IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Nivell físic i d'enllaç.Instal·lació física de la xarxa


Contingut

Els medis de transmissió

 • Els mitjans de transmissió són el suport físic que facilita el transport de la informació
 • Són un part fonamental de la comunicació de dades
 • Poden ser sistemes de cablatge o sistemes sense fils
 • Es calcula que aproximadament un 6% del total del cost d'una instal·lació es destina a cables

Sistemes de cablejat metal·lics

La lley d'Ohm

 • La resistència (R mesurada en Ohms – Ω -) és l'oposició que troba un senyal elèctric durant el seu recorregut per un mitja de transmissió
 • R=V/I
Lleyohm.jpg


 • Resistència vs Impedància:
 • Tant la resistència, com el voltatge i la intensitat són valors que varien en el temps
 • Resistència:
 • És un valor constant
 • Impedància:
 • És la funció que defineix el valor de la impedància segons la freqüència de la senyal que es transporta

El cable de coure

 • El coure és el més barat
 • Resistent a la corrosió i no s'oxida fàcilment
 • Ductilitat: Es poden fer fils molt fins que no es trenquen fàcilment
 • Mal·leabilitat: Es fàcil de donar forma i manipular
Coure112.png

Els parells de cables

 • Són el mode més simple i econòmic per transmetre l'electricitat
 • Quan més gran és la secció del cable més gran és la seva conductivitat elèctrica
 • Cal arribar a un compromís entre mida/pes i conductivitat
 • La longitud del cable disminueix la seva conductivitat


Tema3 parellstrenats.jpg


Cables trenats:Els cables es creuen per fer-los més resistents a les interferències twisted pair amb anglès

 • Cada cable porta una senyal contraria a la de l'altre cable
 • D'aquesta manera els camps magnètics s'eliminin mútuament
 • També es millora la qualitat de la senyal, cada cable porta una senyal idèntica anomenada senyal mirall
 • El receptor pot comparar les senyals i eliminar el soroll
 • Diafonia: Un cable passa prop d'un altre i s'interfereix,per això és creuen i s'atenua la diafonia (efecte cancel·lació)
 • Torpedo: Tenen un cable enrotllat per poder treballar còmodament


Cable UTP (Unshielded Twisted Pair)

 • El cable UTP és més barat, senzill i fàcil d'instal·lar perquè té major flexibilitat
 • No és apantallat

Cable STP (Shielded Twisted Pair)

 • El cable STP és menys flexible i a més cal connectar la pantalla a la presa de terra, fet que complica la seva instal·lació
 • El cable STP en canvi és més robust respecte a les interferències
 • Permet distàncies més llargues
Stp112.png

Sistema americà de mesura de cables

 • El diàmetre o secció d'un cable és mesura segons els sistema americà

AWG (American Wire Gauge): Medeix la secció del cable

 • Quan més gran és AWG, més petit és el diàmetre del cable


Awg112.png


Classificació per categories (Atenuació, Capacitat de la línia i impedància)

Classificació per classes (Distàncies, ample de banda i aplicacions)

El cable coaxial

 • El cable coaxial és un cable format per dos conductors concèntrics
 • Consta de quatre parts
  • D: Nucli conductor de coure
  • C: Aïllant plàstic
  • B: Pantalla de coure trenada
  • A: Coberta exterior
Coaxial112.png

Sistemes de Fibra òptica

 • Fibra òptica: És el mitja de transmissió més utilitzat entransmissions llargues, de gran ample de banda i enllaços punt a punt
 • La fibra òptica permet la transmissió de senyals lluminoses
Tema3 fibraoptica.jpg


 • LED o díodes electroluminiscents (Light Emitting Diodes)
  • Més econòmics que els Laser
 • Laser(Light Amplification by Stimulating Emision Radiation)
  • Millors a distàncies llargues
  • Poden provocar lesions oculars
 • Components
  • Nucli de fibra òptica
  • Revestiment
  • Element intermedi (buffer)
  • Element de tracció
  • Coberta exterior
 • El nucli és l'element que transmet la llum
 • El revestiment reflexa la llum de manera que evita que la llum surti del cable
 • L'element de tracció esta fet normalment de Kevlar
 • Avantatges de la fibra òptica
  • Són completament immunes a les interferències electromagnètiques
  • Els seus límits teòrics estan en el 30THz
  • Velocitats de transmissió entre 40 i 160Gbps
  • Millor ample de banda i menor atenuació amb la distància
  • Millor seguretat
  • No és tan fàcil punxar la línia
  • Es poden millorar receptors i emissors sense necessitar de modificar el cablatge
  • És més lleugera i resistent a la corrosió que el cable de coure
 • Inconvenients de la fibra optica
 • Més difícil d'instal·lar
 • Codi de colors dels latiguillos


