IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Inroducció

Munin és un servei de monitorització. Disposa d'una inteficie gràfica, mitjançant un servidor web, està desenvolupat amb perl i permet l'utilització de plugins.

Mostra una gran cantita d'informació mitjançant gràfiques creades amb la llibreria (biblioteca-library) gràfica RRDtool.

Instal·lació

Per instal·lar el munin avanç hem d'instal·lar l'apache2. Podem fer-ho desde la web o instal·lar directament el que ve amb el sistema

$ sudo apt-get install apache2

Ara ja podem instal·lar el munin de la següent manera:

$ sudo apt-get install munin-node

Fitxers de configuració:

$ sudo dpkg -L munin | grep etc
/etc
/etc/munin
/etc/munin/templates
/etc/munin/templates/partial
/etc/munin/templates/partial/bottom_navigation.tmpl
/etc/munin/templates/partial/generated_by.tmpl
/etc/munin/templates/partial/head.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_navigation.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_navigation_comparison.tmpl
/etc/munin/templates/partial/logo_path.tmpl
/etc/munin/templates/partial/path.tmpl
/etc/munin/templates/logo-h.png
/etc/munin/templates/munin-comparison-day.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-month.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-week.tmpl
/etc/munin/templates/munin-comparison-year.tmpl
/etc/munin/templates/munin-domainview.tmpl
/etc/munin/templates/munin-nodeview.tmpl
/etc/munin/templates/munin-overview.tmpl
/etc/munin/templates/munin-serviceview.tmpl
/etc/munin/templates/logo.png
/etc/munin/templates/style-1.2.css
/etc/munin/templates/style.css
/etc/munin/templates/favicon.ico
/etc/munin/templates/definitions.html
/etc/munin/munin-conf.d
/etc/munin/apache.conf
/etc/munin/munin.conf
/etc/cron.d
/etc/cron.d/munin
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/munin

Executables:

$ sudo dpkg -L munin | grep /bin
/usr/bin
/usr/bin/munin-cron
/usr/bin/munin-check


Configuració

Per configurar el munin hem de afegir una sèrie de paràmetres al fitxer /etc/munin/munin.conf.

[moodle.iescopernic.com]
  address 127.0.0.1
  use_node_name yes

[imatges.iescopernic.com]
  address 192.168.0.4
  local_address 192.168.0.4
  use_node_name yes

[router.iescopernic.com]
  address 192.168.0.2
  local_address 192.168.0.2
  use_node_name yes

[ipcopaula1.iescopernic.com]
  address 192.168.1.2 
  local_address 192.168.1.2
  use_node_name yes

[ipcopaula2.iescopernic.com]    
  address 192.168.2.2 
  local_address 192.168.2.2
  use_node_name yes

[ipcopaula3.iescopernic.com]    
  address 192.168.3.2 
  local_address 192.168.3.2
  use_node_name yes

[ipcopaula4.iescopernic.com]    
  address 192.168.4.2 
  local_address 192.168.4.2
  use_node_name yes

[ipcopaula5.iescopernic.com]    
  address 192.168.5.2 
  local_address 192.168.5.2
  use_node_name yes

[ipcopaula6.iescopernic.com]    
  address 192.168.6.2 
  local_address 192.168.6.2
  use_node_name yes

[ipcopaula7.iescopernic.com]    
  address 192.168.7.2 
  local_address 192.168.7.2
  use_node_name yes

[ipcopaula8.iescopernic.com]    
  address 192.168.8.2 
  local_address 192.168.8.2
  use_node_name yes

Un cop configurat munin només cal esperar, cada 5 minuts Munin es executat per cron:

$ cat /etc/cron.d/munin
#
# cron-jobs for munin
# 

MAILTO=root

@reboot     root if [ ! -d /var/run/munin ]; then /bin/bash -c 'perms=(`/usr/sbin/dpkg-statoverride --list /var/run/munin`); mkdir /var/run/munin;  
chown ${perms[0]:-munin}:${perms[1]:-root} /var/run/munin; chmod ${perms[2]:-0755} /var/run/munin'; f i
*/5 * * * *   munin if [ -x /usr/bin/munin-cron ]; then /usr/bin/munin-cron; fi
14 10 * * *   munin if [ -x /usr/share/munin/munin-limits ]; then /usr/share/munin/munin-limits --force --contact nagios --contact old-nagios; fi

Per iniciar el munin o apagar-lo utilitzem les comandes:

$ sudo /etc/init.d/munin-node start
$ sudo /etc/init.d/munin-node stop
$ cat /etc/munin/munin-node.conf 
#
# Example config-file for munin-node
# 

log_level 4
log_file /var/log/munin/munin-node.log
pid_file /var/run/munin/munin-node.pid

background 1
setsid 1 

user root
group root 

# Regexps for files to ignore 

ignore_file ~$
#ignore_file [#~]$ # FIX doesn't work. '#' starts a comment
ignore_file DEADJOE$
ignore_file \.bak$
ignore_file %$
ignore_file \.dpkg-(tmp|new|old|dist)$
ignore_file \.rpm(save|new)$
ignore_file \.pod$ 

# Set this if the client doesn't report the correct hostname when
# telnetting to localhost, port 4949
#
#host_name localhost.localdomain

# A list of addresses that are allowed to connect. This must be a
# regular expression, since Net::Server does not understand CIDR-style
# network notation unless the perl module Net::CIDR is installed. You
# may repeat the allow line as many times as you'd like

allow ^127\.0\.0\.1$

# If you have installed the Net::CIDR perl module, you can use
# multiple cidr_allow and cidr_deny address/mask patterns. A
# connecting client must match any cidr_allow, and not match any
# cidr_deny. Example:

# cidr_allow 127.0.0.1/32
# cidr_allow 192.0.2.0/24
# cidr_deny 192.0.2.42/32

# Which address to bind to;
host *
# host 127.0.0.1 

# And which port
port 4949

On el més important és les línies allow que indiquen quins clients poden accedir al servei que proporciona Munin-node.

Amb aquesta comanda podeu indicar quins plugins utilitzarem, és a dir, que es pot monitoritzar i que no amb munin:

$ sudo munin-node-configure
Plugin           | Used | Extra information           
------           | ---- | -----------------           
acpi            | no  |                    
amavis           | no  |                    
apache_accesses      | yes |                    
apache_processes      | yes |                    
apache_volume       | yes |                    
apc_envunit_        | no  |                    
apt            | no  |                    
apt_all          | no  |                    
bind9           | no  |                    
bind9_rndc         | no  |                    
bonding_err_        | no  |                    
buddyinfo         | no  |                    
courier_mta_mailqueue   | no  |                    
courier_mta_mailstats   | no  |                    
courier_mta_mailvolume   | no  |                    
cps_            | no  |                    
cpu            | yes |                    
cpuspeed          | no  |                    
cupsys_pages        | no  |                    
df             | yes |                    
df_abs           | no  |                    
df_inode          | yes |                    
digitemp_         | no  |                    
diskstat_         | no  |                    
diskstats         | yes |                    
entropy          | yes |                    
exim_mailqueue       | no  |                    
exim_mailstats       | no  |                    
fail2ban          | no  |                    
forks           | yes |                    
freeradius_acct      | no  |                    
freeradius_auth      | no  |                    
freeradius_proxy_acct   | no  |                    
freeradius_proxy_auth   | no  |                    
fw_conntrack        | no  |                    
fw_forwarded_local     | no  |                    
fw_packets         | yes |                    
hddtemp_smartctl      | no  |                    
http_loadtime       | yes |                    
if_            | yes | eth1                  
if_err_          | yes | eth1                  
ifx_concurrent_sessions_  | no  |   

Com podem veure, apareixen ordenats per ordre alfabètic.

Execució

Podem accedir al munin a través del navegador ficant:

http://localhost/munin

Munin.png

Vegeu també

http://munin-monitoring.org/

munin