IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Xarxes Sense Fils

Sistemes sense fils

Hi ha diversos tipus de xarxes sense fils:

 • Segons tipus d'ona electromagnètica:
  • Ona curta (velocitats de Mhz): Radio i Televisió
  • Microones (velocitats de Ghz): Telefonia mòbil
  • Transmissions via satèl·lit (velocitats de fins a 100Gh): GPS
 • Per a xarxes informàtiques:
  • Bluetooth i infraroigs: utilitzats en les modernes xarxes personals (PAN)
  • WI-FI
  • WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

WiMAX

S'utilitza per fer xarxes tipus MAN (Metropolitan Area NetWork). És similar a WI-FI.

Característiques:

 • Norma de transmissió per ones electromagnètiques
 • Cobertura de fins a 48Km
 • Velocitat de fins a 70Mbps
 • WiMax és un concepte paregut a WiFI però dissenyat específicament per a donar més cobertura i ample de banda.
 • Orientat a oferir accés a Internet allà on no arriba el cable

Ethernet

Nivell 1

És el nivell físic.

Hi ha cables específics per a radio-freqüència (diferents dels cables UTP) que s'utilitzen per connectar antenes amb targetes de xarxa.

També hi han connectors específics

Nivell 2

 • MAC (Medium Access Control): Controla l'accés. Protocol ALOHA, va ser un dels primers protocols MAC.
  • Adreça MAC: Sistema adreçament de nivell 2 equivalent a les adreces IP al nivell 3
 • LLC (Logical Link Control): Interfície comuna entre el nivell de xarxa i la família de protocols. Hub, enllaça cables. S'utilitza el protocol CSMA-CD (Carrier Sense Medium Access - Collision Detection), escoltava un cable i mirava si hi havia voltatge per tal de no xocar. Detectava si hi havia una col·lisió per tal de tornar a enviar el paquet. Ja no s'utilitza des de que hi ha els switch. Aquests permeten la connexió dúplex.
  • Lògica de reenviaments
  • Control de flux
  • Comprovació d'errors

Bridge

En informàtica s'utilitza bastant el concepte bridge. Pot fer referència entre d'altres:

 • Bridge: Enllaç de capa física/capa d'enllaç. Els bridges poden ser mateix medi (switch Ethernet) o entre diferents tipus de medi/canals (un AP Wifi en mode bridge converteix senyal WIFI en senyal amb fil)
 • ADSL en mode bridge (ADSL en mode bridge). aka Monopuesto.

Són dispositius de comunicacions (ECD) formats per un maquinari i un programari que permeten a dues xarxes locals connectar-se entre si.

Les dues xarxes unides per un bridge equivalen a una sola xarxa.

S'utilitzen en punts d'accés (AP), ja que uneixen xarxes LAN en WLAN.

Network bridging és l'acció que realitzen alguns dispositius de xarxa (bridges) que permet a dos o més xarxes (o segments de xarxa) crear una xarxa agregada. Bridging és diferent del Routing (Encaminament) que permet comunicar-se entre si dos xarxes però sent les xarxes comunicades independents entre sí (amb Bridging les dos xarxes comunicades passen a ser una sola xarxa). En el model OSI els bridges treballes a les dos primeres capes (capa física i capa d'enllaç)

Existeixen les següents tecnologies de Bridging:

Transparent bridging va ser originalment originally developed by the Digital Equipment Corporation (DEC) in the 1980s