Codicolors112.png


Sistemes sense fils

 • Sistemes radioterrestres
 • Transmissions via satèl·lit: Velocitats de fins a 100Ghz
  • Molt car posar un satèl·lit en orbita
  • Hi ha un retard notable
  • GPS (Global Positioning System)
Tema3 inalambric.jpg


 • Sistemes Wi-FI
 • IEEE 802.11: Primer sistema WI-FI (1-2 Mbps) per infrarojos
 • IEEE 802.11a: En la banda dels 2.4Ghz
 • IEEE 802.11b: Velocitats de 11 Mbps. És la tecnologia més utilitzada. Banda de 2.4GHz saturada (microones, Bluetooth, telèfons sense fils, etc)
 • IEEE 802.11g: Velocitat màxima de 24.7 Mbps
 • IEEE 802.11n: És la tecnologia venidera

Sistemes radio

 • Ona curta (velocitats de Mhz): Radio i Televisió
 • Microones (velocitats de Ghz): Telefonia mòbil

Satel·lits artificials

 • Avantatges:
 • Inconvenients:
 • GPS:

Organitzacions i Especificacions

TIA/EIA-568-A i TIA/EIA-568-B

 • TIA(Industrian Association Telecomunications)és una associació d'Estats Units de més de 600 companyies
 • EIA( Electronic Industran Aliance) és una associació de companyies electròniques i de alta tecnologia dels Estats Units.

IMPORTANT | L'estàndard TIA/EIA-568-B és que utilitzem per muntar els cables

 • La norma és del IEEE (Institut d'enginyers elèctrics i electrònics)
 • Aquesta norma es pot aplicar per a telèfon o per a xarxa
 • Cable de xarxa per a les dades
  • Cable STP de dos parells i 150 Ω (LAN Token Ring)
  • Cable UTP de 4 parells i 100 Ω (LAN Ethernet)
  • Cable de fibra òptica (LAN Ethernet)
  • Cable coaxial
Esquemaconector112.png


 • L'estàndard ISO/IEC 11801 especifica sistemes de cablatge estructurat que és utilitzable per a un ampli rang d'aplicacions

Dispositius de connexió de cables. Connectors

Connectors per a les comunicacions serie

La interfície RS-232

 • Utilitzada fa un temps per a ratolins, modems i altres dispositius
 • Universal Serial Bus (USB), ÉsLa interfície serie més utilitzada actualment

Connectors per a les comunicacions paral·lel

Connectors per a xarxes

Tema3 cablesiconectors.jpg
Tema3 connectors.jpg

RJ11, RJ12 i RJ45

Tema3 EsquemaconnexioRJ45.jpg

BNC

 • BNC: Utilitzats ens xarxes Ethernet de coaxial fi
 • Terminador de línia: Dispositius especials que es connecten als extrems del bus coaxial per evitar que les senyals rebotin al final de la línia

T coaxial

 • La T coaxial implementa la topologia de bus típica de les xarxes coaxials

Altres elements de físics de la xarxa

 • Balums i transceptors
 • Rack
 • Latiguillos
 • Canaleta
 • Plaques de conectors i rosetas

Tema3 rack.jpg Tema3 roseta.jpg

 • Macarró retrotràctil
 • Brides
 • Etiquetes identificatives

Connectors per a fibra òptica

Tema3 fibraopticas.jpg

La targeta de xarxa o NIC (Network Interface Card)

