IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Preguntes Avaluació

1ra pregunta

Indiqueu i expliqueu amb les vostres paraules quins són els nivells o capes de les piles de protocols TCP/IP i OSI. Poseu exemples de protocols per a cada capa-

Desenvolupeu més a fons els nivells per sota del nivell IP (nivell IP inclòs). Indiqueu:

 • Funcions principals de la capa
 • Identificadors principals de cada capa si n'hi han
 • Diferències entre OSI i TCP/IP
 • Subnivells de cada capa (si s'escau) Quins són els subnivells i explicar-los amb detall. Posar exemples d'ús o no ús de subcapcapes de xarxa

2a Pregunta

Comandes de xarxa:

 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar interfícies de xarxa ja siguin físiques o virtuals. Poseu exemples de com:
 • Mostrar des dades de configuració d'una interfície de xarxa concreta. Expliqueu totes les dades que es mostren d'una interfície de xarxa
 • Mostrar des dades de configuració de TOTES les interfícies de xarxa
 • Configurar només la IP
 • Quina és la màscara per defecte?
 • Configurar IP i màscara
 • Canviar la MAC
 • Configurar una interfície de xarxa de tipus IP Aliasing
 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar la taula de rutes.Poseu exemples de com:
 • Consultar la taula de rutes
 • Com afegir un gateway
 • Com eliminar un gateway
 • com afegir una ruta estàtica
 • Indiqueu com configurar les DNS
 • Indiqueu com veure, amb quian comanda, la informació Ethernet d'una interfície de xarxa. Expliqueu la informació que mostra la sortida de la comanda.
 • Indiqueu com configurar per línia de comandes una interfície amb DHCP. Indiqueu també com alliberar un prèstec

Exercici pràctic

Utilitzeu Wireshark per capturar i explicar a partir de les captures en detall els següents protocols:

 • ARP
 • ICMP: expliqueu només els paquets Echo Request i Echo reply
 • DHCP: Nota. Els paquets de DHCP són en broadcast. Per capturar paquets cal tenir configurada la interfície de xarxa i precisament és el que fa DHCP! PEr tants'ha de fer en parelles (un demana la renovació i també un prèstec des de zero de DHCP) i l'altre captura els paquets.
 • Només cal identificar els paquets i explicar les capes Ethernet i IP no cal explicar la capa superior

Seguiment dels exercici de l'avaluació

1ra pregunta

Protocol OSI

El protocol OSI és el model de referència d'Interconnexió de Sistemes Oberts i és un model que s'ha convertit en un dels principals per a les comunicacions de les xarxes actuals.


Analitzant-lo podem veure que està composat de 4 protocols reals i 7 teòrics.

Nivell de Capes

CAPES OSI començant pel nivell més baix del protocol que és el de maquinari al més alt que és el d'usuari:

 • Capa 7 - Aplicacions. És la capa responsable de comunicar l'usuari amb les aplicacions. Protocols més comuns: FTP, Telnet, SMTP, HTTP, LDAP
 • Capa 6 - Presentació. És la capa responsable de convertir les dades d'un sistema en una altre independent per tal de que diferents sistemes puguin canviar dades entre si. Per exemple Navegador mitjançant pprotocols com HTTP i HTML.
 • Capa 5 - Sessió. És la capa responsable de comunicar dos sistemes sense que s'interrompi la sessió sincronitzant l'intercanvi de dades. El protocol més comú és el RPC.
 • Capa 4 - Transport. Aquesta capa segmenta els paquets de dades i evita la congestió. Ports per a obrir les connexions TCP i UDP. En HTTP sempre són TCP.
 • Capa 3 - Network. Protocol IP. Aquesta capa S'encarrega d'activar els connexions i de reenviar paquets de dades. Una de les tasques més importants és la de crear i actualitzar la taula de Ruta. Les adreces IP de les xarxes pertanyen a aquest nivell de capes. Exemples de dispositius: Router, Layer-3-switch. Protocols més comuns: IP, IPSec, ICMP.
 • Capa 2 - Data Link. Protocol ETHERNET. Aquesta capa és responsable és de garantir la transmissió segura i sense errors. Això és possible gràcies a la divisió de flux de bits o trames en blocs, on aquests són enumerats i se'ls afegeix un control de redundància cíclica (CRC). EN el cas que algun bloc s'hagi perdut o sigui erroni se podrà tornar a demanar. Exemple de dispositius: Bridge, Switch. Protocols més comuns:(WLAN), Token Bus, ARP.
 • Capa 1 - Física. Aquesta capa està composada de funcions mecàniques i elèctriques per a la connexió i desconnexió, enviament i recepció de bits de valors 1 o 0. Això se pot fer mitjançant senyals elèctrics o ones electromagnètiques. Exemple de dispositius: Modems, Hubs, Repetidors.


