IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció a les comunicacions


Contingut

Telemàtica

Definició: La telemàtica és la tècnica que tracta la comunicació remota entre processos

 • TELEMÀTICA = TELEcomunicacions + inforMÀTICA


 • Societat de la informació
 • La nostra societat ha experimentat un canvi per la incorporació dels ordinadors i l'expansió de les xarxes de comunicacions a tots els àmbits de la vida.
 • Les TIC (Tecnologies de la informació i les comunicacions)
 • Les TIC (Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions) constitueixen avui el mateix factor de transformació que en el seu moment van tenir la impremta o la màquina de vapor durant la Revolució Industrial


Concepte de transmissió

 • És el procés pel qual es transporten senyals d'un lloc a un altre

Concepte de senyal

 • És la variació d'un corrent elèctric o una altra magnitud física que s'utilitza per transmetre informació


Concepte de línia de transmissió

 • Són aquells medis físics (canals) que transporten les senyals


Concepte de comunicació

 • Procés pel qual es transporta informació

Concepte d'informació

 • El concepte d'informació és subjectiu i relatiu als coneixements del receptor

Concepte de circuit de dades

 • És aquell conjunt d'elements de comunicació encarregat de transportar informació

Les Senyals

 • De senyals em podem trobar de diferents tipus
  • Electromagnètiques
  • Mecàniques
  • Lluminoses
  • Acústiques

Senyal sinusoïdal

 • Amplitud (volum):Valor màxim que adquireix l'ona
 • Freqüència (to, agut/greu): Indica el nombre de repeticions o cicles de l'ona per unitat de temps (Hz=1/s)
 • Fase (desfase): Indica la situació instantània en el cicle
 • Longitud d'ona: Distància entre dos punts iguals del cicle

UD1.1.png


UD1.2.png


Freqüència

 • Totes les senyals tenen freqüència, no només el so,ha aixó se l'anomena Espectre Electromagnètic


UD1.3.png


Espectre Electromagnètic

  • Conjunt de possibles radiacions electromagnètiques
 • Ordenat de menor longitud d'ona a major longitud d'ona
 • Només podem visualitzar un rang petit


UD1.4.png


 • Algunes ones tenen la capacitat per traspassar medis sòlids

Taula d'ones

UD1.5.png

Ampla de banda

 • La definició de l'ample de banda vindria a ser la següent
  • És el conjunt de freqüències que ocupa un senyal,la teoria seria quan més ample de banda més capacitat de transmissió,ho podríem comparar a una canonada


UD1.6.png


Domini Públic radioelèctric

 • La definició de domini públic radioelèctric seria la següent
És el conjunt de radiacions electromagnètiques fixades entre els 9KHz i els 3000GHz
 • CNAF (Cuadro nacional de asignación de frecuencias)
Reserva diferents freqüències per a diferents sistemes de comunicacions

Sistemes de comunicacions

 • En un sistema de comunicació tindrem un emisor,un canal i un receptor

Emissor, Receptor i canal

 • Emisor: Dispositiu que ens generará el missatge
 • Receptor: És a qui va dirigit el missatge
 • Canal: És la via de transmissió del missatge generat per l'emisor


UD1.7.png


Soroll i interferències

 • De soroll n'hi ha de dos tipus:
  • Soroll intrínsec: Soroll que esta dintre el sistema de comunicació
  • Soroll extrínsec: Soroll que ve de l'exterior
 • El soroll més típic és el soroll blanc,en aquesta imatge en podem veure un exemple


Soroll Blanc

UD1.8.png

Circuit de dades. ETDs i ECDs

Etd ecd.png

Exemple Línia telefònica

 • Porta l'informació entre l'ETD transmissor i l'ETD receptor
 • ETD: És la persona parlant
 • ECD: És el dispositiu el qual transforma senyals electrics amb sò

Difinició més tècnica

 • ETD (Equip Terminal de Dades): És el component del circuit de dades que fa de font o de destinació de la informació. Terminal.
 • ECD (Equip de Comunicació de Dades): És el component d'un circuit de dades que adequa els senyals que viatgen pel canal de comunicacions convertint-les a un format assequible per a l'ETD


ETD ECD CANAL LiniaTelefonica.png ETD ECD CANAL TRANSDUCTOR LINIA TELEFONICA.png

Tipus de terminals

Simple

 • Hi a un emisor i un receptor i no es poden cambiar l'emisor sempre sera l'emisor i el receptor sempre sera el receptor

Autònom

Programable

Transductor

Són dispositius encarregats de transformar la naturalesa de les senyals


Transductors.png


Còdec

Amplificadors

 • S'encarreguen de restaurar un senyal analògic retornant-la a la seva amplitud original o amplificant-la

