IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació de Moodle

Per a fer la instal·lació de Moodle hem seguit les instruccions de la pàgina: [[1]]

Vaig a fer tot seguit un petit resum dels aspectes més importants del procés...

Verificar que tenim instal·lat el LAMP:

Moodle és una aplicació LAMP (cal dir però que també és possible utilitzar altres gestors de bases de dades com PostgreSQL). Per tant haureu de disposar d'una distribució Linux (en aquesta exemple hem utilitzat Ubuntu). En un entorn en explotació és important utilitzar una versió de servidor de Linux com per exemple Ubuntu Server.

També haureu de tenir instal·lat LAMP (si és que a aquestes altures del curs encara no el teniu instal·lat ;-))

$ sudo tasksel install lamp-server

Recordeu d'anotar la paraula de pas de l'usuari root de MySQL.

També cal instal·lar algunes llibreries extres de PHP (si no les instal·leu durant la instal·lació de Moodle ho detectarà i us demanarà que ho feu)

$ sudo apt-get install php5-gd php5-curl php5-xmlrpc

Instal·lació de Moodle

Un cop tenim el sistema operatiu i la plataforma LAMP preparada, necessitem obtenir una còpia de Moodle. Podem descarregar Moodle des de la web:

http://download.moodle.org/

Tal com diu la pàgina la versió recomanada per a noves instal·lacions és:

BEST CHOICE FOR A NEW SERVER! 

Quan es va crear aquest article (--acacha 11:39, 9 maig 2010 (UTC)) la versió recomanada era Moodle 1.9.8+.

Que és la primera que apareix. Tenim dos opcions de descàrrega, un fitxer tar.gz o un fitxer zip. Feu clic a l'enllaç download de la versió tar.gz:

http://download.moodle.org/download.php/direct/stable19/moodle-weekly-19.tgz

I s'iniciarà la descàrrega. En el cas que vulgueu baixar el fitxer a un servidor que no tingui entorn gràfic i no pugueu accedir a un navegador web, podeu utilitzar wget:

$ wget http://download.moodle.org/download.php/direct/stable19/moodle-weekly-19.tgz

Aquesta adreça la obteniu a la pàgina anterior a l'enllaç

"click here to download manually"

Un cop s'ha descarregat el descomprimim amb l'eina tar:

$ tar xvzf moodle-weekly-19.tgz

Aquí cal aclarir que els fitxers tar.gz de Linux emmagatzemen valuosa informació sobre permisos, usuaris i altres característiques dels fitxers originals, per això sempre és recomanable descomprimir-los com a root, així que faríem ...

# tar xvzf moodle-weekly-19.tgz

I ens generarà una carpeta anomenada Moodle. Movem aquesta carpeta a /usr/share (carpeta recomanada segons l'estàndard FHS ):

$ sudo mv moodle /usr/share

IMPORTANT: compte si també heu instal·lat prèviament o voleu instal·lar Moodle des dels repositoris ja que també intentarà instal·lar Moodle a la mateixa carpeta i podeu tenir conflictes

Ara ja no cal canviar-li els permisos pel root, perquè els fitxer ja han quedat d'aquest usuari.

Ara configurem Apache. Anem a la carpeta /etc/apache2/sites-available:

$ cd /etc/apache2/sites-available

Ara hem de crear un fitxer de text per a la configuració de moodle:

$ sudo vi moodle

I li enganxem el següent text:

Alias /moodle /usr/share/moodle

<DirectoryMatch /usr/share/moodle/>

Options +FollowSymLinks
AllowOverride None

AcceptPathInfo on

order deny,allow
deny from all
#allow from 127.0.0.0/255.0.0.0
allow from all

<IfModule mod_php5.c>
  	php_flag magic_quotes_gpc On 
	php_flag magic_quotes_runtime Off
	php_flag file_uploads On
	php_flag short_open_tag On
	php_flag session.auto_start Off
	php_flag session.bug_compat_warn Off

	php_value upload_max_filesize 200M
	php_value post_max_size 200M
</IfModule>
 
<IfModule mod_dir.c>
	DirectoryIndex index.php
</IfModule>

</DirectoryMatch>

IMPORTANT: Compte que si instal·leu Moodle des dels repositoris, també s'instal·larà a la carpeta /usr/share/moodle i podeu tenir conflictes

Guardem el fitxer i sortim amb :wq. Ara cal activar el nou lloc web amb:

$ sudo a2ensite moodle

I tornar a iniciar Apache

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ara cal crear una carpeta per guardar les dades de moodle. La crearem a /var/lib/moodledata:

$ sudo mkdir /var/lib/moodledata

Aquesta carpeta és on es guardaran les dades dels cursos Moodle, els fitxers del usuaris, els fitxers dels cursos, etc.

Canviem els permisos i els propietaris de la carpeta

$ sudo chown -R nobody:www-data /var/lib/moodledata
$ sudo chmod -R 0770 /var/lib/moodledata

D'aquesta manera l'usuari que executa Apache té permisos per modificar aquesta carpeta (i així els scripts de PHP de Moodle poden treballar amb la carpeta moodledata)

També es necessari crear una base de dades MySQL i crear un usuari que tingui permisos d'accés a aquesta base de dades:

$ sudo mysql -u root -p

Ara comproveu amb:

 mysql> SHOW DATABASES;

Que no existeix una base de dades anomenada moodle i la creem:

 mysql> CREATE DATABASE moodle;
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

La fem UTF8:

 mysql> ALTER DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Ara creem un usuari que tingui permisos:

 IMPORTANT: Cal modificar yourpassword per una paraula de pas que desitgeu i el mateix succeïx amb l'usuari (canvieu 
moodleuser per l'usuari que desitgeu). Recordeu aquests valors perquè els necessitareu durant la instal·ació.
 mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,
    -> DROP,INDEX,ALTER ON moodle.*
    -> TO [email protected] IDENTIFIED BY 'yourpassword';
  Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

IMPORTANT: Canvieu yourpassword per la paraula de pas que vulgueu posar. La podeu generar amb alguna eina com mkpasswd (o també pwgen). Aquesta paraula de pas no l'heu d'utilitzar normalment i per tant no cal que sigui fàcil de recordar. Si que és important que no poseu una paraula de pas important ja que es guardarà en un fitxer de configuració sense xifrar

Ja hem acabat amb la base de dades. Per sortir:

 mysql> quit;

I tornem a iniciar Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ara anem a l'adreça:

http://IP_DEL_SERVIDOR/moodle

O també:

http://localhost/moodle

I executem l'assistent d'instal·lació de Moodle.


Aspectes particulars de la instal·lació de Moodle

He seguit el procés indicat en aquesta pàgina i no he tingut cap mena de problema, ni tan sols he necessitat modificar manualment del fitxer config.php tal i com es suggeria a la documentació anterior ...


A continuació mostro el missatge d'acceptació de la llicència:


Moodle-1.png


La imatge següent mostra el que apareix ara quan consultem la pàgina: http://localhost/moodle/


Moodle-2.png


A continuació podem veure l'aspecte del Moodle en el moment en que l'usuari admin (l'administrador) entra a l'aplicació


Moodle-3.png


Finalment la imatge inferior mostra el que veurà l'administrador de Moodle una vegada identificat:


Moodle-4.png