Exemple bridging
 • Antena wifi:
$ sudo brctl showmacs br0
port no	mac addr		is local?	ageing timer
 2	00:0c:42:a5:c6:4c	no		  1.41
 2	00:27:22:1a:37:67	yes		  0.00
 2	00:27:22:1a:36:cb	no		  52.74
 1	00:27:22:1b:37:67	yes		  0.00
 1	d4:ca:6d:33:27:4a	no		  0.00
 • Proxmox:
$ brctl show
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
vmbr0		8000.d8d385ae5a8c	no		eth0
$ brctl showmacs vmbr0
port no	mac addr		is local?	ageing timer
 1	00:06:29:f7:66:72	no		  0.57
 1	00:0c:42:b6:83:f6	no		 21.25
 1	00:1c:c0:a7:4c:da	no		 43.96
 1	00:1e:67:2e:3c:f4	no		  0.30
 1	00:1f:29:5e:bc:c2	no		  0.51
 1	00:21:5a:72:c4:55	no		 113.78
 1	00:26:18:5c:b4:2d	no		  1.65
 1	00:26:ab:7f:35:c9	no		 29.22
 1	12:3f:07:75:09:2f	no		 11.36
 1	28:10:7b:b1:74:84	no		 18.80
 1	28:10:7b:b1:74:b4	no		 10.20
 1	28:10:7b:bd:0a:c4	no		  5.18
 1	28:10:7b:bd:0a:f4	no		 104.61
 1	28:10:7b:bd:0b:54	no		 98.72
 1	28:10:7b:bd:0b:84	no		 94.00
 1	28:10:7b:bd:0b:b4	no		 111.43
 1	2a:5e:73:9c:4a:58	no		 119.07
 1	5a:b0:2b:fa:e2:aa	no		 288.92
 1	5a:b0:2b:fa:e2:ab	no		  8.97
 1	78:e7:d1:d2:2b:47	no		  0.32
 1	9e:dc:7a:84:1b:11	no		 288.92
 1	b8:a3:86:68:f0:b0	no		 73.69
 1	b8:a3:86:69:7a:e0	no		 32.71
 1	c6:88:13:da:70:5d	no		 43.96
 1	d4:ca:6d:20:8f:7f	no		  0.00
 1	d8:d3:85:ae:5a:8c	yes		  0.00
 1	fc:75:16:73:e4:b0	no		 17.10
 1	fc:75:16:73:e4:e0	no		 101.87
 1	fc:75:16:73:e4:f1	no		  1.00
 1	fe:79:f1:9c:71:56	no		 18.93
Eina gràfica amb Windows

Entrem amb la comanda:

$ wine winbox

Connectarwinboxjoel.png

Einagraficawindowsjoel.png

Ethernet Bridging

Un Bridge connecta diferents segments de xarxa permeten que el trànsit passi entre aquests segments. D'aquesta forma la mida màxima de la xarxa es pot ampliar.

Un bridge transparent (aka Transparent Bridge o Learning bridge) aprèn les adreces MAC de les estacions connectades al segment o segments de xarxa als que està connectat el bridge examinant els paquets que rep. A aquest funcionament de l'anomena Promiscuous Mode i es diu que els ports del bridge funcionen en Learning Mode ja que a partir de la informació que reben els creen les Forwarding Tables una llista d'adreces MAC (vegeu brctl showmacs) apreses, en quin port s'han vist i també sovint la informació relacionada amb l'Aging.

Al procediment se l'anomena Bridge transparent, pel fet que el bridge és transparent (no es detectable) per les estacions de treball, és a dir tota aquesta tasca es realitza sense haver de fer cap canvi en les estacions de treball. A més el bridge també té adreces MAC en cada port. Aquestes adreces són invisibles per al dispositius de la xarxa i el frames no s'alteren de cap manera.

Les taules de forwarding poden créixer indefinidament ja que les xarxes tot i que pot ser no són especialment dinàmiques ni molt menys solen ser estàtiques: els ordinadors poden canviar de port, es poden connectar més bridges o commutadors a la xarxa, pot haver-hi segments WIFI on a priori es poden connectar infinitat de dispositius diferents, etc... Per aquest raó s'aplica un procediment conegut com a Aging on les adreces que fa més temps que estan a la taula d'adreces MAC són esborrades de la memòria (normalment el temps és un 300 segons)

Amb un bridge se sol connectar xarxes que utilitzin el mateixos protocols de capa física i de capa d'enllaç. No hi ha cap procediment d'encaminament (ni descobriment de rutes ni selecció de rutes).