 • La targeta de xarxa és el pont d'enllaç entre el sistema operatiu i el accés al medi de transmissió (ja sigui aquest un cable o un sistema sense fils)
 • També anomenada NIC (Network Interface Card) o adaptador de xarxa
 • NIC(Network Interface Card):És el hardware que se'n carrega de les capes 1 i 2 (física i enllaç)
 • MAC: Identifica els usuaris en un mateix canal
 • La MAC és un identificador de 48 bits amb dos parts
 • Id del venedor: 00:0D:88
 • Aquest identificador és anomenat Organizationally Unique Identifier (OUI)
 • Id de la targeta de xarxa: 19:D2:A2
ImatgeMAC.png
 • Vegeu

http://standards.ieee.org OUI


 • Crear un index amb la següent comanda
$ sudo updatedb &
$ sudo locate oui.db
Locate11.png


ifconfig

 • Per saber totes les targetes de xarxa,estiguin up o down utilitzarem la comanda
$ sudo ifconfig -a
Ifconfig112.png


 • Tipus d'encapsulament: Ens diu el protocol que s'esta utilitzant
 • Hardware adress:És la MAC
 • Inet address: És la ip que tenim
 • Adreça broadcast: És l'adreça broadcast
 • Adreça ipv6: Equivalent d'adreça ipv4
 • Propietats de targetes de xarx (flags): UP, BROADCAST, MULTICAST, RUNNING
 • RX packets:Recepció
 • TX packets:Transmisió
 • txqueuelen:Paquets a la cua
 • RX bytes: Són els paquets descarregats
 • Base address:No la pot utilizar cap proces,esta guardada per a la RAM

IMPORTANT: Si tenim algun error potser tindrem que canviar la targeta de xarxa

[email protected]:~# ifconfig eth2 down
[email protected]:~# ifconfig
lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:2219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2219 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:121176 (121.1 KB) TX bytes:121176 (121.1 KB)

[email protected]:~# ifconfig -a
eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 44:87:fc:94:06:e3 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:64672 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:28180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:38816315 (38.8 MB) TX bytes:5708553 (5.7 MB)
     Interrupt:26 Base address:0x8000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:2235 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2235 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:122696 (122.6 KB) TX bytes:122696 (122.6 KB)

vboxnet0 Link encap:Ethernet HWaddr 0a:00:27:00:00:00 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[email protected]:~# ifconfig eth2 up
[email protected]:~# ifconfig -a
eth2   Link encap:Ethernet HWaddr 44:87:fc:94:06:e3 
     inet addr:192.168.202.107 Bcast:192.168.202.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::4687:fcff:fe94:6e3/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:64681 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:28191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:38817882 (38.8 MB) TX bytes:5710869 (5.7 MB)
     Interrupt:26 Base address:0x8000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:2267 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2267 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:125736 (125.7 KB) TX bytes:125736 (125.7 KB)

vboxnet0 Link encap:Ethernet HWaddr 0a:00:27:00:00:00 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

 • Si desconectem el cable estarà UP però no estarà RUNNING
$ watch -n 1 ifconfig eth2
Cable112.png


Cable113.png


Tipus de ranures de connexió

 • ISA (Industry Standard Architecture): Fou creat al 1981. Ja no s'utilitza en sistemes nous
 • PCI (Peripheral Component Interconnect): És el més utilitzat actualment,és un bus compartit
 • PCI-E: És el nou bus PCI
 • PCMCIA: Utilitzat en ordinadors portàtils
 • USB: Només es recomana si no hi ha un altre opció

Paràmetres habituals de la targeta de xarxa

 • IRQ (Interrupt Request): Sol·licitud d'interrupció. Número de la línia d'interrupció que utilitza la NIC per avisar a la CPU que han arribat dades
 • Adreça d'E/S: Espai de memòria que utilitzen la CPU i la targeta de xarxa per comunicar-se
 • DMA (Direct Memory Access): S'utilitza poc en targetes modernes
 • El que ens interesa és saber quin xip tenim a la targeta si tenim problemes
 • Podem veure quin xip tenim a la targeta de xarxa amb la següent comanda
$ sudo lspci -v -nn

Exemple lspci

[email protected]:~$ sudo lspci -v -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller [8086:29c0] (rev 10)
	Subsystem: Elitegroup Computer Systems Device [1019:2651]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?>
	Kernel driver in use: agpgart-intel
	Kernel modules: intel-agp

