IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Com sobreescriure els fitxer descarregats i com passar un usuari i paraula de pas

$ wget -N --http-user=anonymous --http-password= https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/SambaSobreLDAP/slapd.conf


Mirror

$ wget -r -N --no-parent http://193.144.12.8/pub/softcatala/

El no-parent és útil per a a que no segueixi els enllaços a directoris pare de servidors FTP o pàgines HTTP amb fitxers.

Automatitzar amb cron:

Es pot afegir l'opció de log:

$ wget -r -N --no-parent http://193.144.12.8/pub/softcatala/ -o fitxerdelog.txt

Vegeu també:

Exemple de mirror de Virtual Box

$ cd /var/www/virtualbox
$ wget -r -N -nH --cut-dirs=1 --no-parent http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/

Amb cut-dirs crea la carpeta debian directament a /var/www/virtualbox.

Per automatitzar el mirror amb cron:

$ sudo cat /etc/cron.d/update_mirror_virtualbox 
0 4 * * * sergi cd /var/www/virtualbox;wget -r -N -nH --cut-dirs=1 --no-parent http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/ -o /home/sergi/backup/VirtualBoxMirror.log

Obtenir una còpia estàtica d'un pàgina dinàmica

$ sudo wget -np --mirror -p --html-extension --convert-links http://agora.xtec.cat/iesmontsia/intranet

Exemples

Descargar una página web o un fichero:

 wget http://www.servidor.com/fichero.zip

2.Guardar la información que aparece por pantalla en un fichero de log:

 wget -o log.txt http://www.servidor.com/fichero.zip

3.Para obtener más información sobre la descarga:

 wget -d http://www.servidor.com/fichero.zip

4.Para que haga la descarga sin mostrar ningún log:

 wget -q http://www.servidor.com/fichero.zip

5.Descargar las URLs que aparezcan en un fichero:

 wget -i urls.txt

6.Continuar una descarga que se cortó:

 wget -c http://www.servidor.com/fichero.zip v

7.Descargar algo que requiere usuario y clave:

 wget –http-user=usuario –http-passwd=clave http://www.servidor.com/fichero.zip

8.Aparentar ser un navegador distinto:

 wget --user-agent=Opera http://www.servidor.com/fichero.zip

9.Descargar una página con todos los elementos gráficos, javascript, etc:

 wget -p http://www.servidor.com

10.Descargar toda una web:

 wget -r http://www.servidor.com

11.Descargar hasta tres niveles de profundidad de una web:

 wget -r –level=2 http://www.servidor.com

12.Descargar un archivo de un ftp:

 wget ftp://ftp.servidor.com/fichero.zip

Bien, ¿y cómo podemos descargar algo muy grande siempre que nos apetezca?. Para mayor comodidad primero crearemos un directorio para albergar todas nuestras descargas:

 mkdir descargaswget

Y entramos en él:

 cd descargaswget/

Ahora creamos un archivo con nuestro editor favorito:

 nano archivo

Y dentro del mismo escribimos lo siguiente:

 wget -c www.servidor.com/archivoquenosqueremosbajar

Lo siguiente es hacerlo ejecutable:

 chmod +x archivo

Y siempre que queramos seguir bajándolo, entraremos en el directorio que hemos creado y lo ejecutaremos:

 ./archivo

Él solito sé lo ira bajando y detectando la cantidad de fichero que ya se ha bajado, finalizando la descarga cuando lo haya bajado todo. E incluso podemos escribir dentro del archivo una lista de cosas a bajar, cuando ejecutemos el archivo el mismo ira mirando por el principio de la lista viendo si ya se han bajado los primeros elementos. Este es un claro ejemplo de como no necesitamos programas gráficos para desenvolvernos por internet.

Store local browsable version of a page to the current dir

(cd cmdline && wget -nd -pHEKk http://www.pixelbeat.org/cmdline.html) 	

Continue downloading a partially downloaded file

wget -c http://www.example.com/large.file	

Download a set of files to the current directory

wget -r -nd -np -l1 -A '*.jpg' http://www.example.com/dir/	

FTP supports globbing directly

wget ftp://remote/file[1-9].iso/	

Process output directly

wget -q -O- http://www.pixelbeat.org/timeline.html | grep 'a href' | head	

Download url at 1AM to current dir

echo 'wget url' | at 01:00	

Do a low priority download (limit to 20KB/s in this case)

wget --limit-rate=20k url	

Check links in a file

wget -nv --spider --force-html -i bookmarks.html	

Efficiently update a local copy of a site (handy from cron)

wget --mirror http://www.example.com/	

ESpecificar un usuari i una contrasenya web:

$ wget -O - --http-user=ken96 --http-passwd=1dc0c84a28 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=cerdanyola.guifi.net'

Quina és la meva IP pública?

$ wget http://checkip.dyndns.org/
# cat index.html 
<html><head><title>Current IP Check</title></head><body>Current IP Address: 213.97.30.37</body></html>
$ traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (209.85.227.103), 30 hops max, 40 byte packets
 1 192.168.0.5 (192.168.0.5) 0.739 ms  0.734 ms  0.794 ms
 2 34.Red-213-97-30.staticIP.rima-tde.net (213.97.30.34) 41.524 ms  42.584 ms  41.240 ms
 3 226.Red-81-46-33.staticIP.rima-tde.net (81.46.33.226) 42.051 ms  40.875 ms  41.609 ms
...

Consulteu també l'article IP.

Enviar dades POST

$ wget -O - --post-data="mac=00:22:15:7c:62:9a" "http://192.168.7.182/fog/service/hostlookupbymac.php"

Configuració

Per-system basis. /etc/wgetrc

Consulteu un exemple a #Proxy.

Per-user basus ~/.wgetrc

Proxy

NOTA: Consulteu també Configuració_de_clients_proxy#wget i http_proxy

Es pot configurar el proxy a:

$ sudo joe /etc/wgetrc
...
# You can set the default proxies for Wget to use for http, https, and ftp.
# They will override the value in the environment.
https_proxy = http://proxy.aula3.informatica.iesebre.com:3128/
http_proxy = http://proxy.aula3.informatica.iesebre.com:3128/
ftp_proxy = http://proxy.aula3.informatica.iesebre.com:3128/ 

# If you do not want to use proxy at all, set this to off.
use_proxy = on

Ara proveu:

$ sudo wget http://www.google.com
--2010-09-10 13:19:07-- http://www.google.com/
S'està connectant a 172.16.0.1:3128... conectat.
Proxy: Petició enviada, esperant resposta... 302 Moved Temporarily
Localització: http://www.google.es/ [el següent]
--2010-09-10 13:19:07-- http://www.google.es/
S'està connectant a 172.16.0.1:3128... conectat.
Proxy: Petició enviada, esperant resposta... 200 OK
Longitud: no especificat [text/html]
Saving to: `index.html.6'
...

2010-09-10 13:19:08 (129 KB/s) - `index.html.6' saved [9024]

wget com a client FTP

wget

Per exemple:

$ wget --ftp-password=PASSWORD ftp://[email protected]/backup23012011.rsc

Vegeu també

Recursos