El problema d'un bridge és la latència que introdueix (aprox un 20-30% en protocols acknowledgement-oriented com TCP) o de un 10-20% en protocols sliding window (UDP?). L'altre problema és l'augment del trànsit de broadcast i la possibilitat de tormentes de broadcast

Concentrador

Els concentradors més utilitzats són els punts d'accés.

Dispositiu utilitzat en topologies de xarxa en estrella per a realitzar la connexió entre nodes de la xarxa.

Hi ha xarxes que no utilitzen concentradors (Ethernet coaxial en bus).

Amb aquest sistema si falla un node la xarxa continua funcionant però a canvi si falla el concentrador tota la xarxa falla.

 • Concentradors passius: Només concentren les senyals
 • Concentradores actius: Concentren les senyals i les amplifiquen i/o regeneren funcionant com a elements amplificadors i/o repetidors.

Història

El primer cable Ethernet:

Ethernetcable1joel.jpg

Xerox és l'empresa que va inventar l'Ethernet.

Dibuix on s'observa l'origen del nom Ethernet

L'origen del nom data de 1972, quan Robert Metcalfe i els seus col·legues de Xerox PARC van crear el primer sistema experimental Ethernet per tal de connectar l'estació de treball Xerox Alto, amb una interfície gràfica d'usuari.

Aquesta interfície experimental s'utilitzava per connectar entre si estacions de treball Alto o connectar-les amb servidors o impressores laser.

S'utilitzava un rellotge sincrón amb un rellotge similar al de la estació de treball Xerox Alto, el resultat era una velocitat de 2.94 Mbps.

Interfícies de xarxa

Hi ha interfícies reals i interfícies virtuals.

 • Reals: eth0, eth1, eth4, radio0, radio1, wlan0...
 • Virtuals: lo, eth0:1, eth0.1, vlan2, br0, pppoe-dsl, tun0, imq0, teql0...
  • Aliasings: eth0.3, eth2.5... Posar àlies a una interfície (nom, ip, màscara...)
  • VLANs (fins 4096): eth4.0, eth4.1, eth4.3, vlan0. Cal un dispositiu que suporti vlans.
  • Bridges: br0, br-lan... interfícies que són un enllaç o pont entre diferents interfícies físiques o virtuals.
  • Túnels: pppoe-dsl, tun0, vpn1... interfícies relacionades amb protocols de tunneling (tunneling protocols).
  • Bonding: Dos targetes de xarxa o més es poden unir per simluar una sola targeta de xarxa virtual.

Segments de xarxa i dominis de col·lisió

És un tros de xarxa separat de la resta per un dispositiu de xarxa. S'utilitzen repetidors, switchos, routers...

Un domini de col·lisió és un segment de la xarxa on dos paquets poden col·lisionar entre sí al ser enviats en un medi compartit.

Switched LAN. Hubs i Switchs

Topologia lògica de xarxa:

 • Switch: s'utilitza una base de dades per recordar les MACs (Ips) de cada port i es connecta de forma directa els ports d'origen i destinació d'una comunicació. reballa a nivell d'enllaç (taula de MACS). Dispositiu intel·ligent.
 • Hub: és un empalmador que converteix la xarxa en una connexió de tothom en tothom. És un dispositiu tonto.

Topologies de xarxa

Topologies.png

Topologia física: Màquines, routers, switchs, cablejat...

 • Bus: Terminals units en sèrie. Xarxes muntades amb cable coaxial. Es passa un cable que passa per totes les màquines, utilitzant cables en T. :**Avantatges: És fàcil d'instal·lar.
  • Inconvenients: Si falla un element de cablejat o de targetes de xarxa, cau tota la xarxa.
 • Estrella: Un terminal unit a molts terminals.
  • Avantatges: És fàcil d'implementar i d'ampliar. Consisteix en un switch d'on surt un cable per cada client que hi ha connectat. Un error en un node o segment de xarxa no influeix a la resta de la xarxa. No hi ha problemes de col·lisió de dades.
  • Inconvenients: Major longitud de cable i nombre de nodes limitat pel concentrador. Un error en el concentrador és un error a tota la xarxa.
 • Anell: L'extrem final s'uneix amb el primer.
  • Avantatges: Poca longitud de cable.
  • Inconvenients: Si falla un element, cau tota la xarxa.
 • Doble anell.
 • Arbre: Estructura jeràrquica.
 • Malla: Molts terminals units entre sí, pero no tots.
  • Avantatges: Poca longitud del cable.
  • Inconvenients: Si un node falla la xarxa sencera falla. No totes les comunicacions són igual de ràpides. Seguretat. Els nodes poden interceptar comunicacions.
 • Mixta.
 • Totalment connexa: Tots els terminals estan units entre sí.