00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller [8086:29c2] (rev 10)
	Subsystem: Elitegroup Computer Systems Device [1019:2651]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27
	Memory at fea80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	I/O ports at dc00 [size=8]
	Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at fe900000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Capabilities: [90] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable+
	Capabilities: [d0] Power Management version 2
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915

00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 01)
	Subsystem: Elitegroup Computer Systems Device [1019:2651]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at fea78000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
	Capabilities: [60] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
	Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [100] Virtual Channel <?>
	Capabilities: [130] Root Complex Link <?>
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
 • Amb l'aplicació gnome-device-manager podem veure totes les propietats del hardware del nostre pc
 • Per instal·lar el gnome-device-manager
$ sudo apt-get install gnome-device-manager
3490000.png


 • Aquesta comanda ens diu tots els mòduls que tenim instal·lats
$ sudo lsmod

La targeta de xarxa. Network Interface Card

$ sudo ethtool eth0

Ethtool

 • Ús Bàsic
Settings for eth0:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	                   100baseT/Half 100baseT/Full 
	                   1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 1000Mb/s
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000033 (51)
	Link detected: yes

 • Per comprovar si hi ha link utilitzarem la següent comanda
[email protected]:~$ sudo ethtool eth0 | grep Link
[sudo] password for alumne: 
	Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Link detected: yes
 • Per tal de conèixer el driver de la targeta de xarxa utilitzarem la següent comanda
[email protected]:~$ sudo ethtool -i eth0
driver: r8169
version: 2.3LK-NAPI
firmware-version: 
bus-info: 0000:02:00.0
 • Per identificar la targeta (fer parpallejar la llum de link) utilitzarem la següent comanda
[email protected]:~$ sudo ethtool -p eth0 10

NOTA: Tenim que desconnectar el cable i executar l'anterior comanda

 • Per tal de renegociar un enllaç utilitzarem la següent comanda
$ sudo ethtool -r eth0
 • Per poder realitzar un test
$ sudo ethtool --test eth0
 • Per configurar manualment la interfície de xarxa utilitzarem la següent comanda
[email protected]:~$ sudo ethtool -s eth0 speed 10 duplex full autoneg off 
[email protected]:~$ sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: Not reported
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: No
	Link partner advertised link modes: Not reported
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: No
	Speed: '''10Mb/s'''
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: off
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000033 (51)
	Link detected: yes

 • Com podem veure ens ha canviat la velocitat a 10Mb/s,full duplex i autonegociació parada
 • Per tal de consultar les estadístiques de la targeta de xarxa utilitzarem la següent comanda
[email protected]:~$ sudo ethtool -S eth0
NIC statistics:
   tx_packets: 26783
   rx_packets: 64546
   tx_errors: 0
   rx_errors: 51
   rx_missed: 0
   align_errors: 1451
   tx_single_collisions: 0
   tx_multi_collisions: 0
   unicast: 26575
   broadcast: 25452
   multicast: 32430
   tx_aborted: 0
   tx_underrun: 0

Mii (Medium Independence Interface)

mii-tool

[email protected]:~$ sudo mii-tool
eth0: negotiated 1000baseT-HD flow-control, link ok
 • MI: (Media independent interface)
 • Supported link modes:'Tipus de ethernet que soporta la targeta
Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	        100baseT/Half 100baseT/Full 
	        1000baseT/Half 1000baseT/Full 
 • Supports auto-negotiation: Quan és connecten 2 targetes de xarxa negocien laa velocitat
 • Exemple de Supports auto-negotiation
Supports auto-negotiation: Yes
 • Supports auto-negotiation: Informa a les altres targetes quina velocitat soporta
 • Speed: Velocitat a la que va la targeta
 • Auto-negotiation:
 • Supports Wake-on: Engegar un pc a traves d'un paquet p-->Físic,
 • Wake-on: g És un paquet concret per inicia l'ordinador
 • Current message level: 0x00000033 (51)


1.png
 • Per controlar l'estat utilitzarem la següent comanda
[email protected]:~$ sudo mii-tool -w eth0
19:45:28 eth0: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok
 • Per renegociar un enllaç utilitzarem la següent comanda
[email protected]:~$ sudo mii-tool -r eth0
restarting autonegotiation...

