IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

1ra pregunta

Indiqueu i expliqueu amb les vostres paraules quins són els nivells o capes de les piles de protocols TCP/IP i OSI. Poseu exemples de protocols per a cada capa.

OSI

Paucurto capes osi.png

Nivell físic

El nivell físic engloba tot el màquina de xarxa, cablejat físic o connexió wifi. Les seves funcions principals són:

 • Establiment i terminació d'una connexió a un medi de comunicació.
 • Participació en el procés en el que els recursos de comunicació són compatibles entre múltiples usuaris.
 • Conversió de dades digitals i les corresponents senyals transmeses sobre un canal de comunicació.

Capa d'enllaç

S'encarrega de respondre peticions de servei de la capa de xarxa i d'entregar les peticions a la capa física. Transfereix tant dades entre nodes de xarxa adjacents en una WAN com entren nades del mateix segment de LAN. Proporciona les funcions i els procediments per a la transmissió de dades entre entitats de xarxa i pot detectar i corregir errors que poden ocórrer a la capa física.

Protocols xarxa local: Ethernet.

Protocols punt a punt: PPP, HDLC i ADCCP.

Podem dividir la capa en dos subcapes diferents:

 • CCL (Control d'enllaç lògic): multiplexa protocols funcionant en la capa d’enllaç de dades i, opcional ment, proporciona control de flux, reconeixement i retransmissió.
 • MAC (Control d'accés al medi): determina qui té permès accedir al medi en un moment determinat, generalment hi ha dues formes de control d’accés al medi, tant el distribuït com el centralitzat. A més a més, determina on acaba una trama de dades i a on comença la següent.

Capa de xarxa

S'encarrega d'adreçar missatges i traduir adreces lògiques i noms en adreces físiques. A més, determina la ruta des de l’origen cap al destí, gestiona problemes de trànsit, controla la congestió de paquets de dades i reordena els paquets un cop arribats a la màquina de destí.

Protocols: IP.

capa de transport

S'encarrega de garantir la transmissió de les dades, aquesta transfereix datagrames entre dos ordinadors per la xarxa mitjançant les adreces [IP]. Aquests datagrames a més de la IP també indiquen a quin [port] va dirigit.

Els ports usen un buffer per guardar la informació dels programes fins que es pot enviar per al xarxa.

També assegura lliurar les dades sense errors, en ordre i sense pèrdues ni duplicacions. S'hi pot demanar una mínima qualitat de servei a partir de la sol·licitud de tassa d'error, retard màxim, prioritat i nivell de seguretat.

Protocols:

 • TCP (Transfer Control Protocol). Ofereix una transferència fiable i orientada a connexió.
 • UDP (User Datagram Protocol). Ofereix una transferència no fiable i no orientada a connexió.

Capa de sessió

s'encarrega del control de la sessió a establir entre l'emissor i el receptor, control de la concurrència, mantenir punts de verificació per a no perdre l'avanç de transmissió davant d'una transmissió.

Capa de presentació

Presentació de la informació per a que cada equip pugui tenir al seva interpretació adient depenent de les representacions internes de caràcters, sons i imatges. Permetin el xifrat de dades i compressió.

Capa d'aplicació

La capa d'aplicació és l'encarregada de fer d'interfície entre l'usuari i la xarxa. Interactua directament amb els programes d'aplicació dels usuaris, fent ús de protocols d'alt nivell que resolen aspectes de representació, codificació i control de diàleg.

Protocols:

 • HTTP: Proporciona el servei de pàgines web, mitjançant el qual podem sol·licitar-les a un servidor i visualitzar-les en navega dors clients.
 • FTP: permet l'accés al sistema de directoris d'un ordinador remot, així com l'enviament, la descàrrega i la pujada de fitxers. Com a mesura de seguretat, l'accés a aquests directoris està protegit per un sistema de control d'accès de l'estil usuari-contrasenya.
 • SMTP: Proporciona el servei de correu electrònic, permetent així l'enviament de missatges a altres usuaris de la xarxa. Aquests missatges s'envien primer a uns equip servidors especials (servidors de correu), des d'on poden ser descarregats pel destinatari final.
 • DNS: Proporciona el servei de traducció de noms de domini en direccions IP reals.
 • TELNET: Servei de Connexió Remota. És un emulador de terminal que permet accedir als recursos i executar
 • TFTP: Trival File Transfer Protocol. Semblant al protocol FTP, però més simple. No implementa el sistema de control d'accès.

