IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Aquesta instal·lació la realitzem sobre Ubuntu Server i LAMP

Instal·lem llibreries de PHP, sinó les demanarà durant la instal·lació:

$ sudo apt-get install php5-gd php5-curl php5-xmlrpc php5-intl

Des de http://download.moodle.org podem descarregar la darrera versió estable de qualsevol mirror:

$ wget http://downloads.sourceforge.net/project/moodle/Moodle/stable20/moodle-latest-20.tgz?r=&ts=1302343678&use_mirror=ignum

i descomprimim respectant l'estàndar FHS

$ sudo tar xvzf moodle-latest-20.tgz -C /usr/share

El següent pas és crear el lloc web a Apache

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/moodle

per a enganxar el següent text:

Alias /moodle /usr/share/moodle/

<DirectoryMatch /usr/share/moodle/>

Options +FollowSymLinks
AllowOverride None

order allow,deny
allow from all

<IfModule mod_php5.c>
    php_flag magic_quotes_gpc On
    php_flag magic_quotes_runtime Off
    php_flag file_uploads On
    php_flag short_open_tag On
    php_flag session.auto_start Off
    php_flag session.bug_compat_warn Off

    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value post_max_size 2M
</IfModule>

<IfModule mod_php4.c>
    php_flag magic_quotes_gpc On
    php_flag magic_quotes_runtime Off
    php_flag file_uploads On
    php_flag short_open_tag On
    php_flag session.auto_start Off
    php_flag session.bug_compat_warn Off

    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value post_max_size 2M
</IfModule>

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php
</IfModule>

</DirectoryMatch>

Activem el lloc web:

$ sudo a2ensite moodle

I recarreguem la configuració d'Apache

$ sudo service apache2 reload

El directori on guardarem les dades serà /var/lib/moodledata

$ sudo mkdir /var/lib/moodledata

Canviem permisos i propietaris per a que l'usuari Apache pugui fer modificacions a aquest directori:

$ sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/moodledata
$ sudo chmod -R 0770 /var/lib/moodledata

Accedim a MySQL

$ sudo mysql -u root -p

per crear una base de dades

mysql> CREATE DATABASE moodle;

i un usuari per a aquesta (en aquest exemple, l'usuari serà moodleusuari i la contrasenya paraula_de_pas):

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES, DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'paraula_de_pas';

recarreguem els permisos;

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

sortim de MySQL

mysql> quit;

reiniciem Apache

$ sudo service apache2 restart

i seguim els passos de l'assistent des de l'adreça web. Cal tenir en compte que hem canviat l'ubicació del directori de dades moodledata.

http://IP_DEL_SERVIDOR/moodle

Finalment podem treballar amb el nostre moodle:

Mguerr35moodle.png