Repetidors

 • S'encarreguen de reconstruir senyals digitals atenuades

Distribuïdors i concentradors

 • S'encarreguen d'agrupar o repartir diferents senyals entre diversos emissors i receptors


Commutadors

 • S'encarreguen d'establir un canal de comunicacions entre dos dispositius


Antenes

 • Són uns transductors específics
 • Transformen senyals elèctriques en ones electromagnètiques

Antena.png

Antenar.jpg

Codis i alfabets

 • Alfabet origen: Són un conjunt de símbols de la font d'informació que s'ha de codificar
 • Alfabet imatge (paraules codi): Són un conjunt de símbols utilitzats per representar l'alfabet origen
 • Codi: És la relació normalitzada entre l'alfabet origen i l'alfabet imatge

Codi ASCII

 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Transforma caràcters anglesos a codi binari
 • 8 bits: 256 caràcters


Asci1.png

Unicode

 • Umicode: És un codi on és pòden representar (gairebé) tots elscaràcters possibles en els diferents alfabets del món,és un estandard industrial on conté més de 90.000 caràcters codificats
Unicode1.gif

Criptoanalisi

 • Criptoanalisi: És procés de “trencar” codis


El codi del Cesar

 • Codi del cesar: És un codi per desplaçament,hi ha tants de codis posibles com lletres té l'abecedari


Cesar1.png

Explotació de circuits de dades. Classificació

Tipus de comunicacions.

Simplex, semi-duplex i duplex

 • Simplex: S'anomena simplex quan les funcions entre l'emisor i el receptor estan perfectament definides i la transmissió de dades sempre s’efectua en una direcció
 • Semi-Duplex: És quan l'emisor transmet i el receptor rep,pot ser bidireccional però no simultania la comunicació,Posteriorment, el receptor pot exercir

d’emissor sempre i quan l’emissor es converteixi en receptor.

 • Duplex: La comunicació és bidireccional i a més a més simultània on l’emissor i el receptor no estan perfectament definits


Simplex

Simplex1.png


Semi-Duplex

Semi-Duplex1.png


Duplex

Duplex1.png

Tipus de transmissions

Síncrones i asíncrones

 • Síncrones: És un procediment mitjançant el qual un emissor i un receptor es posen d’acord sobre l’instant precís en què comença o acaba una informació que s’ha posat en el mitjà de transmissió

Sincrona SenyalSincrona1.png


 • Asíncrona:És asíncrona quan el procés de sincronització entre emissor i receptor es realitza en cada paraula de codi transmesa


Asíncrona SenyalAsincrona1.png

Serie i paral·lel

 • Serie: És quan tots els senyals es transmeten per una sola línia de dades seqüencialment
Exemple: Port sèrie (ratolí, mòdems), USB, SATA
Serie1.png


 • Paral·lel: És quan es transmeten simultàniament un grup de bits, un per cada línia del mateix canal
Exemple: Connexió Paral·lel impressora, PATA (IDE)


Paralle1.png

Comparació entre serie i paral·lel

Serieparalel.png

Analògiques i digitals

 • Analògiques: Si el senyal és analògic, és capaç de prendre tots els valors possibles en un rang (línia continua)
Analogica1.png


 • Digital: El senyal tan sols és capaç de prendre un conjunt finit de valors
Digital1.png

Unicast, multicast i broadcast

 • Unicast: Enviament d'informació des d'un únic emissor fins a un únic receptor

Unicast1.png


 • Multicast: Un node emissor envia informació auns quants nodes de la xarxa


Multicast1.png


 • Broadcast: Un node emissor envia informació a una multitud de nodes receptors de forma indiscriminada


Broadcast1.png

Modulació de senyals

 • La modulació és una tècnica per transportar informació a través d'una ona (típicament una ona sinusoïdal)
 • Transmissió en Banda Base: Quan una transmissió s'efectua sense passar per un procés de modulació
 • Transmissió en Banda Ampla: Quan s'utilitza modulació en una transmissió

Objectius de la modulació

 • Facilitat de radiació: Cada antena té unes característiques pròpies que la fan més adequada a certes senyals
 • Reducció del soroll i de les interferències: Determinats marges/bandes de freqüència tenen més soroll i/o més interferències que altres, és podem evitar modulant
 • Assignació de freqüències: La freqüència de les transmissions està regulada per lleis i per entitats (CNMT)


Tècniques de modulació. AM, FM i PM

 • Al modular el que fem és variar alguns dels paràmetres de l'ona sinusoïdal (amplitud, freqüència o fase)

Senyals portadora: El senyal sinusoïdal no ens interessa

Senyal modulada: El receptor es fixarà en les variacions per determinar el missatge que porta el senyal sinusoïdal