TCP/IP

Paucurto tcpi ip.png

Les capes transport, sessió i presentació es representen en una sola, transport.

2a Pregunta

Comandes de xarxa:

 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar interfícies de xarxa ja siguin físiques o virtuals. Poseu exemples de com:
$ ifconfig
 • Mostrar les dades de configuració d'una interfície de xarxa concreta. Expliqueu totes les dades que es mostren d'una interfície de xarxa
$ ifconfig nom_interfície

Exemple:

$ ifconfig eth1

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:17:a0:a5  -> M.A.C del dispositiu
   inet addr:192.168.204.202 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0  -> adreça IPv4 | adreça Broadcast | màscara de la xarxa
   inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link  -> adreça IPv6 | àmbit de la interfície: Host (loopback), Link (xarxa LAN)
   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1  -> interfície en funcionament o no | mida del MTU (Maximum Transmission Unit) 
   RX packets:13154 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  -> nombre de paquets rebuts | errors trobats amb els paquets rebuts
   TX packets:10201 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  -> nombre de paquets enviats | errors trobats amb els paquets enviats
   collisions:0 txqueuelen:1000  -> nombre de col·lisions amb altres paquets | paquets en espera per se enviats
   RX bytes:2682191 (2.6 MB) TX bytes:1049710 (1.0 MB)  -> tamany en bytes i Mbytes de les dades enviades/rebudes
   Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 
 • Mostrar des dades de configuració de TOTES les interfícies de xarxa
$ ifconfig -a

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:17:a0:a5 
     inet addr:192.168.204.202 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:25253 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:20074 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:6457774 (6.4 MB) TX bytes:2544952 (2.5 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:1718 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:564696 (564.6 KB) TX bytes:564696 (564.6 KB)

virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr f2:84:45:35:50:ea 
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

wlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 50:46:5d:af:98:e7 
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


 • Configurar només la IP
$ sudo ifconfig nom_interfície IP

Abans:

$ ifconfig 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:17:a0:a5 
     inet addr:192.168.204.202 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:25253 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:20074 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:6457774 (6.4 MB) TX bytes:2544952 (2.5 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 

Canvi d'IP:

$ sudo ifconfig eth1 192.168.204.21

Després:

$ ifconfig 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:17:a0:a5 
     inet addr:192.168.204.21 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:27662 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:22162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:6829618 (6.8 MB) TX bytes:2872624 (2.8 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 


 • Quina és la màscara per defecte?
$ [ipcalc]

Exemple:

$ ipcalc 192.168.204.202
 
Address:  192.168.204.202   11000000.10101000.11001100. 11001010
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.204.0/24   11000000.10101000.11001100. 00000000
HostMin:  192.168.204.1    11000000.10101000.11001100. 00000001
HostMax:  192.168.204.254   11000000.10101000.11001100. 11111110
Broadcast: 192.168.204.255   11000000.10101000.11001100. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet


 • Configurar IP i màscara
$ [ifconfig] nom_interfície IP/màscara 

o

$ [ifconfig] nom_interfície IP netmaks màscara

Exemples:

Abans:

$ ifconfig 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:17:a0:a5 
     inet addr:192.168.204.215 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:34080 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:26308 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:8511111 (8.5 MB) TX bytes:3598523 (3.5 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 

Canvi d'IP i màscara:

$ sudo ifconfig eth1 192.168.204.21/16

o

$ sudo ifconfig eth1 192.168.204.21 netmask 255.255.0.0

Després:

$ ifconfig 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:17:a0:a5 
     inet addr:192.168.204.21 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:35925 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:28068 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:8698909 (8.6 MB) TX bytes:3816094 (3.8 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 
 • Canviar la MAC
$ sudo ifconfig nom_interfície hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX

Exemple:

Abans:

$ ifconfig 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 70:54:d2:17:a0:a5 
     inet addr:192.168.204.215 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:40451 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:31289 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:12183790 (12.1 MB) TX bytes:4293337 (4.2 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 


canviar MAC:

$ sudo ifconfig eth1 hw ether 12:34:56:78:90:ab

Després:

$ ifconfig 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 12:34:56:78:90:ab 
     inet addr:192.168.204.215 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::7254:d2ff:fe17:a0a5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:40598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:31374 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:12203981 (12.2 MB) TX bytes:4350814 (4.3 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 


 • Configurar una interfície de xarxa de tipus IP Aliasing
$ sudo [ifconfig] nom_interfície:extensió IP/màscara 

Exemple:

$ sudo ifconfig eth1:1 192.168.204.21/24
$ ifconfig
 
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 12:34:56:78:90:ab 
     inet addr:192.168.204.233 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::1034:56ff:fe78:90ab/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:42876 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:33387 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:12505778 (12.5 MB) TX bytes:4651937 (4.6 MB)
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 

eth1:1  Link encap:Ethernet HWaddr 12:34:56:78:90:ab 
     inet addr:192.168.204.21 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000 


 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar la taula de rutes.Poseu exemples de com:
$ [route]
 • Consultar la taula de rutes
$ route -n
 
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  100  0    0 eth1
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth1
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth1


 • Com afegir un gateway
$ sudo route add default gw IP_del_gateway

Exemple:

$ sudo route add default gw 192.168.204.1

Mirem la taula de rutes:

$ route -n 

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  100  0    0 eth1


 • Com eliminar un gateway
$ sudo route del default gw 192.168.204.1
 • com afegir una ruta estàtica
$ sudo route add -net ip/màscara gateway gateway/màscara

Exemple:

$ sudo route add -net 192.168.204.20/24 gateway 192.168.204.1/24


 • Indiqueu com configurar les DNS
$ sudo gedit /etc/resolv.conf

I afegir la direcció amb l'etiqueta "nameserver".

Exemple:

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#   DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.204.2
nameserver 192.168.50.22
search iesebre.com


 • Indiqueu com veure, amb quina comanda, la informació Ethernet d'una interfície de xarxa. Expliqueu la informació que mostra la sortida de la comanda.
$ sudo ethtool nom_interfície

Exemple:

$ sudo ethtool eth1

Settings for eth1: 
 	Supported ports: [ TP ] 
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full  -> Velocitats suportades per la interfície
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Full 
	Supported pause frame use: No
	Supports auto-negotiation: Yes            
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Full 
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 100Mb/s       -> velocitat a que s'esta negocionat 
	Duplex: Full        -> si treballa a full-duplex o half-duplex 
	Port: Twisted Pair
	PHYAD: 2
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	MDI-X: off
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000007 (7)
 			    drv probe link
	Link detected: yes     -> Si es detecta el canal de comunicació a nivell físic


 • Indiqueu com configurar per línia de comandes una interfície amb DHCP. Indiqueu també com alliberar un prèstec

Petició de préstec:

$ sudo dhclient nom_interfície

Alliberar-se d'un préstec:

$ sudo dhclient nom_interfície -r

Exercici pràctic

Utilitzeu Wireshark per capturar i explicar a partir de les captures en detall els següents protocols:

ARP

Protocol que ens permet resoldre adreces MAC a partir d'adreces IP. S'utilitza en xarxes LAN (nivell 2) per poder treballar amb adreces IP (nivell 3).

Paucurto arp.png

El ARP REQUEST: pregunta a la xarxa qui té certa MAC.

El ARP REPLY: Respon la màquina amb certa MAC.

El switch esta programat per si li arriba una direcció broadcast aquest reparteix els paquets per tots els dispositius.

Paucurto wire 1.png

Paucurto wire 2A.png

ICMP

La comanda ping utilitza el protocol ICMP enviant un paquet Echo Request ICMP i esperant una resposta Echo Response ICMP.

Paucurto wire icmp 1.png

Paucurto wire icmp 2.png

DHCP

Paucurto wire dhcp 1.png

Paucurto wire dhcp 2.png

Paucurto wire dhcp 3.png

Paucurto wire dhcp 4.png

Vegeu també

[Wiki personal de curs 2n ASIX]