Vegeu també

http://www.ethermanage.com/ethernet/100quickref/ch9qr_7.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Independent_Interface

mii-diag

 • És un l'altra alternativa de mii-tool
 • Primer la tenim que instal·lar amb la següent comanda
$ sudo apt-get install mii-diag
 • Un cop instal·lada executem la següent comanda
$ sudo mii-diag eth0
 • On podem veure el següent
[email protected]:~$ sudo mii-diag eth0
Basic registers of MII PHY #32: 1000 7969 001c c912 0de1 c5e1 000f 2001.
 The autonegotiated capability is 01e0.
The autonegotiated media type is 100baseTx-FD.
 Basic mode control register 0x1000: Auto-negotiation enabled.
 Basic mode status register 0x7969 ... 796d.
  Link status: previously broken, but now reestablished.
 Your link partner advertised c5e1: Flow-control 100baseTx-FD 100baseTx 10baseT-FD 10baseT, w/ 802.3X flow control.
  End of basic transceiver information.

Wake on LAN (WOL)

 • Pasos per arrancar un pc remotament amb l'opciò wake on lan

Vegeu També

BOOT-ROM

 • La ROM de BOOT porta el programa per arrencar des de la targeta de xarxa un sistema
 • Moltes targetes o plaques mare la porten integrada a la BIOS
 • Algunes targetes de xarxa permeten incorporar una targeta CompactFlash

Identificació de la targeta de xarxa

Ethernet. IEE 802

 • Ethernet és la tecnologia més utilitzada en xarxes LAN
 • Ethernet ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves tecnologies
 • Treballem amb capes i és el protocol més utilitzat
 • Al 1973 les velocitats eren de 3Mbps
 • Actualment es treballa amb velocitats de 10 Gbps
 • Xerox va crear ethernet
 • Xerox es coneguda per la fabricació d'impressores laser
 • Xerox va crear les primeres interficies gràfiques
 • Bitmap taambé la va crear Xerox

Tipus de xarxes Ethernet

 • 10Base5
 • 10Base2
 • 10BaseT
 • 10Broad36
 • 100BaseTX
 • 100BaseFX
 • 100BaseT4

Origen Ethernet

Ethernet112.png


Tipus de xarxes Ethernet

Ethernet113.png


 • La descripció abreviada consisteix en:
  • Un número que indica la velocitat en Mbps
  • La paraula BASE que indica que la senyal no esta modulada
  • En el cas de xarxes coaxials un número que correspon a la distància (5: 500m 2: 200m)
  • Una lletra per indicar el mitja de transmissió (T: cable de parells trenats, F: cable de fibra òptica)
 • Noms de les diferents tecnologies Ethernet
  • Ethernet (10Mbps)
  • Fast Ethernet (100Mbps)
  • Gigabit Ethernet (1Gbps)
  • Ethernet a 10 Gigabits

Nivell 1 TCP/IP (Nivells físics i d'enllaç (1 i 2) OSI)

 • 802.2: Capa LLC (Logical Link Control). Interfície comuna entre el nivell de xarxa i la família de protocols.
 • La resta de protocols defineixen el nivell físic i el subnivell MAC.
 • 802.3 Ethernet
 • 802.4 Token Ring
 • 802.11 Wi-FI
 • 802.15 Bluetooth

Ethernet114.png

 • Vegeu Potocol 802.2

IEEE_802.2

 • Nivell LLC (Logical Link control). Compartit per tots els protocols de la família
  • Lògica de reenviaments
  • Control de flux
  • Comprovació d'errors
 • Nivell MAC (Medium Acces Control)
  • Control d'accés a medi compartits (cables en bus, ràdio,etc.)
  • No utilitzat en protocols punt a punt (no hi ha medi compartit)
 • Adreça MAC: Sistema adreçament de nivell 2 equivalent a les adreces IP al nivell 3

Nivell d'enllaç. Protocols MAC

 • CSMA/CD: Utilitzat per Ethernet
 • Aloha i Aloha ranurat
 • Token Ring|Token Bus
 • Nivell físic Ethernet
 • Codificació manchester: Es la senyal electrica que s'envia
  • 0 lògic: Primer una senyal de -0,85V i després una senyal de +0,85V
  • 1 lògic: Primer una senyal de +0,85V i després una senyal de -0,85V
  • Canal inactiu: 0V
  • És una senyal molt robusta però que consumeix el doble de temps (ample de banda)


