IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Glossari

Termes anglesos relacionats amb l'empresa i la seva traducció:

Resum

Continguts

Activitats

 • S’han de classificar per nuclis d’activitats.
 • Són situacions d’aprenentatge que guien, orienten i faciliten l’estudi de la unitat didàctica o del nucli d’activitat. És convenient plantejar un nombre adequat d’activitats depenent dels continguts i de l’extensió de la unitat didàctica i que impliquin accions

Activitats de la unitat diferents per realitzar: enumerar, relacionar, resumir, opinar, etc. Las activitats, a didàctica diferència dels exercicis d’autoavaluació, no van numerats, porten un breu títol.

 • El títol ha de ser el concepte que es treballa, no l’acció que implica l’activitat
 • S’ha d’explicitar l’objectiu de l’activitat.


NA 1. Implantació de sistemes de planificació de recursos de la empresa

NA 2. Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes de planificació de recursos de la empresa

NA 3. Procés de migració de dades en sistemes de planificació de recursos de la empresa

Exercicis d'autoavaluació

 • S’han de classificar per nuclis d’activitats.
 • Hi haurà un mínim de 5 i un màxim de 10 exercicis d’autoavaluació per cada nucli d’activitat.
 • Són exercicis pensats perquè l’estudiant valori l’evolució del seu procés d’aprenentatge.
 • S’han de plantejar diferents tipus de situacions avaluadores:
  • Exercicis d’elecció múltiple (exercicis de selecció, cal escollir l’opció correcta). Entre 3 o 4 opcions.
  • Cert/fals (afirmacions que poden ser certes o vertaderes). Entre 5 i 8 afirmacions.
  • Completar afirmacions (afirmacions a les quals falta un o diversos termes i s’han de de la unitat didàctica completar). Entre 4 i 8 afirmacions.
  • Relacionar conceptes. Entre 4 i 8 relacions.
  • Resposta breu. Entre 1 i 2 preguntes.
  • Excepcionalment, si els continguts ho requereixen, es pot realitzar algun exercici amb un altre format. S’ha d’ndicar quan es lliura el material per a valorar la viabilitat.
  • S’ha de procurar utilitzar tota la tipologia d’exercicis.
 • Cal incloure la resposta correcta de tots els exercicis d’autoavaluació.

NA 1. Implantació de sistemes de planificació de recursos de la empresa

Exercici 1:

 • Tipus: Omplir els forats o relacions????
 • Valors: Capa de presentació | Capa lògica | Cada de dades | Actualització en Temps Real | Actualització per lots | ubiqüitat | disponibilitat | itneroperabilitat

La _________________ s'encarrega de coordinar les operacions realitzades per una aplicació. Entre d'altres, realitza decisions lògiques a partir de l'avaluació de les accions dels usuaris i realitza càlculs i operacions complexes amb les dades de l'aplicació.

La __________________ és on s'emmagatzema la informació persistent d'una aplicació.

Diem que un sistema d'actualització de les dades d'un magatzem és un sistema de_____________________ si el maquinari que recull la informació del magatzem està connectat de forma directa i permanent al sistema ERP i en canvi, parlem d'un sistema de ____________________, si aquest maquinari només es connecta de forma puntual al sistema ERP.

La __________________ és la més propera als usuaris finals de l'aplicació. La seva funció principal és la de controlar la interacció usuari-aplicació, gestionant l'entrada i sortida de dades de forma que aquestes siguin comprensibles per als usuaris.

La __________________ és la capacitat per accedir a la informació des de qualsevol lloc.

La __________________ és la capacitat per accedir a la informació en qualsevol moment.

La __________________ és la capacitat per accedir a la informació des de qualsevol tipus de dispositiu.


Exercici 2

 • Tipus: Vertader/Fals

Selecciona l'opció correcta:

 • L'avantatge principal dels sistemes amb una arquitectura client-servidor és la seva escal·labilitat.
 • Microsoft Acces és un sistema gestor de base de dades relacional (SGBDR) professional utilitzat en múltiples sistemes ERP
 • És possible que un sistema ERP suporti treballar amb diferents sistemes gestors de base de dades relacionals gràcies a que tots ells utilitzen el llenguatge SQL i APIs estàndards que permeten canviar fàcilment la connexió a una base de dades sense haver de canviar-ne el codi font.
 • Les aplicacions horitzontals són aquelles que estan dissenyades pensant en un sector específic de producció o serveis (p. ex. una aplicació de gestió d'un magatzem de productes farmacèutics)
 • Els mòduls d'un sistema ERP es dissenyen de forma que siguin completament independents entre si i no comparteixen cap mena d'informació per tal de fer el sistema ERP més robust i evitar que els errors d'un mòdul es propaguin a un altre mòdul.
 • El front-office d'una empresa esta format pel departament de vendes i pel departament comercial i marketing.
 • El principal inconvenient dels sistemes client-servidor és, que al tractar-se de sistemes centralitzats, són molt difícils de mantenir.
 • Els sistemes Peer To Peer són ideals per aplicacions que requereixen d'un ús molt intensiu d'ample de banda i amb una alta concurrència d'usuaris connectats al sistema.
 • En general, l'ús de sistemes privatius és sempre un garantia de millor interoperabilitat
 • Els costos interns d'implantació d'un sistema ERP són inapreciables respecte als costos externs.
 • Tots els sistemes ERP de programari lliure són gratuïts.


