IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comprovació de la xarxa i configuració del proxy


Passos a seguir per la comprovació de la xarxa:

 • Sempre que tinguem problemes de xarxa farem primer que res una comprovació(física) del cable
 • Amb la comanda:
$ sudo mii-tool
 • Amb la comanda anterior podem veure si tenim link
 • També podem saber si tenim link a una interfície de xarxa amb la següent comanda:
$ sudo ethtool ethx
 • Si tenim problemes d'IP amb el servidor DHCP podem fer que ens en faciliti un altra IP:
$ sudo dhclient ethx

NOTA: la x de darrera la paraula eth serà l'interfície que nosaltres vulguem o la que consti

 • Comprovar la porta d'enllaç (gateway)utilitzarem la segënt comanda:
$ route -n
 • Per veure el direccionament IP que tenim assignat a les nostres interfícies ho podrem veure amb la següent comanda:
$ sudo ifconfig -a
 • Per comprovar el servei DNS
$ cat /etc/resolv.conf
 • Exemple
[email protected]:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.202.1
nameserver 192.168.0.4
domain iesebre.com
search iesebre.com
 • Per cambiar la interfíciece que ens ha assignat ho farem amb la següent comanda:
$ sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
 • Per modificar les interfícies utilitzarem la següent comanda:
$ sudo nano /etc/network/interfaces
 • També podem veure l'estat de les nostres interfícies amb la comanda
$ sudo ifconfig
$ sudo ifconfig -a