Ethernet115.png


Ethernet116.png


 • Connectors coaxials i RJ-45
Ethernet117.pngNoms Ethernet:

 • Ethernet:
 • Fast Ethernet:
 • Gigabit Ethernet:
 • 10 gigabit Ethernet:

Nivell físic a Ethernet

Tema3 voltatgeEthernet.jpg

Codificació Manchester Diferencial

 • Voltatge de l'1 lògic:
 • Voltatge del 0 lògic:
 • Canal inactiu:

Nivell d'enllaç

Sub-nivell MAC

Conceptes:

 • Segment de xarxa:
 • Domini de col·lisió:

Protocols Aloha i CSMA/CD. Col·lisions

Tema3 collisions ethernet.jpg

Sub-nivell LLC

 • Comprovació d'errors
  • Codis de paritat simple
Ethernet120.png


 • El receptor només ha de contar el número de uns per saber si l'enviament és correcta o incorrecta
 • Quants errors podem detectar?
 • Que podem fer si volem detectar més errors?

La trama Ethernet

Tema3 tramaEthernet.jpg

 • Preàmbul: 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010.Indica l'inici de la trama. Sincronització
 • Inici: 10101011. També sincronització
 • Adreça destí:Adreça MAC destinació de la trama 00:30:1B:FA:C4:36
 • Adreça Origen: Adreça MAC origen de la trama 00:30:1B:B7:CD:B6
 • Longitud:
 • Dades: Contingut de la trama. Dades de nivell 3
 • Relleno:
 • CRC: Secuencia de Verificación de Trama): Control d'errors


Ethernet119.png

Protocol ARP

Instal·lació d'una xarxa

Tema3 fluxeTreballInstalacioXarxa.jpg

El projecte d'instal·lació

 • Instal·lació de les tomes de corrent
 • Instal·lació de rosetes i jacks
 • Desplegament dels cables
 • Conectorització dels cables als patch panels
 • Test dels cables
 • Etiquetat i documentació dels cables
 • Instal.lació dels adaptadors de xarxa (NICs)
 • Configuració del sistema operatiu/programari.

Elements de la instal·lació

 • Armaris i canaletes
 • Sostres i terres fals
 • Instal·lació elèctrica
  • SAIS
 • Connectivitat
  • Patch Panel
  • "Latiguillo"
  • Rosetes RJ-45

Tema3 Conexions rosetes.jpg

 • CPD (Centro de proceso de datos)

El cablejat estructurat

 • Avantatges
  • Econòmic
  • Logístic

Elements del cablejat estructurat:

 • Localització dels llocs de treball
 • Subsistema horitzontal
 • Subsistema distribuidor
 • Subsistema vertical
 • Subsistema de campus
 • Habitacions d'entrada de serveis, telecomunicacions i equips

Certificació i muntatge del CPD

Cablatge Estructurat

 • Normatives
 • Tipus d'estandards de cablatge
Cablatge112.png


 • Definició
 • És un sistema de cablatge dissenyat amb una jerarquia lògica,on hauria de durar uns deu anys almenys
 • El cablatge estructurat està format per un conjunt d’elements i procediments per a la distribució integral de les comunicacions d’empresa, sigui de veu, dades o imatges
 • Avantatges
 • Flexibilitat: Per a usos futurs,canviar un pc d'un lloc a altre,també flexible a les novetats
 • Modularitat: S'adapta a qualsevol tipus de topològies
 • Cost: Fa que els costos augmentin constantment en el moment de fer actualitzacions
 • Parts del cablatge estructurat
 • Instal·lacions d’escomesa (EF):
 • Sala d’equipament (ER,equipment room),també pot ser el CPD
 • Cablatge vertical (Backbone):Uneix diferents plantes
 • Sales o armaris de telecomunicacions (TR):Depenent de l'espai i serà per planta
 • Cablatge horitzontal:La distribució del cable es en una mateixa planta
 • Àrea de treball (WA,working Area):Les diferents rosetes que utilitza un usuari per treballar


Grafica112.png


Grafica113.png


 • Instal·lacions d’escomesa (EF: Entrance Facility)
  • Espai per on “entren” els serveis de telecomunicacions a l’edifici

Sala d’equipament (ER: Equipment Room CPD)

 • Es defineix com l’espai on resideixen els equipaments de telecomunicacions comuns a tot l’edifici (servidors centrals, centrals de vídeo, etc.)

