IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Liviu Coronciuc - MP7. UF 1. 1a Avaluació. 2013-14

1ra pregunta

Indiqueu i expliqueu amb les vostres paraules quins són els nivells o capes de les piles de protocols TCP/IP i OSI. Poseu exemples de protocols per a cada capa.

Pila del protocol TCP / IP

 • Capa 5 - Nivell d'aplicació : Els programes més habituals el utilitzen per comunicar-se a través d'una xarxa amb d'altres programes. Esta format per protocols dels nivells anteriors .
  • Ping : esta basat en el ICMP ( Capa 3 ) .
  • Telnet, FTP, SMTP, HTTP : Esta basat en el protcol TCP ( Capa 4 ) .
  • SNMP,DNS : Esta basat en el protocol UDP ( Capa 4 ) .
 • Capa 4 - Nivell de transport : En el nivell de transport es garanteix que els paquets arribin al seu destí correctament i en el ordre que s'han enviat . Es utilitza les communicacions PUNT-A-PUNT i es defineixes 2 protocols dins d'aquest nivell :
  • TCP : Es un protocol orientat la connexió amb un control d'errors , tambés es encarrega del control de flux i garanteix el ordre secuencial de les dades .
  • UDP : No realitza controls d'errors , no garanteix el ordre de la informació . És molt més rapid que el TCP però no fiable .
 • Capa 3 - Nivell de xarxa : En aquest nivell es soluciona el problema de transport de paquets en una xarxa petita. La base del nivell de xarxa és el protocol IP( Internet Protocol) . És un protocol de commutació de paquets . Actualment hi ha IPv4 i IPv6 ( aquest no esta implementat en el ús diari de la majoria de les maquines del món ) .Trobem 2 protocols d'ajuda que és communiquen amb el IP que són :
  • ICMP : es utilitza per enviar informació de diagnòstic i control d'errors sobre les transmissions IPs .
  • IGMP : utilitzat per el tràfic multicast .
 • Capa 2 - Nivell d'enllaç : Es aconsegueix realitzar les connexions entre els diferents maquinaris de tota la xarxa . En aquest nivell trobem el protocol ARP ( Address Resolution Protocol) que es encarrega de enllaçar els sistemes de direccionament IP i el de la xarxa fisica utilitzada .
 • Capa 1 - Nivell físic : És el medi per el cual es realitzen les communicacions entre màquines . Es especifica el cablejat utilitzat com també el hardware .

Pila del protocol OSI

 • Capa 7 - Nivell d'aplicació : La capa de aplicació és la capa del model OSI més propera a l'usuari. Subministra serveis de xarxa a les aplicacions de l'usuari. Difereix de les demes capes ja que no proporciona serveis a cap altra capa OSI, sino solament a aplicacions que es troben fora del model OSI.
 • Capa 6 - Nivell de presentació : La capa de presentació garanteix que la informació que envia la capa de aplicació d'un sistema pugui ser llegida per la capa de aplicació de l'altra màquina.
 • Capa 5 - Nivell de sessió  : La capa de sesión estableix, administra i finalitza les sessions entre dos hosts que s'estiguin comunicant. La capa de sesión proporciona els seus serveis a la capa de presentació.
 • Capa 4 - Nivell de transport  : La capa de transport segmenta les dades originades en el host emissor i els reensambla en un corrent de dades dins del sistema del host receptor.
 • Capa 3 - Nivell de xarxa  : La capa de xarxa és una capa complexa que proporciona connectivitat i selecció de ruta entre dos sistemes de hosts que poden estar situats en xarxes geográficamente diferents.
 • Capa 2 - Nivell d'enllaç de daes  : La capa d'enllaç de dades proporciona tránsit de dades confiable a través d'un enllaç físic. En fer-ho, la capa d'enllaç de dades s'ocupa de l'adreçament físic (comparat amb el logic) , la topología de xarxa, l'accés a la xarxa, la notificación d'errors, lliurament ordenat de trames i control de flux.
 • Capa 1 - Nivell fisic  : La capa física defineix les especificacions elèctriques, mecàniques, de procediment i funcionals per activar, mantenir i desactivar l'enllaç físic entre sistemes finals.

Diferències

 • TCP/IP combina les funcions de la capa de presentació i de sessió en la capa d'aplicació .
 • TCP/IP combina la capa d'enllaç de dades i la capa física del model OSI en una sola capa .
 • TCP/IP els protocols que el formen són els estàndarts per els cuales és desenvolupa Internet .En comparació les xarxes tipiques es desenvolupen a partir del model OSI .