AM FM PM.png


Amplitud Modulada (AM)

 • Es modifica l'amplitud de la portadora segons la informació que es vol transmetre
 • La portadora té sempre la mateixa freqüència
  • Fàcil d'implementar (receptors senzills i barats)
  • No és tan eficient en ample de banda com altres tècniques


Am1.png

Freqüència Modulada (FM)

 • Es modifica la freqüència de la portadora
  • La portadora té sempre la mateixa amplitud
  • Més difícil d'implementar
  • S'utilitza més ampla de banda
  • Més eficient contra el soroll i les interferències
  • S'utilitza per a la ràdio, Televisió, micròfons sense fils


Fm1.png


Fase Modulada (PM)

 • Es modifica la fase de la portadora
  • La portadora té sempre la mateixa amplitud i freqüència


Fasemodulada.png

Mòdem

 • Mòdem (MODulador-DEModulador): És el dispositiu que s'encarrega de convertir les senyals elèctriques digitals en senyals elèctriques analògiques i viceversa


Modem12.png

Multiplexació de senyals

 • Multiplexació: La multiplexació és la tècnica que permet compartir en un mateix canal senyals provinents de diferents emissors que tenen com a destinació diferents receptors
 • Canal Físic: Medi físic (cable, fibra òptica, aire, etc.) pel qual es transmet una o més senyals
 • Canal Lògic: És el concepte utilitzat per parlar d'un canal que no existeix físicament.


Multiplexació en freqüència

 • A cada canal lògic se li assigna una banda de freqüència centrada en un senyal portador sobre el qual es modula el missatge de cada canal lògic
 • Totes les senyals s'emeten al mateix temps però l'ample de banda es comparteix
Exemples: Emissores de ràdio


FDM.png

Multiplexació en temps

 • Els canals lògics s'assignen repartint el temps d'ús del canal físic entre els diferents emissors
 • La velocitat de transmissió es reparteix però cada emissor utilitza en el seu temps tot l'ample de banda disponible
Exemples: Bus de comunicacions, temps de CPU


Tdm.png

Línies de comunicacions

Punt a punt (peer to peer)

 • Punt a Punt: 2 equips connectats mitjançant una línia física que no comparteixen amb cap altre equip
Exemple: ADSL-Central Telefònica

Puntapunt1.png

Multipunt

 • Multipunt: Topologia en forma de xarxa troncal constituïda per un bus de comunicacions comú a tots els equips que es connecten a la xarxa
Exemple: Xarxa LAN

Multipunt1.png

Línies privades, públiques i dedicades

 • Línies privades: Són les línies que tenen un propietari definit
Exemple: Línies utilitzades en les xarxes d’àrea local
 • Línies públiques: Són propietat de les companyies telefòniques i, per tant, tenen un àmbit nacional
Exemple: Xarxes WAN. Lloguer ADSL
 • Línies dedicades: Potser una línia pública o privada reservada de forma exclusiva per a qui la lloga

Xarxes

LAN. Local Area Network

 • LAN Local Area Network:És una xarxa d'area local,la qual el seu direccionament lògic no surt per internet
Exemple: Un aula, una oficina, un edifici

WAN.Wide area network

 • WAN Wide area network: Xarxa que comunica equips en un àrea geogràfica molt àmplia
Exemple: Internet

MAN. Metropolitan Area network

 • MAN Metropolitan Area Network: Xarxa de distribució delimitada per una ciutat


PAN. Personal Area Network

 • PAN Personal Area Network: Xarxes entorn a una persona. Bluetooth, WI-FI
Exemple: Bluetooth cotxe,IR (infrared),etc

Estàndards i associacions d'estàndards

 • Estàndard: És un tipus, model i/o norma determinat que concreta el funcionament i les característiques d'alguna cosa

Nota| Els estàndards són tant importants com les llengües. Sense una sèrie de normes comunes no hi ha comunicació ni compatibilitats


 • N'hi ha de 2 tipus:
  • Estàndards de facto (de fet): És acceptat en el mercat per la seva utilització generalitzada
  • Estàndards de iure (de dret):És un estàndard proposat per una associació d’estàndards o entitat legal similar


 • Estàndards oberts: Són aquelles especificacions disponibles públicament que permeten assolir una tasca específica
 • Estàndards tancats: Són estàndards que són propietat d'alguna companyia i les seves especificacions no són lliures


Associacions d'estàndards:

 • CCITT:Comitè Consultiu Internacional Telegràfic
 • ITU:Unió Internacional de Telecomunicacions
 • ISO: Organització Internacional de Normalització
 • ANSI:Institut Nacional Americà de Normalització
 • IEEE: Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics
 • W3C:World Wide Web Consortium


Vegeu també: