IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Aquesta instal·lació la realitzem sobre Ubuntu Server

Descarreguem els arxius de la web:

$ wget http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.16/mediawiki-1.16.2.tar.gz

Respectant FHS, com que la utilitzaran diversos usuaris, la descomprimim a /usr/share (tot i que al ser una aplicació web, la primera ubicació que havia pensat era /var/www)

$ sudo tar xvfz mediawiki-1.16.2.tar.gz -C /usr/share

Treiem la versió del directori creat:

$ sudo mv mediawiki-1.16.2 mediawiki

Creem el fitxer del site a Apache

$ sudo pico /etc/apache2/sites-available/mediawiki

Afegim el contingut:

<Directory /usr/share/mediawiki >
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    order allow,deny
    allow from all
</Directory>

# some directories must be protected
<Directory /usr/share/mediawiki/config>
    Options -FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
<Directory /usr/share/mediawiki/images>
    Options -FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

L'activem:

$ sudo a2ensite mediawiki

I carreguem la nova configuració:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Per a treballar de forma més còmoda, en cas de no tenir-lo, podem instal·lar phpmyadmin.Ara ja podem accedir escrivint al navegador http://<ip_del_servidor>/mediawiki

Ens mostra un missatge per a atorguem permisos d'escriptura a tothom al directori config:

cd /usr/share/mediawiki
chmod a+w config

Tornem a carregar la pàgina i omplim les dades que ens sol·licita. Cliquem el botó "Install Mediawiki".

Si tot és correcte mostrarà Installation successful! en color verd. Movem l'arxiu LocalSettings.php al directori pare.

$ sudo mv /usr/share/mediawiki/config/LocalSettings.php /usr/share/mediawiki

Deneguem tots els permisos als altres usuaris.

$ sudo chmod 660 /usr/share/mediawiki/LocalSettings.php

I accedim des del navegador a la wiki:

Mguerr35 wiki instalada.png