Tipus de serveis definits en OSI

Serveis orientats a la connexió

Són serveis que necessiten una connexió inicial i l'alliberament final de la mateixa. Entre la connexió i l'alliberament es produeix l'intercanvi de dades d'usuari mentre els blocs de dades es reben en la destinació seguint el mateix ordre que es van emetre en l'origen.

Tots els paquets segueixen la mateixa ruta, l'aconseguida en l'establiment de la connexió, per tant, els paquets de dades no necessiten especificar l'adreça de destinació.

Serveis sense connexió

Proporcionen capacitats de comunicació sense necessitat de realitzar una connexió amb el destinatari. És a dir que l'emissor envia paquets de dades al receptor confiant que la xarxa tindrà una intel·ligència suficient com per a conduir les dades per les rutes adequades. Cada paquet ha de dur l'adreça de destinació.

Hi ha diversos tipus de serveis sense connexió:

 • Servei de datagrames sense confirmació: L'emissor no necessita confirmació del receptor.
 • Servei de datagrama amb confirmació: El receptor envia confirmacions a l'emissor.
 • Servei de petició i resposta: És un servei propi de gestió interactiva basat que a cada petició li segueix una resposta.

Protocol TCP/IP

El protocol TCP/IP és un conjunt de protocols que cobreixen els diversos nivells del model OSI. Aquests protocols són utilitzats per tots els ordinadors connectats a Internet de manera que es puguin comunicar entre si. Uns dels avantatges més grans d'aquest protocol és que s'encarrega que la comunicació entre tots sigui possible, és a dir, que la seva arquitectura està dissenyada per a que sigui compatible amb qualsevol sistema operatiu i amb qualsevol tipus de maquinari ja que en Internet es troben connectats ordinadors de classes molt diferents i amb maquinari i programari incompatibles en molts casos.

El seu disseny li permet enrutar i això li dona un grau molt elevat de fiabilitat. És adequat per a qualsevol xarxa així com xarxes grans com mitjanes. S'utilitza tant en campus universitaris com en complexos empresarials, on utilitzen molts encaminadors i connexions a mainframe o ordinadors UNIX, i també en xarxes petites o domèstiques, en telèfons mòbils i en domòtica. Mundialment s'utilitza per connectar-se a Internet i als servidors web.

És compatible amb les eines estàndard per analitzar el funcionament de la xarxa.


Els dos protocols més importants de la pila TCP/IP són el TCP (Transmission Control Protocol) i el IP (Internet Protocol), que són els que donen nom al conjunt.


