IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

1ra pregunta

Indiqueu i expliqueu amb les vostres paraules quins són els nivells o capes de les piles de protocols TCP/IP i OSI. Poseu exemples de protocols per a cada capa. Desenvolupeu més a fons els nivells per sota del nivell IP (nivell IP inclòs). Indiqueu:

 • Funcions principals de la capa
 • Identificadors principals de cada capa si n'hi han
 • Diferències entre OSI i TCP/IP
 • Subnivells de cada capa (si s'escau) Quins són els subnivells i explicar-los amb detall. Posar exemples d'ús o no ús de subcapcapes de xarxa

Solució

Pila OSI:

 • Nivell 7 Aplicació: La capa d'aplicació és la intermediaria entre l'usuari i la xarxa. Interactua directament amb els programes d'aplicació dels usuaris, fent ús de protocols d'alt nivell que resolen aspectes de representació, codificació i control de diàleg. En aquesta capa s'utilitzen els protocols HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, DHCP...
 • Nivell 6 Presentació: La capa de presentació s'encarrega de lliurar i formatar la informació per a que la capa d'aplicació la pugui mostrar a l'usuari. En aquesta capa treballa amb els formats PNG, [[JPG], MP3...
 • Nivell 5 Sessió: És la capa encarregada de mantindre, iniciar, i finalitzar la connexió entre els sistemes. En aquesta capa s'utilitzen els protocols SSH, RTP...
 • Nivell 4 Transport: És la capa encarregada de garantir la transmissió de les dades. En aquesta capa s'utilitzen els protocols TCP, UDP.
 • Nivell 3 Xarxa: És la capa encarregada de determinar la ruta de la connexió d'origen fins al destí. En aquesta capa s'utilitzen els protocols. En aquesta capa s'utilitza el protocol IP.
 • Nivell 2 Enllaç de dades: És la capa de transferir les dades, ja sigui dins d'una LAN o d'una WAN. En aquesta capa s'utilitza el protocol Ethernet.
 • Nivell 1 Física: És la capa capa que s'encarrega de definir les connexions físiques. Aquesta capa utilitza el protocol Ethernet.

Pila TCP/IP:

 • Nivell 5 Aplicació: Es correspon amb els nivells OSI d'aplicació, presentació i sessió. El nivell d'aplicació és el nivell que els programes més habituals utilitzen per comunicar-se a través d'una xarxa amb d'altres programes.
 • Nivell 4 Transport: Coincideix amb el nivell de transport del model OSI. Els protocols del nivell de transport poden solucionar problemes tals com la fiabilitat i la seguretat de què les dades arriben al destí i ho fan en l'ordre correcte.
 • Nivell 3 Internet: És el nivell de xarxa del model OSI. Tal com va ser definit originalment, el nivell de xarxa soluciona el problema de transportar paquets a través d'una xarxa LAN o WAN
 • Nivell 1 Enllaç: La capa d'enllaç no forma part realment de la pila TCP/IP però és el mètode utilitzat per passar paquets de la capa Internet d'un dispositiu a la capa Internet d'un altre.

2a Pregunta

Comandes de xarxa:

 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar interfícies de xarxa ja siguin físiques o virtuals. Poseu exemples de com:
 • Mostrar des dades de configuració d'una interfície de xarxa concreta. Expliqueu totes les dades que es mostren d'una interfície de xarxa
$ ifconfig nom_interficie
$ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr c8:60:00:52:9d:5b 
     inet addr:192.168.204.252 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::ca60:ff:fe52:9d5b/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:22659 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:14731 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:20292042 (20.2 MB) TX bytes:2009334 (2.0 MB)
 • Mostrar des dades de configuració de TOTES les interfícies de xarxa
$ ifconfig
$ ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr c8:60:00:52:9d:5b 
     inet addr:192.168.204.252 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::ca60:ff:fe52:9d5b/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:23048 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:14844 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:20368164 (20.3 MB) TX bytes:2037641 (2.0 MB)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:5163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:5163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:2373167 (2.3 MB) TX bytes:2373167 (2.3 MB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 44:6d:57:19:8d:6f 
     inet6 addr: fe80::466d:57ff:fe19:8d6f/64 Scope:Link
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:972 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1316 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:430600 (430.6 KB) TX bytes:172019 (172.0 KB)
 • Configurar només la IP
$ sudo ifconfig nom_interficie adreça_IP
$ sudo ifconfig eth0 192.168.204.50
 • Quina és la màscara per defecte?

Per defecte sempre s'utilitza la màscara /24 (255.255.255.0)

$ ipcalc 192.168.204.50
Address:  192.168.204.50    11000000.10101000.11001100. 00110010
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.204.0/24   11000000.10101000.11001100. 00000000
HostMin:  192.168.204.1    11000000.10101000.11001100. 00000001
HostMax:  192.168.204.254   11000000.10101000.11001100. 11111110
Broadcast: 192.168.204.255   11000000.10101000.11001100. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet
 • Configurar IP i màscara
$ sudo ifconfig nom_interficie adreça_IP netmask màscara_de_xarxa
$ sudo ifconfig eth0 192.168.204.50 netmask 255.255.255.0
 • Canviar la MAC
$ sudo ifconfig nom_interficie hw ether adreça_mac
$ sudo ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:01
 • Configurar una interfície de xarxa de tipus IP Aliasing
$ sudo ifconfig nom_interficie:nombre_subinterficie adreça_IP [netmask màscara_de_xarxa]
$ sudo ifconfig eth0:0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
 • Indiqueu quina comanda utilitzem per configurar la taula de rutes.Poseu exemples de com:
 • Consultar la taula de rutes
$ route -n
$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 wlan0
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   2   0    0 wlan0
 • Com afegir un gateway
$ sudo route add default gateway porta_enllaç nom_interficie
$ sudo route add default gateway 192.168.204.1 eth0
 • Com eliminar un gateway
$ sudo route del default gateway porta_enllaç nom_interficie
$ sudo route del default gateway 192.168.204.1 eth0
 • com afegir una ruta estàtica
$ sudo route add -net ip_interficie/màscara_interficie gateway porta_enllaç/màscara
$ sudo route add -net 192.168.204.50/24 gateway 192.168.204.1/24
 • Indiqueu com configurar les DNS

La configuració de les DNS es fa al fitxer /etc/resolv.conf.

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#   DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
 • Indiqueu com veure, amb quina comanda, la informació Ethernet d'una interfície de xarxa. Expliqueu la informació que mostra la sortida de la comanda.
$ sudo ethtool nom_interficie
$ sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Supported pause frame use: No
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
	Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	                   100baseT/Half 100baseT/Full 
	Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 100Mb/s
	Duplex: Full
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000033 (51)
			    drv probe ifdown ifup
	Link detected: yes
 • Indiqueu com configurar per línia de comandes una interfície amb DHCP. Indiqueu també com alliberar un prèstec
Fer una petició DHCP:
$ sudo dhclient nom_interficie
$ sudo dhclient eth0
Alliberar un prèstec:
$ sudo dhclient -r nom_interficie
$ sudo dhclient -r eth0

Exercici pràctic

Utilitzeu Wireshark per capturar i explicar a partir de les captures en detall els següents protocols:

 • ARP: Traduienx les adreces IP a MAC. Això es fa per a que el gateway pugui omplir la seva taula ARP per a després poder enviar els paquets correctament als dispositius.
Joelgrau arp.png
 • ICMP: expliqueu només els paquets Echo Request i Echo reply
 • Paquets Request: Són els paquets enviats pel dispositiu que fa la comanda ping
 • Paquets Reply: Són els paquets de resposta que envia el dispositiu consultat per la comanda ping feta per l'altre dispositiu
Joelgrau icmp.png
 • DHCP: Nota. Els paquets de DHCP són en broadcast. Per capturar paquets cal tenir configurada la interfície de xarxa i precisament és el que fa DHCP! Per tants'ha de fer en parelles (un demana la renovació i també un prèstec des de zero de DHCP) i l'altre captura els paquets.
 • Només cal identificar els paquets i explicar les capes Ethernet i IP no cal explicar la capa superior