de tot) a l'apartat General:

Wordpress2.png

Aquí podeu canviar l'idioma, el títol del bloc, el "subtitol", etc...

Ara anem a afegir una primera entrada al blog (en anglès post). Ho podeu fer des del Tauler (dashboard) utilitzant el editor ràpid:

WordpressEditorrapid.png

Un cop estigui afegida la entrada mireu com ha quedat el bloc. Com a exercici, mireu de posar un comentari al vostre propi post.

NOTA: Veureu que no tindreu cap problema per afegir el comentari ja que en sou el propietari. En canvi els comentaris externs abans han de ser aprovats

Gravatar

Vegeu Gravatar

Programació

Exemple de com l'skin bootstrap de mediawiki utilitza Gravatar per obtenir el gravatar d'algú a partir del seu correu electrònic.

if ( $wgUser->isLoggedIn() ) {
                        if ( count( $this->data['personal_urls'] ) > 0 ) {
                            $user_icon = '<img src="https://secure.gravatar.com/avatar/'.md5(strtolower( $wgUser->getEmail())).'.jpg?s=20&r=g"/>'
                            $name = strtolower( $wgUser->getName() );
                            $user_nav = $this->get_array_links( $this->data['personal_urls'], $user_icon . $name, 'user' );
                            ?>
                            <ul<?php $this->html('userlangattributes') ?> class="nav navbar-nav navbar-right">
                                <?php echo $user_nav; ?>
                            </ul>
                            <?php
                        }//end if

                        if ( count( $this->data['content_actions']) > 0 ) {
                            $content_nav = $this->get_array_links( $this->data['content_actions'], 'Page', 'page' );
                            ?>  
                            <?php
                        }//end if
                    }

Planetes

Consulteu Planeta

Dispositius mòbils

Hi ha disponible una aplicació al Market d'Android

Instal·lació a Ubuntu Server

Prèviament heu de disposar d'un entorn LAMP, si encara no el teniu podeu instal·lar-lo amb:

$ sudo tasksel install lamp-server

Els passos que he seguit per instal·larlo a una Ubuntu Server 9.04 han estat:

$ cd /usr/share
$ sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
$ sudo tar xvzf latest.tar.gz
$ cd wordpress

El fitxer de descarrega s'ha obtingut de http://wordpress.org/download/. Per instal·lar hem seguit les passes de la Guia d'instal·lació.

Ara cal crear la base de dades (utilitzarem MySQL). Per crear la base de dades heu de disposar del compte d'usuari i paraula de pas de l'administrador de MySQL (si no us enrecordeu consulteu Tornar a establir la paraula de pas de root a MySQL):

IMPORTANT: Heu de modificar l'exemple i escollir una paraula de pas. Aquesta paraula de pas no la utilitzarà cap usuari i acabarà en un fitxer de configuració, per tant, millor que utilitzeu un generador de paraules de pas com mkpasswd per generar una contrasenya aleatòria

$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE wordpress;
mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "la_vostra_paraula_de_pas";
mysql > FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit

Ara anem a configurar Wordpress:

$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php

Editeu el fitxer i modifiqueu la configuració d'accés a la base de dades MYSQL:

$ sudo joe wp-config.php

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress'); 

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpress'); 

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'la_vostra_paraula_de_pas_aqui');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Guardeu el fitxer i li canvieu els permisos i el propietari amb:

$ sudo chown root:www-data wp-config.php 
$ sudo chmod 640 wp-config.php

Ara anem a configurar Apache:

$ cd /etc/apache2/conf.d

Creeu un fitxer anomenat wordpress amb el següent contingut:

$ sudo nano wordpress.conf
Alias /wordpress /usr/share/wordpress/

Torneu a iniciar Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

I accediu a la URL:

http://www.elvostreservidor.org/wordpress


Seguiu les passes del assistent. Us demanara el nom del blog i una adreça de correu electrònic. Un cop fet, us assignara l'usuari admin amb un paraula de pas aleatòria.

Per entrar al blog en mode administració heu d'anar a:

http://www.elvostreservidor.org/wordpress/wp-login.php

Si el servidor és la màquina a la que esteu treballant podeu utilitzar localhost:

http://localhost/wordpress/wp-login.php

Wordpress1.png

Us sortirà un missatge indicant-vos on canviar la paraula de pas.

