IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

NOTA: Hi ha una nova eina que a diferència de Vmware és completament lliure i que s'anomena Virtual Box.

VMware player

Instal·lació

Tasques prèvies

Abans d'instal·lar vmware cal asegurar-se de que disposem d'una sèrie de paquets que ens permetran compilar part del kernel per tal de que pugui utilitzar vmware:

1. Cal assegurar-se que disposem del paquet buil-essential:

sudo apt-get install build-essential

Aquest paquet tal com diu la seva descripció, que podem consultar a través de la comanda:

$sudo apt-cache show build-essential
 Package: build-essential
 Priority: optional
Section: devel
Installed-Size: 48
Maintainer: Scott James Remnant <[email protected]>
Architecture: i386
Version: 11.1
Depends: libc6-dev | libc-dev, gcc (>= 4:4.0), g  (>= 4:4.0), make, dpkg-dev (>= 1.13.5)
Filename: pool/main/b/build-essential/build-essential_11.1_i386.deb
Size: 6826
MD5sum: a08a59d3a8ed6c952300762bcb23ebb5
Description: informational list of build-essential packages
 If you do not plan to build Debian packages, you don't need this
depends on the packages on that list, to make it easy to have the
 build-essential packages installed.
 .
 If you have this package installed, you only need to install whatever
 a package specifies as its build-time dependencies to build the
 package. Conversely, if you are determining what your package needs
 to build-depend on, you can always leave out the packages this
 package depends on.
 .
 This package is NOT the definition of what packages are
 build-essential; the real definition is in the Debian Policy Manual.
 This package contains merely an informational list, which is all
 most people need.  However, if this package and the manual disagree,
 the manual is correct.
Bugs: mailto:[email protected]
Origin: Ubuntu 

ens ofereix una recopilació dels paquets que es consideren essencials per tal de crear paquets debian.


2. Cal assegurar-se de que disposem dels headers del kernel linux que tenim instal·lat:

sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

Noteu que no es tracta de cometes simples sino de cometes cap a l'esquerre!. La comanda

$ uname -r
2.6.15-25-386

ens retorna la versió de kernel que tenim instal·lada.

3. Com que cal compilar ens hem d'assegurar de tenir el compilador de c instal·lat

sudo apt-get install gcc-4.0

NOTA : Cal tenir en compte que és imprescindible compilar amb la mateixa versió de gcc que la que s'hagui utilitzat per compilar el kernel que tenim instal·lat. Això es pot comprovar amb la comanda:

$ cat /proc/version
Linux version 2.6.15-25-386 ([email protected]) (gcc version 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5)) #1 PREEMPT Wed Jun 14 11:25:49 UTC 2006cat 

sino coincideix la versió haurem d'instal·lar el que pertoqui (gcc-3.4 o gcc-3.0, etc). Si tenim més d'una versió de compilador instal·lada li podem indicar a vmware quina versió utilitzar a través de la comanda:

$export CC=/usr/bin/gcc-4.0

Podeu trobar més informació sobre els problemes amb el compilador a https://help.ubuntu.com/community/InstallingVMware.

Instal·lació vmware player

Mitjançant apt-get

1. Podem trobar vmware com a paquet debian als repositori universe d'ubuntu. Per activar el repositori ubuntu cal editar el fitxer /eta/apt/sources.list de tal manera que disposi de la següent línia o similar:

$deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse

i executar l'actualització dels paquets:

$sudo apt-get update 

Més sobre repositoris a Repositories (https://wiki.ubuntu.com/Repositories?highlight=(repositories)) de la wiki d'Ubuntu.