Desenvolupeu més a fons els nivells per sota del nivell IP (nivell IP inclòs). Indiqueu:

 • Funcions principals de la capa
 • Identificadors principals de cada capa si n'hi han
 • Diferències entre OSI i TCP/IP
 • Subnivells de cada capa (si s'escau) Quins són els subnivells i explicar-los amb detall. Posar exemples d'ús o no ús de subcapcapes de xarxa

2a Pregunta

Comandes de xarxa:

 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar interfícies de xarxa ja siguin físiques o virtuals. Poseu exemples de com:
 • Mostrar des dades de configuració d'una interfície de xarxa concreta. Expliqueu totes les dades que es mostren d'una interfície de xarxa

Comanda utilitzada :

$ ifconfig eth1
eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW 70:54:d2:18:73:e7 
     Direc. inet:192.169.204.249 Difus.:192.169.204.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::7254:d2ff:fe18:73e7/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:74987 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:24220 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:86232186 (86.2 MB) TX bytes:3749941 (3.7 MB)
     Interrupción:20 Memoria:fe600000-fe620000 
 • direcciónHW : Identidicador MAC de la targeta de xarxa . 70:54:d2:18:73:e7
 • Direc. inet : Direcció IP de la màquina . 192.169.204.249
 • Difus : Direcció mitjanánt la qual es realitza el broadcast en aquella xarxa . 192.169.204.255
 • Másc : Màscara de la xarxa on esta conectada la màquina . 255.255.255.0
 • Dirección inet6 : Direcció IPv6 . No utilitzada realment . fe80::7254:d2ff:fe18:73e7
 • MTU : És la unitat màxima permesa per transferència = 1500 .
 • Paquetes RX/TX : Paquets enviats i rebuts correctament per aquesta interfície .


 • Mostrar des dades de configuració de TOTES les interfícies de xarxa

Comanda utilitzada :

$ ifconfig -a
eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW 70:54:d2:18:73:e7 
     Direc. inet:192.169.204.249 Difus.:192.169.204.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::7254:d2ff:fe18:73e7/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:74980 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:24220 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:86231354 (86.2 MB) TX bytes:3749941 (3.7 MB)
     Interrupción:20 Memoria:fe600000-fe620000 

lo    Link encap:Bucle local 
     Direc. inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
     Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
     ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
     Paquetes RX:1630 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:1630 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:0 
     Bytes RX:149007 (149.0 KB) TX bytes:149007 (149.0 KB)

wlan0   Link encap:Ethernet direcciónHW 50:46:5d:af:98:e0 
     ACTIVO DIFUSIÓN MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000 
     Bytes RX:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
 • Configurar només la IP
Comanda utilitzada : $ ifconfig eth1 192.168.204.248

Resultat :

$ ifconfig
eth1   Link encap:Ethernet direcciónHW 70:54:d2:18:73:e7 
     Direc. inet:192.168.204.248 Difus.:192.168.204.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::7254:d2ff:fe18:73e7/64 Alcance:Enlace
 • Quina és la màscara per defecte?
La màscara per defecte és : 255.255.255.0 o /24 
 • Configurar IP i màscara
 Comanda utilitzada : $ ifconfig eth1 192.168.204.248 netmask 255.255.255.0
 • Canviar la MAC
Comanda utilitzada : $ ifconfig eth1 hw ether 70:53:d2:17:72:d7 
 • Configurar una interfície de xarxa de tipus IP Aliasing
Comanda utilitzada : $ ifconfig eth1:1 192.168.204.221
 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar la taula de rutes.Poseu exemples de com:
 • Consultar la taula de rutes
Comanda utilitzada route -n
Tabla de rutas IP del núcleo
Destino     Pasarela    Genmask     Indic Métric Ref  Uso Interfaz
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth1
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth1
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   1   0    0 eth1
 • Com afegir un gateway
Comanda utilitzada : # route add default gw 192.168.204.1
 • Com eliminar un gateway
Comanda utilitzada : # route del default gw 192.168.204.1
 • com afegir una ruta estàtica
Comanda utilitzada : # ip route add XARXA via IP dev DISPOSITIU 
 • Indiqueu com configurar les DNS
Comanda utilitzada per veure els DNS actuals $ sudo nano /etc/resolv.conf
 GNU nano 2.2.6             Archivo: /etc/resolv.conf                              

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#   DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.1.1
search iesebre.com
domain corp.linuxdeepin.com
search corp.linuxdeepin.com
nameserver 10.0.0.1
 • Indiqueu com veure, amb quian comanda, la informació Ethernet d'una interfície de xarxa. Expliqueu la informació que mostra la sortida de la comanda.

