IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

MediaWiki

Requisits del sistema

Abans de començar la instal·lació, hem d'assegurar-nos que tenim LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) en el nostre sistema operatiu.

En cas de dubte sobre si tenim tots aquests requisits, sempre podem instal·lar-los utilitzant tasksel:

$ sudo tasksel

Una vegada feta aquesta comanda, ens surtirà el següent requadre amb opcions:

Mediawikicapturada1.jpg

on tenim que escollir l'opció LAMP server i acceptar. Automàticament s'aniran instal·lant tots els paquets necessaris de tots els programes que instal·lem. Únicament ens demanarà introduir la contrasenya de root pel MySQL server i la resta ja es fa automàticament.

Instal·lació de la MediaWiki

Per instal·lar la Mediawiki farem els següents passos:

 • Anirem a la pàgina oficial i ens descarregarem l'arxiu actualitzat de la mediawiki.

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/ca

Mediawikicapturada2.jpg

 • Un cop baixat l'arxiu, farem la següent comanda:
$ sudo tar xvzf /home_local/alumne/Baixades/mediawiki-1.17.0.tar.gz

Descomprimim l'arxiu. A continuació mourem la carpeta creada quan s'ha descomprimit (mediawiki-1.17.0) a /usr/share

$ sudo mv /home_local/alumne/Baixades/mediawiki-1.17.0/ /usr/share/mediawiki/
 • Amb la comanda joe creem el següent fitxer:
$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/mediawiki

que contindrà:

Alias /mediawiki /usr/share/mediawiki 

<Directory /usr/share/mediawiki >
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>

# some directories must be protected
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
    Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
 • A continuació realitzem la següent comanda:
$ sudo a2ensite mediawiki
 • Després creem un enllaç simbòlic amb la comanda:
$ ls -la /etc/apache2/sites-enabled/mediawiki
 • Per a que tots els canvis siguin efectius, recarreguem el servei:
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload
 • I per últim, si tot ha anat correctament, ja podrem accedir a la mediawiki des del navegador amb la comanda:
http://localhost/mediawiki

Configuració de la mediawiki

Una vegada entrem per primera vegada a la mediawiki, ens sortirà la següent imatge:

Mediawikicapturada3.jpg

A continuació, el que tenim que fer és clicar damunt de l'enllaç set up the wiki.

 • Escollirem l'idioma de la wiki i clicarem Continuar.
 • En la següent pàgina ens donen la benvinguda a la wiki. Només cal clicar un altre cop Continue.
 • A continuació entrem en la configuració de les bases de dades. Ho deixem tot tal i com surt per defecte, i l'únic que tenim que omplir és la casella de Database password, i clicar Continue.
Mediawikicapturada4.jpg
 • En la següent pàgina surten els motors d'emmagatzematge de les bases de dades i els caràcters. Els deixem tal i com estan i cliquem en Continue.
 • A continuació ens demanaran un nom per a la wiki, el nostre nom, contrasenya i mail. Emplenen. Abans de clicar en Continue, ens dona la opció de que ens vagin fent més preguntes. Podem escollir aquesta opció o la opció que hi ha just sota, que fica I'm bored already, just install the wiki. És preferible escollir aquesta segona opció.
 • Per últim ens surt una pantalla on ens indica que ja començarà la instal·lació tan bon punt cliquem Continue. Cliquem i ens tornarà a sortir una altra pantalla d'instal·lació on només cal clicar (un altre cop) Continue.
Mediawikicapturada6.jpg
 • La instal·lació es fa molt ràpidament i ens surt, automàticament, la opció de desar o obrir un fitxer anomenat LocalSettings.php. Escollirem la opció de desar-lo.
 • Quan tenim desat l'arxiu, el mourem a la carpeta /mediawiki amb la comanda:
$ sudo mv /home_local/alumne/Baixades/LocalSettings.php /usr/share/mediawiki/
 • Acte seguit li canviarem els permisos:
$ sudo chmod 777 /usr/share/mediawiki/LocalSettings.php
 • I ja podrem entrar dins de la nostra wiki.
Mediawikicapturada7.jpg

Introducció d'una BD dins de la MediaWiki

Per emplenar la wiki que acabem d'instal·lar, utilitzarem les BD que té la wiki acacha.org.

Per fer-ho, entrarem dins de:

http://192.168.202.100/~sergi/
Mediawikicapturada8.jpg

i baixarem el fitxer wikidb1110.sql.

Una vegada fet això, entrarem dins de MySQL

$ mysql -u root -p

i crearem una BD que anomenarem, per exemple, mediawikiacacha:

mysql> CREATE DATABASE mediawikiacacha;

Fet això, carregarem el fitxer wikidb1110.sql dins de MySQL amb la comanda:

$ sudo mysql -p mediawikiacacha < /home_local/alumne/Baixades/wikidb1110.sql

Una vegada ficat l'arxiu dins de la BD, procedim a modificar l'arxiu LocalSettings.php. Buscarem la part del programa on fica Database settings, i substituirem el contingut de la línia $wgDBname (ficarem el nom de la BD que hem creat -mediawikiacacha enlloc de my_wiki-) i més avall, substituirem la línia $wgDBprefix (estava buida i ara li ficarem mediawiki_).

$wgDBtype      = "mysql";
$wgDBserver     = "localhost";
$wgDBname      = "mediawikiacacha"; #"my_wiki"
$wgDBuser      = "root";
$wgDBpassword    = "";

# MySQL specific settings
$wgDBprefix     = "mediawiki_";

Després de fer això, ens situem a la carpeta /usr/share/mediawiki/maintenance, i fem servir la següent comanda:

$ sudo php5 update.php --conf ../LocalSettings.php

què el que fa és actualitzar el fitxer LocalSettings.php

Visionament d'imatges

Ens baixem l'arxiu upload_folder_acachawiki.tar.gz.

Mediawikicapturada9.jpg

Descomprimim la carpeta /upload i la tenim que col·locar dins de /usr/share/mediawiki.

Dins del fitxer LocalSettings.php afegim les línies:

$wgUploadPath    = "$wgScriptPath/upload";
$wgUploadDirectory = "$IP/upload";

Desem els canvis i reiniciem el servei apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Si actualitzem la pàgina de la wiki, ja ens sortiran les imatges en la wiki.