2. Instal·lem el paque vmware

sudo apt-get install vmware

3. Important comprovar si les dependencies ens s'han instal·lat els paquets que corresponen a la nostra versió de kernel. Sino podem executar una comanda com:

sudo apt-get install vmware-player-kernel-modules-2.6.15-25

o

sudo apt-get install vmware-player-kernel-modules-`uname -r`


Mitjançant la descarrega desde la web de vmware player

1. Descarreguem el fitxer tar.gz de la web de descarreques de VMware player. En el moment de realització de la wiki es pot obtenir el paquet amb la comanda wget:

downloads$ wget http://download3.vmware.com/software/vmplayer/VMware-player-1.0.3-34682.tar.gz
--17:58:09-- http://download3.vmware.com/software/vmplayer/VMware-player-1.0.1-19317.tar.gz
     => `VMware-player-1.0.1-19317.tar.gz.1'
S'està resolent download3.vmware.com... 193.108.95.54, 193.108.95.57
S'està connectant a download3.vmware.com|193.108.95.54|:80... connectat.
HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta... 200 OK
Mida: 35,786,922 (34M) [application/x-gzip] 
100%[=================================================================================================================>] 35,786,922   1.05M/s  ETA     
00:00
17:58:43 (1.02 MB/s) - s'ha desat «VMware-player-1.0.1-19317.tar.gz» [35786922/35786922]

2. Descomprimim el paquet, entrem a la carpeta vmware-distrib i executem vmware-distrib :

$tar xvzf VMware-player-1.0.1-19317.tar.gz
$cd vmware-distrib 
$sudo ./vmware-install.pl

i ara toca seguir les instruccions del configurador (les opcions per defecte normalment ja serveixen)...

Exemple d'instal·lació pas a pas Aula Linux (Debian)

$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc-4.1
$ cd
$ mkdir vmware
$ cd vmware
$ wget http://download3.vmware.com/software/vmplayer/VMware-player-2.0.0-45731.i386.tar.gz
$ tar xvzf VMware-player-2.0.0-45731.i386.tar.gz
$ cd vmware-player-distrib

NOTA: Si uname -r provaoca que no trobme les capçaleres podem instal·lar les més semblants a la nostra versió del kernel o en el pitjor dels casos les instal·lem totes utilitznt l'asterisc.

Executem l'instalador de vmware. Amb la opció -d respon a les preguntes per defecte.

$ sudo ./vmware-install.pl -d


Instal·lació ipcop virtual appliance

Anem a la carpeta on tinguem les maquines virtuals de vmware

$ cd $ cd vmware

Des de l'Aula Linux podeu obtenir una còpia de IPCOP des de la primera màquina de l'aula:

$ scp -r [email protected]:~/ipcop .

També podeu obtenir la còpia a Internet:

$ wget http://dl.vmwarez.com/virtual-machines/vmwarez-IPCop-ESX.zip $ unzip vmwarez-IPCop-ESX.zip


Exemple d'instal·lació pas a pas en un Sistema Ubuntu emulant un Windows XP Profesional

$ sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r` gcc-4.0
..............
$ http://download3.vmware.com/software/vmplayer/VMware-player-1.0.3-34682.tar.gz
$ tar xvzf VMware-player-1.0.3-34682.tar.gz
$ cd vmware-player-distrib

Executem l'instalador de vmware. Amb la opció -d respon a les preguntes per defecte.

$ sudo ./vmware-install.pl -d

Ja tenim instal·lat vmware. Ara cal instal·lar windows a vmware:

$ cd
$ cd vmware

Si la carpeta vmware no existeix la creem

$ mkdir vmware
$ mkdir windows
$ cd windows
$ wget http://www.ffnn.nl/media/articles/linux/vmware-player-images/20G-ide.zip
$ unzip 20G-ide.zip
$ rm 20G-ide.zip
$ wget http://www.xarxantoni.net/~sergi.tur/Windows.vmx

Ara nomes queda posar un CD de windows xp profesional i executar:

$ vmplayer Windows.vmx


Reconfigurar vmware despres d'una actualització del kernel

Cal tornar a instal·lar els headers del nou kernel

 $ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

i despres tornar a executar l'script de configuració de vmware:

$ /usr/bin/vmware-config.pl -d


Exemple de preguntes que fa l'instal·lador

Creating a new installer database using the tar3 format.

Installing the content of the package.

