IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació manual de Moodle a Ubuntu Server, des de terminal.

Descarregar el paquet Moodle d'internet:

  • Suposem que ja teniu instal·lat LAMP i PHP.

Cal descarregar la versió MOODLE_20_WEEKLY (format tar.gz):

$ wget http://heanet.dl.sourceforge.net/project/moodle/Moodle/stable20/moodle-latest-20.tgz

 

Descomprimir la descàrrega:

$ tar xvzf moodle-latest-20.tgz


Asignar els permisos addients a les carpetes:

$ sudo mv moodle /usr/share


I li canviem els permisos a superusuari:

$ sudo chown -R root:root /usr/share/moodle


Configurar Apache:

$ cd /etc/apache2/sites-available


Crear el fitxer de configuració Moodle:

$ sudo vim moodle

I li enganxeu el següent text:

  1. This file has been generated by debconf
Alias /moodle /usr/share/moodle/

<DirectoryMatch /usr/share/moodle/>

Options +FollowSymLinks
AllowOverride None

order allow,deny
allow from all

<IfModule mod_php5.c>
 php_flag magic_quotes_gpc On
 php_flag magic_quotes_runtime Off
 php_flag file_uploads On
 php_flag short_open_tag On
 php_flag session.auto_start Off
 php_flag session.bug_compat_warn Off

 php_value upload_max_filesize 2M
 php_value post_max_size 2M
</IfModule>

<IfModule mod_php4.c>
 php_flag magic_quotes_gpc On
 php_flag magic_quotes_runtime Off
 php_flag file_uploads On
 php_flag short_open_tag On
 php_flag session.auto_start Off
 php_flag session.bug_compat_warn Off

 php_value upload_max_filesize 2M
 php_value post_max_size 2M
</IfModule>

<IfModule mod_dir.c>
 DirectoryIndex index.php
</IfModule>

</DirectoryMatch>

NOTA: Observeu que el límit de mida de fitxer upload per defecte és 2M. Aquí teniu una oportunitat de modificar-lo...


Activar el nou lloc WEB i reiniciar Apache:

$ sudo a2ensite moodle

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload


Crear la carpeta per desar les dades del Moodle:

$ sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/moodledata

$ sudo chmod -R 0770 /var/lib/moodledata


Crear la base de dades de Moodle a MySQL:

$ sudo mysql -u root -p

Ara comproveu amb:

 mysql> SHOW DATABASES;

Que no existeix una base de dades anomenada moodle i la creem:

 mysql> CREATE DATABASE moodle;
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

La fem UTF8:

 mysql> ALTER DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Ara creem un usuari que tingui permisos:

 IMPORTANT: Cal modificar yourpassword per una paraula de pas que desitgeu i el mateix succeïx amb l'usuari (canvieu 
moodleuser per l'usuari que desitgeu). Recordeu aquests valors perquè els necessitareu durant la instal·ació.
 mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,
    -> DROP,INDEX,ALTER ON moodle.*
    -> TO [email protected] IDENTIFIED BY 'yourpassword';
  Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
 mysql> FLUSH PRIVILEGES;
 Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

IMPORTANT: Canvieu yourpassword per la paraula de pas que vulgueu posar. La podeu generar amb alguna eina com mkpasswd. Aquesta paraula de pas no l'heu d'utilitzar normalment i per tant no cal que sigui fàcil de recordar. Si que és important que no poseu una paraula de pas important ja que es guardarà en un fitxer de configuració sense xifrar

Ja hem acabat amb la base de dades. Per sortir:

 mysql> quit;

Reiniciar Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Acabar d'instal·lar moodle al servidor:


Ara anem a l'adreça:


http://IP_DEL_SERVIDOR/moodle

I executem l'assistent d'instal·lació de Moodle.


Et voilà

Instal moodleIsma.png