IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI102.4_Utilitzar_gestors_paquets_tipus_Debian.pdf (LPI102.4_Utilitzar_gestors_paquets_tipus_Debian.odp)
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/102.4
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines per paquets de Debian.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian

Paquets de programari

Conceptes

Un paquet de programari és una sèrie de fitxers que es distribueixen de forma conjunta. La raó principal 
per agrupar aquest fitxers sol ser que el funcionament de cadascun complementa o requereix d'uns altres.

El que fan els paquets es agarrar una sèries de fitxers i distribuir-los.

L'inconvenient de comprimir es que gastes CPU.

Distribucions Linux

Distribucionsjordi.png
 • Paquet binari: són paquets que contenen aplicacions binaries sense el seu codi font. Conté fitxer executables o binaris (/bin, /usr/bin, /sbin, etc...).
 • Paquets font: inclouen codi font. Cada paquet font te un paquet binari equivalent.
 • Dependència: Es produeix quan un paquet requereix una instal.lació d'un o diversos paquets anteriorment.
 • Gestor de paquets: Gestiona els paquets (apt-get, synaptic, etc...).
 • Dipòsit: Arxiu on s'emmagatzemen paquets.
 • Paquet virtual: es un paquet buit que no fa res per si mateix, però els paquets que proveïra si que seran importants.
 • Tasques: Les tasques són agrupacions de paquets que instal.la varis paquets a la vegada (LAMP, Gnome, etc...).

Tipus de paquets

 • .rpm (RedHat): format dels paquets en distribucions Linux de la familiar Red Hat. Tenen la versió de pagament i la versio Community (gratuïta).
 • .deb (Debian): format dels paquets en distribucions Linux de la familiar Debian.
 • .slp (Stampede): format de paquets Stampede.
 • .tgz (Slackware): format de paquet utilitzat a la distribució Linux Slackware.
 • .pkg (Solaris): format de paquet en sistemes operatius Unix Solaris.

Paquets Debian

Propietats del sistema de paquets Debian:

 • La majoria de paquets Debian acaba en .deb
 • Molt conegut per les seves estrictes polítiques de qualitat abans de alliberar noves versions de paquets.
 • Faciliten l'aplicació d'actualitzacions sense necessitat de reiniciar la màquina.
 • Permet configurar l'aplicació en el moment de la instal·lació (debconf)
 • Permet tasques prèvies a l'eliminació, instal·lació i/o configuració d'un paquet.
 • Són utilitzats ens totes les distribucions de la família Debian
 • El programa principal (canònic) utilitzat per gestionar aquest tipus de fitxers és dpkg, tot i que sovint dpkg es utilitzat mitjançant el front-end apt.
 • És un projecte l'objectiu del qual es crear un sistema operatiu lliure complet basat en el treball del projecte GNU.
 • El formen voluntaris d'arreu del món.
 • Debian és conegut per la seva per ser una distribució molt lligada a la filosofia del Programari Lliure.
 • És una de les distribucions amb més opcions de programari amb més de 15.000 paquets per a més de 15 arquitectures de computadors.
 • Debian GNU/Linux és la base d'altres distribucions com Knoppix, Linspire, SkoleLinux (Debian-edu) i Ubuntu.
 • Debian esta suportat per les donacions a Software in the Public Interest, Inc.
 • Creat el 16 Agost de 1993 per Ian Murdock.
 • L'origen del nom Debian és la combinació del nom de la novia (ara dona) d'Ian Murdock (Debra) amb el seu propi nom (Ian).
 • Debian Manifesto: document que defineix la filosofia de Debian.
 • Debian Social Contract: contracte entre Debian i els seus usuaris.
 • Debian Free Software Guidelines: defineix que és programari lliure i que no és programari lliure segons Debian.

