IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

models de xarxa d'area local

exemple de programacio php

iperf

Nivell físic i d'enllaç. Instal·lació física de la xarxa

nivells de xarxa i transport. dispositius de xarxes d'area local

VLAN

gestio de l'ample de banda


telematica

 • telematica =telecomunicacions + informatica

- la telematica es la tecnica que tracta la comunicacio remota entre processos.

Concepte de transmissió

proces pel qual es transporten senyals d'un lloc a un altre.

Concepte de senyal
es la variacio d'un corrent electric o una altra magnitud fisica que s'utilitza per transmetre informacio.
Concepte de linia de transmissio
son aquells medis fisics (canals) que transporten les senyals.

Concepte de comunicacio

proces pel qual es transporta informacio.

la informacio i els senyals

 • concepte d'informacio
informacio es sinonim de noticies, de coneixement, de dades... 
la informacio es poder.
 • informacio: la informacio nomes apareix quan es produeix una comunicacio.
 • circuit de dades: es aquell conjunt d'elements de comunicacio encarregat de transport informacio.
 • que es informacio i que no ho es?
el concepte d'informacio es subjectiu i relatiu als coneixements del receptor.
si el receptor enten el significat no es soroll. soroll = informcacio que no es pot entendre.

tipus de senyals

 • moviment
 • so
 • imatges o videos
 • simbols

senyals

 • electromagnetiques
 • mecaniques
 • iluminoses
 • acustiques

senyal sinusoidal

 • amplitud (volum)
valor maxim que adquireix l'ona.
 • frequencia (to, agut/greu)
indica el nombre de repeticions o cicles de l'ona per unitat de temps (Hz=1/s)
 • fase (desfase)
indica la situacio instantania en el cicle
 • longitud d'ona
distancia entre dos punts iguals del cicle

propietats de les senyals relacionades amb la frequencia

 • l'oida humana nomes percep frequencies entre 20Hz i 20Khz. mols animals i la gent jove poden percebre encara mes tons.
 • l'electricitat es una ona a 50Hz a Europa pero de 60Hz a America.
 • totes les senyals tenen frequencia, no nomes el so --> espectre electromagnetic.
frequencies baixes
menys atenuacio (perdua de senyal) amb la distancia.
son mes sensibles als obstacles.
frequencies altes
s'atenua (es perd) la senyal mes facilment amb la distancia
les altes frequencies tenen millor capacitat per propagar-se a traves de materials solids.

Espectre electromagnetic

 • es el conjunt de possibles radiacions electromagnetiques.
 • ordenat de menor longitud d'ona (mes frequencia) a major longitud d'ona (menys frequencia).
 • nomes podem visualitzar un rang molt petit.
 • diferents colors --> diferents frequencies (l'arc de sant marti).
 • algunes ones tenen la capacitat per traspasar medis solids.

Espectre.png

ample de banda

És el conjunt de freqüències que ocupa un senyal.
Sovint quan més ampla de banda tenim més capacitat de transmissió (més senyals caben).
És com una “canonada”.

canal

 • Adequació del canal al senyal
No tots els canals són igual d'adequats per a tots els senyals.
Quins canals són adequats per:
* Senyal acústic
* Senyal lluminós
* Senyal elèctric
* Ones electromagnètiques

Soroll i interferències

 • Soroll intrínsec: El seu origen està en el propi sistema de comunicació (introduït pel canal)
 • Soroll extrínsec: El seu origen està de fora del sistema de comunicació

Circuits de dades

transportar informacio.

 • ETD (Equip Terminal de Dades): És el component del circuit de dades que fa de font o de destinació de la informació. Terminal.
 • ECD (Equip de Comunicació de Dades): És el component d'un circuit de dades que adequa els senyals que viatgen pel canal de comunicacions convertint-les a un format assequible per a l'ETD.
 • Circuit de dades: És el conjunt d’ECDs i línies de transmissió encarregat de la comunicació entre l'ETD transmissor i l'ETD receptor, de manera que tant els senyals com les informacions que viatgen en ells siguin entregats amb seguretat.

Etd.png

Línies de comunicacions

 • Són les vies a través de les quals els circuits de dades poden intercanviar informació.
 • Les línies de comunicació es poden classificar de diferents maneres:
    - Segons la topologia de la connexió (punt/multipunt) 
    - Segons el seu propietari (públiques, privades i dedicades)
 • Punt a Punt

2 equips connectats mitjançant una línia física que no comparteixen amb cap altre equip.

