IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Nagios (Nagios Ain't Gonna Insist On Sainthood) és un sistema de monitorització de xarxes, de codi obert i molt utilitzat. Aquest sistema controla els equips (hardware) i serveis (software), alertant quan el comportament dels mateixos no siguin desitjats.

Instal·lació

Nagios 3.0

Per instal·lar Nagios 3.0 podem executar la següent comanda:

$ sudo apt-get install nagios3

Durant el procès d'instal·lació ens recomana d'instal·lar un servidor de correu Postfix, el tipus de servidor de correu és:

Sitio de internet

Seguidament ens preguntará pel nom de màquina FQDN (nombre + nombre_maquina).

Per finalitzar ens preguntará un password per a l'usuari administrador de Nagios (nagiosadmin).

Afegir un usuari

Quan intentessim entrar al Nagios ens demanará un usuari i un password el qual el crearem de la següent manera.

$ sudo htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin
New password: 
Re-type new password: 
Updating password for user nagiosadmin

Accedir per URL

Ara ja podem accedir a Nagios per l'interfície WEB:

Configuració

Nagios 3.0

El arxius de configuració de Nagios és troben a /etc/nagios/3

$ ls /etc/nagios3
apache2.conf cgi.cfg commands.cfg conf.d htpasswd.users nagios.cfg resource.cfg stylesheets

El fitxer de configuració principal és /etc/nagios3/nagios.cfg

El següent paràmetre es molt important ja que es on es configurem els recursos per monitoritzar el sistema.

cfg_dir=/etc/nagios3/conf.d

La ruta que ficar és un direcctori on podem trobar tots aquest fitxers:

$ ls /etc/nagios3/conf.d
contacts_nagios2.cfg generic-host_nagios2.cfg   hostgroups_nagios2.cfg services_nagios2.cfg
extinfo_nagios2.cfg  generic-service_nagios2.cfg localhost_nagios2.cfg  timeperiods_nagios2.cfg

On:

 • Fitxers de màquines:
 • localhost_nagios2.cfg --> Localhost
 • hostgroups_nagios2.cfg --> Grups de màquines
 • services_nagios2.cfg --> Serveis
 • contacts_nagios2.cfg --> Contactes
 • generic-host_nagios2.cfg --> Plantilla de màquina genèrica
 • generic-service_nagios2.cfg --> Plantilla de servei genèric
 • extinfo_nagios2.cfg
 • timeperiods_nagios2.cfg

Afegir hosts

$ cd /etc/nagios3/conf.d
$ sudo cp localhost_nagios2.cfg nou_host.cfg

Modificarem les línies corresponents:

define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        nom_host
    alias          nom_host
    address         192.168.X.X
    }

Afegir hosts a un grup

Després de crear un nou host s'ha d'afegir a un grup per exemple:

 • http-servers
$ sudo joe hostgroups_nagios2.cfg 
# A list of your web servers
define hostgroup {
    hostgroup_name http-servers
        alias      HTTP servers
        members     localhost,nom_host
    }

Verificant la configuració. Execució de Nagios

Nagios té un script que permet verificar si els fitxers de configuració no tenen cap error:

$ sudo nagios3 -v /etc/nagios3/nagios.cfg

Practica

Objectiu

SERVERS: NMAP o altres per descobrir serveis
COP/NS1: 192.168.50.10
NS2: 192.168.50.22
GOSA: 192.168.50.30
NOC: 192.168.50.50
www: 192.168.50.80
ROUTER: 192.168.50.1
-localhost 
- Monitoritzar maquina company, instal·lar nagios-nrpe
-- num proces/ espai de disc

Agregar hosts

$ cd /etc/nagios3/conf.d
$ sudo cp localhost_nagios2.cfg servers.cfg
$ sudo joe servers.cfg
# Monitorización de los principales servidores del IES.

# Gateway
define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        gateway
    alias          gateway
    address         192.168.50.1
    }

# COP (DNS Primari)
define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        cop
    alias          cop
    address         192.168.50.10
    }

# NS2 (DNS Secundari)
define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        ns2
    alias          ns2
    address         192.168.50.22
    }

# GOSA
define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        gosa
    alias          gosa
    address         192.168.50.30
    }

# NOC
define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        noc
    alias          noc
    address         192.168.50.50
    }

# WWW
define host{
    use           generic-host       ; Name of host template to use
    host_name        www
    alias          www
    address         192.168.50.80
    }

Agregar grups

$ sudo cp hostgroups_nagios2.cfg groups.cfg
# Some generic hostgroup definitions

# A simple wildcard hostgroup
define hostgroup {
    hostgroup_name all
		alias      All Servers
		members     *
    }

# A list of your web servers
define hostgroup {
    hostgroup_name http-servers
		alias      HTTP servers
		members     localhost,gateway,www,cop,gosa,noc
    }

# A list of your ssh-accessible servers
define hostgroup {
    hostgroup_name ssh-servers
		alias      SSH servers
		members     localhost,gateway,cop,ns2,gosa,www,noc
    }

Comprovació

$ sudo nagios3 -v /etc/nagios3/nagios.cfg 
Total Warnings: 0
Total Errors:  0
Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check
$ sudo /etc/init.d/nagios3 restart
 * Restarting nagios3 monitoring daemon nagios3                                 
                                                                          [ OK ]
$ ps aux | grep nagios
nagios  11448 0.0 0.1  8892 1564 ?    SNs 20:44  0:00 /usr/sbin/nagios3 -d /etc/nagios3/nagios.cfg
paolo  11470 0.0 0.0  5628  828 pts/0  S+  20:45  0:00 grep --color=auto nagios

Vegueu també

Enllaços externs