In which directory do you want to install the binary files?
[/usr/bin]

What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)?
[/etc]

What is the directory that contains the init scripts?
[/etc/init.d]

In which directory do you want to install the library files?
[/usr/lib/vmware]

The path "/usr/lib/vmware" does not exist currently. This program is going to
create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes]

In which directory do you want to install the documentation files?
[/usr/share/doc/vmware]

The path "/usr/share/doc/vmware" does not exist currently. This program is
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes]

The installation of VMware Player 1.0.2 build-29634 for Linux completed
successfully. You can decide to remove this software from your system at any
time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-uninstall.pl".

Before running VMware Player for the first time, you need to configure it by
invoking the following command: "/usr/bin/vmware-config.pl". Do you want this
program to invoke the command for you now? [yes]

Making sure services for VMware Player are stopped.

Stopping VMware services:
Virtual machine monitor                       done

You must read and accept the End User License Agreement to continue.
Press enter to display it.

....................................

Do you accept? (yes/no) yes

Thank you.

Configuring fallback GTK 2.4 libraries.

In which directory do you want to install the mime type icons?
[/usr/share/icons]

What directory contains your desktop menu entry files? These files have a
.desktop file extension. [/usr/share/applications]

In which directory do you want to install the application's icon?
[/usr/share/pixmaps]

Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.

None of the pre-built vmmon modules for VMware Player is suitable for your
running kernel. Do you want this program to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes]

Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.

What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/lib/modules/2.6.15-27-386/build/include]

Extracting the sources of the vmmon module.

Building the vmmon module.

Using 2.6.x kernel build system.
make: Entering directory `/tmp/vmware-config0/vmmon-only'
make -C /lib/modules/2.6.15-27-386/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.15-27-386'
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/hostif.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/cpuid.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/hash.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/memtrack.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/phystrack.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/task.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/vmx86.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmcore/moduleloop.o
LD [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
CC   /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.mod.o
LD [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.15-27-386'
cp -f vmmon.ko ./../vmmon.o
make: Leaving directory `/tmp/vmware-config0/vmmon-only'
The module loads perfectly in the running kernel.

Do you want networking for your virtual machines? (yes/no/help) [yes]

Configuring a bridged network for vmnet0.

The following bridged networks have been defined:

. vmnet0 is bridged to eth0

All your ethernet interfaces are already bridged.

Do you want to be able to use NAT networking in your virtual machines? (yes/no)
[yes]

Configuring a NAT network for vmnet8.

Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help)
[yes]

Probing for an unused private subnet (this can take some time)...

The subnet 172.16.61.0/255.255.255.0 appears to be unused.

The following NAT networks have been defined:

. vmnet8 is a NAT network on private subnet 172.16.61.0.

Do you wish to configure another NAT network? (yes/no) [no]
 
Do you want to be able to use host-only networking in your virtual machines?
[yes]

Configuring a host-only network for vmnet1.

Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help)
[yes]

Probing for an unused private subnet (this can take some time)...

The subnet 192.168.192.0/255.255.255.0 appears to be unused.

The following host-only networks have been defined:

. vmnet1 is a host-only network on private subnet 192.168.192.0.

Do you wish to configure another host-only network? (yes/no) [no]

Extracting the sources of the vmnet module.

Building the vmnet module.

Using 2.6.x kernel build system.
make: Entering directory `/tmp/vmware-config0/vmnet-only'
make -C /lib/modules/2.6.15-27-386/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.15-27-386'
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/driver.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/hub.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/userif.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/netif.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/bridge.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/procfs.o
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/smac_compat.o
SHIPPED /tmp/vmware-config0/vmnet-only/smac_linux.x386.o
LD [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/vmnet.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
Warning: could not open /tmp/vmware-config0/vmnet-only/includeCheck.h: Invalid argument
CC   /tmp/vmware-config0/vmnet-only/vmnet.mod.o
LD [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/vmnet.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.15-27-386'
cp -f vmnet.ko ./../vmnet.o
make: Leaving directory `/tmp/vmware-config0/vmnet-only'
The module loads perfectly in the running kernel.