Wordpressdos.png

Un cop ficada la password, ens diu que s'ha canviat correctament:

Wordpresstres.png

Ja podem loginar-mos:

Wordpressquatre.png

Un cop acabats els passos, se'ns obri la pagina de configuració:

Wordpresscinc.png


Per accedir a la pagina del wordpress hem d'entrar a:

http://ip_del_servidor_o_localhost/wordpress


Per accedir a la pagina de configuració del wordpress hem d'entrar a:

http://ip_del_servidor_o_localhost/wordpress/wp-login.php

Configuració

Fitxers de configuració

/usr/share/wordpress/wp-config.php

Fitxer principal de configuració de wordpress:

$ sudo cat /usr/share/wordpress/wp-config.php
<?php
 /** 
 * The base configurations of the WordPress.
 *
 * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
 * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
 * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
 * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
 *
 * This file is used by the wp-config.php creation script during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
 * to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpress');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'Paraula de pas');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Authentication Unique Keys.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',    '0lK{urJk[<[email protected]=F+s/fx*WG2vvyq?7IfR;6AA^j6lgW_$DM');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'o 77::^#v}{p{bgEude$l>J#@[h^s[ngcDt+]NT=/8n,~:cFypK7#Jh(m7eK:eyU');
define('LOGGED_IN_KEY',  'U}Dbi3K+a/- =ZQ(pBt*[vTE+CRN[Jg${f;c<I$plYl9gm03-,ZP{KxPY`JhW}4d');
define('NONCE_KEY',    'J)[email protected]<l3v!H)i$kp/KW>.T+h{IF6WK+VR~bx-&<}X).8>]Z)h');
/**#@-*/

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
 * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * WordPress Localized Language, defaults to English.
 *
 * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
 * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
 * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German
 * language support.
 */
define ('WPLANG', '');
#Afegit per Sergi Tur el 19/08/2009
define ('WPLANG', 'ca');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

#Afegit per Sergi Tur 12/08/2009
define('ABSPATH', '/usr/share/wordpress/');

/** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

NOTA: Per consultar-lo cal fer-ho com a superusuari per que està protegit contra lectura ja que conté dades confidencials com la paraula de pas

Actualització/upgrade

Plugins

Instal·lar un plugin

Cal anar a wp-content/plugins i descomprimir el plugin.

Múltiples instàncies i una sola instal·lació

Creeu una carpeta a /var/lib

$ cd /var/lib
$ sudo mkdir un_altre_blog

Entreu a la carpeta i creeu els links a la instal·lació original (en aquest cas: /usr/share/wordpress):

$ cd un_altre_blog
$ sudo ln -s /usr/share/wordpress/* .
$ sudo ln -s /usr/share/wordpress/.* .

Ara anem a crear el fitxer de configuració propi per a aquesta instància:

$ sudo rm wp-config.php 
$ sudo cp /usr/share/wordpress/wp-config.php .

I l'editeu:

$ sudo joe wp-config.php

Només cal canviar les línies:

define('DB_NAME', 'db_un_altre_blog');   // The name of the database
define('DB_USER', 'usuari_un_altre_blog');   // Your MySQL username
define('DB_PASSWORD', 'la_vostra_paraula_de_pas'); // ...and password

I poseu les dades de una base de dades diferent a la original. La podeu crear amb:

Creem la base de dades:

$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE db_un_altre_blog;
mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON db_un_altre_blog.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "la_vostra_paraula_de_pas";
mysql > FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit

Finalment, per seguretat, executeu:

$ sudo chown root:www-data wp-config.php
$ sudo chmod 640 wp-config.php

Ara només cal que configureu Apache per tal de mostrar el nou blog. Es pot fer amb subdominis o amb un simple Alias, tal i com hem fet en l'exemple de la instal·lació simple d'aquesta pàgina.

Recursos:

Wordpress mu

Wordpress mu és una variant oficial de wordpress que permet gestionar múltiples blogs. La instal·lació és força similar al wordpress normal:

$ cd /usr/share
$ sudo wget http://mu.wordpress.org/latest.tar.gz
$ sudo tar xvzf latest.tar.gz

Ara cal configurar Apache per tal de mostrar l'assistent d'instal·lació de wordpress_mu:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin [email protected] DocumentRoot /usr/share/wordpress-mu ServerName blogs.elvostredomini.org ServerAlias *.blogs.elvostredomini.org ErrorLog /var/log/apache2/error_blogs.elvostredomini.org.log CustomLog /var/log/apache2/www-blogs.elvostredomini.orgmbined </VirtualHost>