Exercici 3:

Relaciona les següent sigles amb la seva definició:


 • LOPD: és una llei espanyola que regula l'ús de les dades personals amb l'objectiu de garantir i protegir les llibertats públiques

i els drets fonamentals de les persones físiques, especialment la seva intimitat i privacitat personal i familiar.

 • LSSI: llei espanyola encarregada de regular les activitats econòmiques i serveis oferts per via electrònica i que tinguin com a objectiu obtenir un benefici econòmic per al prestador del servei.
 • ERP: és un un tipus d'aplicació específica de gestió que permet administrar el conjunt de processos d'una empresa utilitzant un únic sistema d'informació integral.
 • CRM: és un terme aplicat al conjunt de processos implementats per tal de gestionar els clients i contactes d'una organització o empresas S'utilitza sobretot per referir-se al programari que dona suport a aquest conjunt de processos.
 • B2B: terme s'utilitza per referir-se a les comunicacions de comerç electrònic d'empresa a empresa.
 • SGBDR: aplicació de programari dissenyada per a facilitar la gestió d'un conjunt de dades informàtiques.
 • BI: es la denominació utilitzada per referir-se al conjunt d'estratègies i eines utilitzades en la gestió i la creació de coneixement mitjançant l'anàlisi de les dades d'una organització o empresa.
 • TPV: terme utilitzat tant per referir-se al programari com al maquinari que s'utilitza en els caixers de les empreses.
 • MRP: producte de programari dissenyat per a planificar la producció i controlar l'inventari utilitzat per a gestionar el procés manufacturer de les empreses.
 • TIC: són el conjunt de serveis, xarxes, aplicacions i dispositius que s'integren amb diferents sistemes d'informació i que tenen com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones.

Exercici 4:

 • Tipus: Pregunta de resposta oberta.

Enumera i explica de forma breu, quins són els principals avantatges i inconvenients d'un sistema ERP.

Exercici 5

Relacions:

Departament de vendes i facturació: Botiga electrònica i TPV Virtual. Gestió de magatzem : MRP Gestió comercial i Marketing: CRM Gestió de Recursos Humans: Gestió de nòmines

 • Gestió financera: Pla comptable

Exercici 6:

Relaciona els següents items amb Desenvolupament a Mida, Adaptació d'un programari lliure i Desenvolupament estàndard:

 • Desfasament tecnològic als pocs anys de la implementació (exceptuant casos de manteniment intensiu).
 • Procés més llarg d'implantació.
 • L'empresa s'ha d'ajustar al model del sistema ERP
 • Els desfasament tecnològic és molt menor ja que les aplicacions ERP lliures estan sota un constant procés de desenvolupament i millora.
 • La dependència en especialistes del sistema disminueix. Les solucions ERP lliures del mercat estan suportades per empreses de serveis, i les possibilitats de trobar personal amb coneixements del sistema augmenten.
 • Els sistemes ERP lliures solen tenir molt en compte l'ús d'estàndards que poden facilitar la integració amb altres eines, com per exemple, diferents solucions de comerç electrònic.
 • La documentació del sistema no parteix de zero.
 • Dependència de persones concretes altament especialitzades per al manteniment i les actualitzacions.
 • Moltes empreses externes fiables en poden assumir el manteniment.
 • El sistema està habilitat per treballar amb EDI i Internet d’una manera immediata. Comerç electrònic.Exercicis 7 en endavant:

Preguntes tipus test:

Les sigles VPN fan referència a:

 • Una tecnologia de xarxa que permet incrementar la extensió d'una xarxa d'àrea local (LAN) utilitzant una xarxa pública com Internet i que es força utilitzada en les empreses per tal que els seus empleats puguin accedir a certs recursos des de fora de l'empresa.
 • Són les sigles de Virtual Photonics Network, un tipus de xarxes d'última generació que utilitzen la fibra òptica i l'emissió de fotons per millorar la velocitat d'Internet.
 • Són les sigles de Virtual Phone Number un sistema utilitzat per simular trucades telefòniques quan s'estan dissenyant aplicacions per a mòbils.
 • Cap de les altres respostes és correcta.


Les fases d'implantació

NA 2. Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes de planificació de recursos de la empresa

NA 3. Procés de migració de dades en sistemes de planificació de recursos de la empresa

Bibliografia

 • Heizer, Jay. Operations Management, Prentice Hall, 6ta. Ediciòn, 2001
 • Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane P. Management Information Systems. Ed. Pearson Prentice Hall. New Jersey U.S.A., 2004.

Adreces d'interès

Organitzacions, associacions empresarials i organismes públics:

Fonts obertes i programari lliure:

Informació tècnica sobre ERPs:

Forges de programari:

Examples of software available to setup a forge are :

 • SourceForge Enterprise Edition
 • GForge
 • Savanne (powering GNU Savannah)
 • Trac
 • LibreSource

Conceptes i paraules clau

Enterprise Resource Planning ERP:

MRP

SRP

Front-office

Back-office


Customer Relationship Management (CRM):

Llistat d'ERPs de programari lliure

Recursos