IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Creació de Script per connexió amb base de dades

 • Passos per a seguir per la creació d'un script mysql
 • Creem una carpeta que es dirà mysqlexemple
Script1.png


 • a continuació accedim al directori
Script2.png


 • Dintre el directori /etc/mysqlpasswords es guarden les passwords
Script4.png


 • Editem amb el geany un fitxer que es dirà mysqlconnection
Script3.png


 • Codi del fitxer mysqlconnection
#/!usr/bin/php
<?php

$HOST="localhost";
$USER="root";
$PASSWD="";

require_once("/etc/mysqlpasswords");  				//Aqui és guardaran les passwords			  		
$connexio = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);	//include inclueix el fitxer estigui o no estigui
													//Require inclueix el fitxer si no el troba falla 
if (!$connexio) {									
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());	//Aixo és el control d'errors
}													
echo 'Conectado satisfactoriamente';				

$db_selected = mysql_select_db('mysql', $connexio);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
  
}
$result = mysql_query('SELECT * FROM user;');
$num_rows=mysql_num_rows($results);

echo "S'han trobat " . $num_rows ."columnes\n";
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
  echo "Host: " .$row["Host"] . "\n";
  echo "User: " .$row["User"] . "\n";
  echo "Password: ". $row["Password"] . "\n";
}

mysql_result($result, 2); 

mysql_close($connexio);
?>


Exemple Creació Script

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$connexio = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$connexio) {
  die('No es pot connectar: ' . mysql_error());
}
echo "Connectat satisfactoriament\n";
mysql_close($connexio);
?>

Exercici Script

 • Crear una base de dades "usuaris" (hi ha una funció mysql_xxx).
 • Crear taula "usuari" (executant un "CREATE TABLE").
 • Camps:
  • id: autoincremental
  • username: login
  • password: paraula de pas (en md5, el PHP té una funció)
  • name: nom complet de l'usuari
 • Inserir 4 usuaris nous (INSERT INTO)
 • Imprimir missatge als usuaris (ok, errors, informació...)
 • Mostreu els usuaris inserits amb una consulta.
 • Elimineu un usuari (DELETE)
 • Modifiqueu la paraula de pas de l'usuari
 • Elimineu la taula
 • Elimineu la base de dades
 • Imprimir missatge als usuaris (ok, errors, informació...)


Creació de la base de dades usuaris i 4 usuaris

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No ha segut possible la connexio: ' . mysql_error());
}
echo "Connectat satisfactoriament\n";

$sql = 'CREATE DATABASE usuaris';
if (mysql_query($sql, $link)) {
  echo "La base de dades ha segut creat satisfactoriament\n";
} else {
  echo 'Error al crear la base de dades: ' . mysql_error() . "\n";
}

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query('CREATE TABLE usuari (id INT AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(25), password VARCHAR(25), name CHAR(25),PRIMARY KEY(id));');

mysql_select_db('usuaris');

mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('RPCM7', '123456', 'Ramon Pinyol')");
printf("Last inserted record has id %d\n", mysql_insert_id());

mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('RPCM8', '789101112', 'Jordi Baucells')");
printf("Last inserted record has id %d\n", mysql_insert_id());

mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('RPCM9', '13141516171819', 'Jaume Sole')");
printf("Last inserted record has id %d\n", mysql_insert_id());

mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('RPCM10', '202122232425', 'Carles Risa')");
printf("Last inserted record has id %d\n", mysql_insert_id());

mysql_close($link);
?>


Eliminar un usuari

#/!usr/bin/php
<?php

$link = mysql_connect('localhost', 'root', '??');
if (!$link) {
  die('No ha segut possible la connexio: ' . mysql_error());
}
echo "Connectat satisfactoriament\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query('DELETE from usuari WHERE name='Ramon Pinyol';');

mysql_close($link);
?>

Modificar una contrasenya

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No ha segut possible la connexió: ' . mysql_error());
}
echo "Conectat satisfactoriament\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query("UPDATE usuari SET password='pepito' WHERE username='Ramon Pinyol'");

mysql_close($link);
?>

Eliminar una taula

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No ha segut possible la conexio: ' . mysql_error());
}
echo "Connectat satisfactoriament\n";

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query('DROP TABLE usuari;');

mysql_close($link);
?>

Eliminar una Base de Dades

#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No ha segut possible la connexio: ' . mysql_error());
}
echo "Conectat satisfactoriament\n";

$result = mysql_query('DROP DATABASE usuaris;');
echo "La base de dades ha estat eliminada\n";

mysql_close($link);
?>