Hub: És un repetidor. La senyal que arribar a un port es torna a enviar a tots els ports del HUB.

Switch: Els commutadors només connecten el port emissor amb el port receptor.

Trama ethernet

Ethernet frame.png

 • Preàmbul: alterna zeros i uns, estabilitza el canal físic
 • SOF (Start Of Frame): identifica l'inici d'una trama
 • Origen: Adreça MAC origen de la trama
 • Destí: Adreça MAC destinació de la trama
 • Tipus: Identifica el protocol de nivell superior (IP)
 • Dades: són les dades reals que s'estan enviant (inclou capçaleres de protocols superiors)
 • Farciment: dades que omplen la trama fins a la mida mínima de 64 bytes
 • FCS (Frame Check Sequence): Codi CRC per comprovar la trama

Encapsulament

Encapsulamentjoel1.png

En l'esquema tenim una comunicació entre 2 hosts que passa per 2 routers.

Hi ha una petició des d'un navegador a un servidor web.

En el model TCP/IP (4 capes), passa el següent, hi ha piles de capes, i s'ha de passar d'una en una.

 • L'aplicació es comunica amb la capa d'aplicació, on hi ha protocols fàcils d'interpretar per aquesta.
 • L'aplicació es comunica amb la capa de transport. El transport es fa sabent la IP i el port de destí.
 • La capa de transport es comunica amb la de xarxa, i per finalitzar passa a la capa link (ethernet).
Veure també

Bridging

ebtables

Pràctiques VLANs

WiFi

Wi-Fi és una marca registrada utilitzada per denominar la popular tecnologia sense cables utilitzada en xarxes informàtiques.

El WiFi es refereix a les diverses tecnologies de l'estàndard IEEE 802.11.

WiFi Alliance

És una associació sense ànim de lucre, amb més de 300 membres (empreses del sector de les telecomunicacions)

Té com a objectiu promocionar l'ús de les xarxes sense fils (WLAN). Són els propietaris del logo WIFI

Avantatges

 • Comoditat: Facilita la instal·lació de xarxes.
 • Estàndard mundial: Accés a Hotspots de tot el món. Això no passa ni amb la telefonia mòbil.

Inconvenients

 • Menor velocitat que les xarxes amb cable: 100Mbps (LAN) vs 54Mbps (WAN màxim teòric). La pèrdua de velocitat es deguda al fet d'utilitzar un medi compartit (aire).
 • No és tant adequat (compartir, interferències, etc.).
 • Menys seguretat. El medi és compartit i és més fàcil que tercers obtinguin informació de la WLAN. Les clau WEP no són segures.
 • No és pot controlar fàcilment l'àrea de cobertura.
 • No és compatibles amb altres tecnologies sense fils: Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.

Estàndards

Hi ha 2 freqüències de treball (2.4GHz i 5GHz), que són bandes públiques a tot el món.

Versions

 • IEEE 802.11 (legacy): Estàndard original del 1997. Aplicacions metges Va ser substituït ràpidament per b. Obsolet.
 • IEEE 802.11b: És un dels més utilitzats. Velocitats inferiors que g.
 • IEEE 802.11a: Variant de b que treballa a 5Ghz. Incompatible amb b. Pocs productes en el mercat per problemes tècnics.
 • IEEE 802.11g: És el més popular. Banda molt ocupada.
 • IEEE 80.11n: Utilitza les dos bandes (2,4 i 5) Estàndard no aprovat però ja hi han productes al mercat.