Would you like to enable the Google searchbar? (yes/no) [no]

Starting VMware services:
 Virtual machine monitor                       done
 Virtual ethernet                          done
 Bridged networking on /dev/vmnet0                  done
 Host-only networking on /dev/vmnet1 (background)          done
 Host-only networking on /dev/vmnet8 (background)          done
 NAT service on /dev/vmnet8                     done

The configuration of VMware Player 1.0.2 build-29634 for Linux for this running
kernel completed successfully.

You can now run VMware Player by invoking the following command:
"/usr/bin/vmplayer".

Enjoy,

--the VMware team


Script de reconfiguració

Moveem el fitxer /usr/bin/vmware-config.pl a /usr/bin/vmware-config1.pl

$ sudo mv /usr/bin/vmware-config.pl /usr/bin/vmware-config1.pl

Creem un altre cop el fitxer /usr/bin/vmware-config.pl:

$sudo gedit /usr/bin/vmware-config.pl

amb el següent contingut:

#/bin/bash
apt-get install --yes --force-yes linux-headers-`uname -r`
/usr/bin/vmware-config1.pl -d


Asignem permissos d'execució:

$sudo chmod x /usr/bin/vmware-config.pl


Script d'instal·lació

Creem un script:

$ gedit ~/instalacio_vmware

amb el següent contingut:

#/bin/bash 
apt-get install --yes --force-yes build-essential linux-headers-`uname -r` gcc-4.0
wget http://download3.vmware.com/software/vmplayer/VMware-player-1.0.3-34682.tar.gz
tar xvzf VMware-player-1.0.2-29634.tar.gz
vmware-player-distrib/vmware-install.pl -d
rm -rf vmware-player-distrib
rm -rf VMware-player-1.0.2-29634.tar.gz

li donem permissos d'execució

sudo chmod x ~/instalacio_vmware

Cal executar l'script com a susperusuari

sudo ~/instalacio_vmware


Configuració

Per a la majoria de casos les opcions per defecte que sen's proporcionen al executar 'vmware-install.pl' son les corectes.

Configuració de xarxa

Hi han quatre modes de configuració de la xarxa. Podem trobar informació sobre els paràmetres de xarxa dels fitxers vmx a http://sanbarrow.com/vmx-network.html.

Al executar la configuració de vmware player amb la comanda vmware-config.pl sen's pregunten una sèrie de qüestions sobre xarxa


You have already setup networking.

Would you like to skip networking setup and keep your old settings as they are?
(yes/no) [yes] no

Do you want networking for your virtual machines? (yes/no/help) [yes] yes

Would you prefer to modify your existing networking configuration using the
wizard or the editor? (wizard/editor/help) [wizard]

The following bridged networks have been defined:

. vmnet0 is bridged to vmnet1

Do you wish to configure another bridged network? (yes/no) [no] yes

Configuring a bridged network for vmnet2.
 
Your computer has multiple ethernet network interfaces available: eth0, vmnet8.
Which one do you want to bridge to vmnet2? [eth0] eth0

The following bridged networks have been defined:

. vmnet0 is bridged to vmnet1
. vmnet2 is bridged to eth0

Do you wish to configure another bridged network? (yes/no) [no] no

Do you want to be able to use NAT networking in your virtual machines? (yes/no)
[yes]

The following NAT networks have been defined:

. vmnet8 is a NAT network on private subnet 192.168.164.0.

Do you wish to configure another NAT network? (yes/no) [no]

Do you want to be able to use host-only networking in your virtual machines?
[yes]

The following host-only networks have been defined:

. vmnet1 is a host-only network on private subnet 172.16.99.0.

