IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

MYSQL


Introducció a MySQL

 • MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional, multifil i multiusuari

Msql1.jpg

Història del projecte

 • SQL (Llenguatge de Consulta Estructurat) va ser comercialitzat per primera vegada el 1981 per IBM.
 • Considerat com un estàndard per a les bases de dades relacionals.
 • MySQL és una idea originària de l'empresa opensource MySQL AB establerta inicialment a Suècia el 1995 on els seus fundadors són David Axmark, Allan Larsson, i Michael "Monty" Widenius.
 • Al 2008 va ser comprada per SUN i al 2009 per Oracle

Tipus de bases de dades

 • Gestors de bases de dades
 • Mysql
 • Postgre
 • Mysql s'utilitza més perque utilitza el sistema LAMP
 • MySQL és un mòdel relacional

Instal·lació i fitxers instal·lats

 • Podem fer l'instal·lació de diferents maneres les quals es citen a continuació

Instal·lació amb Tasksel

 • Ens deixa instal·lar una tasca,una tasca no és un paquet,amb la següent comanda podrem instalar tasques:
$ sudo tasksel
 • On ens permetra triar quina tasca volem en el nostre cas volem el MySQL


Msql2.png


 • Cal recordar sobre MySQL que:
 *MySQL és una conexió client servidor
 *El servidor necesita el client per poder funcionar
 • Cal recordar sobre tasksel que:
 *Tasksel utilitza Ncurses

NOTA: Ncurses és una llibreria que permet emular un entorn gràfic

Instal·lació manual

 • Amb la següent comanda instal·lariem el MySQL de forma manual:
$ sudo apt-get install mysql-server

Desinstal·lació manual

 • Amb la següent comanda podrem desinstal·lar el MySQL de la nostra màquina:
$ sudo apt-get remove mysql-server-5.1

Fitxers Instal·lats

 • Les aplicacions gràfiques amagen els detalls de l'instal·lació,per poder veure'ls ho fariem amb la següent comanda:
$dpkg -l
$dpkg -l |grep mysql

Mysql3.png

 • Llengenda dels paquets instal·lats
  • libdbd-mysql-perl :Motor de base de dades d'interfície de Perl5 per a la base de dades MySQL
  • libmysql-java:És un controlador que permet als desarolladors de Java realitzar conexions a servidors MySQL

Fitxer:FALTA ACABAR LLEGENDA!!!!.jpg

Control del servei

 • Per arrancar el servei de mysql
$ sudo/etc/init.d/mysql start
 • Per reiniciar el servei de mysql
$ sudo/etc/init.d/mysql restart
 • Per reload el servei de mysql
$ sudo/etc/init.d/mysql reload
 • Per parar el servei de mysql
$ sudo/etc/init.d/mysql stop
 • Per status el servei de mysql
$ sudo/etc/init.d/mysql status Ens dona informació de l'estat

Comprovar si funciona mysql

Executarem la següent comanda per saber si esta funcionan mysql

$ sudo mysql -p
 • Per tornar a crear un password en cas de no recordar-lo
$ sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.1
 • Un altra manera de saber si mysql esta en funcionament podem veure si el port 3306 que és el que mysql utilitza esta funcionant
$ cat /etc/services
 • Un altra comanda
$ sudo nmap
 • Per obrir sockets
$ sudo nc -l -p 3306
 • Per mirar si el proces esta funcionant
$ sudo ps aux | grep mysqld

Configuració

 • Els fitxers de configuració sempre estan en la carpeta /etc
 • El principal fitxer de configuració de mysql és my.cnf

conf.d

 • comanda service:
$ sudo service mysql restart

NOTA: a partir de la versió 10.10

 • Si mysql es qued penjat podem matar el proces Kill
$ sudo kill -9 4130

NOTA: El -9 es matar el proces inmediat i 4130 es el numero de proces

 • Comanda per editar el fitxer my.cnf
$ geany /etc/mysql/my.cnf

Com consultar el fitxer nomes mirant les linies que ens interesen

 • Amb la comanda grep
 • Entrem a la carpeta
$ cat my.cnf | grep -v '^#'
 • Per poder veure les llibreries de MySQL,haureim d'anar al següent directori
$ sudo /var/lib/mysql
 • Mirem els ports oberts en la nostra màquina,com podem veure el port 3306 que és el que utilitza mysql no esta.Això es perquè es té que configura l'arxiu my.cnf
 • Per obrir un port s'utilitza la comanda nc,nosaltres en aquest cas volem obrir el port 3306
$ sudo nc -l -p 3306


Exercicimysql1.png


 • Editem l'arxiu my.cnf on canviem l'adreça del localhost 127.0.0.1 per l'adreça de la nostra interfície,en aquest cas la nostra és la 192.168.202.107


 • Tot seguit reiniciem el servei mysql


Exercicimysql2.png


 • Mirem que el port estigui obert
$ sudo nmap 192.168.202.107


Exercicimysql3.png


 • Per veure tot el que se'ns a instal·lat utilitzarem la següent comanda
$ dpkg -L mysql-server-5.1 | grep /etc 


Fitxerprincipal.png


Fitxers de log

 • Els podem trobar al següent directori i qualsevol cambi es queda enregistrat
$ sudo /var/log/mysql/

Eines gràfiques

MySQL GUI

Mysql-admin

 • Per instal·lar mysql-admin
$ sudo apt-get install mysql-admin
 • Un cop istal·lat ens podem trobar els següents apartats

Server information: Mostra tota l'informació del servidor i el host

Status.png


 • Service Control: Ens mostra l'estat del servidor i ens deixa l'opció de parar-lo
Servicecontrol.png