Antenes

Les antenes transformen senyals elèctriques en ones electromagnètiques.

N'hi ha de diferents tipus:

 • Direccionals:
  • Utilitzades per fer un enllaç punt a punt (connectar dos nodes wifi remots)
  • Les més típiques són les antenes de rajola: Són força assequibles (30€ aprox.). N'hi ha de la banda de 2.4Ghz i de la banda de 5Ghz i de diferents guanys. No es poden combinar antenes de diferents bandes.
  • Antenes parabòliques: Són més cares (150-300€). Útils per a distàncies més grans. Complicades d'encarar (són molt sensibles).
  • Antenes de reixeta: El seu preu està entre els 80€ i els 200€. S'utilitzen per cobrir distàncies mitjanes.
 • OmniDireccionals:
  • Dipols: Són les més utilitzades en SoHo (Small Office Home Office). Tenen preus assequibles (de 4€ a 20€). Els seus rangs de cobertura són limitats. Pensades per a interiors. Alguns dipols són duals (2.4 i 5Ghz).
  • De paret: Normalment de millors característiques que els dipols. Dissenyades per a interiors.
  • Externes: Preus entre 60€ i 200€. Tenen millors rangs de cobertura. Baixa cobertura vertical (cobreixen una àrea a similar alçada).
 • Sectorials:
  • Similars a les antenes de telefonia mòbil.
  • Cobreixen 1201. Es necessiten 3 antenes per cobrir els 360º.
  • Són més cares (més de 300€).
  • Tenen millor cobertura en distància i en alçada.
  • També n'hi ha de la banda de 2.4Ghz i de la de 5Ghz.

Potència i senyal

Formuladbmjoel.png

Les potències, en física, s'expressen en Watts (Voltatge x Intensitat).

En telecomunicacions, però, utilitzem dBm. És una forma logarítmica de base 10. Per augmentar el doble la potència, s'han d'augmentar aproximadament 3dBm.

SNR (Signal to Noise Ratio): Diferència entre el soroll i la potència (senyal) rebuda. Quan més gran sigui, millor. El mínim per rebre senyal és una diferència de 10, amb un marge de 10, per tant, el mínim aconsellable és de -80.

CCQ (Client Connection Quality):

Es calcula amb la següent fórmula:

Tmin/Treal

On:

 • Tmin: el temps que hauria de portar retransmetre el frame en teòria.
 • Treal: el temps que pren retransmetre el frame en la realitat (tenint en compte possibles retransmissions)
RadiosFrequenciesPOtenciesguifinet.png

Sumar tots els números i et dóna la senyal que reps.

Exemple (calculadora de pèrdua de senyal):

Exemplecalculccqjoel.png

Components d'una xarxa WLAN

 • Estacions: Dispositius amb interfície sense fils
 • Medis de comunicació (canals): Radiofreqüència i infrarojos. Multiplexació en freqüència.
 • Punts d'accés sense fils (PA): També coneguts com a WAP (Wireless Acces Point). Fan la funció de pont entre dos xarxes amb nivells d'enllaç similars però diferents. És un pont LAN-WAN. Converteix les trames d'una xarxa a l'altre.
 • Conjunt de serveis Bàsic. BSS (Basic Service Set): Grup d'estacions que es comuniquen entre elles (WLAN)
 • ESS (Extended Service Set) consisteix en unir diferents BSA (Basic Service Area), és una forma d'ampliar la xarxa.
 • SSID (Service Set Identifier) (Nom de la xarxa) Inclòs a tots els paquets d'una xarxa Wi_FI per identificar-los. 32 caràcters alfanumèrics. Tots els dispositius sense fils que es volen comunicar entre si han de tenir el mateix SSID.

Xarxa amb infraestructura

És una xarxa que necessita un punt d'accés per poder funcionar.

Xarxa Ad-Hoc

També anomenadoes mesh, es caracteritzen per no necessitar d'infraestructura per a establir una comunicació entre estacions.

En ciutats, cada vegada és més dificil cubrir amb infraestructures. Amb les xarxes mesh es pot solucionar aquest problema.