Punt.png


EXEMPLE: ADSL-Central Telefònica

 • Multipunt

Topologia en forma de xarxa troncal constituïda per un bus de comunicacions comú a tots els equips que es connecten a la xarxa.

Multipunt.png

EXEMPlE: Xarxa LAN

 • Línies privades
Són les línies que tenen un propietari definit.
Exemple: línies utilitzades en les xarxes d’àrea local.
 • Línies públiques
Línies de titularitat pública. Propietat de les companyies telefòniques i, per tant, tenen un àmbit nacional.
L’usuari contracta la línia en règim de lloguer.
Exemple: xarxes WAN. Lloguer ADSL.
 • Línies dedicades
Línia pública o privada reservada de forma exclusiva per a qui la lloga.
 • Símplex:
Una comunicació és símplex si estan perfectament definides les funcions de l’emissor i del receptor, i la transmissió de dades sempre s’efectua en una direcció.
• Exemple: el senyal de televisió.
• Hi ha un únic canal físic i un únic canal lògic unidireccional.
 • Semi-dúplex:
La comunicació pot ser bidireccional, però aquesta bidireccionalitat no pot ser simultània. Quan l’emissor transmet, el receptor ha de rebre. Posteriorment, el 
receptor pot exercir d’emissor sempre i quan l’emissor es converteixi en receptor.
• Exemple: ràdio-aficionat . S’utilitza paraula especial (“canvi”), per canviar entre emissor i receptor.
• Hi ha un sol canal físic i un canal lògic bidireccional.
 • Dúplex:
La comunicació és bidireccional i a més a més simultània. L’emissor i el receptor no estan perfectament definits.
• Exemple: una comunicació telefònica, on ambdós interlocutors poden parlar alhora.
• Hi ha un canal físic i dos canals lògics.

Duplex.png

ALFABET i CODI

 • Terminologia dels codis
Alfabet origen: conjunt de símbols de la font d'informació que s'ha de codificar.
Alfabet imatge (paraules codi): conjunt de símbols utilitzats per representar l'alfabet origen.
Codi: relació normalitzada entre l'alfabet origen i l'alfabet imatge

Codi ASCII

 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Transforma caràcters anglesos a codi binari.
8 bits: 256 caràcters

Ascii.png

UNICODE

 • es un codic que permet representar gairebe tots els caracters possibles en els diferents alfabets del mon.
 • es un estandard industrial.
 • Més de 90.000 caràcters codificats
 • Alfabet ciríl·lic (rus)

Tipus de transmissions

 • analogiques
Si el senyal és analògic, és capaç de prendre tots els valors possibles en un rang (línia continua).
 • digitals
El senyal tan sols és capaç de prendre un conjunt finit de valors.
• Exemple: Codi Morse, Rellotge digital
Les telecomunicacions originalment eren digitals, després analògiques i ara tornen a ser essencialment digitals.
casi tot es digital i no cal tenir un transformador.
 • sincrones
El sincronisme és un procediment mitjançant el qual un emissor i un receptor es posen d’acord sobre l’instant precís en què comença o acaba una
informació que s’ha posat en el mitjà de transmissió emprat.
 • Asincrones
La transmissió se’n diu asíncrona quan el procés de sincronització entre emissor i receptor es realitza en cada paraula de codi transmesa. Això es fa mitjançant
uns bits especials que ajuden a definir l’entorn de cada codi.
 • Sèrie i paral·lel

Sèrie: És quan tots els senyals es transmeten per una sola línia de dades seqüencialment. Els bits es transmeten en cadena per la línia de dades a un velocitat constant negociada pel transmissor i pel receptor.

• Exemple: Port sèrie (ratolí, mòdems), USB, SATA

Paral·lel: És quan es transmeten simultàniament un grup de bits, un per cada línia del mateix canal. Els agrupaments de bits poden ser caràcters o altres associacions, en funció del tipus de canal.

• Exemple: connexió Paral·lel impressora, PATA (IDE)

Serie.png

 • unicast: un unic emisor i un unic receptor.
 • broadcast: un emissor, molts receptors. exemple: tv, radio.
 • multicast: un emissor, molts receptors elegits anteriorment.
 • anycast: un emissor, molts receptors elegits anteriorment pero no fa falta que arribe a tothom, sino que se selecciona a un en concret.