I torneu a iniciar Apache

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ara podeu accedir a la web:

http://blogs.elvostredomini.org

Us apareix una pàgina amb l'explicació de les passes a seguir. Tal i com diu la pàgina de l'instal·lador executem:

$ sudo chmod 777 /usr/share/wordpress-mu /usr/share/wordpress-mu/wp-content/  

I tornem a demanar la pàgina (F5 o reload). Abans d'omplir el formulari cal crear una base de dades buida i un usuari de MYSQL abans d'omplir el formulari (compte no escolliu una base de dades ja existent!):

$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE wordpress_mu;
mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_mu.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "la_vostra_paraula_de_pas";
mysql > FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit

Ara ompliu el formulari amb les dades de la base de dades (en aquest cas wordpress_mu) i l'usuari (wordpress_mu). Si tot va be ens sortirà una pàgina felicitant-nos i que ens proporciona un usuari (admin) i una paraula de pas.

Per solucionar el tema del wilcard DNS si teniu accés al servidor BIND podeu seguir les passes de:

Servidor_DNS#Wildcard._Redireccionar_qualsevol_subdomini_a_una_IP_concreta

Sinó segurament teniu una interfície web proporcionada pel vostre proveïdor on us permet afegir el wildcard.

Finalment cal restaurar els permisos:

$ sudo chmod 755 /usr/share/wordpress-mu /usr/share/wordpress-mu/wp-content/
$ sudo chmod 640 /usr/share/wordpress-mu/wp-config.php 
$ sudo chown www-data:www-data -R /usr/share/wordpress-mu/wp-content/

Finalment cal assegurar-se de configurar Apache correctament, primer activeu el mòdul mod_rewrite:

$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload	

Recursos:

No instal·la directament els plugins a mu

Instal·lar altres idiomes (català)

Primer necessitareu els paquets unzip i wget:

$ sudo apt-get install unzip wget

Descarregeu la última versió de wordpress en català i la descomprimiu:

$ wget http://ca.wordpress.org/wordpress-2.8.4-ca.zip
$ unzip wordpress-2.8.4-ca.zip 

La última versió en català i altre recursos els trobareu a:

http://ca.wordpress.org/

Aquest paquet us permet instal·lar wordpress en català (des de l'inici). Si l'únic que voleu es afegir l'idioma català al vostre wordpress, primer creeu la carpeta languages a wp-content:

$ sudo mkdir /usr/share/wordpress/wp-content/languages

Aneu a la carpeta idiomes del wordpress que us heu descarregat:

$ cd wordpress/wp-content/languages

I copieu tots els fitxers al vostre wordpress:

 $ sudo cp * /usr/share/wordpress/wp-content/languages

Ara editeu el fitxer de configuració de wordpress:

$ sudo joe /usr/share/wordpress/wp-config.php

I indiqueu que l'idioma és català:

define ('WPLANG', 'ca');

Recursos:

Altres alternatives

Shortcodes

Exemple de shortcodes a mida per al blog:

http://acacha.org/blog

els trobareu a:

https://github.com/acacha/acacha_scripts

En el meu cas els he instal·lat modificant el tema Divi de Elegant Themes, afegint la línia:

require('/usr/share/acacha_scripts/sergiturportfolio_functions.php');

Al final del fitxer:

./wp-content/themes/Divi/functions.php

Recursos:

Trucs(Tips)

Mostrar entrades de blog per etiqueta o categoria

Per mostrar les entrades d'un blog que pertanyen a una etiqueta concreta, per exemple ubuntu:

http://blog.acacha.org/tag/ubuntu/

Per accedir al RSS (feed):

http://blog.acacha.org/tag/ubuntu/feed/

Per mostrar entrades amb els tags ubuntu i caiac (AND)

http://blog.acacha.org/tag/ubuntu+caiac

Per fer un OR:

http://blog.acacha.org/tag/ubuntu,caiac

Si no teniu pretty URLs

 http://blog.acacha.org/?tag=ubuntu+caiac

Recursos:

Avatar i gravatars

Sembla ser que la manera oficial de modificar-se l'avatar a wordpress es utilitzant gravatar.com

Resolució de problemes. TroubleShooting

Els permalinks no funcionen

Cal tenir activar el modul rewrite d'Apache. Ho podeu solucionar amb:

$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration!
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Plantilles

Vegeu Plantilles Wordpress i Plantilles

Vegeu també

Enllaços externs