IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

DRBD és l'abreviació de Distributed Replicated Block Device. DRBD és un dispositiu de blocs (block device) dissenyat per a crear clusters HA (high-availability). L'Alta Disponibilitat s'aconsegueix creant un mirror entre dos dispositius de blocs utilitzant una xarxa que sol estar dedicada a aquesta tasca.

També es pot veure com un RAID 1 per xarxa (network RAID 1)

Paquets

Ubuntu/Debian

$ apt-cache search drbd
drbd8-utils - RAID 1 over tcp/ip for Linux utilities
drbdlinks - Manages symlinks into a shared DRBD partition

Configuració

Muntatge del disc dur

Exemple a Ubuntu

Exemple a ubuntu 12.04 i 11.04

  • El primer que hem fet és crear dos discos durs idèntics a les màquines virtuals de cada ordinador, es a dir, a la màquina física 1 tenim instal·lada una màquina virtual amb una Ubuntu 12.04 amb el disc dur sdb1 de 2GB i a la màquina física 2 tenim instal·lada una màquina virtual amb una Ubuntu 11.04 amb el disc dur sdb1 de 2GB. Hem donat format a cadascun dels discs, en aquest cas ho hem fet amb el sistema de fitxers ext3. Finalment hem modificat el nom de les màquines virtuals per a posteriorment poder identificar-los amb un nom mes identificatiu mitjançant la xarxa.
  • Instal·lem el paquet amb la següent comanda:
sudo apt-get install drbd8-utils
  • Els fitxers instal·lats son els següents:
[email protected]:~$ '''sudo dpkg -L drbd8-utils'''
/.
/etc
/etc/init.d
/etc/init.d/drbd
/etc/ha.d
/etc/ha.d/resource.d
/etc/ha.d/resource.d/drbddisk
/etc/ha.d/resource.d/drbdupper
/etc/udev
/etc/udev/rules.d
/etc/udev/rules.d/65-drbd.rules
/etc/drbd.conf
/etc/drbd.d
/etc/drbd.d/global_common.conf
/etc/xen
/etc/xen/scripts
/etc/xen/scripts/block-drbd
/etc/bash_completion.d
/etc/bash_completion.d/drbdadm
/sbin
/sbin/drbdsetup
/sbin/drbdmeta
/sbin/drbdadm
/var
/var/lib
/var/lib/drbd
/var/lock
/usr
/usr/lib
/usr/lib/drbd
/usr/lib/drbd/outdate-peer.sh
/usr/lib/drbd/snapshot-resync-target-lvm.sh
/usr/lib/drbd/notify.sh
/usr/lib/drbd/crm-fence-peer.sh
/usr/lib/ocf
/usr/lib/ocf/resource.d
/usr/lib/ocf/resource.d/linbit
/usr/lib/ocf/resource.d/linbit/drbd
/usr/sbin
/usr/sbin/drbd-overview
/usr/share
/usr/share/cluster
/usr/share/cluster/drbd.sh
/usr/share/cluster/drbd.metadata
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/drbd.8.gz
/usr/share/man/man8/drbdmeta.8.gz
/usr/share/man/man8/drbddisk.8.gz
/usr/share/man/man8/drbdsetup.8.gz
/usr/share/man/man8/drbdadm.8.gz
/usr/share/man/man5
/usr/share/man/man5/drbd.conf.5.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/drbd8-utils
/usr/share/doc/drbd8-utils/copyright
/usr/share/doc/drbd8-utils/changelog.Debian.gz
/usr/lib/drbd/unsnapshot-resync-target-lvm.sh
/usr/lib/drbd/notify-split-brain.sh
/usr/lib/drbd/notify-io-error.sh
/usr/lib/drbd/notify-pri-on-incon-degr.sh
/usr/lib/drbd/notify-pri-lost.sh
/usr/lib/drbd/notify-pri-lost-after-sb.sh
/usr/lib/drbd/notify-emergency-reboot.sh
/usr/lib/drbd/notify-emergency-shutdown.sh
/usr/lib/drbd/notify-out-of-sync.sh
/usr/lib/drbd/crm-unfence-peer.sh
  • Modifiquem el fitxer /etc/hosts o DNS per tal de poder establir una correcta comunicació amb el nom de les màquines.
  • Configuració de la primera màquina virtual (ubuntu 12.04):
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	drbd02
192.168.202.202	drbd02

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
  • Configuració de la segona màquina virtual (ubuntu 11.04):
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	drbd01
192.168.202.208	drbd01

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Vegeu també

Enllaços externs