Nivell d'Internet en el model OSI i TCP/IP


CAPES de la arquitectura TCP/IP

 • Capa 5 - Nivell d'aplicació. Aquesta capa correspon als nivells OSI d'aplicació, presentació i sessió Aquest és el nivell que més habitualment està utilitzat per les programes per a comunicar-se a través d'una xarxa amb d'altres aplicacions. Els processos que tenen lloc en aquest nivell són aplicacions específiques que passen dades al nivell d'aplicació en el format que internament utilitzi el programa i és codificat posteriorment d'acord amb un protocol estàndard. Aquestes aplicacions normalment proporcionen serveis que treballen directament amb les aplicacions d'usuari. Un cop les dades de l'aplicació han estat codificades en un protocol estàndard del nivell d'aplicació són transferides cap avall al següent nivell de la pila de protocols TCP/IP. Protocols més comuns: HTTP, FTP, SMTP, SSH, DNS]].
 • Capa 4 - Nivell de transport. Coincideix amb el nivell de transport del model OSI. Aquesta capa pot solucionar problemes tals com la fiabilitat i la seguretat de què les dades arriben al destí i comprova que ho facin en l'ordre correcte. En el conjunt de protocols TCP/IP, els protocols de transport també determinen a quina aplicació van destinades les dades. Els protocols més comuns d'aquesta capa son els de TCP i UDP que en l'actualitat s'utilitzen per donar servei a una sèrie d'aplicacions d'alt nivell.
 • Capa 3 - Nivell d'interxarxa. És el nivell de xarxa del model OSI. Tal com va ser definit originalment, aquest nivell de xarxa soluciona el problema de transportar paquets a través d'una xarxa senzilla. Exemples de protocols d'aquesta capa: X.25, IP, IPSec, ICMP i ARPANET.
 • Capa 2 - Nivell d'enllaç. Aquesta capa realment no forma part de la pila TCP/IP però és el mètode que s'utilitza per passar paquets de la capa Internet d'un dispositiu a la capa Internet d'un altre. Aquest procés pot ser controlat tant per programari com per maquinari. D'aquesta manera es realitzen funcions d'enllaç de dades tals com afegir una capçalera al paquet per preparar-lo per a la seva transmissió i enviar-lo posteriorment per un mitjà físic. D'altra banda, la capa d'enllaç s'encarrega de rebre trames de dades, extreure les capçaleres d'aquestes i entregar els paquets rebuts a la capa d'Internet.
 • Capa 1 - Nivell físic. Aquesta capa està composada de funcions mecàniques i elèctriques per a la connexió i desconnexió, enviament i recepció de bits de valors 1 o 0. Això se pot fer mitjançant senyals elèctrics o ones electromagnètiques. Exemple de dispositius: Modems, Hubs, Repetidors.
Funcionament del TCP/IP

El protocol TCP/IP com ja s'ha mencionat, divideix en petits paquets totes les dades trameses ressaltant d'aquesta manera una sèrie de característiques. La seva tasca és dur els paquets d'un lloc a un altre mitjançant dispositius enrutadors que troben les vies per a dur les dades d'una xarxa a una altra utilitzant el nivell d'IP per a traslladar les dades.

En resum IP mou els paquets de dades entre les màquines, mentre que TCP s'encarrega del flux de dades i assegura que les dades estiguin correctes.

Mitjançant la pila TCP/IP, es poden compartir els canals de comunicació entre diversos usuaris. Qualsevol tipus de paquet pot transmetre's al mateix temps, i s'ordenarà i combinarà quan arribi a la seva destinació. El funcionament és completament diferent a la manera que es transmet una conversa telefònica que una vegada que s'estableix una connexió telefònica es reserven alguns circuits per a l'emissor i no podran ser emprats per altres trucades fins que no hagi acabat la connexió telefònica .

En canvi, en un sistema no orientat a connexió com el TCP/IP, les dades no han d'enviar-se directament entre dues computadores. Cada paquet passa de computadora en computadora fins a arribar a la seva destinació sense que els paquets segueixin necessàriament el mateix camí. Aquest, és clar, és el secret de com es poden enviar dades i missatges entre dues computadores encara que no estiguin connectades directament entre si. El que realment sorprèn és que només es necessiten alguns segons per a enviar un arxiu de bona grandària d'una màquina a una altra, encara que estiguin separades per milers de quilòmetres i malgrat que les dades han de passar per múltiples computadores. Una de les raons de la rapidesa és que, quan alguna cosa camina malament, només és necessari tornar a transmetre un paquet, no tot el missatge.

Com ja s'ha comentat, els paquets no necessiten seguir la mateixa ruta. La xarxa pot dur cada paquet d'un lloc a un altre i usar la connexió més idònia que estigui disponible en aquest instant. No tots els paquets dels missatges han de viatjar, necessàriament, per la mateixa ruta, ni necessàriament han d'arribar tots al mateix temps. La flexibilitat del sistema fa que sigui molt fiable. Si un enllaç es perd, el sistema usa un altre. També ho trobem al Clot. Quan s'envia un missatge, el protocol TCP divideix les dades en paquets, ordena aquests en seqüència, agrega certa informació per a control d'errors i després els llança cap a fora, i els distribueix. En l'altre extrem, el TCP rep els paquets, verifica si hi ha errors i els torna a combinar per a convertir-los en les dades originals. En cas de produir-se un error en algun punt, el programa TCP destinació envia un missatge sol·licitant que es tornin a enviar el paquet afectats per l'error.


