IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció dd

Tasques:

 • Les clonacions es fan des de la màquina virtual
 • Clonar les diferents imatges proposades. Diferenciar la clonació de particions de la clonació de discos durs
 • Comprovar els clons, han de funcionar igual que les màquines originals
 • Documentar els problemes a l'apartat Dd#Troubleshooting._Resol.C2.B7luci.C3.B3_de_problemes
 • Crear una taula de temps i estadístiques. Per a cada pràctica documentar la mida del sistema origen (disc o partició), i el temps que tarda en fer la imatge. Crear una taula comparativa en format wiki a Dd#Taula_comparativa_de_temps. Calcular el temps previst (segons la velocitat del vostre disc i/o sistema estimeu el temps que tardarà) i comparar-lo amb el temps real: comentar les diferències. Les estadístiques s'han de realitzar totes a la mateixa màquina i indicar les característiques de la màquina (CPU ,RAM, Màquina virtual?)

Casos a provar

Copiar particions:

 • Partició amb Ubuntu Server
 • Partició amb Ubuntu Desktop en ext3
 • Partició amb Ubuntu Desktop en ext4: Comparar quan tarda respecte a l'anterior? HI ha diferències? Per què?
 • Sistema Dual: Windows XP + Ubuntu Desktop en ext3. Copiar tot el disc dur

Provar l'eina convertdd de VirtualBox:

 • Particionar el disc per tenir dos particions: una l'original, l'altre on es guardara el dd
 • Instal·lar en un disc dur prestat una Ubuntu Desktop bàsica
 • Copia la partició amb l'Ubuntu a l'altre partició amb dd
 • Utilitzar convertdd per passar-la a màquina virtual de Virtual Box

Resultats dd

 • Aquí posem la comanda per fer la còpia:

sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4096 conv=notrunc,noerror

Dd JordiPujol JordiRomero.png

Aquests són els paràmetres:

 • if li indiquem el nom del disc que ha de copiar, sda.
 • of li diem el lloc de destí sdb.
 • El bs es la mida del bloc.
 • El parametre cov permet fer transformacions.
 • El notrunc es per no truncar el fitxer de sortida.
 • El noerror es per continuar encara que es trobin errors de lectura.

Les altres opcions són:

 • lcase: transformar majúscules a minúscules
 • ucase: transformar minúscules a majúscules
 • swab: intercanviar cada parell de bytes de l'entrada
 • excl: fallar si l'arxiu de sortida existeix
 • nocreat: no crear l'arxiu de sortida


Les mides de blocs són:

 • ibs: bloc de lectura (input).
 • cbs: bloc de conversió.
 • obs: bloc d'escriptura (output) .

Els sufixos que hi poden haver són:

 • c: 1 byte
 • w: 2 bytes
 • b: 512 bytes (que és la mida habitual d'un sector de disc)
 • kB: 1000 bytes
 • K: 1024 bytes
 • MB: 1000*1000
 • M: 1024*1024
 • GB: 1000*1000*1000
 • G: 1024*1024*1024


 • Aquí surten els discs que hi ha a la màquina i fem una prova per comprovar que vagi tot perfectament.

Ho hem comprovat graficament de la següent forma:

 • He instal.lat ssh tant a la màquina real com a la virtual (si no deixa tenim que fer un apt-get update abans).
 • Ara connectem les dos màquines mitjancçat un ssh.
ssh -X [email protected]
 • Després instal.lem el palimpsest de la següent manera:
sudo apt-get install palimpsest
 • Després l'executem amb la següent comanda:
sudo palimsest
 • I per últim veem com surtens els 2 discs que tenim a la màquina, i fem les proves per veure que els 2 discs funcionen correctament.

Cliquem a benchmark i després a: Star Read/Write Benchmark. I a la següent imatge veiem que els 2 discs funcionen perfectament.

Dd JordiPujol JordiRomero2.png