Do you wish to configure another host-only network? (yes/no) [no]

Cal tenir en compt que les opcions per defecte als instal·lar vmware no et configuren el mode bridge. Al instal·lar vmware les interfícies de xarxa poden quedar de la següent manera:

$ sudo ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:88:19:D2:A2
    inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::20d:88ff:fe19:d2a2/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:1516 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1510 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:1557523 (1.4 MiB) TX bytes:206901 (202.0 KiB)
    Interrupt:11 Base address:0x2000

lo    Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:7093 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:7093 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:576031 (562.5 KiB) TX bytes:576031 (562.5 KiB)

vmnet1  Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01
    inet addr:192.168.123.1 Bcast:192.168.123.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

vmnet8  Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:08
    inet addr:192.168.97.1 Bcast:192.168.97.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

La configuració de xarxa de vmware es configura a l'iniciar sessió a través del sistema típic de serveis: fitxer /etc/init.d/vmware. Exemples:

$ sudo /etc/init.d/vmware stop
Stopping VMware services:
 Virtual machine monitor                       done
 Bridged networking on /dev/vmnet0                  done
 DHCP server on /dev/vmnet1                     done
 Host-only networking on /dev/vmnet1                 done
 Bridged networking on /dev/vmnet2                  done
 DHCP server on /dev/vmnet8                     done
 NAT service on /dev/vmnet8                     done
 Host-only networking on /dev/vmnet8                 done
 Virtual ethernet                          done


Bridged

Si el sistema anfitrió esta en una xarxa Ethernet, la configuració bridged ésfrecuentment la forma més fàcil de donar accés de xarxa a la màquina virtual. Amb una connexió bridged, la màquina virtual apareix com un ordinador addicional a la xarxa Ethernet. Una maàquina virtual amb connexió bridged pot accedir de forma trasnparent a qualsevol servei de la xarxa. També pot accedir al sistema anfitrió o altres màquines virtuals configurades també com a bridged.


vmnet0

Es poden crear més ponts. Per exemple si tenim un ordinador amb una tarjeta de xarxa wireless a la interfície eth1 podem crear un bridge cap aquesta tarjeta. Al executar ' en la secció de configuració de la xarxa elegim les següents opcions:

The following bridged networks have been defined:
. vmnet0 is bridged to vmnet1
Do you wish to configure another bridged network? (yes/no) [no]yes

Configuring a bridged network for vmnet2.

Your computer has multiple ethernet network interfaces available: eth0, vmnet8.
Which one do you want to bridge to vmnet2? [eth0] eth1


NAT (Network Address Translation)

NAT és el típus de connexió que vmware utilitza si volem conectar a internet o altres xarxes TCP/IP i no és possible donar al sistema virtual un IP pròpia per la xarxa externa. La màquina virtual no té la seva pròpia IP, a canvi es configura una xarxa privada virtual separada del sistema anfitrio. La máquina virtual obté una adreça de la xarxa privada virtual desde el servidor virtual DHCP queofereix VMware.

Si configurem una màquina virtual per tal que utilitzi NAT, vmware utilitzarà el dispositiu de xarxa /dev/vmnet8. Les propietats d'aquesta interfície de xarxa virtual les podem consultar mitjançant ifconfig:


El paràmetre que determina el tipus de connexió de xarxa al fitxer .vmx és:

ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "nat"
ethernet0.addressType = "generated"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:fe:0e:d8"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"


HOST ONLY

Amb aquest tipus d connexió, la màquina virtual està connectada al sistema anfitrió mitjançant una xarxa privada virtual que normalment no és visible desde fora del sistema anfitrió. Multiples màquines virtuals configurades com host-only al mateix anfitrió están a la mateixa xarxa.

MANUAL. EXPERT

Instal·lació de sistemes virtuals

Introducció

Vmware es basa principalemnt en dos fitxers per tal de crear un sistema virtual:

 • Fitxers vmdk: Aquest és el fitxer que simulara un disc. Es pot simular tant discs IDE com SCSI i de diferents tamanys. Juntament amb el fitxer de configuració, són els únics dos fitxers que necessitem per traspasar un sistema virtual d'una màquina aun altre.
 • Fitxers vmx: Configuren el sistema virtual (qüestions com els dispositius de hardware, xarxa, interfície gràfica, CDs etc). Es tracta d'un fitxer amb linies que contenen parells de clau-valor.