2a Pregunta

Comandes de xarxa:

Ifconfig
 • La comanda que s'utilitza per a configurar les interfícies de la xarxa és la de $ ifconfig :
 
$ ifconfig
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f9:dd:61:13:4e 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:30740 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:30740 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:4526776 (4.5 MB) TX bytes:4526776 (4.5 MB)

virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 8a:28:56:e5:a9:ed 
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 68:17:29:32:6e:1e 
     inet addr:192.168.88.243 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::6a17:29ff:fe32:6e1e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:59966 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:55542 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:47169798 (47.1 MB) TX bytes:14344228 (14.3 MB)


 • Per a mostrar les dades de configuració d'una interfície de xarxa concreta s'ha d'especificar el seu nom:
$ ifconfig wlan1
wlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 68:17:29:32:6e:1e            | Nom de la interfície: wlan1 | Estandard de xarxa: Ethernet | MAC del dispositiu: 68:17:29:32:6e:1e
     inet addr:192.168.88.243 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0  | Adreça IP: 192.168.88.243 | Adreça broadcast: 192.168.88.255 | Mascara de la xarxa: 255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::6a17:29ff:fe32:6e1e/64 Scope:Link         | Adreça IPv6: fe80::6a17:29ff:fe32:6e1e/64
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1          | Flags: UP, BROADCAST, RUNNING, MILTICAST | Mida de paquet: 1500
     RX packets:60685 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0        | Paquets rebuts: 60685 
     TX packets:56165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0       | Paquets enviats: 56165 
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:47660782 (47.6 MB) TX bytes:14518505 (14.5 MB)       | Paquets rebuts en bytes: 47660782 (47.6 MB) | Paquets enviats en bytes: 14518505 (14.5 MB) 


 • Per a mostrar les dades de configuració de totes les interfícies de xarxa s'utilitza la opció -a:
$ ifconfig -a
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f9:dd:61:13:4e 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:39842 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:39842 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:5871858 (5.8 MB) TX bytes:5871858 (5.8 MB)

virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 8a:28:56:e5:a9:ed 
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 68:17:29:32:6e:1e 
     inet addr:192.168.88.243 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::6a17:29ff:fe32:6e1e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:77203 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:69944 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:59939399 (59.9 MB) TX bytes:18436963 (18.4 MB)


 • Configuració només de la IP:
$ sudo ifconfig eth1 192.168.88.22
$ ifconfig eth1
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f9:dd:61:13:4e 
     inet addr:192.168.88.22 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


 • Com se pot observar la mascara per defecte és 255.255.255.0:
$ ifconfig eth1 | grep Mask
     inet addr:192.168.88.22 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0


 • Hi ha dos maneres de configurar la IP i màscara per defecte:
  • Una és indicant el rang mitjançant /
$ sudo ifconfig eth1 192.168.88.22/16 
$ ifconfig eth1 | grep Mask
     inet addr:192.168.88.22 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0
 • O indicant directament la mascara afegint la opció netmask:
$ sudo ifconfig eth1 192.168.88.22 netmask 255.255.255.0 
$ ifconfig eth1 | grep Mask
     inet addr:192.168.88.22 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0


 • Modificació de la MAC:
$ ifconfig eth1 | grep HWaddr
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f9:dd:61:13:4e 
$ sudo ifconfig eth1 hw ether 5c:f9:dd:13:4e:61
$ ifconfig eth1 | grep HWaddr
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f9:dd:13:4e:61
Route
 • Per a configurar la taula de rutes s'utilitza la comanda $ route.