Aques mètode té alguns problemes, com per exemple l'encaminament.

AP de classe

 • Model: DL-624
 • MAC: 00:1C:F0:5C:D4:9D
$ iwconfig

wlan3   IEEE 802.11bg ESSID:"aula204" 
     Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: 00:1C:F0:5C:D2:A7
     Bit Rate=54 Mb/s  Tx-Power=20 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off
     Link Quality=68/70 Signal level=-42 dBm 
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:129  Missed beacon:0


 • IEEE: L'estàndard utilitzat.
 • ESSID: El nom de la xarxa (Extended Service Set ID).
 • Mode: El mode amb el què estem connectats (ad-hoc o infraestructura).
 • Frequency: La freqüència a la que estem connectats.
 • Access Point: L'adreça MAC del punt d'accés. És útil per saber a quin AP estem connectats quan n'hi ha varis que tenen el mateix nom.
 • Bit Rate: La velocitat negociada de l'AP.
 • Link Quality: La qualitat de la senyal.


$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   2   0    0 wlan3
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 wlan3
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan3

Per aturar el network manager:

$ sudo /etc/init.d/network-manager stop
$ ps aux | grep dhclient
root   4212 0.0 0.0  2556 1332 ?    S  16:51  0:00 /sbin/dhclient -d -4 -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action -pf /var/run/dhclient-eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient-74664212-7d6d-4fd4-a08b-dd2d3a0f2323-eth0.lease -cf /var/run/nm-dhclient-eth0.conf eth0
joel   4590 0.0 0.0  5324  888 pts/1  S+  17:17  0:00 grep --color=auto dhclient
[email protected]:~$ kill -9 4212
$ sudo iwlist wlan3 scanning
wlan3   Interface doesn't support scanning : Network is down
$ sudo ifconfig wlan3 up
$ sudo iwlist wlan3 scanning
wlan3   Scan completed :
     Cell 01 - Address: 00:1C:F0:5C:D2:A7
          Channel:3
          Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
          Quality=64/70 Signal level=-46 dBm 
          Encryption key:off
          ESSID:"Zenbook WIFI"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
          Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Ad-Hoc
          Extra:tsf=0000000001741ea7
          Extra: Last beacon: 956ms ago
          IE: Unknown: 000C5A656E626F6F6B2057494649
          IE: Unknown: 010882040B160C121824
          IE: Unknown: 030103
          IE: Unknown: 06020000
          IE: Unknown: 32043048606C
          IE: Unknown: DD070050F202000100
     Cell 02 - Address: 1C:AF:F7:2F:4F:70
          Channel:11
          Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
          Quality=52/70 Signal level=-58 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"Sala Llevant"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
               11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
          Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000000e53d794181
          Extra: Last beacon: 464ms ago
          IE: Unknown: 000C53616C61204C6C6576616E74
          IE: Unknown: 010882848B0C12961824
          IE: Unknown: 03010B
          IE: Unknown: 0706474220010D14
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32043048606C
          IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 03 - Address: 04:11:F0:1A:C7:3B
          Channel:6
          Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
          Quality=52/70 Signal level=-58 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"eduroam"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000008b9bf1686
          Extra: Last beacon: 788ms ago
          IE: Unknown: 0007656475726F616D
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030106
          IE: Unknown: 050400010100
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : 802.1x
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 04 - Address: 00:1C:F0:5C:D4:31
          Channel:1
          Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
          Quality=38/70 Signal level=-72 dBm 
          Encryption key:off
          ESSID:"aula202"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000000a22c74890c
          Extra: Last beacon: 1068ms ago
          IE: Unknown: 000761756C61323032
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030101
          IE: Unknown: DD0600032F010001
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: Unknown: DD0900037F01010006FF7F
          IE: Unknown: DD0C00037F020101010002A44000
     Cell 05 - Address: 04:12:F0:1A:C7:F0
          Channel:6
          Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
          Quality=42/70 Signal level=-68 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"docent"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000000e53a57bb53
          Extra: Last beacon: 836ms ago
          IE: Unknown: 0006646F63656E74
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030106
          IE: Unknown: 050400010000
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 06 - Address: 04:12:F0:1A:C7:ED
          Channel:1
          Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
          Quality=36/70 Signal level=-74 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"docent"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000000e7469f5b53
          Extra: Last beacon: 1100ms ago
          IE: Unknown: 0006646F63656E74
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030101
          IE: Unknown: 050400010000
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 07 - Address: 04:12:F0:1A:C7:3B
          Channel:6
          Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
          Quality=54/70 Signal level=-56 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"docent"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000008b9bf1b5b
          Extra: Last beacon: 788ms ago
          IE: Unknown: 0006646F63656E74
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030106
          IE: Unknown: 050400010100
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 08 - Address: 00:1C:F0:1A:C7:6A
          Channel:6
          Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
          Quality=66/70 Signal level=-44 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000008b9ba6181
          Extra: Last beacon: 760ms ago
          IE: Unknown: 00080000000000000000
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030106
          IE: Unknown: 050400010000
          IE: Unknown: 2A0104
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
            Authentication Suites (1) : 802.1x
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 09 - Address: 04:11:F0:1A:C7:6A
          Channel:6
          Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
          Quality=66/70 Signal level=-44 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"eduroam"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000008b9ba667e
          Extra: Last beacon: 760ms ago
          IE: Unknown: 0007656475726F616D
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030106
          IE: Unknown: 050400010000
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : 802.1x
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
     Cell 10 - Address: 04:12:F0:1A:C7:6A
          Channel:6
          Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
          Quality=66/70 Signal level=-44 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"docent"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
          Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000008b9ba73fa
          Extra: Last beacon: 756ms ago
          IE: Unknown: 0006646F63656E74
          IE: Unknown: 010882848B960C183048
          IE: Unknown: 030106
          IE: Unknown: 050400010000
          IE: Unknown: 2A0100
          IE: Unknown: 32041224606C
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (1) : TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00  
$ sudo iwconfig wlan3 essid aula204
$ iwconfig wlan3
wlan3   IEEE 802.11bg ESSID:"aula204" 
     Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: 00:1C:F0:5C:D2:A7  
     Bit Rate=1 Mb/s  Tx-Power=20 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off
     Link Quality=64/70 Signal level=-46 dBm 
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:31  Missed beacon:0