Paquets Ubuntu

 • Distribució Linux molt utilitzada actualment.
 • Basada en Debian GNU/Linux
 • Darrera d'Ubuntu esta Canonical Ltd, una companyia privada fundada per el Sud Africa Mark Shuttleworth.
 • L'origen del nom bé dels conceptes Zulu i Xhosa:"humanity towards others".
 • Slogan d'ubuntu : “Linux for Human Beings”

·El seu principal objectiu és apropar Linux als usuaris, facilitar-ne l'accés, millorar-ne la usabilitat i fent-lo més fàcil d'utilitzar.

·Distribució ideal per als iniciats a Linux.

Anatomia d'un paquet Debian

Estructura format GNU

 • data.tar.gz: Fitxers a instal·lar al sistema.
 • control.tar.gz: Scripts de manteniment i metadades.
 • debian-binary: Conté la versió del format de paquets Debian.

Control.tar.gz

 • Scripts de manteniment
 • md5sums
 • Llista de fitxers de configuració (conffiles)
 • Metadades (fitxer control)

A l'hora d'instal.lar un paquet el primer que es fa es llegir les metadades, i així podem saber l'estat del paquet. Els fitxers descarregats es guarden a la carpeta: /var/cache/apt/archive.

Metadades

 • S'emmagatzemen al fitxer control.
 • La Debian Policy defineix com s'han de definir les metadades.

Scriptsjordi.png

 • preinst: S'executa abans d'extreure els fitxers del paquet al sistema.
 • postinst: S'executa després d'extreure els fitxers del sistema.
 • prerm: S'executa abans d'esborrar els fitxers del sistema.
 • postrm: S'executa després d'esborrar els fitxers del sistema.


Relacions entre paquets

Importància d'un paquet

Dipòsits

Dipòsits a Debian

Són pagines d'Internet on estan guardats els paquets, on ens baixem l'informació. estan dividits per parts.

Seccions

 • Main: La distribució Debian oficial és el que està contingut en aquesta secció.

Com a servei als usuaris, hi ha seccions separades que no es poden incloure en la distribució main degut o a una llicència restrictiva o a temes legals:

 • Contrib: Paquets amb llicència lliure però que depenen de programari que no és lliure.
 • Non-Free: Paquets que tenen alguna condició en la llicencia que restringeix l'ús o la redistribució del programari.
 • Non-US/Main: Paquets lliures però que no es poden redistribuir des d'un servidor dels EUA.
 • Non-US/Non-Free: No lliures i no es poden distribuir des de EUA.

Debian Releases

Versions de Debian:

Debian té una política de llançament de versions segons l'estat (maduresa) de la versió.

 • stable:La versió per a sistemes molt important (servidors). La distribució «stable» conté la última distribució llançada oficialment. Recomanada per a producció. Nom codi Sarge.
 • testing: Està en versió test, normalment l'utilitzen els programadors per fer proves. Conté paquets que no han estat encara acceptats a una distribució «stable», però que estan a la cua per a fer-ho. Té versions més recents de programari. Nom en codi etch.
 • unstable: El desenvolupament actiu de Debian té lloc a la distribució «inestable». Nom codi sid.
 • Els noms tenen origen en els protagonistes de Toy Story (1995).

Dipòsits a Ubuntu

Components:

Els components estan escollits segons la possibilitat que té Ubuntu de donar suport.

 • main: Aplicacions lliures i plenament suportades per l'equip d'Ubuntu. Aplicacions populars.
 • restricted: Programari d'ús comú (drivers) que no és PL. Suportat per l'equip d'Ubuntu tot i que no tenen el codi font (només poden reportar els errors).
 • universe: Aplicacions lliures no suportades per Ubuntu però que formen part de l'univers d'aplicacions Linux. No donen suport explícit.
 • multiverse: Programari Linux no lliure. Sense suport.

Actualitzacions Ubuntu

Cada 6 mesos Ubuntu trau una actualització.

 • Security: Actualitzacions de seguretat importants.
 • Updates: Actualitzacions recomanades.
 • Proposed: Actualitzacions disponibles abans del seu alliberament a la primera versió.
 • Backports: (Actualitzacions no suportades).