 • Per a consultar la taula de rutes s'ha d'utilitzar la comanda $ route + la opció -n.
$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.88.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan1
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan1
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 wlan1

 • Se pot afegir un gateway de la següent manera:
$ sudo route add default gw 192.168.88.1 eth1
$ route -n 
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.88.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth1
0.0.0.0     192.168.88.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan1
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan1
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 wlan1


 • Per a esborrar un gateway de la taula és tan simple com ficar la mateixa comanda canviant la opció add per del:
$ sudo route del default gw 192.168.88.1 eth1
$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.88.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan1
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan1
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 wlan1


 • Se pot afegir una ruta estàtica canviant la opció default per l'adreça de xarxa estàtica que li volem assignar.
$ sudo route add -net 192.168.88.0/24 gw 192.168.88.1 wlan1:1 
$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.88.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan1
192.168.88.0  192.168.88.1  255.255.255.0  UG  0   0    0 wlan1
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan1
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 wlan1

NOTA: Com que li hem afegit la ruta estatica a un adaptador virtual wlan1:1 que pertany a wlan1, en la taula ens mostra la física i no la virtual

DNS
 • Per a configurar els DNS s'ha de accedir al fitxer /etc/resolv.conf i afegir-lo mitjançant IP ficant nameserver + IP del DNS o search + Domini del DNS:
$ sudo nano /etc/resolv.conf 
 GNU nano 2.2.6                                      File: /etc/resolv.conf                                                                               
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#   DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.88.1
nameserver 10.140.128.11
nameserver 10.140.128.12
# OpenDNS Fallback (configured by Linux Mint in /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail).
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
Ethtool
 • Podem veure la informació Ethernet d'una interfície de xarxa mitjançant la comada ethtool:
$ sudo ethtool eth1
    Settings for eth1: 
    Supported ports: [ TP MII ]                  | Ports que suporta: TP MII
    Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full       | Connexions i velocitats suportades: 10baseT/Half 10baseT/Full i 100baseT/Half 100baseT/Full   
                100baseT/Half 100baseT/Full 
    Supported pause frame use: No
    Supports auto-negotiation: Yes                 | Suport de la Auto negociació de les 2 interficíes de xarxa: SÍ. 
    Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
                100baseT/Half 100baseT/Full 
    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 10Mb/s                         | Velocitat a la qual es comunica: 10 Mb/s
    Duplex: Half                          | Si és FullDuplex o HalfDuplex: Half
    Port: MII
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: pumbg
    Wake-on: g                           | Wake-on-lan: suporta però està desactivat
    Current message level: 0x00000033 (51)
    drv probe ifdown ifup
    Link detected: no                       | Si l'adaptador de xarxa té link: no. (no està connectat)


DHCP
 • Per a que una interfície estigui configurada com a DHCP s'ha de configurar el fitxer nano /etc/network/interfaces com a tal:
$ nano /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth1
iface eth1 inet dhcp


 • Per a alliberar el prestec dhcp s'ha de fer un dhclient release de la següent comanda:
$ sudo dhclient wlan1 -r -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan1/68:17:29:32:6e:1e
Sending on  LPF/wlan1/68:17:29:32:6e:1e
Sending on  Socket/fallback
DHCPRELEASE on wlan1 to 192.168.88.1 port 67 (xid=0x45a9d5e0)

Exercici pràctic

Utilitzeu Wireshark per capturar i explicar a partir de les captures en detall els següents protocols:

ARP

 • ARP: Aquest protocol s'encarrega de manera automàtica de resoldre i mantenir la taula d'equivalències entre les adreces MAC i les adreces IP de les màquines de la xarxa mitjançant els paquets de brodcast.


Paquet ARP

ICMP

 • ICMP és un protocol que utilitza directament el protocol IP dins de l'arquitectura TCP/IP. La seva funció és informar de l'estat i situacions d'error en el funcionament de la capa de xarxa. Normalment informa sobre els aspectes com l'encaminament, congestió, fragmentació, etc.
Paquets d'echo request i echo reply
 • El protocol ICMP envia missatges de petició Echo Request mitjançant ping i rep missatges de resposta Echo Reply per a determinar si un host està disponible. També calcula el temps en el que els paquets tarden en anar i tornar a la màquina que envia els ping.
Echo Request
Echo reply

DHCP

 • DHCP: Nota. Els paquets de DHCP són en broadcast. Per capturar paquets cal tenir configurada la interfície de xarxa i precisament és el que fa DHCP! PEr tants'ha de fer en parelles (un demana la renovació i també un prèstec des de zero de DHCP) i l'altre captura els paquets.
 • Només cal identificar els paquets i explicar les capes Ethernet i IP no cal explicar la capa superior
Localhost

Per a fer la prova primer he tingut que fer un dhclient release per a deixar l'adaptador sense cap configuració. A la següent captura se pot veure el release de la meua màquina.

