IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Building & Running

Ola.png
Ola1.png

Durant el procés construcció de l'aplicació,els projectes Android són compilats en fitxers amb l'extensió .apk.

Aquest fitxers contenen el codi binari de l'aplicació juntament amb l'informació necessària per executar l'aplicació tant en dispositius mòbils com en emuladors.


Dins d'un paquet Android trobarem:

  • Fitxers compilats .dex (són com els fitxers .class de Java però adaptats a la màquina virtual Dalvik ( byte code))
  • Una versió binaria del fitxers AndroidManifest.xml
  • Recursos compilats (resources.arsc) i recursos no compilats


Si desenvolupem en eclipse, el plugin ADT construeix l'aplicació de forma incremental a mesura que es fan canvis al codi font. Eclipse crea automàticament un fitxer apk i el guarda a la carpeta bin del projecte.

També podem utilitzar Ant i un fitxer build.xml per a construir el projecte.


Quan creem un apk, aquest s'ha de marcar com debug mode o release mode. El primer per a desenvolupar l'aplicació i el segon per a publicar-la.


El procés general és:

  • L'eina aidl converteix qualsevol interfície .aidl en interfície Java
  • Tot el codi, incloent el propi, la classe R.java i els fitxers aidl són compilats pel compilador Java.
  • L'eina dex converteix els fitxers .class a fitxers .hex (Dalvik byte code). Totes les llibreries de tercers i fitxers .class inclosos també són convertits a .hex i empaquetats al fitxer final apk.
  • Tots els recursos no compilats (p.ex. les imatges), i també els fitxers .dex són enviats a l'eina apkbuilder per tal que crei el apk.
  • Un cop el apk s'ha creat, aquest es signa
  • Si l'aplicació es signa en release mode, aleshores s'utilitza l'eina zipalign. Això permet disminuir el ús de memòria quan l'aplicació spexecuta a un dispositiu real.

Recursos