IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Al terminal posem V en majúscula i tabulem.

Ens surten les següents opcions:

[email protected]:~$ V
[VBox]       [VBoxHeadless]   [VBoxSDL]     [VBoxVRDP]     
[VBoxBalloonCtrl] [VBoxManage]    [VBoxTunctl]    [VirtualBox]

Ara entrem al VirtualBox:


Ara ho provem com super usuari a veure que passa:

$ sudo su
[email protected]:~$ sudo su
[sudo] password for mariaalberich: 
[email protected]:/home/mariaalberich# VirtualBox

No es podrà executar en super usuari perquè l'usuari no ha entrat a l'entorn gràfic i per això no pot entrar en el servidor gràfic.

VBoxHeadless

Ara el volem executar sense entorn gràfic:

$ [VBoxHeadless] 

podem treure una llista amb les maquines que tenim instal·lades

$ [VBoxManage] list vms
[email protected]:~$ VBoxManage list vms
"Proves" {d305515d-72ad-4afc-9c9b-83b01bceb91c}
"proves2" {130ced8d-e80e-448d-bdf0-c819f9c3d811}

Triem la maquina que volem executar.

[email protected]:~$ VBoxHeadless -s "Proves"
Oracle VM VirtualBox Headless Interface 4.1.4
(C) 2008-2011 Oracle Corporation
All rights reserved.

No veurem res q s'executa però s'està executant ocult.

Dona error llavors hem de instal·Lar el [extension pack]

Extension packs

Abans de res podeu comprovar si ja ho teniu instal·lat amb:

$ VBoxManage list extpacks
Extension Packs: 0

Des de la versió 4.0 existeixen les anomenades extension packs que proporcionen certa funcionalitat com remote desktop connection support (VRDP).

Aneu a:

http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

I busqueu:

VirtualBox 4.1 Oracle VM VirtualBox Extension Pack
Support for USB 2.0 devices, VirtualBox RDP and PXE boot for Intel cards

Baixeu i instal·leu fent doble clic damunt del fitxer.

Ara comproveu que esta instal·lat:

 $ VBoxManage list extpacks


Exemple de creació d'una màquina virtual Ubuntu en un Ubuntu Server 10.10

Al terminal posem les següents comandes:

$ VBoxManage createvm --name "WindowsXP" --register
$ VBoxManage modifyvm "WindowsXP" --memory 512 --acpi on --boot1 dvd --nic1 bridged --bridgeadapter1 eth1
$ VBoxManage createhd --filename WindowsXP.vdi --size 80000
$ VBoxManage storagectl "WindowsXP" --name "IDE Controller" --add ide
$ VBoxManage storageattach "WindowsXP" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium WindowsXP.vdi
$ VBoxManage storageattach "WindowsXP" --storagectl "IDE Controller" --port 1 --device 0 --type dvddrive --medium /home/mariaalberich/Baixades/ubuntu- 11.04-server-i386.iso

(he posat el nom de Windows pero com no tenia cap imatge he agafat la imatge de l'Ubuntu)

Per provar la màquina segui els passos de:

[email protected]:~$ VBoxHeadless -startvm WindowsXP Oracle VM VirtualBox Headless Interface 4.1.4 (C) 2008-2011 Oracle Corporation All rights reserved.

VRDE server is listening on port 3389.Ara el volem configurar sense entorn gràfic:

$ [VBoxManage]