IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació de Mediawiki

 • Per instal·lar una mediawiki farem els següents pasos
 • Primer ens descarregarem la ultima versió de mediawiki per això anirem a la següent url: www.mediawiki.org


Med1.png


 • Un cop hem descarregat la versió que serà un arxiu comprimit el tenim que descomprimir al directori /usr/share per això primer el mourem al directori /usr/share amb la següent comanda
$ sudo mv /home/ramon/Descargas/mediawiki-1.17.0/ /usr/share/mediawiki/
 • Ara el descomprimim utilitzan la següent comanda:
$ sudo tar xvzf mediawiki-1.17.0.tar.gz
 • Definiu el lloc web amb la comanda:
$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/mediawiki
 • Afegim les següents línies:
Alias /mediawiki /usr/share/mediawiki 

<Directory /usr/share/mediawiki >
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>

# some directories must be protected
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
    Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
 • Després amb la comanda següent activarem el lloc
$ sudo a2ensite mediawiki
 • Creem un enllaç simbòlic
$ ls -la /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki
 • Reiniciem l'apache

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

 • Accedim a la mediawiki fican la següent línia a la barra url del navegador
http://localhost/mediawiki
 • On podrem veure el següent i farem clic a set up the wiki
W1.png


 • Ara començara l'instal·lació de la mediawiki,on li triem l'idioma
W2.png


 • Ens seguirà demanant una serie de dades on un cop acabades podrem veure una imatge com aquesta


W3.png


NOTA: Ens ha descarregat un fitxer anomenat LocalSettings.php on el copiarem a la carpeta d'on em descomprimit la mediawiki,en el nostre cas al directori /usr/share/mediawiki

 • Per això utilitzarem la següent comanda
$ sudo mv /home/ramon/Escriptori/LocalSettings.php /usr/share/mediawiki/
 • Canviarem els permisos del fitxer LocalSettings.php per tal de tenir una mica més seguretat,per això utilitzarem la següent comanda
$ sudo chmod 660 /usr/share/mediawiki/LocalSettings.php
W9.png


 • Afegim les següents 2 línies al fitxer LocalSettings.php


W11.png


 • Nosaltres li em dit la ruta de la carpeta upload
 • Previamen em ficat les imatges dintre una carpeta que es diu upload on li donem tots els permisos
$ sudo chmod 777 -R /usr/share/mediawiki/upload
 • Ara si tot anat be podrem veure ja les imatges de la mediawiki en local
W12.png