Comanda utilitzada  :

 ethtool eth1
Settings for eth1:
	Supported ports: [ TP ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Full 
	Supported pause frame use: No
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Full 
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 100Mb/s
	Duplex: Full
	Port: Twisted Pair
	PHYAD: 2
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	MDI-X: off
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000007 (7)
			    drv probe link
	Link detected: yes
 • Indiqueu com configurar per línia de comandes una interfície amb DHCP. Indiqueu també com alliberar un prèstec
Comanda utilitzada nano /etc/network/interfaces
GNU nano 2.2.6            Archivo: /etc/network/interfaces                           

auto lo
iface lo inet loopback

Per alliberar la configuració de xarxa ho fem amb la següent comada dhclient eth1 -r -v .

dhclient eth1 -r -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth1/70:54:d2:18:73:e7
Sending on  LPF/eth1/70:54:d2:18:73:e7
Sending on  Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth1 to 192.168.204.2 port 67 (xid=0x334602b1)

Exercici pràctic

Utilitzeu Wireshark per capturar i explicar a partir de les captures en detall els següents protocols:

 • ARP

El Protocol ARP és un protocol que s'encarrega de mantindre una taula de manera automàtica entre les adreces MAC i IP de les màquines que es comuniquen entre elles .

Podem veure en la captura com es fa una petició per saber quí és "192.168.204.1" .

Pegatron_18:73:e7  Routerbo_20:8f:7f  ARP 42 Who has 192.168.204.1? Tell 192.168.204.245

Podem saber la direcció Mac del emissor " 18:73:e7 " també la del receptor "20:8f:7f" i la pregunta que realitza el protocol ARP " Who has 192.168.204.1? " "Tell 192.168.204.245" . Ho podem interpretar com : " Quí és la IP 192.168.204.1 pregunta 192.168.204.245".

Per a poder enviar un paquet en una màquina de la xarxa local , es dedueix per la @IP que el destinatari es troba dins de la mateixa xarxa i no fa falta enviar el paquet al Router . Però per

Protocol ARP Petició / Resposta


 • ICMP: expliqueu només els paquets Echo Request i Echo reply
Icmp1lc.png
Icmp2lc.png

El protocol ICMP envia peticions Echo Request mitjançant ping i les respostes de les peticions són mitjançant Echo Reply .

 • DHCP: Nota. Els paquets de DHCP són en broadcast. Per capturar paquets cal tenir configurada la interfície de xarxa i precisament és el que fa DHCP! PEr tants'ha de fer en parelles (un demana la renovació i també un prèstec des de zero de DHCP) i l'altre captura els paquets.
 • Només cal identificar els paquets i explicar les capes Ethernet i IP no cal explicar la capa superior

El servei DHCP és un protocol de xarxa que permet a les màquines d'una xarxa a obtindre els paràmetres necessàris per al correcte funcionament . Envia una direcció IP .

Aquí podrem veure els passos que hi han quan renovem una direcció IP desde la pròpia màquina .

Dhcplc1.png
 • DHCPDISCOVER: Missatge que envia un client mitjançant una trama broadcast per a detectar els servidors DHCP .
 • DHCPREQUEST: Missatge que envia un client dins d’una trama broadcast a un servidor per a demanar una configuració de xarxa .
 • DHCPDECLINE: Missatge que envia el servidor al client per indicar que l'adreça IP assignada ja està en ús.
 • DHCPRELEASE: Missatge del client al servidor per notificar que l'adreça IP ja esta lliure i dona per finalitzada la sessió.
 • DHCPRENEW: Missatge del client al servidor que notifica la renovació de l'adreça IP assignada .
 • DHCPOFFER: Missatge d’un servidor a un client com a resposta a un DHCPDISCOVER, aquesta inclou una oferta de configuració per al client.
 • DHCPACK: Missatge d’un servidor a un client confirmant el enviament de paràmetres..
NTurcan0002227.jpg
Les captures des de la vista de fora o com ho veu un altra màquina estan a la WIKI de Nico .