NOTA: El paquet RELEASE és de unicast, per tant, ni jo he pogut capturar el del meu company ni el meu company ha pogut capturar el meu

$ sudo dhclient eth0 -r -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/70:54:d2:17:9e:6a
Sending on  LPF/eth0/70:54:d2:17:9e:6a
Sending on  Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.204.2 port 67 (xid=0x4ddacfb6)


Després per a demanar una configuració dhcp s'ha executat la comanda sudo + dhclient + nom de l'adaptador de xarxa:

$ sudo dhclient eth0 -v
[sudo] password for nicolae: 
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/70:54:d2:17:9e:6a
Sending on  LPF/eth0/70:54:d2:17:9e:6a
Sending on  Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x11201c44)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5 (xid=0x11201c44)
DHCPREQUEST of 192.168.204.213 on eth0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x11201c44)
DHCPOFFER of 192.168.204.213 from 192.168.204.2
DHCPACK of 192.168.204.213 from 192.168.204.2
bound to 192.168.204.213 -- renewal in 8790 seconds. 
Paquets DHCP del servidor que presta el client.


 • Funcionament de les Ordres DHCP del client i Servidor:
 • DHCPDISCOVER: Missatge que envia un client mitjançant una trama broadcast per a detectar els servidors DHCP actius dins la intranet.
 • DHCPREQUEST: Missatge que envia un client dins d’una trama broadcast a un servidor per a:
 • Acceptar una oferta de configuració d’un servidor concret, rebutjant la resta.
 • Confirmar que la informació assignada sigui correcta abans de reiniciar la targeta de xarxa configurada.
 • Estendre el contracte d’una l'adreça IP determinada.
 • DHCPDECLINE: Missatge que envia el client al servidor per indicar que l'adreça IP assignada ja està en ús.
 • DHCPRELEASE: Missatge del client al servidor per notificar l’alliberament de l'adreça IP assignada i dinar per finalitzat el contracte.
 • DHCPINFORM: Missatge del client al servidor per a consultar els paràmetres de configuració local. Per enviar-la el client ha d’estar configurat.
 • DHCPRENEW: Missatge del client al servidor que notifica la renovació de l'adreça IP assignada al contracte durant el temps acordat.
 • DHCPOFFER: Missatge d’un servidor a un client com a resposta a un DHCPDISCOVER, aquesta inclou una oferta de configuració per al client.
 • DHCPACK: Missatge d’un servidor a un client enviant-li els paràmetres de la configuració assignada amb l'adreça IP (és la confirmació).


Capa Ethernet i IP d'un paquet DHCP DISCOVER
 • Capa Ethernet:
 • Destinació: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff). Aquest paquet de DHCP DISCOVER s'envia a tots els dispositius de la xarxa.
 • Adreça de destinació: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff).
 • Origen: Pegatron_17:9e:6a (70:54:d2:17:9e:6a). Pegatron és la marca de l'adaptador de xarxa de l'emissor i 17:9e:6a és l'altra mitat de la MAC.
 • Adreça d'origen: Pegatron_17:9e:6a (70:54:d2:17:9e:6a). Adreça MAC de l'origen.
 • Capa IP:
 • Versió del protocol IP: 4.
 • Mida d'encapçalament: 20 Bytes.
 • Arquitectura de xarxa: DSCP no coneguda.
 • Flags: 0x00.
 • Fragment offset: 0.
 • Temps de vida: 128.
 • Potocol: UDP (en cas de fallar no se renviarà).
Company
 • Paquets DHCP que ha interceptat amb el wireshark el meu company mentre feia una sol·licitud DHCP:
NTurcan0002226.jpg


NTurcan0002227.jpg


 • Com se pot observar s'ha interceptat el no de màquina també:
NTurcan0002228.jpg

Vegeu també

Enllaços externs