IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

INSTAL·LACIÓ

[email protected]:~$ sudo apt-get install tcpdump

[email protected]:~$ apt-cache depends tcpdump
tcpdump
 Depèn: libc6
 Depèn: libpcap0.8
 Depèn: libssl1.0.0
 Suggereix: apparmor
 • Està realitzat en C
[email protected]:~$ tcpdump
tcpdump: no suitable device found ---->No trva el dispositiu adequat
 • necessita sabera la axaraxa
[email protected]:~$ man tcpdump | grep "-i"
Forma d'ús: grep [OPCIÓ]... PATRÓ [FITXER] ...
Proveu amb «grep --help» per a obtenir més informació.
[email protected]:~$ man tcpdump | grep "\-i"
        [ -i interface ] [ -j tstamp_type ] [ -m module ] [ -M secret ]
       name or the number can be supplied to the -i flag to specify an
    -i   Listen on interface. If unspecified, tcpdump searches the sys‐
       tcpdump -i xl0 tcp[13] == 2
          tcpdump -i xl0 'tcp[13] & 2 == 2'
          tcpdump -i xl0 'tcp[tcpflags] & tcp-push != 0'
[email protected]:~$ tcpdump -i eth8
tcpdump: eth8: You don't have permission to capture on that device
(socket: Operation not permitted)
 • La meva targeta es la eth6
[email protected]:~$ sudo tcpdump -i eth6
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth6, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
18:57:30.967941 IP pc-imatge.local.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 PTR (QM)? 117.140.168.192.in-addr.arpa. (46)
18:57:30.968086 IP6 fe80::230:5ff:feeb:3b17.mdns > ff02::fb.mdns: 0 PTR (QM)? 117.140.168.192.in-addr.arpa. (46)
18:57:30.968109 IP6 fe80::230:5ff:feeb:3e73.mdns > ff02::fb.mdns: 0 PTR (QM)? 117.140.168.192.in-addr.arpa. (46)
18:57:30.968140 IP jordi.local.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 PTR (QM)? 117.140.168.192.in-addr.arpa. (46)
18:57:30.968144 IP salvador.local.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 PTR (QM)? 117.140.168.192.in-addr.arpa. (46)
18:57:30.968905 IP Asmodeus.local.37711 > 192.168.204.1.domain: 25451+ PTR? 251.0.0.224.in-addr.arpa. (42)
18:57:30.968913 IP Asmodeus.local.37711 > 192.168.0.4.domain: 25451+ PTR? 251.0.0.224.in-addr.arpa. (42)
18:57:30.969297 IP 192.168.204.1.domain > Asmodeus.local.37711: 25451 NXDomain 0/0/0 (42)
18:57:30.988004 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.28:10:7b:b1:74:b4.8011, length 43
18:57:31.070006 IP6 fe80::230:5ff:feeb:3b44.mdns > ff02::fb.mdns: 0 PTR (QM)? 251.0.0.224.in-addr.arpa. (42)
18:57:31.070067 IP Asmodeus.local.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 PTR (QM)? 251.0.0.224.in-addr.arpa. (42)
18:57:32.071402 IP6 fe80::230:5ff:feeb:3b44.mdns > ff02::fb.mdns: 0 PTR (QM)? 251.0.0.224.in-addr.arpa. (42)
18:57:32.071486 IP Asmodeus.local.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 PTR (QM)? 251.0.0.224.in-addr.arpa. (42)
18:57:32.877380 IP 192.168.204.1 > Asmodeus.local: ICMP host 192.168.0.4 unreachable, length 78
 • Per a sortir Ctrl+c