Cablatge vertical (Backbone)

 • El cablatge vertical proporciona la interconnexió entre les sales o armaris de telecomunicacions, sala d’equipament i instal·lacions d’escomesa. Consisteix en les canalitzacions, els cables verticals, interconnexions intermèdies i principals,terminacions mecàniques i cables de patch o ponts, utilitzats per a interconnexions

de vertical a vertical

 • Canalitzacions dins l’edifici
  • Vinculen la sala d’escomesa amb la sala d’equipaments i aquesta amb els armaris de telecomunicacions
 • Canalitzacions verticals i horitzontals
  • Vinculen sales del mateix pis o de diferents plantes.
  • No es poden fer servir conductes d’ascensors
 • Les canalitzacions o canals poden ser:
  • Ductes
  • Safates

Sales o armaris de telecomunicacions(TR: Telecommunications Room)

 • És l’espai que actua com a punt de transició entre el cablatge vertical i les

canalitzacions horitzontals

El cablatge horitzontal

 • El sistema de cablatge horitzontal comprèn des de la presa de corrent de telecomunicacions (informació) de l’àrea de treball fins al closet de telecomunicacions i consisteix en el següent:
  • Cablatge horitzontal

Topoològia del cablatge horizontal

 • Longitud màxima 90 metres de la roseta fins el patch pannel
 • Sempre tindrà una topologia en estrella

Àrea de treball (WA)

Descripció d’un sistema de cablatge estructurat

 • La norma està optimitzada per una llargada màxima de tram de 3.000 metres(Fibra òptica)


Diagrama112.png

Elements funcionals

 • Distribuïdor de campus (CD). Element del qual surten els diferents cables que conformen el cablatge del campus
 • Cable(s) troncal(s) de campus, troncal de campus o backbone de campus. Conjunt de cables que connecten el distribuïdor de campus i els diferents distribuïdors d’edificis. També pot interconnectar distribuïdors d’edifici
 • Distribuïdor d’edifici (BD) o repartidor principal. Element que serveix per interconnectar el cablatge troncal de campus amb el cablatge troncal d’edifici
 • Cable(s) troncal(s) de l’edifici, troncal d’edifici o backbone d’edifici. És el conjunt de cables que es fan servir per efectuar la interconnexió entre el distribuïdor d’edifici i els distribuïdors de planta.
 • Distribuïdor de planta (FD) o repartidor secundari. Element que efectua la interconnexió entre el cablatge horitzontal i el cablatge vertical
 • Punt de transició (opcional) (TP). Aquest punt, opcional, té la funció d’adaptar diferents tipus de cable horitzontal en aquelles instal·lacions on calgui fer servir diferents suports físics
 • Punt de connexió d’usuari o roseta (TO). Dispositiu fix de connexió que serveix per interconnectar la terminació del cable horitzontal amb l’equipament d’usuari (PC, terminal de dades, terminal telefònic, etc.)


222222.png


Cablatge del lloc de treball

 • La connexió creuada quasi que no s'utilitza
222223.png


Categories i Classes

Classes d’enllaços i canals: definició i característiques

 • Enllaç permanent: El patch pannel sempre és permament
 • Enllaç: Sovint és mateix que l'enllaç permament
 • Canal: Comprova que el canal de punt a punt estigui correcte
 • Sempre han de haver patch pannels en cada enllaç permament


C2.png


C3.png

Categories

 • Per als cables de parells balancejats es distingeixen quatre classes fonamentals d’enllaços permanents i canals


Cableatge1113.png


 • Els principals factors que condicionen la llargada màxima són: l’atenuació, la diafonia (per a cables balancejats) i l’amplada de banda (per a fibra òptica). Altres paràmetres també tenen la seva importància, com el retard de propagació


Classes.png


 • La fibra no té categories,nomes pot ser monomòde(Kilòmetres) o multimòde(metres)
Vegeu També

Cablatge Estructurat