Dipositsubuntu jordi.png


Actualitzacionsubuntu jordi.png

Gestors de paquets Debian

dpkg

Totes les aplicacions acaben aquí.

Gestiona els paquets Debian.

Debian package (dpkg).

Aplicació encarregada de gestionar els paquets Debian.

Eina de baix nivell. Normalment com a usuaris utilitzarem altres eines a nivell més alt (com apt-get o aptitude)

La sintaxi és:

 • $ dpkg [options][action] [package-files|package-name]

Accions

Només consulta (dpkg-query-actions).

dpkg -l | --list package-name-pattern : Llista els paquets que compleixen amb un determinat patró.

 • $ dpkg -l | wc

1686(línies) 15071 (paraules) 213225 (caràcters)

(Ens consta la quantitat de paquets que tenim instal·lats al sistema)

 • $ dpkg -l | grep firefox (Ens diu la versió que tenim instal·lada de firefox).

ii (ii significa que el paquet està instal·lat)

dpkg -s | --status package-name : mostra l'estatus actual d'un paquet i la metainformació del paquet.

dpkg -L | --listfiles package : Mostra la llista de fitxers instal·lats

dpkg -S | --search filename-search-pattern : Busca un fitxer concret dins dels paquets instal·lats

dpkg -p | --print-avail package : Mostra detalls sobre un paquet instal·lat.

dpkg -I | --info package-name: Mostra informació sobre un paquet desinstal·lat

Accions que modifiquen el sistema. Cal ser superusuari.

dpkg -i | --install package-file: Instal·la un paquet a partir d'un fitxer .deb

dpkg --configure package-name: Torna a configurar un paquet ja instal·la. Executa l'script de post-instal·lació.

dpkg -r | --remove package_name: Elimina un paquet, però deixa els fitxers de configuració de sistema.

dpkg -P | --purge package_name: Elimina un paquet incloent els fitxers de configuració.

dpkg -C | --audit: busca fitxers instal·lats parcialment al sistema i suggereix que fer amb ells.

Pràctica dpkg

Aquí esta l'imatge on es pot veure que el paquet s'instal.la correctament:

Practicadpkg jordi.png

Una volta el vaig a configurar em diu que ja esta configurat correctament.

[email protected]:~$ sudo dpkg --configure hello
[sudo] password for jordi: 
dpkg: s'ha produït un error en processar hello (--configure):
el paquet hello ja està instaŀlat i configurat
S'han trobat errors en processar:
hello

He pogut eliminar desinstal.lar i eliminar el paquet hello correctament.

[email protected]:~$ sudo dpkg --remove hello
(S'està llegint la base de dades… hi ha 201816 fitxers i directoris instaŀlats actualment.)
S'està desinstaŀlant hello…
S'estan processant els activadors per a man-db…
S'estan processant els activadors per a install-info…

Per eliminar el paquet i els fitxers de configuració es fa servir la següent comanda:

$ sudo dpkg -P hello
 • ftype, --frontend=type: Seleccioneu el frontend a utilitzar.
 • -pvalue, --priority=value: Especifica el llindar mínim de prioritat. Tots les opcions de configuració igual o per sobre d'aquest llindar, seran mostrades.
 • --default-priority: Utilitzar la prioritat per defecte.
 • -a, --all: Configurar tots els paquets del sistema que utilitzen debconf.
 • -u, --unseen-only: Només mostra les qüestions que no han esta contestades prèviament.
 • --force: Força un dpkg-reconfigure inclús si el paquet està en un estat inconsistent o trencat.
 • --no-reload: No torna a carregar les plantilles.

apt

aptitude

Synaptic

Update-manager

software-center

Ordres

dpkg

dpkg-reconfigure

apt-get

apt-cache

aptitude

Conversió de paquets

Vegeu també

Enllaços externs