IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comandes a la shell

Treballarem sobre Ubuntu Server, amb un servidor LAMP ja instal·lat.

Descarreguem Wordpress:

$ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Descomprimim, seguint l'estàndar FHS:

$ sudo tar -xzvf latest.tar.gz -C /usr/share

Abans de crear la base de dades, com que la paraula de pas no la utilitza cap usuari i restarà en un fitxer de configuració, instal·lem mkpasswd:

$ sudo apt-get install whois

Generem una paraula de pas:

$ mkpasswd
Contrasenya: 
W3D4YfJIbP54I

Creem la base de dades:

$ mysql -u root -p
(...)
mysql> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO [email protected] IDENTIFIED BY "W3D4YfJIbP54I";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> exit
Bye

Configurem Wordpress:

$ cd /usr/share/wordpress/
$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php

Editem la configuració d'accés a la base de dades:

$ sudo pico wp-config.php
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpress');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'W3D4YfJIbP54I');

Guardem el fitxer i modifiquem permisos:

$ sudo chown root:www-data wp-config.php 

i propietari:

$ sudo chmod 640 wp-config.php

Passem a configurar Apache:

$ cd /etc/apache2/conf.d

Creem un fitxer wordpress amb el contingut:

$ sudo sh -c 'echo Alias /wordpress /usr/share/wordpress/ > wordpress.conf'

Recarreguem la configuració d'Apache:

$ sudo service apache2 reload
* Reloading web server config apache2                  [ OK ]

Passos al navegador

Ja podem accedir des de:

http://<ip_del_servidor>/wordpress
Mguerr35 wp.png

Quan introduïm nom d'usuari, paraula de pas i correu disposem de l'administració del lloc a:

http://<ip_del_servidor>/wordpress/wp-admin
Mguerr35 wp administracio.png

Instal·lació de l'idioma en català

Tot i que ja el tinguem instal·lat i funcionant, tornem a descarregar la versió en català:

$ wget http://ca.wordpress.org/wordpress-3.1.2-ca.tar.gz

Creem la carpeta dels idiomes:

$ sudo mkdir /usr/share/wordpress/wp-content/languages

Descomprimim el wordpress descarregat:

$ tar xvfz wordpress-3.1.2-ca.tar.gz

I copíem els fitxes d'idioma al Wordpress operatiu:

$ sudo cp wordpress/wp-content/languages/* /usr/share/wordpress/wp-content/languages

Editem el fitxer de configuració:

$ sudo pico /usr/share/wordpress/wp-config.php
 define ('WPLANG', 'ca');
 

I ja disposem de Wordpress en català:

Mguerr35 wp funcionant.png