Creació de virtual machine disks. Fitxers vmdk

Tenim dos opcions per tal de disposar de fitxers vmdk. La primera opció es descarregar-se fitxers ja creats de la xarxa. Podem trobar fitxers d'exemple a la we bhttp://www.ffnn.nl/pages/articles/linux/vmware-player-image-creation.php. Concretament disposem dels següents fitxers de disc:

La segona opció es crear nosaltres mateixos les imatges. Tenim diferents opcions:

qemu

Amb el programari lliure qemu. A Ubuntu podem instal·lar el paquet dels repositoris universe:

$sudo apt-get install qemu

Qemu és un virtualitzador també com VMware. Concretament el que ens interesa és la comanda qemu-img. Podem crear una imatge vdmk de 2Gb amb la comanda:

$qemu-img create -f vmdk nom_de_la_imatge.vmdk 2GB

Podeu consultar el manual unix de la comanda per a més opcions:

$man qemu-img

O consultar la web: http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/qemu-doc.html#SEC18.

També poden ser d'interès les webs de la wiki d'Ubuntu relacionades amb Quemu:


VMware appliances

VMware ofereix un directori amb enllaços al que ells anomenen virtual appliances, que no son res més que sistemes virtuals preconfigurats per tal d'executar una funció pre-definida. Ens podem trobar appliances com:

 • Sistems operatius concrets: Debian 3.1,Fedora Core 5,Ubuntu 6.06 server, etc.
 • Servidors web: LAMP,[BEA weblogic platform], etc.
 • Browser Appliance. És un sistema virtual qe ens ofereix un navegador d'Internet que pdem utilitzar per navegar de forma segura per Internet (al ser un sistema virtual no hi ha risc de problemes en el sistema host)


Configuració de màquines virtuals. Fitxers vmx

Podeu descarregar un template de fitxer vmx

Fitxer exemple, amb els paràmetres és importants en negreta:

#!/usr/bin/vmware
displayName = "Edubuntu"
guestOS = "ubuntu"

memsize = "384"
ide0:0.fileName = "Edubuntu.vmdk"
ide1:0.fileName = "auto detect"

# DEFAULT SETTINGS UNDER THIS LINE
config.version = "8"
virtualHW.version = "3"

MemAllowAutoScaleDown = "FALSE"
MemTrimRate = "-1"

uuid.location = "56 4d 5f 67 90 98 73 13-2b 38 d4 7b 75 60 28 6a"
uuid.bios = "56 4d 5f 67 90 98 73 13-2b 38 d4 7b 75 60 28 6a"

uuid.action = "create"
checkpoint.vmState = ""

ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "nat"
ethernet0.addressType = "generated"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:60:28:6a"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"

usb.present = "FALSE"
sound.present = "FALSE"

scsi0.present = "FALSE"
scsi0.virtualdev = "lsilogic"
scsi0:0.present = "FALSE"
scsi0:0.deviceType = "disk"
scsi0:0.mode = "persistent"
scsi0:0.redo = ""
scsi0:0.writeThrough = "FALSE"
scsi0:0.startConnected = "FALSE"

scsi0:1.present = "FALSE"
floppy0.present = "FALSE"
ide0:0.present = "TRUE"
ide0:1.present = "FALSE"
ide1:1.present = "FALSE"

ide1:0.present = "TRUE"
ide1:0.deviceType = "cdrom-raw"
ide1:0.autodetect = "TRUE"
ide1:0.startConnected = "TRUE"

Alguns pàrametres que poden ser útils: Parameters Description gui.fullScreenAtPowerOn = "TRUE" Set to fullscreen without the top menu toolbar gui.fullScreenResize = "TRUE" Set to fullscreen without the top menu toolbar ide1:0.fileName = "auto detect" Set to fullscreen without the top menu toolbar ide1:0.deviceType = "cdrom-raw" your CD-ROM hardware /dev/cdrom

Podeu trobar una referència no oficial dels paràmetres dels fitxers vmx a la web sanbarrow (http://sanbarrow.com/vmx.html)

Fitxer vmx per carregar des de un iso

ide1:0.present = "TRUE" ide1:0.fileName = "dsl-3.2.iso" ide1:0.deviceType = "cdrom-image"


Easyvmx

EasyVmx (http://www.easyvmx.com) és una web on podem crear fitxers vmx a mida per a vmware a través d'un formulari web (http://www.easyvmx.com/easyvmx.shtml).