 • Startup Parameters: Mostra tots els paràmetres disponibles
Status2.png


 • User Admistration:Per administrar tots els usuaris, crear, modificar, esborrar
Status3.png


 • Server Connections: Mostra els usuaris connectats al servidor
Status4.png


 • Health: Mostar la monitorització del servidor, rendiment, etc
1122.png


 • Server logs: Mostra el fitxers Logs,on es poden visualitzar errors ,canvis, etc


11223.png
 • Backup: Ens permet fer còpies de seguretat


114.png


 • Restore Backup: Per restaurar còpies de seguretat


1199.png


 • Replication Status: Estat de replicació


11699.png


 • Catalogs: Visoió molt detallada de les nostres bases de dades


11799.png


 • Un altra Eina d'entorn gràfic

Mysql-query-browser

$ sudo apt-get install mysql-query-browser


 • Ens permetra fer consultes de les nostres bases de dades
Querybrowser1.png


Querybrowser2.png


Querybrowser3.png

Mysqlworkbench

 • Anem a downloads de la web oficial de mysql Mysqlworkbench
 • Elegim la versió del nostre sistema operatiu
Mysqlwork1.png


 • Cliclem a l'opció de que no ens volem registrar
Mysqlwork2.png


 • Elegim un mirror i começa la descarrega
Mysqlwork3.png


 • Anem on tinguem la descarregà del mysql workbench i li fem doble clic damunt,on se'ns obrirà el centre de software de l'ubuntu i li diem instalar
Mysqlwork4.png


 • Finalment després haigui acabat l'instal·lació si anem a aplicacions ---> programació ---> MySQLWorkbench i li fem clic se'ns obrirà la interfície gràfica del Mysql workbench
Mysqlwork5.png


phpMyadmin

 • Per instal·lar el phpMyadmin ho farem amb la següent comanda
$ sudo apt-get install phpmyadmin
 • Un cop s'haigui instal·lat,recorda'n que ens haurà demanat una contrasenya per al root,la qual tindrem que recordar per poder-hi accedir.És podrà accedir de dos modes diferents
 • Pel navegador fican
http://localhost/phpmyadmin/
 • A traves de aplicacions ---> programació ---> phpMyAdmin
 • On aquesta seria la primera pàgina que ens sortirà,la qual li elegiríem l'idioma i ficaríem la contrasenya del root, la qual se'ns va demanar durant l'instal·lació
Myadmin1.png
 • Entre d'altres aquí veuríem una de les opcions que ens ofereix el phpMyAdmin per l'administració


Myadmin2.pngTunel ssh

$ ssh-L 5678:localhost:3306 [email protected]

Storage Engines

 • És la forma en que es guardarà la taula en el fitxers
 • Les bases de dades és guarden a la carpeta /var/lib/mysql
 • Hi ha una carpeta per cada base de dades
 • MYISAM té aquest format
 • MYISAM.frm guarda la difinició de la taula,columnes,claus primaries,no conteé les dades conté la estructura
 • MYISAM.MYI conté les dades de les taules
 • MYISAM.MYD conté index si en tenim
 • Per carregar un fitxer al mysql usarem la següent comanda
mysql> LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql/pocket.txt' 
INTO TABLE MYISAM (col2);
 • Seleccionem amb una consulta
mysql> select * from MYISAM where (col2) LIKE 'a%';
 • Els index ocupen més espai però les consultes són més rapides
[email protected]:~$ sudo ls /var/lib/mysql/prova/
db.opt	MYISAM.frm MYISAM.MYD	MYISAM.MYI
[email protected]:~$ sudo ls -la /var/lib/mysql/
[sudo] password for alumne: 
total 36968
drwx------ 10 mysql mysql   4096 2011-11-04 15:33 .
drwxr-xr-x 69 root root   4096 2011-10-20 20:55 ..
-rw-r--r-- 1 mysql mysql    0 2011-03-19 13:10 debian-5.1.flag
-rw-rw---- 1 mysql mysql 27262976 2011-11-03 21:56 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 2011-11-04 15:33 ib_logfile0
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 2011-11-04 15:33 ib_logfile1
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-14 19:56 M2M10
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-09-30 20:14 mysql
-rw-rw---- 1 mysql mysql    6 2011-01-13 19:10 mysql_upgrade_info
-rw-rw---- 1 mysql mysql    5 2011-11-04 15:33 pc-imatge.pid
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-01-25 11:54 phpmyadmin
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-01-25 12:26 rss
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-03-28 13:14 sakila
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-28 19:46 usuaris
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-10-14 20:28 webfaltes
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-04-14 13:10 world

MYISAM

 • Exercici MYISAM
#/!usr/bin/php
<?php

require_once("/etc/mysqlpasswords");

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No ha segut possible la connexio: ' . mysql_error());
}
echo "Connectat satisfactoriament\n";

mysql_select_db('prova');

for ($i = 1; $i <= 1000000; $i++) {
  mysql_query("INSERT INTO MYISAM (col2) values ($i)");
  echo "$i\n";
}

mysql_close($link);
?>

INNODB

Còpia de seguretat de la base de dades wikiacacha

 • Per copiar la base de dades wikiacacha primer tindrem que crear la base de dades
mysql> create database wikiacacha;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql>
 • Un cop creada copiarem la còpia de la base de dades a la nostra base de dades creada anteriorment per això utilitzarem la següent comanda
$ sudo mysql -p wikiacacha < /home_local/alumne/wikidb1110.sql

NOTA: Tenim que tenir amb compte de agafar la ruta d'on tenim la nostra base de dades

 • Ens demanarà la password del root del mysql

Vegeu també

Enllaços Externs