IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Shared Preferences

Store private primitive data in key-value pairs.

Fitxers

Emmagatzemament intern (Internal Storage)

Si s'utilitza Emmagatzemament intern aleshores des dades es guarden a la memoria del dispositiu (normalment una memoria flash integrada).

Llegir un fitxer d'entrada

String FILENAME = "hello_file";
String string = "hello world!";

FileInputStream fis = openFileInput(FILENAME, Context.MODE_PRIVATE);
fos.read();
fos.close();

IMPORTANT: el nom del fitxer no pot tenir separadors de camí (path separators com per exemple /)

Vegeu també FileInputStream.

Escriure a un fitxer de sortida

Un exemple:

 String FILENAME = "hello_file";
 String string = "hello world!";
 
 FileOutputStream fos = openFileOutput(FILENAME, Context.MODE_PRIVATE);
 fos.write(string.getBytes());
 fos.close();

IMPORTANT: El codi anterior s'ha d'executar a una activitat Android

La forma de treballar en fitxers és similar a Java, s'utilitzen Streams Java, de fet a l'exemple utilitzem un FileOutputStream. El mètode més important és el mètode:

openFileOutput

L'API Android el defineix de la següent manera

FileOutputStream 	openFileOutput(String name, int mode)
 Open a private file associated with this Context's application package for writing.

On:

IMPORTANT: el nom del fitxer no pot tenir separadors de camí (path separators com per exemple /)

Per tant es tracta d'un fitxer privat de l'aplicació (no és accesible no per a l'usuari), que es guarda al context de l'aplicació.

Emmagatzematge extern (External Storage)

El emmagatzematge extern (aka External Storage ) serveix per guardar dades públiques que s'emmagatzemen a un memòria compartida externa.

Tots els dispositius compatibles amb Android suporten una "memòria externa" que sol ser un medi d'emmagatzemament removible com per exemple una targeta SD, però cal tenir en compte que també pot ser no removible (memoria SD interna).

Els fitxers que es guarden a la memoria externa són accesibles per tothom.