IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Proposta de pràctiques

 • Amb el dd, fer una copia d'un disc i provar-ho, una partició i el disc sencer. L'eina més bàsica però més lenta.
 • El clonezilla, varies eines, te un Live Cd. copies per xarxa.
 • Mondo Rescue, copies per xarxa, còpies de seguretat.
 • Una imatge de ubuntu server i desktop buida. Fent estadístiques del temps de còpia. Fer les maquines amb EXT3 i EXT4
 • Alguna eina no suporta el EXT4.
 • Partclone, no ho copia tot, sinó que sols copia el necessari. Eina per línia de comandes.
 • System Rescue CD, partimage. Eina menys coneguda.
 • FOG, fa clonacions, part diferent, instal·lat amb màquina virtual, eina web
 • DRBL de clonezilla fa el mateix que el FOG, imatges per la xarxa, pot fer coses que no va el FOG, per es tot més manual, l'apartat més complicat
 • Repositoris d'imatges

DRBL de clonezilla

El servidor

Una ubuntu server 11.10 de 64 bits, descarregada de http://releases.ubuntu.com/11.10/

 • Nom: servidor-copies
 • Usuari: clone
 • Paraula de pas: clonezilla

OpenSSH-server instal·lat

 • En el servidor ens farà falta una carpeta compartida, per emmagatzema les imatges que copiarem de les altres màquines.
 • El primer que he fet és:
Davidginovartcompartircarpetavirtualbox.png
 • On podem veure com ja hem creat la carpeta compartida:
Davidginovartcompartircarpetavirtualbox2.png
 • Després ens demana de fer aquestes comandes al servidor:
sudo mount -t vboxsf Nom carpeta destí
# sudo mount -t vboxsf Carpeta_Compartida_Imatges /home/clone/
 • Si tenim algun problema amb el sistema de fitxers de virutalbox, vboxsf, utilitzem aquesta comanda:
# sudo apt-get install virtualbox-ose-guest-utils
 • I finalment he afegit aquesta línia al fitxer /etc/fstab
Davidginovartcompartircarpetavirtualbox3.png


Xarxa

NOTA: A la màquina virtual he habilitat 2 targetes de xarxa; La primera en adaptador pont per a accés a Internet i la segona en xarxa interna per a fer les proves de clients de manera local.

$ sudo nano /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system 
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto internet
iface internet inet dhcp

auto intranet
iface intranet inet static 
	address 192.168.23.5 
	netmask	255.255.255.0
	gateway 192.168.23.1

Per a que es canviïn els noms de les targetes de xarxa correctament, hem d'editar:

$ sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:e2:84:2d", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="internet"

# PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:58:92:87", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="intranet"

Si tot ha anat bé:

$ ifconfig 
internet Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:e2:84:2d 
     inet addr:192.168.203.250 Bcast:192.168.203.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fee2:842d/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:15548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:5121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:17216740 (17.2 MB) TX bytes:646155 (646.1 KB)

intranet Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:58:92:87 
     inet addr:192.168.23.5 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe58:9287/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2481 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
     TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:494703 (494.7 KB) TX bytes:1460 (1.4 KB)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:179 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:179 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:12672 (12.6 KB) TX bytes:12672 (12.6 KB)

Proxy

$ sudo nano /etc/bash.bashrc
#Proxy des de l'aula 20.3
export http_proxy=http://192.168.203.1:3128/
export https_proxy=http://192.168.203.1:3128/
export ftp_proxy=http://192.168.203.1:3128/
$ sudo nano /etc/environment 
#Proxy des de l'aula 20.3
http_proxy=http://192.168.203.1:3128/
https_proxy=http://192.168.203.1:3128/
ftp_proxy=http://192.168.203.1:3128/

Necessitem configurar el proxy a l'apt, per a poder actualitzar des del repositori de DRBL:

$ ls -l /etc/apt/apt.conf.d/
total 24
-rw-r--r-- 1 root root 81 2012-01-24 10:56 00CDMountPoint
-rw-r--r-- 1 root root 40 2012-01-24 10:56 00trustcdrom
-rw-r--r-- 1 root root 430 2011-10-06 17:37 01autoremove
-rw-r--r-- 1 root root 157 2011-08-08 23:00 05aptitude
-rw-r--r-- 1 root root 123 2011-10-06 17:37 20changelog
-rw-r--r-- 1 root root 182 2011-06-23 09:01 70debconf
$ sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/80proxy
#Proxy des de l'aula 20.3
Acquire::http::Proxy "http://192.168.203.1:3128";
Acquire::https::Proxy "http://192.168.203.1:3128";
Acquire::ftp::Proxy "http://192.168.203.1:3128";

NOTA: En cas de que el proxy necessite un usuari i contrasenya, hem d'afegir usuari:[email protected] al davant del servidor proxy, quedant així: http://usuari:[email protected]:3128

Instal·lació del DRBL

Afegiré el repositori de DRBL al fitxer sources.list:

$ sudo joe /etc/apt/sources.list
deb http://free.nchc.org.tw/drbl-core drbl stable
 • Després executem aquesta comanda per descarregar-mos la clau pública:
$ wget -q http://drbl.sourceforge.net/GPG-KEY-DRBL -O- | sudo apt-key add -
 • Si tenim algun problema amb la baixada de la clau podem descarregar-la amb:
$ wget http://drbl.sourceforge.net/GPG-KEY-DRBL
 • Després la puguem per ssh, he utilitzat aquesta comanda:
$ sudo scp GPG-KEY-DRBL [email protected]:/home/clone/GPG-KEY-DRBL
[email protected]'s password: 
GPG-KEY-DRBL                 100% 1361   1.3KB/s  00:00 
 • I executem aquesta comanda per afegir-la:
$ sudo apt-key add GPG-KEY-DRBL 
OK


 • I finalment executem aquestes comandes:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install drbl
 • Podem veure els paquets instal·lats pel drbl amb:
$ dpkg -L drbl
/opt
/opt/drbl
/opt/drbl/setup
/opt/drbl/setup/files
/opt/drbl/setup/files/DBN
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN-TU
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN-TU/firstboot.DBN-TU.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN3.0
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN3.0/dev.DBN3.0.tgz
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN3.0/firstboot.DBN3.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN3.1
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN3.1/dev.DBN3.1.tgz
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN3.1/firstboot.DBN3.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN4.0
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN4.0/firstboot.DBN4.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.1
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.1/firstboot.DBN5.0.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.2
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.2/firstboot.DBN5.0.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.3
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.3/firstboot.DBN5.0.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.4
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.4/firstboot.DBN5.0.4.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0/firstboot.DBN5.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/firstboot.default-DBN.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN6.0
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN6.0/firstboot.DBN6.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN6.0.1
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN6.0.1/firstboot.DBN6.0.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.8
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN5.0.8/firstboot.DBN5.0.8.drbl
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN6.0.2
/opt/drbl/setup/files/DBN/DBN6.0.2/firstboot.DBN6.0.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/DSL
/opt/drbl/setup/files/DSL/2.2b
/opt/drbl/setup/files/DSL/2.2b/linuxrc.DSL-2.2b.drbl
/opt/drbl/setup/files/DSL/3.0.1
/opt/drbl/setup/files/DSL/3.0.1/PXE-DSL-3.0.1.patch
/opt/drbl/setup/files/DSL/3.0.1/linuxrc.DSL-3.0.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/DSL/3.1
/opt/drbl/setup/files/DSL/3.1/linuxrc.DSL-3.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/DSL/3.2
/opt/drbl/setup/files/DSL/3.3
/opt/drbl/setup/files/DSL/4.0
/opt/drbl/setup/files/DSL/4.0/DSL-40a2-patch.diskless
/opt/drbl/setup/files/DSL/4.0/linuxrc.DSL-40a2.drbl
/opt/drbl/setup/files/DSL/4.4.10
/opt/drbl/setup/files/DSL/4.4.10/linuxrc.DSL-4.4.10.drbl
/opt/drbl/setup/files/DSL/README.txt
/opt/drbl/setup/files/DSL/default
/opt/drbl/setup/files/DSL/default/linuxrc.DSL-default.drbl
/opt/drbl/setup/files/Debian-live
/opt/drbl/setup/files/Debian-live/etch
/opt/drbl/setup/files/Debian-live/etch/casper.Debian-live-etch.drbl
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/1.0
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/1.0/linuxrc.GeeXbox-1.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/1.1
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/1.1/linuxrc.GeeXbox-1.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/2.0
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/2.0/linuxrc.GeeXbox-2.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/default
/opt/drbl/setup/files/GeeXbox/default/linuxrc.GeeXbox-default.drbl
/opt/drbl/setup/files/INSERT
/opt/drbl/setup/files/INSERT/default
/opt/drbl/setup/files/INSERT/default/linuxrc.INSERT-default.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.0
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.0/dev.MDK10.0.tgz
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.0/firstboot.MDK10.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.0/halt.MDK10.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.0/rc.sysinit.MDK10.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.1
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.1/firstboot.MDK10.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.1/halt.MDK10.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.1/rc.sysinit.MDK10.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.2
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.2/firstboot.MDK10.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.2/halt.MDK10.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK10.2/rc.sysinit.MDK10.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK9.2
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK9.2/dev.MDK9.2.tgz
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK9.2/firstboot.MDK9.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK9.2/halt.MDK9.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDK9.2/rc.sysinit.MDK9.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2005
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2005/firstboot.MDV2005.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2005/halt.MDV2005.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2005/rc.sysinit.MDV2005.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006.0
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006.0/firstboot.MDV2006.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006.0/halt.MDV2006.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006.0/rc.sysinit.MDV2006.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006/firstboot.MDV2006.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006/halt.MDV2006.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2006/rc.sysinit.MDV2006.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.0
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.0/firstboot.MDV2007.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.0/halt.MDV2007.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.0/rc.sysinit.MDV2007.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.1
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.1/firstboot.MDV2007.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.1/halt.MDV2007.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2007.1/rc.sysinit.MDV2007.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.0
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.0/firstboot.MDV2008.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.0/halt.MDV2008.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.0/rc.sysinit.MDV2008.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.1
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.1/firstboot.MDV2008.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.1/halt.MDV2008.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2008.1/rc.sysinit.MDV2008.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.0
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.0/firstboot.MDV2009.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.0/halt.MDV2009.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.0/rc.sysinit.MDV2009.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.1
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.1/firstboot.MDV2009.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.1/halt.MDV2009.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2009.1/rc.sysinit.MDV2009.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2010.0
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2010.0/firstboot.MDV2010.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2010.0/halt.MDV2010.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/MDV2010.0/rc.sysinit.MDV2010.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/firstboot.default-MDK.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/halt.default-MDK.drbl
/opt/drbl/setup/files/MDK/rc.sysinit.default-MDK.drbl
/opt/drbl/setup/files/PUD-Linux
/opt/drbl/setup/files/PUD-Linux/0.4.6.10
/opt/drbl/setup/files/PUD-Linux/0.4.6.10/casper.PUD-Linux-0.4.6.10.drbl
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/211
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/211/linuxrc.PuppyLinux-211.drbl
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/212
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/212/PXE-PuppyLinux-212.patch
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/212/linuxrc.PuppyLinux-212.drbl
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/212beta
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/213
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/213/linuxrc.PuppyLinux-213.drbl
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/214
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/214/linuxrc.PuppyLinux-214.drbl
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/README.txt
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/default
/opt/drbl/setup/files/PuppyLinux/default/linuxrc.PuppyLinux-default.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.1
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.1/halt.CO4.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.1/rc.sysinit.CO4.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.2
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.2/halt.CO4.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.2/rc.sysinit.CO4.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.3
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.3/halt.CO4.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.3/rc.sysinit.CO4.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.4
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.4/halt.CO4.4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.4/rc.sysinit.CO4.4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.5
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.5/halt.CO4.5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.5/rc.sysinit.CO4.5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.6
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.6/halt.CO4.6.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.6/rc.sysinit.CO4.6.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.8
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.8/halt.CO4.8.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4.8/rc.sysinit.CO4.8.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4/halt.CO4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO4/rc.sysinit.CO4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.0
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.0/halt.CO5.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.0/rc.sysinit.CO5.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.1
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.1/halt.CO5.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.1/rc.sysinit.CO5.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.2
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.2/halt.CO5.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.2/rc.sysinit.CO5.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.3
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.3/halt.CO5.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.3/rc.sysinit.CO5.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.4
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.4/halt.CO5.4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.4/rc.sysinit.CO5.4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.5
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.5/halt.CO5.5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.5/rc.sysinit.CO5.5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5/halt.CO5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5/rc.sysinit.CO5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC1
/opt/drbl/setup/files/RH/FC1/halt.FC1.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC1/rc.sysinit.FC1.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC10
/opt/drbl/setup/files/RH/FC10/halt.FC10.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC10/rc.sysinit.FC10.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC11
/opt/drbl/setup/files/RH/FC11/halt.FC11.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC11/rc.sysinit.FC11.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC12
/opt/drbl/setup/files/RH/FC12/halt.FC12.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC12/rc.sysinit.FC12.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC13
/opt/drbl/setup/files/RH/FC13/halt.FC13.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC13/rc.sysinit.FC13.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC14
/opt/drbl/setup/files/RH/FC14/halt.FC14.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC14/rc.sysinit.FC14.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC2
/opt/drbl/setup/files/RH/FC2/halt.FC2.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC2/rc.sysinit.FC2.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC3
/opt/drbl/setup/files/RH/FC3/halt.FC3.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC3/rc.sysinit.FC3.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC4
/opt/drbl/setup/files/RH/FC4/halt.FC4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC4/rc.sysinit.FC4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC5
/opt/drbl/setup/files/RH/FC5/halt.FC5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC5/rc.sysinit.FC5.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC6
/opt/drbl/setup/files/RH/FC6/halt.FC6.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC6/rc.sysinit.FC6.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC7
/opt/drbl/setup/files/RH/FC7/halt.FC7.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC7/rc.sysinit.FC7.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC8
/opt/drbl/setup/files/RH/FC8/halt.FC8.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC8/rc.sysinit.FC8.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC9
/opt/drbl/setup/files/RH/FC9/halt.FC9.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/FC9/rc.sysinit.FC9.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/RH4
/opt/drbl/setup/files/RH/RH4/halt.RH4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/RH4/rc.sysinit.RH4.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/RH8.0
/opt/drbl/setup/files/RH/RH8.0/halt.RH8.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/RH8.0/rc.sysinit.RH8.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/RH9
/opt/drbl/setup/files/RH/RH9/halt.RH9.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/RH9/rc.sysinit.RH9.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/halt.default-RH.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/rc.sysinit.default-RH.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/single.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.6
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.6/halt.CO5.6.drbl
/opt/drbl/setup/files/RH/CO5.6/rc.sysinit.CO5.6.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.0
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.0/firstboot.SUSE10.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.1
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.1/firstboot.SUSE10.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.2
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.2/firstboot.SUSE10.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.3
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE10.3/firstboot.SUSE10.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.0
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.0/firstboot.SUSE11.0.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.1
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.1/firstboot.SUSE11.1.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.2
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.2/firstboot.SUSE11.2.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.3
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE11.3/firstboot.SUSE11.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE9.3
/opt/drbl/setup/files/SUSE/SUSE9.3/firstboot.SUSE9.3.drbl
/opt/drbl/setup/files/SUSE/firstboot.default-SUSE.drbl
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/10.04
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/10.04/drbl-client-boot.conf
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/10.04/plymouth.conf
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/10.10
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/10.10/drbl-client-boot.conf
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/10.10/plymouth.conf
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/6.10
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/6.10/rc-default
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/7.04
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/7.04/rc-default
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/7.10
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/7.10/rc-default
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/8.04
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/8.04/rc-default
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/8.10
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/8.10/rc-default
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/9.04
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/9.04/rc-default
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/9.10
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/9.10/drbl-client-boot.conf
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/9.10/rc-sysinit.conf
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/11.04
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/11.04/drbl-client-boot.conf
/opt/drbl/setup/files/Ubuntu/11.04/plymouth.conf
/opt/drbl/setup/files/boinc
/opt/drbl/setup/files/boinc/S99run-boinc
/opt/drbl/setup/files/boinc/conf
/opt/drbl/setup/files/boinc/conf/drbl-boinc.conf
/opt/drbl/setup/files/boinc/run-as-user
/opt/drbl/setup/files/boinc/template
/opt/drbl/setup/files/boinc/template/account_www.worldcommunitygrid.org.xml.temp
/opt/drbl/setup/files/boinc/template/ca-bundle.crt
/opt/drbl/setup/files/boinc/template/global_prefs.xml.template
/opt/drbl/setup/files/misc
/opt/drbl/setup/files/misc/arm-wol
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons/drbl-live
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons/drbl-live/Clonezilla-live.desktop
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons/drbl-live/Clonezilla-server.desktop
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons/drbl-live/GParted.desktop
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons/drbl-live/Grandr.desktop
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons/drbl-live/Start_DRBL.desktop
/opt/drbl/setup/files/misc/desktop-icons/drbl-live/Stop_DRBL.desktop
/opt/drbl/setup/files/misc/drbl-clients-nat
/opt/drbl/setup/files/misc/drblthincli
/opt/drbl/setup/files/misc/force-load-ide
/opt/drbl/setup/files/misc/gdm-safe-restart
/opt/drbl/setup/files/misc/mkswapfile
/opt/drbl/setup/files/misc/parse-load-mod-suse
/opt/drbl/setup/files/misc/setupx_redhat.tgz
/opt/drbl/setup/files/misc/start-srv-after-ifup
/opt/drbl/setup/files/misc/start_udev.drbl
/opt/drbl/setup/files/misc/init.drbl
/opt/drbl/setup/yum-repos
/opt/drbl/setup/yum-repos/drbl-extra.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/drbl-legacy.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/drbl-testing.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/drbl-unstable.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/drbl.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-10.0.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-10.1.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-10.2.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-10.3.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-11.0.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-updates-10.0.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-updates-10.1.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-updates-10.2.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-updates-10.3.repo
/opt/drbl/setup/yum-repos/opensuse-updates-11.0.repo
/opt/drbl/setup/rpm-md-repos
/opt/drbl/setup/rpm-md-repos/drbl-testing.repo
/opt/drbl/setup/rpm-md-repos/drbl-unstable.repo
/opt/drbl/setup/rpm-md-repos/drbl.repo
/opt/drbl/conf
/opt/drbl/conf/client-append-fstab.example
/opt/drbl/conf/client-extra-service.example
/opt/drbl/conf/client-ip-hostname.example
/opt/drbl/conf/dcsrc.example
/opt/drbl/conf/drbl.conf
/opt/drbl/sbin
/opt/drbl/sbin/Forcevideo-drbl-live
/opt/drbl/sbin/Makefile
/opt/drbl/sbin/check_drbl_setup_space
/opt/drbl/sbin/deb-preconf-drbl
/opt/drbl/sbin/drbl-3n-conf
/opt/drbl/sbin/drbl-aoe-img-dump
/opt/drbl/sbin/drbl-aoe-serv
/opt/drbl/sbin/drbl-autologin-env-reset
/opt/drbl/sbin/drbl-autologin-home-reset
/opt/drbl/sbin/drbl-clean-autologin-account
/opt/drbl/sbin/drbl-clean-dhcpd-leases
/opt/drbl/sbin/drbl-client-reautologin
/opt/drbl/sbin/drbl-client-root-passwd
/opt/drbl/sbin/drbl-client-switch
/opt/drbl/sbin/drbl-client-system-select
/opt/drbl/sbin/drbl-client-xfs-switch
/opt/drbl/sbin/drbl-collect-mac
/opt/drbl/sbin/drbl-conf-functions
/opt/drbl/sbin/drbl-etc-hosts
/opt/drbl/sbin/drbl-fuh
/opt/drbl/sbin/drbl-fuu
/opt/drbl/sbin/drbl-gen-pxe-nbi
/opt/drbl/sbin/drbl-gen-ssh-host-keys
/opt/drbl/sbin/drbl-gen-ssi-files
/opt/drbl/sbin/drbl-kbdchooser
/opt/drbl/sbin/drbl-live-boinc
/opt/drbl/sbin/drbl-live-conf-X
/opt/drbl/sbin/drbl-live.sh
/opt/drbl/sbin/drbl-nat-rules
/opt/drbl/sbin/drbl-nfs-conf
/opt/drbl/sbin/drbl-nfs-exports
/opt/drbl/sbin/drbl-perl-functions
/opt/drbl/sbin/drbl-powerful-thin-client
/opt/drbl/sbin/drbl-pxelinux-passwd
/opt/drbl/sbin/drbl-ssi-client-prepare
/opt/drbl/sbin/drbl-swapfile
/opt/drbl/sbin/drbl-syslinux-netinstall
/opt/drbl/sbin/drbl-user-env-reset
/opt/drbl/sbin/drbl-useradd
/opt/drbl/sbin/drbl-useradd-file
/opt/drbl/sbin/drbl-useradd-list
/opt/drbl/sbin/drbl-useradd-range 
/opt/drbl/sbin/drbl-userdel
/opt/drbl/sbin/drbl-yp-securenets
/opt/drbl/sbin/drblsrv-offline
/opt/drbl/sbin/generate-pxe-menu
/opt/drbl/sbin/install-kernel-for-client
/opt/drbl/sbin/prepare-files-for-PXE-client
/opt/drbl/sbin/select-drbl-clients
/opt/drbl/sbin/set-default-pxe-img
/opt/drbl/sbin/switch-pxe-bg-mode
/opt/drbl/sbin/switch-pxe-menu
/opt/drbl/sbin/tune-clientdir-opt
/opt/drbl/sbin/tune-debian-dev-group-perm
/opt/drbl/sbin/update-drbl-client-kernel-from-server
/opt/drbl/sbin/drbl-login-switch
/opt/drbl/sbin/drbl-SL.sh
/opt/drbl/sbin/drbl-prepare-memtest
/opt/drbl/sbin/drbl-prepare-pxelinux
/opt/drbl/sbin/drbl-all-service
/opt/drbl/sbin/drbl-client-service
/opt/drbl/sbin/drbl-functions
/opt/drbl/sbin/drbl-netinstall
/opt/drbl/sbin/drbl-gen-client-files
/opt/drbl/sbin/mknic-nbi
/opt/drbl/sbin/drblsrv
/opt/drbl/sbin/drblpush
/opt/drbl/sbin/drbl4imp
/opt/drbl/bin
/opt/drbl/bin/drbl-bug-report
/opt/drbl/bin/drbl-check-dm
/opt/drbl/bin/drbl-check-kernel-cpu-arch
/opt/drbl/bin/drbl-detect-cdrom
/opt/drbl/bin/drbl-doit
/opt/drbl/bin/drbl-get-common-username
/opt/drbl/bin/drbl-get-ipadd
/opt/drbl/bin/drbl-get-macadd
/opt/drbl/bin/drbl-get-netmask
/opt/drbl/bin/drbl-get-network
/opt/drbl/bin/drbl-get-nfsserver
/opt/drbl/bin/drbl-gethostip
/opt/drbl/bin/drbl-ipcalc
/opt/drbl/bin/drbl-ipcalc-list
/opt/drbl/bin/drbl-langchooser
/opt/drbl/bin/drbl-sha1pass
/opt/drbl/bin/drbl-tune-pxecfg-block
/opt/drbl/bin/drbl-wakeonlan
/opt/drbl/bin/drbl-website
/opt/drbl/bin/find-url-in-rpm-md-set
/opt/drbl/bin/find-url-in-yum-set
/opt/drbl/bin/fqdn-etc-host.sh
/opt/drbl/bin/get-all-nic-ip
/opt/drbl/bin/get-assigned-hn-by-ip
/opt/drbl/bin/get-client-ip-list
/opt/drbl/bin/get-drbl-conf-param
/opt/drbl/bin/get-ip-link-2-drbl-srv
/opt/drbl/bin/get-necessary-nfsd-no
/opt/drbl/bin/get-nic-devs
/opt/drbl/bin/get-port-link-2-drbl-srv
/opt/drbl/bin/get-rpm-list-from-yum
/opt/drbl/bin/hide_reveal_pxe_img
/opt/drbl/bin/isohybrid
/opt/drbl/bin/list_available_deb
/opt/drbl/bin/list_available_rpm
/opt/drbl/bin/list_available_tbz2
/opt/drbl/bin/list_latest_deb
/opt/drbl/bin/list_latest_rpm
/opt/drbl/bin/list_latest_tbz2
/opt/drbl/bin/parse_apt_url_get_rpm.sh
/opt/drbl/bin/parse_dhcpd_conf
/opt/drbl/bin/parse_net_conf
/opt/drbl/bin/pkg-ver-latest
/opt/drbl/lang
/opt/drbl/lang/bash
/opt/drbl/lang/bash/check-bash-lang.sh
/opt/drbl/lang/bash/fr_FR
/opt/drbl/lang/bash/it_IT
/opt/drbl/lang/bash/ja_JP.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/pt_BR
/opt/drbl/lang/bash/ru_RU.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/zh_CN.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/zh_TW.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/en_US
/opt/drbl/lang/bash/es_ES
/opt/drbl/lang/bash/de_DE
/opt/drbl/lang/conv_b5_to_utf8.sh
/opt/drbl/lang/conv_utf8_to_b5.sh
/opt/drbl/lang/perl
/opt/drbl/lang/perl/check-perl-lang.sh
/opt/drbl/lang/perl/en_US
/opt/drbl/lang/perl/it_IT
/opt/drbl/lang/perl/ja_JP.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/zh_TW.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/zh_CN.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/es_ES
/opt/drbl/lang/perl/fr_FR
/opt/drbl/lang/perl/ru_RU.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/pt_BR
/opt/drbl/lang/perl/de_DE
/opt/drbl/lang/Makefile
/opt/drbl/doc
/opt/drbl/doc/AUTHORS
/opt/drbl/doc/COPYING
/opt/drbl/doc/Known_issues.txt
/opt/drbl/doc/Known_issues_Big5.txt
/opt/drbl/doc/README
/opt/drbl/doc/RELEASE-NOTES
/opt/drbl/doc/ChangeLog.txt
/opt/drbl/doc/VERSION.1.10.31
/opt/drbl/pkg
/opt/drbl/pkg/memtest86+
/opt/drbl/pkg/memtest86+/README
/opt/drbl/pkg/misc
/opt/drbl/pkg/misc/00_README.txt
/opt/drbl/pkg/misc/fail-mbr.bin
/opt/drbl/pkg/syslinux
/opt/drbl/pkg/syslinux/makeboot.bat
/opt/drbl/pkg/syslinux/makeboot.sh
/opt/drbl/pkg/syslinux/README
/opt/drbl/pki
/opt/drbl/pki/rpm-gpg
/opt/drbl/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-DRBL
/opt/drbl/image
/opt/drbl/image/drbllogo.png
/opt/drbl/image/drblwp.png
/opt/drbl/image/ocslogo.png
/opt/drbl/image/ocswp.png
/opt/drbl/image/ocswp.xpm.gz
/usr
/usr/share
/usr/share/gdm
/usr/share/gdm/themes
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/clonezilla
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/clonezilla/ocslogo-1.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/clonezilla/ocslogo-2.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/clonezilla/ocslogo-3.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/drbl-gdm.xml
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/drbl.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/GdmGreeterTheme.desktop
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/language.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/quit.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/screenshot.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/session.png
/usr/share/gdm/themes/drbl-gdm/system.png
/usr/share/doc
/usr/share/doc/drbl
/usr/share/doc/drbl/copyright
/usr/share/doc/drbl/changelog.Debian.gz
/opt/drbl/sbin/drbl-cp
/opt/drbl/sbin/drbl-cp-host
/opt/drbl/sbin/drbl-host-cp
/opt/drbl/sbin/drbl-get-host
/opt/drbl/sbin/drbl-host-get
/opt/drbl/sbin/drbl-host-rm
/opt/drbl/sbin/drbl-rm-host
/opt/drbl/sbin/drbl-fuh-put
/opt/drbl/sbin/drbl-fuh-get
/opt/drbl/sbin/drbl-fuh-rm
/opt/drbl/sbin/drbl-cp-user
/opt/drbl/sbin/drbl-user-cp
/opt/drbl/sbin/drbl-rm-user
/opt/drbl/sbin/drbl-user-rm
/opt/drbl/sbin/drbl-get-user
/opt/drbl/sbin/drbl-user-get
/opt/drbl/sbin/drbl-fuu-put
/opt/drbl/sbin/drbl-fuu-get
/opt/drbl/sbin/drbl-fuu-rm
/opt/drbl/sbin/drbl-userdel-file
/opt/drbl/sbin/drbl-userdel-list
/opt/drbl/sbin/drbl-userdel-range
/opt/drbl/sbin/dcs
/opt/drbl/lang/bash/de_DE.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/en_US.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/it_IT.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/es_ES.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/pt_BR.UTF-8
/opt/drbl/lang/bash/fr_FR.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/de_DE.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/en_US.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/it_IT.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/es_ES.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/pt_BR.UTF-8
/opt/drbl/lang/perl/fr_FR.UTF-8$ sudo /opt/drbl/sbin/drblsrv -i

Esecutaré la següent comanda i contestaré les preguntes amb la opció per defecte, que es no ja que no ens interessa instal·lar sistemes operatius en xarxa:

$ sudo /opt/drbl/sbin/drblsrv -i
*****************************************************.
Hint! When a "yes or no" option is available, the default value is uppercase. E.g. (y/N) the default is "N", so when you press "Enter" 
without typing "Y or N" it will be as if you typed "N" and then "Enter". If you are not sure which option to choose just press "Enter" key.
*****************************************************.
*****************************************************.
Installing DRBL for Debian Linux...
*****************************************************.
Do you want to install the network installation boot images so that you can let the client computer install some GNU/Linux distributions 
(Debian, Ubuntu, RedHat Linux, Fedora Core, Mandriva, CentOS and OpenSuSE...) via a network connection?  !!NOTE!! This will download a lot of files 
(Typically > 100 MB) so it might take a few minutes. If the client computer has a hard drive that you may install GNU/Linux onto, put a Y here.
 If you answer "no" here, you can run "drbl-netinstall" to install them later.
[y/N]

Contestaré amb la opció per defecte:

*****************************************************.
This GNU/Linux distribution uses one kernel to support SMP and non-SMP arch.
*****************************************************.
Do you want to use the serial console output on the client computer(s)?
If you do NOT know what to pick, say "N" here, otherwise the client computer(s) may show NOTHING on the screen!
[y/N]

Contestaré amb la opció per defecte:

Ign http://free.nchc.org.tw drbl/stable Translation-ca
Ign http://free.nchc.org.tw drbl/stable Translation-en
S'està llegint la llista de paquets… Fet 0%
*****************************************************.
Do you want to upgrade the operating system?
[y/N]

Configuració del DRBL

$ sudo /opt/drbl/sbin/drblpush -i
******************************************************
Hint! When a yes/no option is available, the default value is uppercase, Ex. (y/N), the default is "N", when you press "Enter", it will use "N".
 If you are not sure which one to choose, you can just press "Enter" key.
******************************************************
Searching the installed packages for DRBL server...This might take several minutes...
Finished searching the installed packages for DRBL server.
******************************************************
------------------------------------------------------
The interactive mode let you supply the information of your DRBL environment.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Please enter DNS domain (such as drbl.sf.net):
[drbl.name]   
Set DOMAIN as drbl.name
------------------------------------------------------
Please enter NIS/YP domain name:
[iesebre] 
Set DOMAIN as iesebre
------------------------------------------------------
Please enter the client hostname prefix:
This prefix is used to automatically create hostname for clients. If you want to overwrite some or all automatically created hostnames,
 press Ctrl-C to quit this program now, edit /opt/drbl/conf/client-ip-hostname, then run this program again.
[servidor-copies] 
Set the client hostname prefix as servidor-copies
------------------------------------------------------
internet: IP address 192.168.203.251, netmask 255.255.255.0
intranet: IP address 192.168.23.5, netmask 255.255.255.0
Configured ethernet card(s) found in your system: internet intranet 
------------------------------------------------------
The public IP address of this server is NOT found.
Which ethernet port in this server is for public Internet accsess, not for DRBL connection?
Available ethernet ports in this server:
internet (192.168.203.251), intranet (192.168.23.5), 
[intranet] internet
The ethernet port you choose for the WAN connection: internet
The ethernet port(s) for DRBL environment: intranet 

Abans de contestar la seguent pregunta hem d'encendre les màquines client:

 ******************************************************
 ******************************************************
 Now we can collect the MAC address of clients!
 If you want to let the DHCP service in DRBL server offer same IP address to client every time when client boot, and you never did this procedure,
 you should do it now!
 If you already have those MAC addresses of clients, you can put them into different group files (These files number is the same number of networks 
cards for DRBL service). In this case, you can skip this step.
 This step helps you to record the MAC addresses of clients, then divide them into different groups. It will save your time and reduce the typos.
 The MAC addresses will be recorded turn by turn according to the boot of clients,
 and they will be put into different files according to the network card in server, file name will be like macadr-eth1.txt, macadr- eth2.txt...
 You can find them in directory /etc/drbl.
 Please boot the clients by order, make sure they boot from etherboot or PXE!
 Do you want to collect them?
 [y/N]


******************************************************
OK! Let's do it!
request_eth_port:intranet
Stopping isc-dhcp-server ...
 * Stopping ISC DHCP server dhcpd                    [fail] 
Stopping tftpd-hpa ...
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service tftpd-hpa stop

Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the stop(8) utility, e.g. stop tftpd-hpa
*****************************************************.
Start detecting MAC address....
Enter 1 or press Enter to view the collecting status.
Enter 2 or q to finish collecting and quit.
1
=======================================
08:00:27:10:15:54
08:00:27:E6:71:04
Total: 2
=======================================
Enter 1 or press Enter to view the collecting status.
Enter 2 or q to finish collecting and quit.
2
*****************************************************.
The collected MAC addresses from [intranet] are saved in file(s) separately: macadr-intranet.txt.
These files are saved in directory /etc/drbl.
******************************************************
OK! Let's continue...
******************************************************
Do you want to let the DHCP service in DRBL server offer same IP address to the client every time when client boots (If you want this function,
 you have to collect the MAC addresses of clients, and save them in file(s) (as in the previous procedure)).
 This is for the clients connected to DRBL server's ethernet network interface intranet ?
[y/N]

TODO: Detectant un client

$ sudo /opt/drbl/sbin/drblpush -i
[sudo] password for clone: 
******************************************************
Hint! When a yes/no option is available, the default value is uppercase, Ex. (y/N), the default is "N", when you press "Enter", it will use "N".
If you are not sure which one to choose, you can just press "Enter" key.
******************************************************
Searching the installed packages for DRBL server...This might take several minutes...
Finished searching the installed packages for DRBL server.
******************************************************
------------------------------------------------------
The interactive mode let you supply the information of your DRBL environment.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Please enter DNS domain (such as drbl.sf.net):
[drbl.name] 
Set DOMAIN as drbl.name
------------------------------------------------------
Please enter NIS/YP domain name:
[penguinzilla] 
Set DOMAIN as penguinzilla
------------------------------------------------------
Please enter the client hostname prefix:
This prefix is used to automatically create hostname for clients. If you want to overwrite some or all automatically created hostnames,
press Ctrl-C to quit this program now, edit /opt/drbl/conf/client-ip-hostname, then run this program again.
[servidor-copies] 
Set the client hostname prefix as servidor-copies
------------------------------------------------------
internet: IP address 192.168.203.251, netmask 255.255.255.0
intranet: IP address 192.168.0.13, netmask 255.255.255.0
Configured ethernet card(s) found in your system: internet intranet 
------------------------------------------------------
The public IP address of this server is NOT found.
Which ethernet port in this server is for public Internet accsess, not for DRBL connection?
Available ethernet ports in this server:
internet (192.168.203.251), intranet (192.168.0.13), 
[internet] 
The ethernet port you choose for the WAN connection: internet
The ethernet port(s) for DRBL environment: intranet 
******************************************************
******************************************************
Now we can collect the MAC address of clients!
If you want to let the DHCP service in DRBL server offer same IP address to client every time when client boot, and you never did this procedure,
you should do it now!
If you already have those MAC addresses of clients, you can put them into different group files (These files number is the same number of 
networks cards for DRBL service). In this case, you can skip this step.
This step helps you to record the MAC addresses of clients, then divide them into different groups. It will save your time and reduce the typos.
The MAC addresses will be recorded turn by turn according to the boot of clients,
and they will be put into different files according to the network card in server, file name will be like macadr-eth1.txt, macadr-eth2.txt...
You can find them in directory /etc/drbl.
Please boot the clients by order, make sure they boot from etherboot or PXE!
Do you want to collect them?
[y/N] y
******************************************************
OK! Let's do it!
request_eth_port:intranet
Stopping isc-dhcp-server ...
 * Stopping ISC DHCP server dhcpd                    [fail] 
Stopping tftpd-hpa ...
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service tftpd-hpa stop

Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the stop(8) utility, e.g. stop tftpd-hpa
tftpd-hpa stop/waiting
*****************************************************.
Start detecting MAC address....
Enter 1 or press Enter to view the collecting status.
Enter 2 or q to finish collecting and quit.
1
=======================================
08:00:27:10:15:54
Total: 1
=======================================
Enter 1 or press Enter to view the collecting status.
Enter 2 or q to finish collecting and quit.
2
*****************************************************.
The collected MAC addresses from [intranet] are saved in file(s) separately: macadr-intranet.txt.
These files are saved in directory /etc/drbl.
******************************************************
OK! Let's continue...
******************************************************
Do you want to let the DHCP service in DRBL server offer same IP address to the client every time when client boots
(If you want this function, you have to collect the MAC addresses of clients, and save them in file(s) (as in the previous procedure)).
This is for the clients connected to DRBL server's ethernet network interface intranet ?
[y/N]


=======================================
08:00:27:10:15:54
Total: 1
=======================================
Enter 1 or press Enter to view the collecting status.
Enter 2 or q to finish collecting and quit.
2
*****************************************************.
The collected MAC addresses from [intranet] are saved in file(s) separately: macadr-intranet.txt.
These files are saved in directory /etc/drbl.
******************************************************
OK! Let's continue...
******************************************************
Do you want to let the DHCP service in DRBL server offer same IP address to the client every time when client boots (If you want this function, you
have to collect the MAC addresses of clients, and save them in file(s) (as in the previous procedure)). This is for the clients connected to DRBL 
server's ethernet network interface intranet ?
[y/N] 
******************************************************
OK! Let's continue, we will set the IP address of clients by "first boot gets IP first" instead of fixed one!
Hostmin: 192.168.0.1
******************************************************
What is the initial number do you want to use in the last set of digits in the IP (i.e. the initial value of d in the IP address a.b.c.d) for DRBL 
clients connected to this ethernet port intranet.
[1] 
******************************************************
How many DRBL clients (PC for students) connected to DRBL server's ethernet network interface intranet ?
Please enter the number: 
[12] 
******************************************************
The final number in the last set of digits in the client's IP address is "12".
We will set the IP address for the clients connected to DRBL server's ethernet network interface intranet as: 192.168.0.1 - 192.168.0.12
Accept ? [Y/n] 
******************************************************
OK! Let's continue...
******************************************************
The Layout for your DRBL environment: 
******************************************************
     NIC  NIC IP          Clients
+-----------------------------+
|     DRBL SERVER     |
|               |
|  +-- [internet] 192.168.203.251 +- to WAN
|               |
|  +-- [intranet] 192.168.0.13 +- to clients group intranet [ 12 clients, their IP 
|               |      from 192.168.0.1 - 192.168.0.12]
+-----------------------------+
******************************************************
Total clients: 12
******************************************************
Press Enter to continue... 
In the system, there are 3 modes for diskless linux services:
[0] Full DRBL mode, every client has its own NFS based /etc and /var.
[1] DRBL SSI (Single system image) mode, every client uses tmpfs based /etc and /var. In this mode, the loading and necessary disk space of 
server will be lighter. NOTE! (a) The client machine memory is recommended at least 256 MB. (b) The setting and config files of client will not be
saved to the DRBL server! They are just used once and will vanish after the machine shutdowns! Besides, if you modify any file in the template client 
(located in /tftpboot/nodes), you have to run /opt/drbl/sbin/drbl-gen-ssi-files to create the template tarball in /tftpboot/node_root/drbl_ssi/. 
(c) If you want to provide some file to overwrite the setting in the template tarball when client boots, check /tftpboot/node_root/drbl_ssi/clients
/00_README for more details.
[2] I do NOT want to provide diskless Linux service to client.
Which mode do you prefer?
[0] 
Full DRBL mode is chosen!
******************************************************
------------------------------------------------------
In the system, there are 4 modes available for clonezilla:
[0] Full Clonezilla mode, every client has its own NFS based /etc and /var.
[1] Clonezilla box mode, every client uses tmpfs based /etc and /var. In this mode, the loading and necessary disk space of server will be lighter than
that in Full Clonezilla mode. Note! In Clonezilla box mode, the setting and config files of client will not be saved to the DRBL server! They just use 
once and will vanish after the machine shutdowns!
[2] I do NOT want clonezilla.
[3] Use Clonezilla live as the OS (Operating System) of clients (Testing).
Which mode do you prefer?
[0] 
Full clonezilla mode is set!
******************************************************
******************************************************
The CPU arch for clients when running Clonezilla job: generic
------------------------------------------------------
When using clonezilla, which directory in this server you want to store the saved image (Please use absolute path, and do NOT assign it under /mnt/, 
/media/ or /tmp/)?
[] /media/Carpeta_Compartida_Imatges          
Directory for clonezilla saved images: /media/Carpeta_Compartida_Imatges
------------------------------------------------------
If there is a local harddrive with swap partition or writable file system in your client machine,
do you want to use that swap partition or create a swap file in the writable filesystem so that client has more memory to use? (This step will NOT
destroy any data in that harddisk)
[Y/n] 
******************************************************
OK! We will try to create a swap space for your client if it has a local hard drive!
------------------------------------------------------
What's the maximun size (Megabytes) for the swap space?
We will try to allocate the swap space for you, if it's not enough, 60% of the free space will be used.
[128] 
maxswapsize=128
******************************************************
------------------------------------------------------
Which mode do you want the clients to use after they boot?
"1": Graphic mode (X window system) (default),
"2": Text mode.
[1] 
The clients will enter graphic mode after booting.
******************************************************
------------------------------------------------------
Which mode do you want when client boots in graphic mode?
0: normal login, 1: auto login, 2: timed login
[0] 
The clients will wait for user to login when they boot.
******************************************************
------------------------------------------------------
Do you want to set the root's password for clients instead of using same root's password copied from server? (For better security)
[y/N] 
OK! Let's continue...
------------------------------------------------------
Do you want to set the pxelinux password for clients so that when client boots, a password must be entered to startup (For better security)
[y/N] 
OK! Let's continue...
------------------------------------------------------
Do you want to set the boot prompt for clients?
[Y/n] 
How many 1/10 sec is the boot prompt timeout for clients?
[70] 
OK! Let's continue...
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Do you want to use graphic background for PXE menu when client boots?
Note! If you use graphical PXELinux menu, however client fails to boot, you can switch to text mode by running "/opt/drbl/sbin/switch-pxe-bg-mode -m
text".
[Y/n] 
Use graphic PXE Linux menu for the client.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Do you want to let audio, cdrom, floppy, video and plugdev (like USB device) open to all users in the DRBL client? If yes, we will add all the users to
those device groups in the server and client.
[Y/n] 
OK! Let's continue...
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
By using alias interface, every client can have 2 IPs,
one of them is private IP for clients connected to DRBL server, and the other is public IP for clients directly connected to WAN from switch!
Do you want to setup public IP for clients?
[y/N] 
------------------------------------------------------
Do you want to let DRBL clients have an option to run terminal mode? i.e. you want to let that client run remote display (which will mostly use
resources of server), say "Y" here.
Note!
0. If you say yes to this option, this will be a very limited environment for client, i.e. NO local access for USB, CD, audio, printer, etc. in client.
1. If your server is not powerful, say "no" here.
2. By saying "yes" here, we will turn on xdmcp,
It is never a safe thing to turn on that. Setting up /etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny to only allow local access is another alternative but not 
the safest.
Firewalling port 177 is the safest if you wish to have xdmcp on.
Read the manual for more notes on the security of XDMCP.
Please set it by yourself!
3. If you say "yes" here, you might have to restart your desktop environment manager (gdm/kdm) later, remember to save your data before you close 
applications!
Do you want to let client has an option to run terminal mode?
[y/N] 
OK! Let's continue...
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Do you want to let DRBL server as a NAT server? If not, your DRBL client will NOT be able to access Internat.
[Y/n] 
OK! Let's continue...
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Do you want to keep the old setting of existing DRBL clients if they exist?
[Y/n] 
We will try to keep the setting of the DRBL clients if they already exist.
******************************************************
******************************************************
The running kernel in the server supports NFS over TCP!
Note! If you change the running kernel in the server, and not sure whether the kernel supports NFS over udp or tcp, you'd better to re-run "drblpush 
-i" again to avoid the client boots in failure!
Press Enter to continue... 
------------------------------------------------------
******************************************************
The calculated NETWORK for eth1 is 192.168.23.0.
* The client IP address you assigned is same with nfsserver: 192.168.23.5, 
 ---> the next IP address (192.168.23.6) will be used for that client!
******************************************************
******************************************************
We are now ready to deploy the files to system! 
Do you want to continue?
Warning! If you go on, your firewall rules will be overwritten during the setup!
The original rules will be backuped as iptables.drblsave in system config directory (/etc/sysconfig or /etc/default).
[Y/n] 
******************************************************
OK! Let's do it!
------------------------------------------------------
Checking the necessary disk space... done!
Copying the config file to /etc/drbl... done!
Backup the original /etc/hosts as /etc/hosts.drblsave... done!
Generate the /etc/hosts for clients connected to eth1... done!
Cleaning the stale files of the diskless nodes if they exist... done!
Backuping the old MAC address files... done!
*******************************************************
 • Un punt arribats aquí, començar a crear les configuracions dels clients.
The version number for your GNU/Linux: DBN-TU
Keeping the old common root files if they exist... 
Keeping old nodes if they exist... 
Creating common root files... This might take several minutes........... done!
Update the kernel for client if necessary... 
The DRBL client uses i686 kernel with version 3.0.0-15-generic-pae...
Trying to update the /tftpboot/node_root/lib/modules/3.0.0-15-generic-pae from server's /lib/modules/... This might take several minutes...
Found kernel modules in /lib/modules/3.0.0-15-generic-pae and its arch "i686" matches client's "i686"...
Syncing /lib/modules/3.0.0-15-generic-pae to client's common root...
Syncing /boot/*-3.0.0-15-generic-pae* to client's common root...
Generating the /tftpboot/node_root/lib/modules/3.0.0-15-generic-pae/modules.dep
Syncing /lib/firmware/ to client's common root...
Copying the directory /etc/ to clients common root /tftpboot/node_root...
Cleaning the ssh key file ssh_host_dsa_key copied from server... done!
Cleaning the ssh key file ssh_host_dsa_key.pub copied from server... done!
Cleaning the ssh key file ssh_host_rsa_key copied from server... done!
Cleaning the ssh key file ssh_host_rsa_key.pub copied from server... done!
Commenting the TCPwrapper related file /tftpboot/node_root/etc/hosts.deny copied from server... done!
Commenting the TCPwrapper related file /tftpboot/node_root/etc/hosts.allow copied from server... done!
The startup services for DRBL client are:
firstboot portmap nis ssh dbus drblthincli mkswapfile arm-wol sendsigs umountfs
Using udev for clients... The default display manager is NOT found! We can NOT set text or graphic mode for Debian DRBL client.
Deleting the accounts (except root) in the clients common root template... done!
Enabling the NIS client in the common root template... done!
Creating some necessary files in the clients common root template...... done!
Creating DRBL client: servidor-copies101 192.168.23.1... Generating SSH host keys for client 192.168.23.1 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies102 192.168.23.2... Generating SSH host keys for client 192.168.23.2 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies103 192.168.23.3... Generating SSH host keys for client 192.168.23.3 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies104 192.168.23.4... Generating SSH host keys for client 192.168.23.4 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies106 192.168.23.6... Generating SSH host keys for client 192.168.23.6 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies107 192.168.23.7... Generating SSH host keys for client 192.168.23.7 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies108 192.168.23.8... Generating SSH host keys for client 192.168.23.8 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies109 192.168.23.9... Generating SSH host keys for client 192.168.23.9 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies110 192.168.23.10... Generating SSH host keys for client 192.168.23.10 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies111 192.168.23.11... Generating SSH host keys for client 192.168.23.11 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies112 192.168.23.12... Generating SSH host keys for client 192.168.23.12 if they do not exist... done!
Creating DRBL client: servidor-copies113 192.168.23.13... Generating SSH host keys for client 192.168.23.13 if they do not exist... done!
Modifying option diskless_client_os in drbl-ocs.conf...
Disable the password in pxelinux simple menu for all clients... 
Disabling PXE password in config file /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default... 
done!
Now add necessary services to this DRBL server: DHCP, TFTP, NFS, NIS...
Generating the NFS exports for DRBL clients... 
Backup the original /etc/exports as /etc/exports.drblsave
Exporting to clients by IP address line-by-line...
Full DRBL or Full Clonezilla mode, exporting client's directories etc, var, root...
The /etc/exports setting is ok now!
Now generate the firewall rules for NAT service...
Stop the NAT service first...
Flushing firewall rules: success
ip_forward is already on.
Now set the YP securenets...
Backup the original /etc/ypserv.securenets as /etc/ypserv.securenets.drblsave
The /etc/ypserv.securenets setting is done!
Update YP...
Now add the service: portmap isc-dhcp-server nis nfs-kernel-server tftpd-hpa drbl-clients-nat
Force to add portmap service in this Debian DRBL server...
Force to add isc-dhcp-server service in this Debian DRBL server...
Force to add nis service in this Debian DRBL server...
Force to add nfs-kernel-server service in this Debian DRBL server...
Force to add tftpd-hpa service in this Debian DRBL server...
Force to add drbl-clients-nat service in this Debian DRBL server...
Now start the service: portmap isc-dhcp-server nis nfs-kernel-server tftpd-hpa drbl-clients-nat
portmap stop/waiting
portmap start/running, process 5774
 * Stopping ISC DHCP server dhcpd                    [fail] 
 * Starting ISC DHCP server dhcpd                    [ OK ] 
 * Stopping NIS services                         [ OK ] 
 * Starting NIS services                         [ OK ] 
 * Stopping NFS kernel daemon                      [ OK ] 
 * Unexporting directories for NFS kernel daemon...           [ OK ] 
 * Exporting directories for NFS kernel daemon...                exportfs: scandir /etc/exports.d: No such file or directory

                                     [ OK ]
 * Starting NFS kernel daemon                      [ OK ] 
initctl: Unknown instance: 
tftpd-hpa start/running, process 5988
Stopping the NAT services for DRBL clients... Now stop the NAT service...
Flushing firewall rules: success
done!
Starting the NAT services for DRBL clients... done!
ip_forward is already on.
The GDM or KDM config file is NOT found! Skip setting the DM! Maybe you will not be able to make this DRBL server as thin client server!
Clean all the previous saved config file if they exist...done!
Turn on the boot prompt for PXE client...done!
Turn off the thin client option in PXE boot menu...done!
Modifying /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default to let DRBL client use graphical PXE boot menu... done!
/tftpboot/nodes/192.168.23.5 does NOT exist!!! You have to run "drblpush -i" again and choose to use Full DRBL or Full Clonezilla mode. We can NOT turn
on Full DRBL or Full Clonezilla mode!
Program terminated!!!
*****************************************************.
Adding normal users to group "audio cdrom plugdev floppy video"........ done!
*****************************************************.
Updating the YP/NIS for group...
Note! If you add new or remove accounts in the DRBL server in the future, remember to run the following command again, so that some group (EX:plugdev) 
will be updated:
tune-debian-dev-group-perm -g "audio cdrom plugdev floppy video" -e
*****************************************************.
Enjoy DRBL!!!
http://drbl.nchc.org.tw; http://drbl.name
NCHC Free Software Labs, Taiwan. http://free.nchc.org.tw
*****************************************************.
If you like, you can reboot the DRBL server now to make sure everything is ready...(This is not necessary, just an option)
*****************************************************.
The DRBL server is ready! Now set the client machines to boot from PXE or Etherboot. (refer to http://drbl.sourceforge.net for more details)
NOTE! If Etherboot is used on client computers, version 5.4.0 or newer is required!
P.S. The config file is saved as /etc/drbl/drblpush.conf. Therefore if you want to run drblpush with the same config again, you may run it as: /opt/drbl
/sbin/drblpush -c /etc/drbl/drblpush.conf

Fitxer: /etc/drblpush.conf

 • El resultat de les preguntes contestades durant l'apartat anterior fa cap al fitxer /etc/drblpush.conf. Aquí mostro el contingut del nostre fitxer un cop contestades les preguntes:
#Setup for general
[general]
domain=drbl.name
nisdomain=penguinzilla
localswapfile=no
client_init=text
login_gdm_opt=
timed_login_time=
maxswapsize=
ocs_img_repo_dir=/home/partimag
total_client_no=12
create_account=
account_passwd_length=8
hostname=servidor-copies
purge_client=no
client_autologin_passwd=
client_root_passwd=
client_pxelinux_passwd=
set_client_system_select=yes
use_graphic_pxelinux_menu=no
set_DBN_client_audio_plugdev=no
open_thin_client_option=no
client_system_boot_timeout=70
language=en_US.UTF-8
set_client_public_ip_opt=no
config_file=drblpush.conf
collect_mac=no
run_drbl_ocs_live_prep=yes
drbl_ocs_live_server=
clonezilla_mode=full_clonezilla_mode
live_client_branch=alternative
live_client_cpu_mode=generic
drbl_mode=none
drbl_server_as_NAT_server=yes
add_start_drbl_services_after_cfg=yes
continue_with_one_port=
#Setup for intranet
[intranet]
interface=intranet
range=1-12

Configurant dcs

 • Per últim hem utilitzat aquesta comanda:
# sudo /opt/drbl/sbin/dcs
 • Per acabar de configurar-lo, aquí mostro unes pantalles amb les opcions seleccionades:

En aquesta primera pantalla ens demana per si volem seleccionar un client específic o tots els clients:

Davidginovartdrbl.png
Davidginovartdrbl1.png

En aquesta pantalla seleccionem els clients:

Davidginovartdrbl2.png

En aquesta pantalla seleccionen l'opció del que volem executar, en el nostre cas Start Clonezilla mode.

Davidginovartdrbl3.png
Davidginovartdrbl4.png

Aquí ens demana sobre el mode, nosaltres mode beginner, principiant, ja que es la primera vegada que utilitzem DRBL.

Davidginovartdrbl5.png

En aquesta pantalla ens demana sobre el que fer, nosaltres volem fer una copia del disc, utilitzem save-disck

Davidginovartdrbl6.png

Ens demana sobre els paràmetres de la imatge que anem a fer:

Davidginovartdrbl7.png

Nom de la imatge:

Davidginovartdrbl8.png

Nom del disc, en el nostre cas sda

Davidginovartdrbl9.png

Aquí ens demana per comprovar la imatge:

Davidginovartdrbl10.png

En aquesta ens demana que fer després d'acabar la imatge:

Davidginovartdrbl11.png

Mida de la partició on guardarem les imatges:

Davidginovartdrbl12.png
 • Comanda utilitzada per fer la copia del disc:
$ sudo cat /tmp/ocs-2012-03-01-11-img-2012-03-01-11-49 
[sudo] password for clone: 
/opt/drbl/sbin/drbl-ocs -b -q2 -j2 -p poweroff -z1p -i 1000000 -h "192.168.0.1" -l en_US.UTF-8 startdisk save 2012-03-01-11-img sda

En aquesta imatge ja veiem el client com es carrega el clonezilla que li a servit el servidor DRBL.

Davidginovartdrbl13.png

Aquí es pot veure una imatge on sols hem seleccionat un client:

Davidginovartdrbl14.png

Restaurant la imatge

Per restaurar la imatge el que hem fet és executar:

# sudo /opt/drbl/sbin/dcs
 • També podríem executar la comanda que ens surt a la part inferior de la imatge.
Davidginovartdrblrestaurant1.png
 • En aquesta imatge ens troben el menú del client, on seleccionem l'opció de restaurar una imatge.
Davidginovartdrblrestaurant.png
 • Aquí seleccionem la imatge per restaurar, com sols en tenim una, sols hi ha una opció.
Davidginovartdrblrestaurant2.png
 • Aquí seleccionem el disc al que li volem enviar la imatge.
Davidginovartdrblrestaurant3.png
 • Finalment seleccionem entre aquestes opcions, la manera en la qual s'enviara la imatge al client.
Davidginovartdrblrestaurant4.png

Imatges per fer proves

IMPORTANT: Cada vegada que vulguem accedir al servidor, ens hem d'assegurar de no tenir configurat cap proxy a la màquina.

Per a visualitzar les màquines que hi ha fetes: http://192.168.0.252/~imatges/

NOTA: Tots els caràcters extranys que tinguin els noms de els .ova, els hem d'escapar amb contrabarra (\)

Un cop sabem quina màquina volem descarregar, naveguem a la carpeta que volem descarregar la imatge:

$ cd /media/sda5/Baixades/

Podem descarregar la imatge amb:

$ wget http://192.168.0.252/~imatges/Ubuntu\ Server\ ext3\ .ova
--2012-01-30 13:15:58-- http://192.168.0.252/~imatges/Ubuntu%20Server%20ext3%20.ova
S'està connectant a 192.168.0.252:80... conectat.
HTTP: Petició enviada, esperant resposta... 200 OK
Longitud: 342257152 (326M) [text/plain]
S'està desant a: «Ubuntu Server ext3 .ova»

100%[=======================================================================================================>] 342.257.152 2,34M/s  en 2m  26s 

2012-01-30 13:18:25 (2,23 MB/s) - s'ha desat «Ubuntu Server ext3 .ova» [342257152/342257152]

Ens assegurem que s'ha descarregat:

$ ls | grep Ubun
Ubuntu Server ext3 .ova

Vegeu també