IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

La instal·lació serà sobre Ubuntu Server

Comandes a la shell

Crearem (i accedim) a la carpeta:

$ sudo mkdir /usr/share/joomla && cd /usr/share/joomla

Consultem la darrera versió a [1] i la descarreguem:

$ sudo wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/14748/64305/Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz

Comprovem que s'ha descarregat correctament verificant la suma md5 amb la que figura a la pàgina web:

$ md5sum Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz 
$ 8fb7394026f695ee0c83e8529fe12536 Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz

Descomprimim:

$ sudo tar xvzf Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz

Si fem un ls comprovem que hi ha diferents permisos a fitxers, el establimt tots a 755

$ sudo chmod -R 755 /usr/share/joomla

Fem propietari de la carpeta a www-data (usuari d'Apache):

$ sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/joomla

Creem la base de dades per a Joomla (no té perquè anomenar-se joomla):

$ mysqladmin -u root -p create joomla

Creem el fitxer de configuració de Joomla a Apache

$ sudo pico /etc/apache2/sites-available/joomla

amb el contingut:

Alias /joomla /usr/share/joomla

L'activem:

$ sudo a2ensite joomla
$ Enabling site joomla.
$ Run '/etc/init.d/apache2 reload' to activate new configuration!

Recarreguem Apache com ens recorda la comanda anterior:

$ sudo service apache2 reload
$ * Reloading web server config apache2                  [ OK ]


Passos al navegador

Podem continuar amb els 7 passos de la instal·lació des del navegador:

$ http://<ip_del_servidor>/joomla

Idioma

Triem l'idioma de l'assistent de la insta·lació:

Mguerr35 joomlaidioma.png

Preinstalació

Revisa els requisits necessaris i recomanats, quadres superior i inferior.

Mguerr35 preinstalacio.png

Llicència

Acceptem la llicència GNU:

Mguerr35 llicencia.png

Configuració de la base de dades

Introduime els parametre de la connexió a la base de dades MySQL

Mguerr35 bd.png

FTP

Ometem el pas de configuració de FTP:

Mguerr35 ftp.png

Configuració principal

Establim el títol del lloc, nom, correu i paraula de pas de l'usuari administrador:

Mguerr35 configuracio.png

Finalització

El darrer pas és eliminar la carpeta d'instal·lació (ho podem fer clicant el botó web)

Mguerr35 final.png

Per seguretat, establim a només lectura els permisos del fitxer de configuració:

$ sudo chmod 444 /usr/share/joomla/configuration.php

I ja tenim el CMS funcionant:

Mguerr35 joomla funcionant.png

Administració del lloc

Podem administrar el lloc des de

http://<ip_del_servidor>/joomla/administrator
Mguerr35 joomla administrator.png