En aquest moment estem associats a la WiFi però no tenim IP.

$ sudo dhclient -w wlan3
$ ifconfig
wlan3   Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5b:cc:09:ab 
     inet addr:192.168.204.249 Bcast:192.168.204.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::219:5bff:fecc:9ab/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:137033 errors:0 dropped:93 overruns:0 frame:0
     TX packets:71174 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:179289771 (179.2 MB) TX bytes:8041452 (8.0 MB)
$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 wlan3
192.168.204.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   1   0    0 eth0
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan3
0.0.0.0     192.168.204.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
$ cat /etc/resolv.conf
domain iesebre.com
search iesebre.com iesebre.com.
nameserver 192.168.204.1
nameserver 192.168.0.4


Connexió mode Ad-Hoc

Anem al menú de xarxes, editar les connexions, sense fils i afegim una nova xarxa amb un SSID i la IP del mateix rang que l'AP. Indiquem el canal i el mode adhoc i ens connectem.

Routerboard

Per defecte:

 • IP: 192.168.88.1/24
 • Usuari: admin
 • Password: admin

Descarregar des de la web de RouterOS:

 • winbox
 • netinstall
 • neighbour
 • btest
 • the dude

Calcular el rang d'IPs amb la comanda ipcalc:

$ ipcalc 192.168.88.1/24
Address:  192.168.88.1     11000000.10101000.01011000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.88.0/24   11000000.10101000.01011000. 00000000
HostMin:  192.168.88.1     11000000.10101000.01011000. 00000001
HostMax:  192.168.88.254    11000000.10101000.01011000. 11111110
Broadcast: 192.168.88.255    11000000.10101000.01011000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet

Fer ip aliasing:

$ sudo ifconfig eth0:1 192.168.88.18
$ ifconfig
eth0:1  Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:05:eb:38:d6 
     inet addr:192.168.88.18 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     Interrupt:23 Base address:0x8000

Execució winbox

$ wine winbox.exe

Winboxjoel.png

Execució neighbor

$ wine NeighborViewer.exe 

Neighbourjoel.png

Execució btest

$ wine btest.exe

Btestjoel.png

Ressolució de problemes

Si no apareix cap dispositiu quan fem clic als 3 punts suspensius, significa que no hi ha cap CDP (Cisco Discovery Protocol) que respongui.

Quan fem clic als 3 punts suspensius, la comanda TCPdump mostra el següent:

$ sudo tcpdump -ni eth0:1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0:1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
21:14:30.784850 IP 192.168.88.254.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 4
21:14:30.785127 IP6 fe80::230:5ff:feeb:38d6.5678 > ff02::1.5678: UDP, length 4
21:14:30.885406 IP 192.168.88.254.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 4
21:14:30.885502 IP6 fe80::230:5ff:feeb:38d6.5678 > ff02::1.5678: UDP, length 4
21:14:30.986092 IP 192.168.88.254.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 4
21:14:30.986246 IP6 fe80::230:5ff:feeb:38d6.5678 > ff02::1.5678: UDP, length 4
21:14:31.056512 IP 192.168.88.1.5678 > 255.255.255.255.5678: UDP, length 105
21:14:31.056558 CDPv1, ttl: 120s, Device-ID 'MikroTik', length 84

Si obtenim resposta (la última línia), significa que en sabem la IP.

Filtrant només els missatges CDP:

$ sudo tcpdump -nn -v -i eth0:1 -s 1500 -c 1 'ether[20:2] == 0x2000'
tcpdump: listening on eth0:1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 1500 bytes
21:20:58.212515 CDPv1, ttl: 120s, checksum: 376 (unverified), length 84
	Device-ID (0x01), length: 8 bytes: 'MikroTik'
	Address (0x02), length: 13 bytes: IPv4 (1) 192.168.88.1
	Port-ID (0x03), length: 19 bytes: 'ether2-master-local'
	Capability (0x04), length: 4 bytes: (0x00000001): Router
	Version String (0x05), length: 4 bytes: 
	 5.11
	Platform (0x06), length: 8 bytes: 'MikroTik'

IMPORTANT: Si winbox no ens troba cap IP, pot ser perquè no tinguem una gateway configurada.

Si fem doble clic a la MAC, ens connectarem per MAC, si fem el doble clic a la IP, ho farem per la IP.

Per MAC:

$ sudo tcpdump -ni eth0
21:50:56.049594 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 22
21:50:56.074550 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 66
21:50:56.075259 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 1472
21:50:56.075301 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 1472
21:50:56.077493 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 558
21:50:56.084035 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 1472
21:50:56.084097 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 1472
21:50:56.084187 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 1472
21:50:56.084227 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 1357
21:50:56.084283 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 66
21:50:56.085488 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 66
21:50:56.085784 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 485
21:50:56.085904 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 88
21:50:56.096065 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 66
21:50:56.106188 IP 0.0.0.0.20561 > 255.255.255.255.52941: UDP, length 66

guifi.net

Utilitzarem guifi.net per treballar amb antenes Wi-Fi.

Anem a http://test.guifi.net/maps i escollim el poble que vulguem. En el meu cas Aldover.

Hi ha 3 fases per utilitzar l'eina de gestió de la pàgina de guifi.net:

 • Establir la localització del node: Anar al mapa i afegir un node.
 • Crear zona: Anem a "Crea continguts", seleccionem "Crear zona" i escollim la zona al desplegable. A les zones se'ls hi dóna una abreviatura.
 • Afegir trastos: Es pot afegir qualsevol cosa que tingui una IP.

Vegeu També

WIFI

http://ca.wikipedia.org/wiki/Decibel

http://ca.wikipedia.org/wiki/DBm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3_senyal-soroll