VM Builder

Formulari web (http://www.consolevision.com/members/dcgrendel/vmxform.html) que crea fitxers vmx.

Windows

Podeu trobar un pas a pas per instal·lar windows a la wiki d'ubuntu (https://help.ubuntu.com/community/VMWarePlayerAndWindowsHOWTO?highlight=(vmware))

Reconfigurant VMware despres d'un upgrade del kernel

Si ens actualitzem la versió del kernel VMware player deixara de funcionar donant un error similar:

vmware is installed, but it has not been (correctly) configured
for this system. To (re-)configure it, invoke the following command:
/usr/bin/vmware-config.pl.

Atenció!. Abans d'executar /usr/bin/vmware-config.pl cal que ens assegurem de disposar de les capçeleres de la nova versió del kernel tal i com hem explicat a les tasques previes a lainstal·lació.Despres podem executar la configuració devmware i seguir les instruccions específicades a la secció configuració VMware player.

Troubleshooting


Vmware només funciona amb sudo

A vegades Vmware només funciona executant sudo quan en veritat no és necessari ser superusuari per utilitzar vmware.

A l'executar:

vmplayer /usr/lib/vmware-player/bin/vmplayer: /usr/lib/vmware-player/lib/libpng12.so.0/libpng12.so.0: no version information available (required by /usr/lib/libcairo.so.2)

L'execució finalitza de cop sense donar cap error. El mateix succeïx amb l'execució des de el menú Aplicacions/Eines del Sistema/ VMware.

Si executem:

$ ls -la ~/.vmware/preferences -rw------- 1 root root 2158 2007-05-02 15:09 /home/sergi/.vmware/preferences

Veurem que el fitxer preferences només el pot llegir l'usuari root. Si executem:

Atenció: No executeu la següent comanda sense modificar la cadena sergi:sergi per la que correspongui per al vostre usuari.

sudo chown sergi:sergi preferences

Solucionarem el problema. L'origen del problema és executar vmplayer amb sudo:

sudo vmplayer

La comanda sudo no modifica la variable HOME (veieu el manual de sudo) i per tant si fem alguna modificació de les preferències el fitxer passa a ser només del superusuari.

Si realment volem executar vmplayer com a superusuari (tot i que no hi ha cap necessitat) heu de fer:

sudo -H vmplayer

Recursos:


Canviar eth0 per eth1. Modificar configuració de xarxa

Es pot fer re-executant la configuració si el paquet esta instal·lat des la web de VMWARE:

sudo /usr/bin/vmware-config.pl

O sino modificant la línia:

answer VNET_0_INTERFACE eth0

per

answer VNET_0_INTERFACE eth1

(O el nom d'interfície de xarxa que correspongui ), directament al fitxer /etc/vmware/locations:Error GTK Accessibility amb Ubuntu

Si al executar Vmware en Ubuntu obtenim el següent error:

GTK Accessibility Module initialized /usr/lib/vmware/bin/vmplayer: symbol lookup error: /usr/lib/libspi.so.0: undefined symbol: atk_hyperlink_impl_get_type

La solució és modificar el fitxer ~/.gconf/desktop/gnome/interface/%gconf.xml:

$ gedit .gconf/desktop/gnome/interface/%gconf.xml

I canviar el valor de value a false:

<entry name="accessibility" mtime="1166909227" type="bool" value="false">


Recursos:


No funciona a Ubuntu Edgy (100% ús CPU)

Sembla ser que no funciona correctament vmware en Edgy per què no troba una llibreria. Es pot solucionar amb la variable d'entorn:

LD_PRELOAD=/usr/lib/libdbus-1.so.3 vmplayer xxx.vmx

O modificant el fitxer /usr/lib/vmware/lib/wrapper-gtk24.sh

--- wrapper-gtk24.sh.old    2006-09-08 10:03:49.769448000 -0500
  wrapper-gtk24.sh  2006-09-08 10:04:31.036027000 -0500
@@ -115,6 115,9 @@
vm_run() {
 local exitCode;

 #Fix for vmplayer pulling in libdbus-1.so.2 instead of .3
  export LD_PRELOAD=/usr/lib/libdbus-1.so.3:$LD_PRELOAD
 
# Append any libraries that are still missing.
 if [ "$VMWARE_USE_SHIPPED_GTK" = 'force' ]; then
   export LD_PRELOAD="$LD_PRELOAD":"`LANGUAGE=C LANG=C ldd "$binary" | vm_append_missing`"

Les línies amb son lse línies que cal afegir.


Ubuntu

A Ubuntu al repositori multiverse trobem uns paquets per instal·lar vmplayer. El problema es que gairabé mai hi ha els moduls del kernel per a la última versió de kernel que esta utilitzant Linux i per tant normalment no funciona vmplayer. Cal instal·lar el vmware-player a mà. Passos:

Descarregar el tar.gz de la web de vmware i instal·rar

$ wget http://download3.vmware.com/software/vmplayer/VMware-player-1.0.2-29634.exe
$ tar xvzf VMware-player-1.0.2-29634.tar.gz
$ cd vmware-player-distrib/
$ sudo ./vmware-install.pl

Responent si a totes les opcions per defecte hi ha prou. Això si cal tenir instal·lat gcc i els ultims headers del kernel de linux (apt-get install linux-headers-`uname -r`).

També pot ser que el instal·lador digui que sa trobar una antiga versió de vmware. Cal desinstal·lar (millor si es desintal·la completament) els paquets de vmware d'Ubuntu desde per exemple synaptic i cal executar:

$ sudo rm /etc/vmware/*

i tornar a executar el instal·lador

Aula Linux Curs Xarxes 2007

El problema a l'aula linux és que el kernel que hi ha instal·lat no és el que s'arranca a l'inici del sistema amb rembo!

Podem obtenir els sources del kernel que s'arrenca a:

http://mclemente.net/debian/

Concretament els de l'aula Linux són:

http://mclemente.net/debian/linux-headers-2.6.18-3-686_2.6.18-6_i386.deb

i

http://mclemente.net/debian/linux-headers-2.6.18-3_2.6.18-6_i386.deb
$ mkdir linux-headers
$ cd linux-headers
$ scp [email protected]:~/linux-headers/linux-headers-2.6.18-3_2.6.18-6_i386.deb .
$ scp [email protected]:~/linux-headers/linux-headers-2.6.18-3-686_2.6.18-6_i386.deb . 
$ sudo apt-get install linux-kbuild-2.6.18
$ dpkg -i linux-headers-2.6.18-3_2.6.18-6_i386.deb
$ dpkg -i linux-headers-2.6.18-3-686_2.6.18-6_i386.deb
$ sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc-4.1
$ cd
$ mkdir vmware
$ cd vmware
$ wget http://download3.vmware.com/software/vmplayer/VMware-player-2.0.0-45731.i386.tar.gz
$ tar xvzf VMware-player-2.0.0-45731.i386.tar.gz
$ cd vmware-player-distrib

NOTA: Si uname -r provoca que no trobem les capçaleres podem instal·lar les més semblants a la nostra versió del kernel o en el pitjor dels casos les instal·lem totes utilitzant l'asterisc.

Executem l'instalador de vmware. Amb la opció -d respon a les preguntes per defecte.

$ sudo ./vmware-install.pl -d


Obtenir la màquina virtual:

$ cd
$ mkdir vmware
$ cd vmware
$ mkdir ipcop
$ cd ipcop
$ scp -r [email protected]:~/ipcop .

Recursos i enllaços d'interès