Modulació de senyals

 • És una tècnica per transportar informació a través d'una ona (típicament una ona sinusoïdal).
 • Transmissió en Banda Base: Quan una transmissió s'efectua sense passar per un procés de modulació.
 • Transmissió en Banda Ampla: Quan s'utilitza modulació en una transmissió.
 • Objectius de la modulació:
Facilitar la radiació de les antenes
Reducció del soroll i de les interferències
Assignació de freqüències
Permet multiplexar en freqüència. (agafa totes les frequencies i les envia com si fossin una)

Tècniques de modulació. AM i FM

 • Informació = variació: Al modular el que fem és variar alguns dels paràmetres de l'ona sinusoïdal (amplitud, freqüència o fase).
 • Senyals portadora: El senyal sinusoïdal no ens interessa (és el missatger, no el missatge!).
 • Senyal modulada: El receptor es fixarà en les variacions per determinar el missatge que porta el senyal sinusoïdal.

Mòdem

 • Mòdem (MODulador-DEModulador)
És el dispositiu que s'encarrega de convertir les senyals elèctriques digitals en senyals elèctriques analògiques i viceversa.

Multiplexació de senyals

 • Canal físic: Medi físic (cable, fibra òptica, aire, etc.) pel qual es transmet una o més senyals.
 • Canal lògic: És el concepte utilitzat per parlar d'un canal que no existeix físicament.
 • S'utilitzen dos mètodes
Multiplexació en freqüència
Multiplexació en temps

Multiplexació en temps (TDM)

Els canals lògics s'assignen repartint el temps d'ús del canal físic entre els diferents emissors.

El temps en que pot transmetre un emissor concret s'anomena slot o ranura temporal.

La velocitat de transmissió es reparteix però cada emissor utilitza en el seu temps tot l'ample de banda disponible.

Exemples: Bus de comunicacions, temps de CPU.

Multiplexació en freqüència (FDM)

A cada canal lògic se li assigna una banda de freqüència centrada en un senyal portador sobre el qual es modula el missatge de cada canal lògic.

Entre dos bandes consecutives s'estableix un marge de seguretat per evitar interferències.

Totes les senyals s'emeten al mateix temps però l'ample de banda es comparteix.

Exemples: Emissores de ràdio.

Transductors

 • Són dispositius encarregats de transformar la naturalesa de les senyals

Transductors.png

 • Sistema de membranes que vibren segons el senyal elèctric que reben emetent sons.

Antenes

 • Són uns transductors específics
Transformen senyals elèctriques en ones electromagnètiques.

Antenes.png

Tipus de xarxes

 • Segons la seva mida:
LAN. Local Area Network.     Exemple: Un aula, una oficina, un edifici, etc...
WAN. Wide area network      Exemple: Internet
MAN. Metropolitan Area Network  Xarxa de distribució delimitada per una ciutat
PAN. Personal Area Network    Xarxes entorn a una persona. Bluetooth, WI-FI.  Exemple: Cotxe

Estàndards i associacions

 • Estàndard: És un tipus, model i/o norma determinat que concreta el funcionament i les característiques d'alguna cosa.
 • Dos tipus:
de facto (de fet): acceptat en el mercat per la seva utilització generalitzada.
de iure (de dret): estàndard proposat per una associació d’estàndards o entitat legal similar.
 • Estàndard obert
Són aquelles especificacions disponibles públicament que permeten assolir una tasca específica. En permetre's a qualsevol obtenir i implementar l'estàndard, es pot 
augmentar la compatibilitat entre diferents components de maquinari i programari.
• GSM - Sistema Global per a Comunicacions Mòbils
• Maquinari: ISA o PCI o AGP
• Programari: HTML/XHTML, SQL, TCP/IP, PDF/X, OpenDocument
 • Estàndard tancat
Aquells estàndards que són propietat d'alguna companyia i les seves especificacions no són lliures.
 • Associacions d'estàndards:
CCITT. Comitè Consultiu Internacional Telegràfic
ITU. Unió Internacional de Telecomunicacions
ISO. Organització Internacional de Normalització
ANSI. Institut Nacional Americà de Normalització
IEEE. Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics
W3C. World Wide Web Consortium